Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01720 Шетел тілі: екі шетел тілі(неміс тілі; француз тілі) в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Герман зерттеуіне кіріспе
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі мақсаты — студенттерге Роман филологиясы бойынша жалпы білім беру және кейбір арнайы білім беру: Роман тілдерінің әлемде таралуы, олардың функционалдық мәртебесі, Роман тілді елдердегі тілдік ахуалдың негізгі белгілері, қазіргі Роман тілдерінің дамуы мен білім беру кезеңдері, олардың құрылымдық-типологиялық және генеалогиялық ерекшеліктері, Роман тіл білімінің тарихы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Лингвистикаға кіріспе
  Несиелер: 5

  " Лингвистикаға кіріспе" курсының мақсаты –кәсіби лингвистикалық дүниетанымды қалыптастыру, яғни тілді оқу пәні ретінде және кәсіби қызмет саласы ретінде шындық құбылысы ретінде ұғыну.; лингвистикалық терминологияны, қазіргі лингвистикалық концепцияларды және тілмен жұмыс істеу әдістерін меңгеру."Тіл біліміне кіріспе" курсы өзінің негізгі мақсаты басқа тіл білімінің теоретикалық және практикалық курстарында қолдану үшін тіл білімінің ұғымдық-терминологиялық аппаратымен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Неміс/француз әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты мен міндеті - студенттерді француз әдебиетінің шыққан кезінен бастап бүгінгі күнге дейінгі кезеңмен таныстыру; француз әдебиетінің дамуындағы 19-шы және 20-шы ғасырлардың маңыздылығын ерекше атап өтетін негізгі әдеби үрдістер мен мектептер туралы жалпы түсінік беру. Оның дамуының негізгі кезеңдері Францияның дамуының тарихи және әлеуметтік аспектілерін ескере отырып қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Негізгі ШТ ( А1-А2 деңгей)
  Несиелер: 5

  Шет тілі (А1-А2) базалық шет тілі ретінде француз тілінің қарапайым деңгейінің фонетика, лексика және грамматика негіздерін береді. Нәтижесінде білім алушы нақты міндеттерді орындау үшін қажетті таныс сөз тіркестері мен сөйлемдерді түсіне және қолдана алады, егер әңгімелесуші баяу және анық сөйлесе, өткен лексикалық тақырыптар бойынша монолог жүргізуге қабілетті болса, күрделі емес сөйлесуге қатыса алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Базалық шет тілінің әлеуметтік және саяси лексикасы
  Несиелер: 5

  Мақсаты-студенттерді француз тілінде түпнұсқа газетті оқып, түсінуге, Қазақстанда және шетелде ауызша және жазбаша түрде жаңалықтар туралы қысқаша хабарламалар жасауға үйрету. Курс француз тілінің қоғамдық-саяси лексикасын меңгеруді, рефераттаудың қарапайым дағдыларын меңгеруді, қоғамдық-саяси мәтіндерді аннотациялауды және аударуды және газет мақалаларымен өз бетінше жұмыс істеуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  «Педагогика» пәнін оқу барысында педагогика ғылымының іргелі және қолданбалы негіздері теориялары және технологиялары жаңа білім беру тұғырлар негізінде меңгертіледі. Педагогиканың теориялық негіздері үдері-сінде инновациялық әдістер және педагогикалық іс-әрекеттің практикамен интеграциясы жүзеге асырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  ЭАдамзаттың басты құндылықтарына бағынышты жеке тұлғаның экологиялық мәдениетін дамыту, экологиялық көзқарасты қалыптастыру арқылы экологиялық ақпараттың жариялылығына сай қазіргі кездегі қоршаған ортаның көптеген экологиялық мәселелерін шешу қоғамның саналы іс-әрекеті мен әрбір адамның жоғары деңгейде экологиялық ой-санасына байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Негізгі ШТ (А2 деңгей)
  Несиелер: 7

