Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D07502 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Академиялық жазу
  Несиелер: 2

  Пәнді оқытудың мақсаты: Clarivate Analytics (Web of Science Core Collection) және Scopus мәліметтер базаларына кіретін нөлдік емес импакт-факторға ие жетекші рецензиялы халықаралық басылымдардың талаптарына сәйкес ғылыми талдау мен заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы сәйкес профильдік облыста алынған іргелі және қолданбалы нәтижелерді түрлі ғылыми-техникалық жазба жұмыстар түрінде ұсыну техникасын дамыту есебінен докторанттардың бойында ғылыми-зерттеу жұмысын басқару қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде докторант қабілетті болады: 1. барша ақпараттық желідегі электронды мәліметтер базаларын, анықтамалық әдебиеттерді, кітапхана каталогтарын қолдана отырып, ғылыми мақаланың құрылымдық элементтерін функциялары бойынша анықтау, зерттеу тақырыбы бойынша арнайы таңдап алынған пайдаланылған әдебиеттерге сілтеме мен дәйексөздерді, ғылыми жұмыстағы библиографиялық тізімді дұрыс рәсімдеу, ғылыми мақаланың құрылымдық элементтерін оның функциялары бойынша анықтау; 2. түрлі сауалдарға қатысты авторлық көзқарасын тану және ара-жігін ажырату арқылы ғылыми баяндау стилін қолдану, меншікті ғылыми мәтіннің логикалық құрылымын құрастыру және базалық логикалық талдау әдістерін пайдалана отырып, жинақталған ғылыми және кәсіби тәжірибеге қайта мән беру арқылы зерттеудің мақсаты міндеттерін қалыптастыру; 3. өз ғылыми жұмысы нәтижелерінің сенімділігіне артылатын жеке жауапкершілікті терең түсініп, авторлық құқықпен анықталатын академиялық этика принциптерін сақтау және табысты дәйектемелерді тұжырымдау принциптері мен оларды қолдану шарттарын пайдалану арқылы алынған ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижелерін дұрыс баяндау; 4. техникалық тапсырмалар мен спецификацияларды құрастыра отырып, инновациялық жобалардың есептерін әзірлеу мен өтінімдерін қалыптастыру үшін қажетті техникалық құжаттарды сараптау кезінде ғылыми зерттеудің методологиялық негізін, ғылым мен техниканың инновациялық дамуының аппараты мен алгоритмін, аса маңызды статистикалық көрсеткіштер мен ғылыми-техникалық процестерді бағалау, құбылыстар мен инновациялық стратегияларды салыстырмалы талдау әдістемесін қолдану; 5. өнім сапасына қойылатын талаптар, өндірістік шығындар мен оның мұқтаждықтарына байланысты ғылыми қызметті методологиялық негіздеу мен оның тиімділігін бағалау шеңберінде ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижелерін оқу процесіне және өндіріске бейімдеу бойынша практикалық ұсыныстар жасау. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар келесі аспектілерді оқып-үйренетін болады: Ғылыми еңбектің методологиясы мен әдістемесі негіздері. Ғылыми мақаланың құрылымын жоспарлау және анықтау. Мақаланы рецензиялаушы журналдарға жариялау үшін әзірлеу. Журналдың редакциялық комиссиясының профиль бойынша мақалаларға қоятын талаптары. Тақырыпты анықтау, ақпарат көздерін таңдау, библиографиялық тізімді топтастыру. Тақырып бойынша әдебиеттерді талдау жән жалпыландыру. Басылымдардың композициясы мен көмекші ғылыми аппараты. Баяндау академизмі. Тараулардың атауы, түйінді сөздер, резюме. Алдыңғы авторлар мен әріптестердің еңбектеріне сілтеме жасау міндеттілігі. Дәйексөздер. Ауызша сөз таластыру және жазбаша полемикадағы негізгі қағидалар. Дұрыстығын дәлелдеу логикасы. Рецензиялар, пікірлер мен критикалық шолулар. Өзін-өзі сынау, кеткен қателіктерді мойындау. Плагиат және осындай келеңсіз құбылыспен күрес. Ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялауға ұсынылатын ғылыми басылымдар тізімі. «Scopus» мәліметтер базасы. «Web of Knowledge» мәліметтер базасы. Әдеби шолу үшін мәліметтер базаларын қолдану. Мақалалардың тиімділік көрсеткіштері. Авторлардың сілтемелік индексі (Хирш индексі). Web of Science мәліметтер базасы бойынша журналдардың Journal Citation Reports (JCR) импакт-факторы. Scopus (CiteScore) мәліметтер базасы бойынша SCIMago Journal Rank (SJR) процентилі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жылуэнергетикасы кәсіпорындардағы энерго- менеджменті
