Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M03110 Саясаттану в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Халықаралық академиялық стандарттарға, саяси ғылымның және аралас ғылыми салалардың жаңа жетістіктеріне сәйкес жоғары оқу орындарында жария саясат, ғылыми-зерттеу және білім беру қызметі саласы үшін бәсекеге қабілетті мамандар даярлауды қамтамасыз ету. ББ түлектері қазіргі заманғы ішкі саяси және сыртқы саяси проблемалардың жай-күйін талдауға, қорытуға, сын тұрғысынан бағалауға, саяси талдау мен болжаудың қазіргі заманғы технологиялары мен практикалық техникаларын меңгеруге, қоғамдық саяси қызметтің жеке бағдарламасын құруға, мемлекеттік билік пен азаматтық қоғам институттарында шешімдер қабылдауға қабілетті болады .ҚР немесе басқа елде ғылыми дәреже алу үшін оқуға дайындығын көрсету.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M063 Саясаттану және конфликтология
 • Дайындық бағыты 7M031 Әлеуметтік ғылымдар
 • Мемлекеттік саясат
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: мемлекеттік саясат туралы жүйелі ғылыми білімді қалыптастыру, өмірдің барлық өзара байланысты салаларында қоғамға мақсатты әсер ету, магистранттардың мемлекеттік саясат және мемлекеттік басқару саласындағы жүйелі ғылыми білімдерін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: -мемлекеттік саясат пен басқарудың сипатын және түрлерін анықтау, мемлекеттік саясатты дамыту тетіктерін түсіндіру; -қазіргі саясатта мемлекеттік саясаттың әртүрлі типтері мен бағыттарының маңыздылығын түсіндіру, саясат пен басқарудың өзара байланысын көрсету; -мемлекеттік саясат және басқару саласында категориялық-тұжырымдамалық аппаратты қолдану; -шиеленістер жағдайында басқару шешімдерін талдау және есептеу; -мемлекеттік басқару саласындағы іскерлік ойындардың және басқа да белсенді әдістердің дағдыларын дамыту. «Мемлекеттік саясат» пәні болашақ мамандардың мемлекеттік саясатты әзірлеу, талдау және жоспарлау, қоғамның әртүрлі салаларында мемлекеттік саясаттың негізгі үрдістері мен проблемаларын білу және мемлекеттік құрылыстың нақты үдерісінде пайдалану мүмкіндігін білу қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Пәндерді зерделеу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Мемлекеттік саясаттың мәні мен негізгі компоненттері. Мемлекеттік саясатты дамыту тетіктері. Саясат және басқару. Мемлекеттік саясаттың құқықтық және экономикалық негіздері. Мемлекеттік саясаттың типологиясы және институционализациясы. Мемлекеттік мақсатты бағдарламалар. Мемлекеттік өңірлік саясат. Мемлекеттік экономикалық саясат. Мемлекеттік әлеуметтік саясат. Мемлекеттік жастар саясаты. Білім және мәдениет саласындағы мемлекеттік саясат. Мемлекеттік ақпараттық саясат. Дін және ұлттық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясат. Мемлекеттік экологиялық саясат.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты өзіндік ғылыми зерттеулерді жоспарлау, дайындау, ұйымдастыру және жүргізу қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай қабілеттерге ие болады: 1. зерттеу процесін ұйымдастыру; тұлғаның және ұйымның дамуындағы ғылыми зерттеулердің рөлін анықтау; ұйымның принциптері мен құрылымы. 