  Курс студенттер арасында шетелдік құзыреттілікті қалыптастыруды көздейді - екінші шет тіліндегі А2 деңгейінде тиімді қарым-қатынас, білімділік, дағдылар және дағдылар жүйесі, табысты араласу, мәдениетаралық, күнделікті қарым-қатынас және кәсіби қарым-қатынас үшін қажетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (А2-1 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Курс студенттер арасында шетелдік құзыреттілікті қалыптастыруды көздейді - екінші шет тіліндегі А2-1 деңгейінде тиімді қарым-қатынас, білімділік, дағдылар және дағдылар жүйесі, табысты араласу, мәдениетаралық, күнделікті қарым-қатынас және кәсіби қарым-қатынас үшін қажетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған бағдарламалық мазмұнды бейімдеу
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балалармен жұмыс істеу, бағдарлама мазмұнын бейімдеу және олардың психофизикалық дамуының ерекшеліктері мен жеке мүмкіндіктерін ескеру негізінде ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларға жеке бағдарланған психологиялық, медициналық және педагогикалық көмек көрсете білу дағдыларын дамытуға мүмкіндік туғызады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беруде АКТ
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында білім берілуіне қажеттілігі әртүрлі балаларға бірлескен білім беруде академиялық құзыреттіліктерді меңгеруге бағытталған инклюзивті білім беру негіздері мен технологиясы, дифференциальды оқыту технологиясы, инклюзивті тұғырдағы жетістікті бағалау технологиясы, жеке дара білім беру үдерісі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет" пәні "Әлеуметтік ғылымдар, журналистика, ақпарат" бағытындағы білім алушыларда сыбайлас жемқорлық көріністеріне мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған. "Қазақстан-2050" стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сынды мемлекеттік құжаттар сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтерді. Бұл пәннің мақсаты ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларын, аталған бағыт бойынша тереңдете зерделеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән қолдану салалары бойынша Қазақстан Республикасының «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың негізгі кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің сандық платформаларын, әртүрлі кәсіби салаларда цифрлық ақпаратты өңдірудің түрлі әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инклюзивтік білім беру жағдайында ЕБҚ бар балаларды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән инклюзивті білім беру жағдайында ерекше қажеттіліктері бар балаларды оқытудың әдістемесі, ерекше қажеттіліктері шектеулі балаларға түзету-педагогикалық ықпал етудің мүмкін болатын ұйымдастыру түрлері, мазмұны мен бағыттары туралы білімдерді қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – практикалық ойлау жүйесін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тіл тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл курс француз тілінің тарихи даму жолдарын көрсетуге арналған. Мақсаты - студенттердің қоғам дамуының тарихымен байланысты тілде болып жатқан тарихи процестер туралы білуі, қазіргі француз тілінің нормаларын және оның тарихи даму заңдылықтары тұрғысынан оның ерекшеліктерін түсіндіре білу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сөйлеу мәдениеті
  Несиелер: 5

  Курс білім алушылардың жалпы сөйлеу мәдениетін арттыруға, коммуникативтік әрекеттестіктің әр түрлі жағдайында сөйлеу барысында тілдік құралдарды дұрыс қолдану біліктерімен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Сөйлеу мәдениетінің негізгі белгілері. Сөйлеу мәдениетінің нормативтік, коммуникативтік, этикалық аспектілері. Сөйлеу этикасы. Сөйлеу стратегиясы, әдіс, тәсілдер. Коммуникативтік сәтсіздіктердің себептері. Ауызша іскерлік сөйлеу мәдениеті және жазбаша сөйлеу мәдениеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Публицистикалық мәтіннің сілтемесі
  Несиелер: 7

  Бұл курс француз тілінің қоғамдық-саяси лексикасын меңгеруді, әртүрлі сипаттағы француз тіліндегі баспаның өзіндік қоғамдық-саяси және ресми-іскерлік Газеттік материалдарын рефераттау дағдыларын қалыптастыруды көздейді. Студент материалды жалпылай, жүйелендіре алады, бастысы бөліп алады, қорытынды жасайды, материалды талдауға және бағалауға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны болашақ мамандардың нақты педагогикалық жағдайды сауатты талдауына және негізгі ғылыми ұғымдар жайлы теориялық түсініктерге сәйкес ара қатынасын белгілеуіне мүмкіндік беретін психологиялық білімдер жүйесін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Негізгі ШТ(В1деңгей )
  Несиелер: 5