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: энергетикалық ресурстардың ұтымды тұтыну әдісі және энергия тиімділігін арттыру, соның ішінде энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саясаты, іс-қимыл жоспары, бақылау рәсімдері мен әдістерін әзірлеу және енгізу, энергияны тұтыну бағалары туралы докторанттар арасында білімді дамыту. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. жылу электр станцияларында энергияны басқару саласында ұйымдастыру-техникалық мәселелерді шешуге талдау жасау; жылу электр станцияларында энергия үнемдеу талаптарын қанағаттандыратын тиімді жобалық шешімдерді әзірлеу; 3. энергияны үнемдеу, ішкі энергетикалық аудит жүргізу үшін энергия ресурстарын пайдалануды бақылай алады; 4. энергия менеджменті бойынша нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес жылу электр станцияларында энергия тұтынушыларының тиімділігін теңестіру; 5. жылу электр станцияларында энергия менеджменті шешімдерінің ықтимал оң және теріс әлеуметтік, экономикалық, экологиялық және техникалық салдарларын бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Жылу электр станцияларының энергия менеджмент жүйесі. Энергияны басқарудың жалпы принциптері. Energomeninger және оның тапсырмалары. Өнімдер мен технологиялық үдерістерді дамыту. Энергетикалық тексерулер құқықтық және нормативтік-құқықтық база. Энергетикалық зерттеу әдістемесі. Ұйым ішінде энергетикалық басқару стратегиясын әзірлеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жел энергетикалық қондырғыларды пайдалану тиімділігін арттыру әдістері және оларды пайдаланудың экологиялық аспектілері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қоршаған ортаға барынша аз залал еліміздің және аймақтың энергетикалық теңгерімінде қалпына келтірілетін энергия көздерін пайдалану тиімділігін арттыру әдістерін қолдану. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. жел электр станцияларының энергетикалық сипаттамалары мен жобалау параметрлерін есептеу әдістемесін негіздеу; 2. жел электр станцияларын және олардың жұмыс экологиялық аспектілері пайдалану туралы зерттеулердің нәтижелері негізінде тәжірибелік ұсыныстар әзірлеу; 3 жел турбиналары жұмыс принциптерін түсіну үшін жел энергиясын түрлендіру физикалық процестер мен құбылыстарды қолданылуы мүмкін; 4. жел электр станцияларының тиімділігін арттырудың заманауи әдістерін қолдануға; 5. жел турбиналарының жұмысында типтік экологиялық шараларды ұйымдастырады. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Шетелде және ҚР-дағы жел энергетикасының даму кезеңдері. Жел турбиналарын пайдаланудың сыртқы және отандық тәжірибесі. Жел энергиясын пайдаланудың экологиялық аспектілері. Жел электр станцияларын пайдалану тиімділігін арттыру әдістері. Жел энергетикасының қазіргі жағдайы мен даму тенденциялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жылуэнергетикасындағы технологиялық процестерді модельдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жылуэнергетикадағы технологиялық процестердің параметрлерін оңтайландыру үшін модельдеу әдістерін қолданудағы практикалық құзыреттілікті қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. жылуэнергетика және жылу техникасының қолданбалы мәселелерін шешу үшін компьютерлік технологияларды пайдалану кезінде технологиялық процестерді түсіндіру; 2. ақпаратты ұсынудың алгоритмдерін және бағдарламалау әдістерін негіздеу; 3. олар жылу және қуат есептеулерін орындау үшін қолданылатын бағдарламалардың дайын пакеттерін қолдана алады; 4. нақты проблеманы шешудің тиімді сандық әдісін таңдап, оның дәлдігі мен сенімділігін бағалау; 5. жылу энергетикалық қондырғыларын имитациялауды қамтамасыз ету үшін ақпараттық және анықтамалық жүйелер мен деректер базасын қолданыңыз. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Модельдеу түрлерін жіктеу. Билік математикалық және физикалық модельдеу. математикалық модельдерді әзірлеу және пайдалану процесі. Жылу проблемалары және оларды бағдарламалық қамтамасыз іске асыру математикалық модельдеу сандық әдістері. Интерполяция әдістері. Бағдарламалық қамтамасыз ету CAD. 3D модельдеу негіздері. Технологиялық процестерді модельдеу. Инженерлік талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеудің әдістері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: докторанттардың техникалық реттеу саласындағы ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерін қолданып, тәжірибелік-эксперименттік жұмыстардың жобаларын әзірлеу үшін әдістемелік білімдерін, қабілеттерін және практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыруы. Пәнді оқу нәтижесінде докторант: 1. ғылым, техника және білім берудегі отандық және шетелдік тәжірибені ескере отырып, жаңа техника мен технологияны қолданудағы соңғы жетістіктер негізінде олардың кәсіби саласындағы ғылыми шешімнің тиімділігін бағалауға; 2. эксперименттік және теориялық зерттеулердің нәтижелерін құжаттау кезінде Технологиялық Құжаттаманың Бірыңғай Жүйесіне (ТҚБЖ) және Конструкторлық Құжаттаманың Бірыңғай Жүйесіне (КҚБЖ) сәйкес эксперименттік мәліметтерді өңдеудің және салалар бойынша объектілерді физика-техникалық бағалаудың қазіргі заманғы әдістерін қолдануға; 3. техникалық реттеу саласында қабылданған рационализаторлық ұсыныстарды өнімнің өмірлік циклі бойына енгізуде ғылыми-зерттеу және эксперименттік жұмыстарды ұйымдастырудың негізгі принциптерін, әдістері мен технологияларын қолдануға; 4. пәнаралық білімді біріктіру және зерттеу жұмыстарына және ҚР БжҒМ ғылыми зерттеулерінің гранттық бағдарламалық және мақсатты қаржыландырылған іргелі ғылыми отандық және халықаралық жобаларына қатысуға; 5. ғылыми-біліктілік жұмысының (диссертацияның) тақырыбына сәйкес өнертабысқа патент пен авторлық куәлік жасау үшін техникалық реттеу саласындағы зерттеулердің ғылыми-практикалық маңыздылығын талдауға; 6. «8D07502 - Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)» білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі берілетін талаптарына сәйкес келетін ғылыми-біліктілік жұмысын (диссертация) дайындауға қабілетті болады. Пән келесі аспектілерді игеруге бағытталған: «8D07502 - Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)» білім беру бағдарламасы бойынша диссертациялық зерттеу тақырыбын негіздеу. Диссертациялық жұмыстың құрылымын жобалау және жеке жұмыс жоспарын құру. Зерттеудің теориялық бөлігін жүзеге асыру. Диссертация тақырыбына стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) метрология саласындағы әдеби қор бойынша жұмыс. Диссертациялық жұмыс тақырыбы бойынша өндірісті метрологиялық қамтамасыз етуге сәйкес ғылыми, статистикалық ақпаратты жинау және өңдеу. Зерттеудің тәжірибелік бөлігін орындау бойынша жұмыс. Технологиялық Құжаттаманың Бірыңғай Жүйесін (ТҚБЖ) және Конструкторлық Құжаттаманың Бірыңғай Жүйесін (КҚБЖ) ғылыми-техникалық құжаттандыру. Нәтижелерді есептеу, өңдеу және талдау, қажетті бағдарламалық жасақтаманы, мәліметтер қорын және т.б. әзірлеу. Диссертацияның қолжазбасын дайындау бойынша жұмыс: дайындалған диссертация материалдарын үйлестіру, оларды жұмыстың тарауларына жинақтау; әдеби қорлардың тізімін жасау және диссертация мәтінінде оларға сілтеме жасау; диссертацияға кіріспе жазу; техникалық реттеу саласындағы қабылданған рационализаторлық ұсыныстарды алдағы уақытта іске асыру арқылы соңғы бөлім, қорытынды және ұсыныстарды дайындау; «8D07502 - Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)» білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі берілетін талаптарына сәйкес келетін диссертациялық жұмыстың нәтижелерін өндіріске енгізу (біліктілік жұмысының негізгі нәтижелерін тәжірибеде қолдану) туралы анықтама алу; диссертациялық жұмысқа қосымшаларды тіркеуді рәсімдеу. Диссертация тақырыбы бойынша ғылыми жарияланымдарды «8D075-Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)» зерттеу саласының кодына және бағытына сәйкес жіктеу. Әр түрлі деңгейлерде, соның ішінде халықаралық деңгейдегі ғылыми-техникалық және ғылыми-практикалық конференцияларға (баяндама тезистерін жариялаумен қатар) қатысу. Зияткерлік меншікті қорғау құжаттарын: патент, авторлық куәлік, бағдарламаны немесе дерекқорды тіркеу туралы куәлікті алу. Диссертация тақырыбы бойынша жеке гранттар алу, «8D07 – Инженерлік, өңдеу және құрылыс саласы» тақырыбына және білім саласына қатысты қаржыландырылған ҒЗЖ орындауға қатысу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптік өндірістегі қатты тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату жүйесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: өнеркәсіптік өндірісте қатты тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату жүйесінің әдістерін игеру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. өнеркәсіптік өндірісте қатты тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жаратуды басқару жүйесін сауатты ұйымдастыру; 2. өнеркәсіптік өндірісте қатты тұрмыстық қалдықтарды жинау мен тасымалдауды оңтайландыру стратегиясы мен технологияларын әзірлеу; 3. өнеркәсіптік өндірісте қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеуге және кәдеге жаратуға байланысты проблемаларды шешуге инвестициялар тарту; 4. әлемдік тәжірибе негізінде өнеркәсіптік өндірісте қалдықтарды басқарудың жаңа тетігін енгізу; 5. өнеркәсіптік өндірістегі қатты тұрмыстық қалдықтардың санын қысқартуға бағытталған іс-шаралардың тиімділігіне баға беру. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Өнеркәсіптік өндірісте қатты тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жаратудың қолданыстағы және эксперименттік әдістері. Дәстүрлі емес шикізатты пайдалануды қайта өңдеу, қайталама материалдық және энергетикалық ресурстарды пайдаланудың перспективалық әдістері. Қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеудің негізгі процестерінің энергетикалық және материалдық баланстарын есептеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Энергия үнемдеу және энергия тиімді технологияларды сертификаттау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жылутехнологиялық жабдықтарды аспаптық зерттеу әдістерін зерттеу, энергия үнемдеу бойынша ұсыныстарды әзірлеу, энергия үнемдейтін іс-шаралардың техникалық-экономикалық талдауын орындау және өнеркәсіптік кәсіпорындардың энергетикалық паспортын жасау. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. өнім мен қызметті сертификаттау схемаларын таңдауға; 2. сертификат бланктері, сертификаттауды жүргізуге бойынша өтінімді, үлгілерді алу бойынша актіні толтыруға; 3. өнім мен қызметтің сәйкестіктігін растаудың тәртібі мен ережелерін қолдануға; 4. сәйкестікті растау бойынша жұмыстарды жүргізу барысында өнім мен процестердің сапасын бақылау әдістерін қолдануға; 5. белгіленген қызмет аясындағы ережелерге сәйкес сертификаттауды жүргізуге қабілетті болады. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Энергия аудиті. Энергия аудиті кезінде алынған ақпаратты өңдеу және талдау. Энергия ресурстарын есепке алуды қамтамасыз ететін жабдықтар мен аспаптарды ұтымды таңдау. Энергия үнемдеу және энергия тиімді технологияларды сертификаттау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасында жаңартылған энергетика объектілерін енгізудің физика-техникалық перспективаларын бағалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ғылыми-зерттеу жоспарлау және өткізу Қазақстан Республикасының жаңартылатын энергия нысандарын жүзеге асыру бағалау физикалық және техникалық әдістерін пайдалану докторанттары дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. энергетика (күн, жел, теңіздер мен мұхиттар, биомасса, толқын энергиясын, сутегі энергетика, геотермалдық энергия, өзендер, энергия қалдықтарды энергия) дәстүрлі және дәстүрлі емес көздерін көрсетеді; олардың ресурстары; энергияны тұтыну динамикасы, дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздеріне негізделген энергетикалық секторды дамыту, олардың экологиялық салдары; 2. қабылданған шешімді экономикалық тұрғыдан негіздеу және оларды тиімді іске асыруды ұйымдастыру; 3. дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздерін пайдалану туралы есептеулерді жүргізе алады; 4. жаңартылатын энергия көздерін таңдаудағы қиындықтарға тиімді шешім табу; 5. Қазақстан Республикасының жаңартылатын энергия объектілерін физикалық және техникалық бағалау негізгі әдістерді меңгерген. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану перспективалары. Көлемі мен әлемдік энергетикалық теңгерімінде қалпына келтірілетін энергия көздерін пайдалана отырып, болашағы. Дәстүрлі және дәстүрлі емес энергия көздері. Мүмкіндіктер мен оларды пайдалану проблемалары. Қазақстан Республикасының жаңартылатын энергия саласында заңнаманы. Жаңартылатын энергия жабдықтарды Қазақстан сертификаттау жаңартылатын энергия жобаларды физикалық және техникалық бағалау. Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON9