2. ғылыми жұмыстың тиімділігін анықтайды, оның нәтижелерін жүзеге асырады; 3. мәселелерді қалыптастыру және оларды шешу кезінде ғылыми зерттеулер саласында кәсіби білімін қолдану; 4. талдау, проблемаларды табу, мақсатқа жету үшін іс-әрекеттердің оңтайлы реттілігін жасау, ғылыми қызметті жоспарлау, оны бағалау және бақылау; 5. ғылыми зерттеулерді ұйымдастыруда басқару тетігін әзірлеу; студенттер мен жас ғалымдар арасында ғылыми зерттеулер жүйесін ұйымдастыру. «Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау» пәні болашақ мамандардың тәуелсіз зерттеу жұмыстарына қабілеттілігін қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: ғылыми жарияланымдардың халықаралық жүйесі; халықаралық ғылыми басылымдар жүйесіндегі авторлық құқық; ғылыми дәйексөз индексі және импакт-факторы; ғылыми зерттеу әдіснамасы мен әдістері; ағылшын тіліндегі мәтіндердің грамматикалық және стилистикалық ерекшеліктері; LaTex-те форматтау; журналды іріктеу және мақалаларды ұсыну; пікір рәсімі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өркениет тарихындағы соғыс пен бейбітшілік
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: әлемдік қоғамдастықтағы ірі соғыстар мен өркениеттер туралы магистранттардың ойын қалыптастыру, соғыс нәтижелерінің өркениеттердің жұмыс істеуіне әсері дәрежесі мен сипаты, болашақ жұмыс бағыттары бойынша өзара ықпалдасу мен өзара әрекеттесудің мәселелері мен әдістері. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - халықаралық қатынас және әлемдік саясат контекстінде соғыс және оның басты кезеңдері туралы әртүрлі материалдарды жинап және жүйелеуді; - өркениеттердің негізгі түрлерін бейнелеу және сипаттау, оларды түсіну мен зерттеуге қатысты мәселелер мен тәсілдерді баяндауды; - соғыстарды жіктеу және салыстыру, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын ажырату, өркениеттік үдерістердің анықталған ерекшеліктерін бағалауды; - жанжалдарды шешудің себептерін түсіндіріп, бір елдің, бір топ елдердің, бүкіл әлемдік қауымдастықтың өркениеттердің пайда болуы мен дамуымен қарым-қатынасын анықтауға нақты мысалдар жасау үшін соғыстардың зардаптарын көрсетуді; - білімді интеграциялау, оларды жанжалды ортада сындарлы шешімдерді әзірлеу және қабылдау үшін пайдалану, тұжырымдалған шешімдерді негізді түрде қорғауды. «Өркениеттер тарихындағы соғыс пен бейбітшілік» пәні сын тұрғысынан ойлау мен әлемдік саясатты дамытудағы негізгі мәселелерді түсінудегі болашақ мамандардың әлеуетін арттыруға бағытталған. Пәндерді зерделеу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Халықаралық қатынастар және әлемдік саясат. Жаһанданудың олардың дамуына әсері. Саяси қақтығыстар: мәні мен типологиясы. Өркениеттің ұғымы. Оны зерттеудің тәсілдері. Ежелгі Шығыс елдеріндегі соғыс. Ежелгі Грекия Парсыға қарсы. Елеулі өркениеттің тағдыры. Рим соғысы. Рим өркениетінің тағдыры. Ұлы Карл жеңісі. Крест жорықтар. Жүз жылдық соғыс. Наполеонистік соғыстар. Бірінші дүниежүзілік соғыс әлемдік өркениеттің дағдарысы. Екінші дүниежүзілік соғыс және кеңестік халықтың Ұлы Отан соғысы. Суық соғыс өркениеттердің қарсыласуы ретінде. БҰҰ бітімгершілік қызметі. Қазіргі кезеңдегі әлемдік саясаттың ерекшеліктері. Қазақстан Республикасының халықаралық бастамалары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жалпы қабылданған халықаралық деңгей жүйесі негізінде күнделікті және кәсіби қарым-қатынас үшін коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру. Пән келесі аспектілерді зерттеуге бағытталған: Мәтінді жалпылау және түйіндеу. Ғылыми мәтіндегі байланыс құралдары. Аннотация және реферат жазу кезінде қолданылатын тәсілдер. Аннотация мен реферат арасындағы айырмашылықтар. Кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқу. Хат: оқылған мәтіндерге қысқаша және толық аннотацияларды құрастыру және т.б.