  Курс студенттер арасында шетелдік құзыреттілікті қалыптастыруды көздейді - негізгі шет тіліндегі В1 деңгейінде тиімді қарым-қатынас, білімділік, дағдылар және дағдылар жүйесі, табысты араласу, мәдениетаралық, күнделікті қарым-қатынас және кәсіби қарым-қатынас үшін қажетті. Курс предполагает формирование у студентов иноязычной компетенции - системы знаний, умений и навыков эффективной коммуникации в иноязычной среде на уровне В1 по базовому иностранному языку, необходимом и достаточном для успешного межличностного, межкультурного, бытового и профессионального общения.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Екінші шетел тілі (А2-2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Курс студенттер арасында шетелдік құзыреттілікті қалыптастыруды көздейді - екінші шет тіліндегі А2 деңгейінде тиімді қарым-қатынас, білімділік, дағдылар және дағдылар жүйесі, табысты араласу, мәдениетаралық, күнделікті қарым-қатынас үшін қажетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан және Германия/Франция: елтану аспектісі Казахстан и Германия
  Несиелер: 5

  Курс предполагает формирование у студентов целостного представления о стране изучаемого языка, включающим в себя сведения исторического, географического, экономического, общественно-политического, культурного и социального характера. В содержание курса ходят такие вопросы как физическая и экономическая географию Франции, административно-территориальное деление, общественно-политическое устройство, государственная структура власти и политическая система, традиции, обычаи, национальные праздники, символы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • лексикология
  Несиелер: 5

  «Лексикология» пәні бакалаврларды дайындаудың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады және тілдегі ресми және семантикалық құрылымын және тілдегі лексикалық бірліктердің қолданылуын ғылыми тұрғыдан түсінуді қалыптастырады. Курстың соңында студенттер тілдің базалық бірлігі ретінде тілдің лексикасының осындай аспектілері бойынша білім мен дағдыларды игереді; лексикалық бірліктердің түрлері; тіл лексикасының құрылымы; лексикалық бірліктердің қызметі; лексиканың дамуын толықтыру жолдары; сөздік және экстралингвистикалық шындық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Психологиялық-педагогикалық практика
  Несиелер: 3

  Педагогикалық практиканың мақсаты - педагогикалық қызметке және кәсіптік құзыреттілікке студенттердің позитивті мотивациясын қалыптастыру, оқыту бейініне сәйкес инновациялық білім беру технологияларын қолдана отырып оқытудың әртүрлі түрлерін өткізуге сәйкес пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін педагогикалық жобалауға дайындығын қамтамасыз ету; конструкторлық, ұйымдастырушылық, коммуникативтік және білім беру педагогикалық функцияларын орындау дағдыларын қалыптастыру; кәсіби педагогика саласындағы психологиялық-педагогикалық білімдерді шоғырландыру және ғылыми-педагогикалық мәселелерді шешудегі шығармашылық дағдыла��ды меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Полилингвалды білім және мәдени-аралық қарым-қатынас
  Несиелер: 7

  Бұл курс көп мәдениетті тұлғаны қалыптастыруға ықпал етуге арналған. Көптілділік әлеуметтік ұтқырлық факторы және тілдік білім беру мақсатын өзгертудің себебі болып табылады. Шетел тілдерін оқытудың мақсаты - жаңа типтегі көп тілді тұлғаға білім беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Латын тілі
  Несиелер: 6