  Алдыңғы қатарлы шетелдік тәжірибені, оның елде бейімделу мүмкіндігін және электр энергиясын өндіру және тұтыну теңгерімдері құрылымындағы олардың үлесін ұлғайтуды ескеретін баламалы энергия көздерінің объектілерін пайдалану бойынша инновацияларды қолдаудың тиімді тетіктерін іске асыру саласындағы жобалар мен ресурстарды басқару.

 • Код ON4

  Эксперименталды деректерді өңдеудің заманауи әдістерін қолдану және салалар бойынша объектілерді физика-техникалық бағалау әдістерін әзірлеу, бірыңғай технологиялық құжаттама жүйесіне (КҚЖ) және конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесіне (КҚЖҚ) сәйкес эксперименталды және теориялық зерттеулердің нәтижелерін құжаттауға сәйкес күрделіліктің дифференциалды деңгейінің ғылыми-техникалық құжаттамасын қолдану.

 • Код ON5

  Негізгі процестердің энергетикалық және материалдық баланстарын есептеу әдістемесін, қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеуге арналған жабдықтар режимдерін пайдалана отырып, өнеркәсіптік өндірістегі қатты тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату саласындағы ұсыныстарды іске асыру бойынша сараптамалық қорытынды жасау.

 • Код ON3

  Пәнаралық білімді интеграциялау және ҚР БҒМ ғылыми зерттеулерінің гранттық бағдарламалық және мақсатты қаржыландырудың іргелі отандық және халықаралық жобаларына қатысу.

 • Код ON6

  Инновациялық жобаның қолда бар ресурстарымен диагностика жүйесінің элементтерін кешенді түрде қолдана отырып, кәсіпорынның энергетикалық потенциалын бағалау және саясатын қалыптастыру саласында стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу және олардың орындалуын бақылау жөніндегі іс-шараларды жоспарлау.

 • Код ON8

  Энергия ресурстарын үнемдеу, технологиялық объектінің экологиялық көрсеткіштерін жақсарту және экологиялық заңнамаға қатаң сәйкестікте ластану мен қож деңгейін төмендету үшін ескірген жылу жүйелерін жаңғырту және жұмыс істеп тұрған жылу жүйелерін жетілдіру.

 • Код ON7

  Энергетикалық саланың технологиялық процестерін модельдеу саласында жүргізілген табиғи эксперименталдық жұмыстар мен тиімді аналитикалық әдістердің және ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың сандық алгоритмдерінің көмегімен іргелі зерттеулерді жүзеге асыру.

 • Код ON2

  Энергия үнемдейтін және энергия тиімді технологияларды іске асыру үшін отандық және халықаралық деңгейде экологиялық заңнамаға қатаң сәйкестікте өнеркәсіптік өндірістегі қатты тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату саласында атмосфералық ауадағы зиянды (ластаушы) заттардың шығарындыларын анықтау әдістемесін әзірлеу және қолдану.

 • Код ON10

  ИСО халықаралық 9000, 14000, 22000 және т.б. сериялы стандарттарының талаптарына сәйкес зерттеу объектісінің қазіргі жай-күйінің проблемаларын кәсіби және жан-жақты талдауды пайдалана отырып, теориялық және қолданбалы міндеттердің тұжырымын және шешімін бағалау.

 • Код ON11

  Бейінді пәндерді әдістемелік қамтамасыз етуді, техникалық реттеу саласындағы зертханалық және виртуалды компьютерлік жұмыстарды дәстүрлі және қашықтықтан оқыту түріндегі сабақтардың өзге де нысандарын әзірлеу кезінде оқу процесіне жүргізілетін ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін енгізу.

 • Код ON12

  Өзінің кәсіби қызметінде кешенді міндеттерді шешуде ұйымның саясатына сәйкес жүйелі шешімдер қабылдау кезінде ықтимал тәуекелдер мен нәтижелерді бағалау мақсатында түрлі салалар мен тиімді коммуникациялардың түйісуінде академиялық құндылықтарды кеңейту үшін командада жұмыс істеу.

 • Код ON1

  Ғылыми және кәсіби қызметте ғылыми әдебиет пен электрондық-ақпараттық білім беру ресурстарын шолуды дайындау үшін, кәсіпорындарда энергоменеджменттің басқару шешімдерін зияткерлік қолдау алгоритмдері мен әдістерін әзірлеу үшін зерттеудің қолданбалы есептерін шешуді формалдауда математикалық әдістерді таңдау және жүйелік тәсілді жүзеге асыру.

Top