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: инженерлік физика саласындағы кәсіби қызметтің тиімділігін арттыру үшін басқару психологиясы мен практика негіздерін қолдану. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ұжымдағы тұлғаның мінез-құлықтары мен қызметінің нәтижелерінің өзара байланысы контекстінде өмірлік және кәсіби жағдайларды талдау; 2. техникалық ғылымдар саласындағы SWOT-талдау әдісімен басқару психологиясының теориялық-әдіснамалық үрдістерін біріктіру және топтастыру; 3. басқару стилін зерттеу негізінде басшының қызметін басқару тиімділігін бағалау; 4. психологиялық климатты және корпоративтік мәдениетті жақсарту бойынша ұйым басшылары мен қызметкерлері үшін эмоциялық жағдайды реттеу техникасы мен тренингтік бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру; 5. бейіндік пәндер сабақтарын өткізу кезінде дәстүрлі және жаңа білім беретін интерактивті технологияларды қолдану. Пән келесі аспектілерді зерттеуге бағытталған: Басқару психологиясы психологиялық ғылым саласы ретінде. Басқару психологиясының міндеттері мен әдістері. Басқару ғылым және өнер ретінде. Субъект және басқару объектісінің психологиясы. Ұйымдастырушы ретінде басшыға қойылатын психологиялық талаптар. Әлемдегі басқару ғылымының қалыптасу және даму тарихы. Қазіргі басқарудың ерекшелігі мен функциясы. Басқару қарым-қатынас заңдары. Тұлға басқару субъектісі ретінде. Ұйымдастырушылық құрылымдардағы жетекшінің жеке тұлғасы. Қызметкерлерді жалдау және бейімдеу психологиясы. Персоналды ынталандыру психологиясы. Персоналдың еңбек уәждемесіне әсер етудің негізгі құралдары. Қақтығыстарды басқару психологиясы. Іскерлік әңгіме және келіссөздер. Адамдарды басқарудағы наным психологиясы. Контроллингте басқару шешімдерін қабылдау тәсілдерін жіктеу. Дағдарысқа қарсы басқару психологиясы. Ұйымның корпоративтік мәдениеті. Ұжым басқарудың объект және субъектісі ретінде.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы халықаралық қатынастар мен жаһандық даму
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - заманауи кезеңде халықаралық қатынастар туралы жүйеленген идеяларды қалыптастыру, жаһандық дамудың негізгі мәселелері мен аспектілері. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: -халықаралық қатынастардың тұжырымдамалық негіздерін түсіндіру; - әлемдік деңгейдегі халықаралық үрдістерді зерттеу; - халықаралық қатынастар жүйесін мемлекетаралық реттеу әдістерін талдау; - Қазақстандағы саяси және әлеуметтік-экономикалық жағдаймен халықаралық өмірдің үрдістерін сәйкестендіру; - халықаралық қатынастардың және әлемдік саясаттың қазіргі фактілерін сыни бағалау. «Заманауи халықаралық қатынастар және жаһандық даму» пәні болашақ мамандардың тәуелсіз сыни ойлау мен заманауи әлемдік үдерістерді түсіну қабілетін қалыптастыруға, түрлі халықаралық саяси оқиғалар мен құбылыстарды бағалауға бағытталған. Пәндерді зерделеу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Халықаралық қатынастарды, ғаламдық және аймақтық жүйелерді зерттеудің теориясы мен әдіснамасын әзірлеу. Халықаралық сала ұлттық мүдделерді жүзеге асыру және қорғау үшін кеңістік. Ұлттық, аймақтық және жаһандық қауіпсіздік саласындағы халықаралық қатынастар субъектілерінің сыртқы саяси қызметі. Жаһандану және біздің заманымыздың жаһандық мәселелері. Әлемдік дамудың геосаяси факторлары. Әр түрлі бағыттардағы жекелеген мемлекеттердің және олардың блок ұйымдарының сыртқы саясаты. Халықаралық ынтымақтастық. Қазақстан халықаралық қатынастар жүйесінде.