  «Латын тілі» пәнін меңгерудің мақсаты: студенттерді латын тілінің грамматикасының негіздерімен таныстыру және аударма дағдыларын қарапайым тестілеу сөздігімен дамыту; латын тілдерінің белгілі бір санын есте сақтауға көмектеседі, сондай-ақ латын тілінің практикасына енгізілген терминдерді түсінуге көмектеседі. Латын тілі курсының міндеттері жалпы мәдени даму және эстетикалық тәрбие болып табылады, олар білімге гуманитарлық білімнің міндетті компоненті болып табылатын ежелгі әлемнің тарихы, мифологиясы және мәдениеті туралы танымдық ақпаратты қамтитын оқу мәтіндерін таңдау арқылы жүзеге асырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тілін оқып отырған елдің әдебиеті
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты мен міндеті - студенттерді француз әдебиетінің шыққан күнінен бастап бүгінгі күнге дейінгі кезеңмен таныстыру; француз әдебиетінің дамуындағы 19-шы және 20-шы ғасырлардың маңыздылығын ерекше атап өтетін негізгі әдеби үрдістер мен мектептер туралы жалпы түсінік беру. Оның дамуының негізгі кезеңдері Францияның дамуының тарихи және әлеуметтік аспектілерін ескере отырып қарастырылады. Франция әдебиетінің еуропалық және әлемдік мәдениетке әсері ерекше атап өтіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шетел тілін оқытудағы цифрлық технология мен цифрлық білім беру.
  Несиелер: 7

  Білім беру ұйымдарын цифрландыру. Шет тілін оқытудағы цифрлық технологиялар. Оқу үрдісінде және кейінгі қызметінде цифрлық технологияларды пайдалану. «Мектеп- оқушы-ата-ана» қатынастарын іске асыруда цифрлау. Мобильді құрылғыларда әлеуметтік желілер мен әртүрлі қосымшаларды талдау. Online және Offline оқыту Мақсаты: білім беру сапасын арттыруға қабілетті мамандарды қалыптастыру, білім беру қоғамдастығының күрделі мәселелерін шеше білетін, цифрлық технологияларды пайдалану арқылы студенттерге ақпараттың ашықтығы мен қолжетімділігін жеткізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Теоретикалық грамматика
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - француз тілінің грамматикалық құрылымын бірыңғай және интегралдық жүйе ретінде меңгеру. Курс қазіргі заманғы француз тілінің грамматикалық құрылымын қалыптастыратын бірліктер мен құралдардың формалды және семантикалық құрылымын студенттердің ғылыми түсініктерін қалыптастыруды қамтиды. Нәтижесінде студент француз тілінің грамматикалық категориялары туралы бірліктер мен құралдардың формалды және семантикалық құрылымы туралы түсінік алады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 6

  Курс бағдарламасы болашақ мұғалімдердің оқушылармен тәрбие жұмыстарын өткізуге және ұйымдастыруға теориялық-әдістемелік даярлығын ескереді. Білім беру мен тәрбиенің гуманистік парадигмаларын жүзеге асыруға бағытталған тәрбиелік іс-әрекеттің теориялық және практикалық негіздерін қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (B1 бастапқы деңгейі)
  Несиелер: 6

  Курс студенттер арасында шетелдік құзыреттілікті қалыптастыруды көздейді - екінші шет тіліндегі В1 деңгейінде тиімді қарым-қатынас, білімділік, дағдылар және дағдылар жүйесі, табысты араласу, мәдениетаралық, күнделікті қарым-қатынас және кәсіби қарым-қатынас үшін қажетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел тілін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Бұл пәнде шет тілдерін оқытудың жалпы принциптері, коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыру технологиясы, сабақты ұйымдастыру, студенттердің сабақтан тыс және тәуелсіз қызметі, білім деңгейі, дағдылары мен қабілеттерін бақылау мәселелері талқыланады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Академиялық мақсатқа арналған тіл
  Несиелер: 8

  Бұл пән академиялық мақсаттар үшін тілдің құзыреттілігін дамытуға ықпал етеді, бұл заманауи тілдік дайындығының басым бағыттарының бірі болып табылады. Пәннің мақсаты - академиялық және кәсіби тапсырмаларды орындауға байланысты тәжірибелік дағдыларды дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы ШТ 1 -жалпы-кәсіптік (В1-В2деңгей)
  Несиелер: 7

  Курс оқытудың мәдениетаралық және ғылыми-кәсіби бағыттылығын тереңдетуге бағытталған және коммуникативтік мәдениетаралық құзыреттілікті одан әрі жетілдіруге және кәсіптік қарым-қатынас жағдайындағы мәселелерді B1-B2 деңгейінде шешу арқылы кәсіби бағдарланған дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мамандандырылған кәсіби шет тілі (В2 деңгейі)
  Несиелер: 8