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: мәдениет пен философия контекстінде ғылыми бағдарламалардың пайда болу тарихын және прогресін, ғылыми білім құрылымын және оның даму динамикасын, ғылыми этиканы, тәртіптік және пәнаралық зерттеулердің ерекшеліктерін, техникалық ғылымның қазіргі кезеңінде ғылыми іздеу және ғылыми зерттеу бағыттарын зерделеу. Пән келесі аспектілерді зерттеуге бағытталған: ғылымның тарихы мен философиясының пәні. Ғылымның дүниетанымдық негіздері. Ғылымның пайда болуы және қалыптасуы. Ежелгі әлемдегі, орта ғасырдағы және қайта өрлеу дәуіріндегі ғылым. Жаңа еуропалық ғылым-ғылымды дамытудың классикалық кезеңі. Негізгі тұжырымдамалар мен бағыттар классикалық емес және постклассикалық емес кезеңі ғылымды дамыту. Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейлері. Ғылым мамандық ретінде. Ғылым идеалдары мен нормалары және т.б.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлемдік саясаттағы Шығыс
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - "Шығыс-Батыс" дихотомиясының тарихи динамикасын түсіндіру; - Шығыс-Батыс аумақтық-өркениеттік кешендерінің саяси қатынастарын реттейтін қағидаттарды, құқықтық және этикалық нормаларды білу мен түсінуді көрсету; - жаңа әлемдік және өңірлік орталықтар жағдайында Шығыс елдеріндегі саяси процестерді зерттеу үшін әлеуметтік ғылымдар әдістерін қолдану; - Шығыстың аймақтық кіші жүйелері шеңберінде саяси жүйелер мен үдерістерге салыстырмалы талдау жасау; - қазіргі кезеңде Шығыс елдеріндегі саяси үдерістерге сараптамалық баға беру және болжау жүргізу. Курс Азия мен Африканың территориялық-өркениеттік жиынтығы саналатын Шығысты зерттеуге бағытталған. Шығыстың жетекші мемлекеттерінің даму факторлары мен динамикасына салыстырмалы талдау жасалып, өзара қатынастары барысында әлеуметтік-саяси құрылымының ерекшеліктері айқындалған. Шығыс-Батыс, қырғиқабақ соғысы кезіндегі, саяси идеологиялық жүйеге қарсы тұрудағы Шығыс мемлекеттерінің маңызы, ХХІ ғасырдағы жаһандық әлемнің тенденциялары мен даму перспективалары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жоғары мектеп педагогикасының әдіснамалық негіздерін, оқыту мен тәрбиелеуді талдау, жоспарлау мен ұйымдастырудың заманауи технологияларын, орта және жоғары білім беру ұйымдарында педагогикалық қызметті ұйымдастыру үшін оқытушының кәсіби құзыреттілігін меңгеру. Пән келесі аспектілерді зерттеуге бағытталған: Педагогикалық ғылым және оның ғылым жүйесіндегі орны. Жоғары білім берудің қазіргі парадигмасы. Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігі. Жоғары мектептегі оқыту теориясы (дидактика). Жоғары білім мазмұны. Жоғары мектепте кредиттік оқыту жүйесі негізінде оқу үдерісін ұйымдастыру. Оқытудың дәстүрлі және қашықтықтан инновациялық әдістері мен формалары. Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары және т.б.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлемдік саясаттағы АҚШ және Еуропалық Одақ
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттардың бойында заманауи әлемдік саясаттың дамуы мен басты трендттері туралы біртұтас жүйелі түсініктер қалыптастыру, американдық сыртқы саясат пен АҚШ және ЕО елдерінің саяси дәстүрлері туралы тереңірек, кәсіби білімдер қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - АҚШ және ЕО елдерінің сыртқы саясатының негізгі стратегиялық бағыттарын түсіндіру және анықтау; - арнайы курс призмасы арқылы АҚШ пен ЕО мемлекеттерінің сыртқы саясатын, олардың ұлттық мүдделерін анықтау және ғылыми түсіну; - нақты салада ғылыми модельдерді құру үшін дамыған елдердің сыртқы саясатының базалық детерминанттарын жіктеу; - АҚШ-тың және ЕО-ға қатысушы елдердің сыртқы саяси бағытын қалыптастыруға тікелей әсер ететін негізгі саяси процестердің рөлі мен маңызын талдау; - АҚШ пен ЕО сыртқы саяси қызметіне өз зерттеулерін жүргізу және Қазақстан саясатындағы есепке алу үшін нәтижелерді таныстыру. «Әлемдік саясаттағы АҚШ пен ЕО» пәні болашақ мамандарға қазіргі замандағы жаһандық саясаттағы Америка Құрама Штатары мен Еуропалық Одақтың жетекші рөлдерін оқытуға бағытталған. Пәнді оқыту барысында келесідей аспекттер қарастырылады: Әлемдік саясаттағы АҚШ пен ЕО пәніне кіріспе. Кіріспе: Әлемдік тәртіп және алпауыттар. Әлемдік тәртіптегі АҚШ тың рөлі. АҚШ тың интервенциялық соғыстары. ЖҚЖҚ тарату мен таратпаудағы АҚШ тың рөлі. Орталық Шығыс пен Оңтүстік Азиядағы АҚШ тың ықпалы. Еуропадағы АҚШ тың әлеуеті мен ықпалы. Халықаралық терроризммен күресудегі АҚШ тың рөлі. АҚШ және БҰҰ: кім күштірек?. Жалпы контекстегі ЕО ның сыртқы байланыстары мен қатынастары. ЕО ның Жалпы Қауіпсіздік және Қорғаныс саясаты. Еуропалық татукөршілік саясат. ЕО ның Ресеймен және Азиямен қатынастары. ЕО ның экономикалық саясаты. ЕО ның Орталық Азиямен және Қазақстанмен байланыстары. Алпауыт қуат күштер ретіндегі ЕО мен АҚШ тың болашағы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Саяси маркетинг
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттерде саяси маркетинг туралы биліктік ресурстар нарығындағы саяси субъектілердің сәтті қызметін және қоғамдық маңызы бар құндылықтарды алға тартуды қамтамасыз ететін білімнің көпсалалы бағыты ретінде біртұтас көзқарас қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: -маркетингтің генезисін, саяси салада қалыптасуы мен дамуын түсіндіру; -саясаттағы маркетингтік зерттеулерді жүргізудің теоретикалық негіздері мен ерекшеліктерін анықтау; -саяси кеңістіктегі маркетингтік қызметтің мәні мен ерекшелігін сыни талдау; -маркетингтік зерттеу жүргізу, маркетингтік стратегиялар мен бағдарламаларды өңдеу үшін маркетингтің технологиялары мен құралдарын тәжірибеде қолдану; -саяси нарықтағы бар алғашқы (жедел) және қосымша маркетингтік ақпараттарды іздеу, жинау, жүйелеу. «Саяси маркетинг» пәні саяси маркетингті технология өнері мен саны, биліктік ресурстарды басқару, қоғамдық маңызы бар құндылықтарды алға тарту және саяси қажетті әлеуметтік шындықты қалыптастыру ретінде зерттеуге бағытталған. Пәнді зерттеу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: Коммерциялық маркетинг пен маркетингтік қызмет түсінігі. Коммерциялық емес маркетинг. Саяси үдерістерді зерттеудегі маркетингтік тәсіл. Саяси маркетингтің концептуалды негіздері. Саяси маркетингтің ғылыми пән ретінде қалыптасуы. Саяси маркетингтің түсінігі, түрлері және қызмет ету салалары. Сайлау маркетингі. Үміткер маркетингі. Саяси-әкімшіліктік (мемлекеттік) маркетинг. Партиялық-саяси маркетинг. Партиялық-саяси маркетинг саяси маркетингтің саласы ретінде. Халықаралық және сыртқы саяси маркетингтің ерекшеліктері. Саяси маркетинг контекстіндегі саяси жарнама. Жарнама маркетингтік коммуникациялар кешенінің элементі ретінде. Саяси нарықтағы БАҚ рөлі. Саяси бренд және саяси брендинг. Саяси маркетинг саласындағы дискурстық өнер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мемлекеттік басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - магистранттардың мемлекеттік басқарудың қазіргі заманғы деңгейлері мен түрлеріне және оның әлеуметтік процестерге әсері туралы тұтас көзқарасын қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: -мемлекеттік басқару үдерісінде мемлекет пен қоғам арасындағы өзара әрекеттесу заңдылығын білуге және