  Курс білім берудің мәдениетаралық, ғылыми және кәсіби бағыттылығын тереңдетуге бағытталған. Мақсат - коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттілікті одан әрі жетілдіру және студенттердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Екінші шетел тілі (B1 жалғастыру деңгейі)
  Несиелер: 7

  Курс студенттер арасында шетелдік құзыреттілікті қалыптастыруды көздейді - екінші шет тіліндегі В1 деңгейінде тиімді қарым-қатынас, білімділік, дағдылар және дағдылар жүйесі, табысты араласу, мәдениетаралық, күнделікті қарым-қатынас және кәсіби қарым-қатынас үшін қажетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іскерлік неміс/француз тілі
  Несиелер: 8

  Француз тілінің іскерлік курсы іскерлік қарым-қатынастың негізін құрайды: мәтіндерді оқу, іскерлік хат алмасу, ауызша сөйлесу. Пәндерді оқып-үйрену барысында студенттер француз тіліндегі жазбаша және ауызша іскерлік қарым-қатынас дағдыларын меңгеруі керек, француз тіліндегі коммерциялық материалдарды оқу, аудару, реферат жазу және түсіндіруге тиіс. Курс іскерлік этика, ұйымдық құрылымы және компанияның қызметі туралы негізгі тақырыптарды меңгеруді қарастырады (акционерлік қоғамдар мен серіктестіктер), жұмыс орны және іссапарға қатысты ережелер. Мақсат - іскерлік жағдайлардағы сөйлеу әрекеттерінің барлық түрлерін үйрету, іскерлік этикетті үйрету. Байланы�� дағдыларын қалыптастыру. Қажетті ақпаратты алу үшін француз тіліндегі мәтіндерді оқуды ынталандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогикалық практика
  Несиелер: 4

  Педагогикалық практиканың негізгі мақсаты-студенттерді педагогикалық қызметке баулу, олардың зерттеу және педагогикалық әлеуетін ашу, гуманистік педагогикалық құндылықтар контексінде кәсіби сана-сезімді дамыту. Студент мектептің, колледждің оқу-тәрбие жұмысының жүйесін; жалпы білім беретін мекемелердің әртүрлі типтері мен түрлерінде базалық және элективті курстарды оқытудың құрылымы мен мазмұнын; психологиялық-педагогикалық зерттеуді жүргізудің теориялық негіздерін; мұғалімнің сыныптан тыс және сабақтан тыс жұмысының мазмұнын, нысандары мен әдістерін білуі тиіс. Оқытудың әртүрлі технологияларын, әдістерін, тәсілдері мен құралдарын пайдалана отырып, жалпы биологиялық пәндер бойынша сабақтар өткізуді, сабақты ұйымдастыру мен өткізудің әртүрлі түрлері мен нысандарын қолдануды; сабақтың психологиялық-педагогикалық талдауын және өзін-өзі талдауын жүргізуді; толеранттылық, диалог пен ынтымақтастық негізінде білім беру процесінің барлық қатысушыларымен (оқушылармен, мұғалімдер мен ата-аналармен) өзара іс-қимыл жасауды; оқушылар үшін мәдени-ағартушылық және кәсіптік бағдарлы бағыттағы сабақтан тыс және сыныптан тыс; оқу және оқу жағдайларынан тыс кәсіби қарым-қатынас дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектепте оқыту мен бағалаудың жаңа әдістері
  Несиелер: 5

  Оқу үдерісіндегі бақылаудың құрылымдық компоненттерін игеру. Студенттердің білімін бақылауды ұйымдастыру әдістері мен түрлерін оқу. Сынақ оқыту нәтижелерін бағалау құралы. Бағалау жүйесінің даму тарихы. Оқушылардың оқу нәтижелерін бағалауға арналған жүйе. Ағымдық бағалау жүйесі. Кредиттік бағалау жүйесі. Жаңартылған жүйені бағалау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел тілдерін оқытудың арнайы бағытталған әдістемесі
  Несиелер: 6