түсінуге; - мемлекеттік органдардың қалыптасуы мен жұмыс істеу заңдылықтарын айқындауға; - ғылыми зерттеулерде түрлі ақпарат көздерін талдауға және пайдалануға; - мемлекеттік басқарудағы шешім қабылдау және жүзеге асыру үшін аналитикалық дағдыларды қолдануға; - қоғамдық өмірдің динамикалық қиындықтарына барабар жауаптарды табуға қабілетті болады.. «Мемлекеттік басқару» пәні болашақ мамандардың жалпыға ортақ әмбебап заңдар мен мемлекеттік басқару нысандарын ұлттық экономиканың ерекшелігіне қолдану, объективті шешім қабылдау және даму мүмкіндіктерін ұтымды таңдау мүмкіндігін қалыптастыруға бағытталған. Пәнді зерделеу барысында келесі аспектілер қарастырылады: Мемлекеттік басқару, оның сипаты және әлеуметтік маңызы. Саяси билік және мемлекеттік басқару. Мемлекеттік басқару жүйесінің негізгі ерекшеліктері. Мемлекеттік басқарудың факторлары, мемлекеттік басқарудың ұйымдастыру принциптері мен функциялары. Мемлекеттік басқарудың жүйелік сипаттамалары Мемлекеттік басқару қызметі. Әлеуметтік саланың мемлекеттік басқару негіздері. Мемлекеттік әл-ауқат. Экономика саласындағы мемлекеттік басқарудың негіздері. Бизнестегі мемлекеттік басқару. Мемлекеттік басқару тиімділігі. Мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру. Жеке меншік мемлекеттік кәсіпкерлік. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі әлеуметтік серіктестік. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Саяси ғылымдар аясындағы этносаясаттану
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттар арасында этно саясаттануды саясаттанудың құрамдас бөлігі ретінде қарастыруды қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: -этносаяси құбылыстарды зерделеудің негізгі тәсілдері туралы білу; - Қазақстан мен шетелдердің этносаяси мәселелерін негіздеу; -шынайы әлеуметтік-саяси үрдістер мен құбылыстарды талдау барысында этносаясаттың теориялық және қолданбалы мәселелерімен айланысты терминологияны қолдана алады; - Қазақстандағы қоғамның трансформациясына этностық факторлардың ықпалын сараптай алу қабілеті; -этносаясаттану мәселелері бойынша ғылыми жұмыс дайындау. «Саяси ғылымдар аясындағы этносаясаттану» пәні саяси үрдістердегі этникалық факторлардың рөлін зерделеуге бағытталған. Этносаясаттанудың саяси ғылымдар жүйесіндегі орны. Этносаясаттану пәні және мәселенамасы. Этносаясат: анықтамасы мен негізгі модельдері. Этносаясаттанудың негізгі бағыттары мен тұжырымдамалары. Мемлекет этносаяси институт ретінде. Заманауи әлемдегі ұлтшылдық. Этносаяси шиеленіс: құрылымы, типологиясы, динамикасы. Этносаяси шиеленістерді басқару ерекшеліктері. Этносаралық қарым-қатынас ерекшелігі. Этностық стереотиптер және стереотиптеу тетіктері. Этносаясаттанулық зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі кезеңдері. Этносаясаттанулық зерттеулердегі таңдаларды анықтау ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Саяси ғылымдағы компаративистік талдау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттар арасында саяси ғылымда компаративистикалық талдау жүргізе алу біліктілігін қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - салыстырмалы саяси зерттеулердің тарихи дәстүрлері, қазіргі заманғы компаративистикадағы мектептер мен ғылыми бағыттар, компаративистік талдаудың теоретикалық және эмпирикалық құралдары туралы терең қазіргі заманғы білімі мен түсінігін көрсете алу қабілеін иелену; - өздерінің саяси зерттеулерінде компаративистік елтанушылық талдауды жүзеге асыру және саяси феномендердің ерекшеліктерін анықтау дағдысын иелену; - экономика, саяси жүйе, саяси режимдер, партиялық және сайлау жүйесі, саяси мәдениет және т.