  Бұл пәнде шет тілдерін оқытудың жалпы принциптері, коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыру технологиясы, сабақты ұйымдастыру, студенттердің сабақтан тыс және тәуелсіз қызметі, білім деңгейі, дағдылары мен қабілеттерін бақылау мәселелері талқыланады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Коммуникативтік және сөйлеу мәдениеті
  Несиелер: 7

  Бұл пән студенттердің қарым-қатынастың табиғатын, құрылымын және механизмін түсінуін қамтамасыз етеді; кәсіби қарым-қатынастың және сөйлеу мәдениетінің маңыздылығын ашады. Пәннің мақсаты - сөйлеу мәдениетін дамытуға, ауызша және жазбаша дағдыларды қалыптастыруға, мәтінмен жұмыс істеуге, кәсіби қызметтің кең ауқымында қарым-қатынас жасауға ықпал ететін кәсіби коммуникативтік және сөйлеу мәдениеті мен құзыреттілігін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми мақалаларды жазу принциптері және жолдары
  Несиелер: 7

  Бұл курс студенттерді ғылыми мәтіндерді жазудың негізгі қағидаттары мен тәсілдерімен таныстырады. Мақсаты - ғылыми стильдік мәтіндерді жазудың негіздерін үйрету, өзіндік шығармашылық ойлау дағдыларын дамыту және өз ойларын жазу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Арнайы ШТ (B2-C1деңгей жалғастырмалы)
  Несиелер: 7

  Курстың мақсаты-оқу білім берудің мәдениетаралық, ғылыми және кәсіби бағдарлануын тереңдетуді, студенттердің коммуникативтік және сөйлесу саласының мамандандырылған саласы бойынша кәсіптік маңызды білім мен дағдыларды қалыптастыруды көздейді. Мақсаты - студентте шет тілдік құзыреттілікті қалыптастыру - шет тіліндегі ортада табысты қарым-қатынас жасау үшін қажетті және жетістікке жету үшін қажетті тұлғааралық, мәдениетаралық, күнделікті қарым-қатынас және кәсіби қарым-қатынас жасау үшін білім, дағдылар мен дағдылар жүйесін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Фразеология
  Несиелер: 5

  Француз тілінің фразеологиясы курсы фразеологияның мақсаты, пәні, міндеттері, француз тілінің фразеологизмдерінің жіктелуімен таныстырады. Мақсат - лингвистикалық ғылымдар жүйесіндегі фразеологияның рөлі мен орнын, осы ғылыми саладағы негізгі түсініктер мен проблемалар, зерттелген және ана тілдерінің фразеологиялық жүйесіндегі ұқсастықтар мен айырмашылықтарды түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектеп құжаттамасын жүргізу
  Несиелер: 6

  Мектеп құжаттамасын жүргізу туралы жалпы түсінік беру. Мектеп құжаттамасын жүргізудің заманауи бағыттарына тән ерекшелігін, оны игеру мен дамыту жолдарын саралау. Мектеп құжаттамасын қазіргі заман талабында жүргізудің жаңашыл әдістерін теориялық және практикалық тұрғыдан анықтау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (B2 деңгейі)
  Несиелер: 7

  Курс студенттер арасында шет тілдік құзыреттілікті қалыптастыруды қамтиды - екінші шет тіліндегі В2 деңгейінде шет тілінде тиімді қарым-қатынас жасау үшін білім беру мен дағдыларды қалыптастыруды қажет етеді, ол адамдар арасындағы қарым-қатынас, мәдениетаралық, күнделікті және кәсіби қарым-қатынас үшін қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Неміс /француз тілі стилистикасы
  Несиелер: 5

  Француз тілі стилистикасы курсы француз тілінің стилистикалық құралдарын пайдаланудың жүйелері мен ережелері туралы теориялық білімді ұсынады, тілдің әр түрлі стиліндегі тілдік құралдардың функцияларымен, тілдің функционалдық түрлерімен, композициялық-сөйлеу формаларымен таныстырады. Мақсаты - студенттерді француз тілінің стилистикалық жүйесімен, оның жұмыс істеуімен, сондай-ақ стилистикалық талдау принциптері мен әдістерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Теоретикалық фонетика
  Несиелер: 5

  Курс студенттерді француз тілінің фонетикалық құрылымы туралы ғылымның қазіргі жай-күйімен таныстырады; фонетика бойынша білімді жинақтау және тереңдету, олардың жүйесіндегі фонетикалық құралдарды сипаттау, олардың табиғатын және француз тілінің фонетикалық жүйесінің дамуының жетекші үрдістерінің функцияларын анықтау, сонымен қатар практикалық фонетика бойынша алынған білімді теориялық жинақтау және тереңдету, өзіндік қорытынды жасау қабілетін дамыту.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көркем мәтіннің интерпретациясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән коммуникативтік құзыреттерді дамытуға, француз тілінде кәсіптік бағдарлаудың арнайы мәтіндерін талдауға бағытталған. Курстың мақсаты - теориялық негіздеу және көркем мәтінді түсіндірудің жалпы принциптерін және лексикалық қордың стилистикалық ерекшеліктерінің негізгі бағыттарын ғылыми-әдістемелік дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау

 • Код ON2

  ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу.

 • Код ON3

  әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі.

 • Код ON4

  дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу.

 • Код ON5

  құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау.

 • Код ON6

  Шет тілін оқытудың жалпы педагогикалық және психологиялық білімдерін, aрнайы білім беру технологияларын, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін меңгеру, шет тілін оқыту процесін жүзеге асыра білу, педагогикалық тәжірибелік қызметте инновациялық технологияларды пайдалану.

 • Код ON7

  өздерінің болашақ мамандықтарының әлеуметтік маңызын жүзеге асыру, кәсіптік қызметті жүзеге асыруға жоғары ынталандыру; өз кәсіби қызметінің нәтижесі үшін жауапты бола білу, білім беру, зерттеу және кәсіби міндеттерді шешу үшін шет тілінің ақпаратын өңдеу;

 • Код ON8

  Шет тілін оқытудың арнайы педагогикалық және психологиялық білімдерін пайдалану, ақпараттық және цифрлық технологияларды шет тілін оқытуында пайдалану.

 • Код ON9

  арнайы жалпы кәсіби, академиялық және іскерлік қарым-қатынас деңгейлеріндегі шет тілін игеру, сөйлеу қызметінің негізгі түрлерінің идеяларын кешенді дамыту- оқу, тыңдау, сөйлеу жəне жазу;

 • Код ON10

  сөйлеу қызметінің барлық түрлерін пайдалану арқылы екінші тілді өз грамматика, фонетикалық, лексикалық білім (тыңдау жəне сөйлеу, оқу, жазу), мəдениетаралық жəне кəсіби филология бағдар дайындығын тереңдету, коммуникативті құзырлықтарды жұмыс істейді; .

 • Код ON11

  мәдениетаралық қарым-қатынас деңгейінде шет тілдерін білу, көп мәдениетті тұлғаны қалыптастыру дағдыларын игеру

 • Код ON12

  герман / роман филологиясының теориялық негіздері, неміс / француз тілдерінің тарихы және герман/ роман тіліндегі лингвистика бөлімдерін білу; заманауи теориялық лингвистика құралдарымен еркін жұмыс жасау.

 • Код ON13

  фонетикалық, морфематикалық, синтаксистік жəне компонентті талдау жүргізу; - метафораны, метонимияны, кеңейту, қысқарту, жақсарту жəне сөздің мағынасын нашарлататын фактілерді анықтау; - идеографиялық жəне стилистикалық синонимдер, антонимдер жəне омонимдер арасындағы айырмашылықтарды анықтау, гиперононимдер мен гипонимдерді ажырату; - Ғылыми бағыттағы мета тілін жəне ғылыми аппараттың құралдарын иелену; - лингвистикалық зерттеулердің негізгі əдістерін меңгеру - əр түрлі типтегі лексикографиялық басылымдармен жұмыс істеу əдістерін меңгеру;

Top