б. елтанулық тұрғыда қоғамдық саясат, үдерістердің компаративистік талдау ұстанымдарын қолдана алу; - әртүрлі елдер мен халықтардың ортақ және ерекше белгілерін, саяси үрдістердің жалпы және ерекше даму үдерістерін салыстыру; - өзінің магистрлік диссертациясы аясында ғылыми нәтижелерді презентациялау. «Саяси ғылымдағы компаративистік талдау» пәні саяси ғылымдағы зерттеу әдісі ретінде компаративистік талдауды зерделеуге бағытталған. Пәнді зерттеу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: Саяси ғылымдағы компаративистік талдау орны мен рөлі. Саясаттанудағы компаративистік талдау: жалпы принциптері мен әдістері. Компаративистік талдау технологиялары. Саяси ұйымдардың заманауи типтеріне компаративистік талдау жүргізу. Басқарудың, конституциялар мен режимдердің заманауи формаларын салыстырмалы талдау. Саяси мәдениеттер мен идеологияларды компаративистік талдау. Бұқаралық саясатты компаративистік талдау. Функциялар мен рөлдерді салыстырмалы талдау: өкілеттік жүйелері сайлау және сайлау жүйелері. Әртүрлі елдердегі азаматтық қоғам құрылымы: компаративистік талдау. Саяси феномендерді компаративистік талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттың теориялық білімдерін алу, сондай-ақ Қазақстандағы мемлекеттік қызмет пен саясат мәселелері бойынша қажетті практикалық дағдыларды меңгеру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: -мемлекеттік қызмет, қоғамдық саясат (Public Policy) және жария саясат (politics) айырмашылығын, түсінігі мен мәнін анықтайды; -мемлекеттің қызметтің жүзеге асырылу және жоспарлау тетіктерін анықтайды; -мемлекеттік қызмет көрсету құралдарын, әдістерін және құралдарын ажыратады; -Қазақстанның әлемдік қауымдастыққа интеграциясы (ауызша, рефераттар, эсселер) контекстінде Қазақстанның мемлекеттік қызметін түсіндіру мен баға беру бойынша білімдерді жинақтап, жүйелейді; -мемлекеттік қызметтің негізгі түрлері мен бағыттарына қатысты мәселелерді жақсы біледі; -мемлекеттік қызметке салыстырмалы талдау жүргізе алады; -шет елдерде мемлекеттік қызметтің жүзеге асырылу ерекшеліктерін айқындайды; -мемлекеттік қызметке қатысты ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында туындайтын міндеттерді шешіп, тұжырымдай алады; -Қазақстанда мемлекеттік қызметті модернизациялаудың мәнін түсіндіреді; -ғылыми, педагогикалық және тәрбие жұмысын жүргізуде әдіснамалық және әдістемелік білімдерді қолданады; -мемлекеттік қызметті дамыту мен іске асыру тиімділігінің шарттары мен факторларын жалпылай алады; -мемлекеттік органдардың әкімшілік функцияларының функциялары мен ресурстарын олардың құзыреті мен өкілеттіктеріне сәйкес талдау үшін алынған теориялық білімдерді дұрыс түсініп, қолдану дағдысын қалыптастырады. «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет» пәні болашақ мамандардың тәуелсіз сыни ойлау қабілетін қалыптастыруға және Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметтің негізін және жұмыс істеу жүйесін түсінуге бағытталған. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: Мемлекеттік қызметті зерттеудің теориялық негіздері. В. Вилсон және М. Вебердің бюрократиялық тұжырымдамасы. Бюрократияның империялық үлгісі («азиялық»). Мемлекеттік қызмет түрлері мен белгілері. Мемлекеттік қызметтің міндеттері мен функциялары. Мемлекеттік қызметкер: түсінігі, мәртебесі, жауапкершілігі, кәсіби біліктілігі. Мемлекеттік қызмет лауазымды тұлғасының кәсіби біліктілігі. Мемлекеттік қызметкерлердің жауапкершілігі мен жауапкершілік түрлері. Мемлекеттік қызметкердің кәсіби және ресми этикасы, мәдениеті. Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру жүйесі: алдыңғы қатарлы елдер тәжірибесі. ҚР мемлекеттік қызмет жүйесі: мәні, құрылымы, мәселелері. Қазақстандағы мемлекеттік қызмет: тарихи тәжірибе. Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызмет туралы заңнаманы қалыптастыру мен дамытудың негізгі кезеңдері. ҚР мемлекеттік органдарының және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының өзара іс-қимыл мәселелері. Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттырудың мемлекеттік саясаты. Қазақстандағы мемлекеттік қызмет және бұқаралық ақпарат құралдары. ҚР мемлекеттік қызметіндегі бюрократия және бюракратизмді еңсеру проблемалары. Мемлекеттік қызметкерлердің мемлекеттік қызметті тоқтатуы. ҚР мемлекеттік қызметкерлерінің құқықтық жауапкершілігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Адам құқығы: әлемдік тәжірибе және Қазақстан
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - адам құқықтарының заманауи тұжырымдамасын, адам құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың халықаралық жүйесінің даму үрдісін түсіндіру; - Қазақстанда адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етуде халықаралық құқық нормаларын және ұлттық заңнаманы қолдану; - кәсіби қызметте адам мен азаматтың құқықтарын сақтау; - адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының кепілдігін қамтамасыз ету; - адам құқықтары жөніндегі мемлекеттік институттардың және құқық қорғау үкіметтік емес ұйымдардың қызметін талдау, оны жетілдіру бойынша ұсынымдар әзірлеу. Курста саяси-құқықтық ойлар тарихындағы адам құқығы, адам құқығының қазіргі заманғы концепциялары, халықаралық адам құқығы мен еркіндігін қорғау жүйесінің тәжірибесі мен даму үрдістері, ұлттық заңнамасы, Қазақстандағы адам және азаматтың құқықтары мен еркіндіктерін қамтамасыз етудің институттары мен механизмдері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазіргі әлемдегі интеграциялық үрдістер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - интеграциялық үрдістердің типтерін тереңірек талдау, өңірлер мен елдер арасындағы бағыттарды талдау, саяси, экономикалық интеграция мәселелері, интеграциялық үдерістердің қатысушылары және басқа да өзекті мәселелері, заманауи интеграцияны жан-жақты сараптау. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: -саяси және экономикалық интеграциялық үрдістердің деңгейлерін, негізгі теориялық ұғымдарын анықтау және пысықтау; -аймақтық, құрлықтық және жаһандық өлшемдердегі әртүрлі интеграциялық үрдістердің ерекшеліктерін арнайы курстың шегінде ғылыми түсіну мен талқылау; -заманауи әлемдік мемлекеттер арасындағы интеграциялық жобалардағы саяси детерминанттарды, негізгі базалық қағидаттарды классификациялау; -посткеңестік және өзге де мемлекеттердің саяси, экономикалық, интеграциялық байланыстарының ерекшеліктерін талдау; -Қазақстанның серіктес мемлекеттерменен ұлттық мүдделерін жүзеге асырумен байланысты, ҚР дың қатысуымен орындалатын кез келген интеграциялық үдерістердің мысалдары бойынша жалпылыма зерттеулер жүргізе алу және алынған нәтижелерді ұсыну алу қабілеті. «Заманауи әлемдегі интеграциялық үрдістер» пәні болашақ кәсіби саясаттанушы мамандарға арналған және қазіргі әлемдегі әртүрлі саяси, экономикалық интеграциялық үрдістердің генезисін, қазіргісін және болашағын оқып зерттеуге бағытталған. Пәнді оқыту барысында келесідей аспекттер қарастырылады: Пәнге кіріспе: «интеграция» ұғымының түсініктері мен мазмұны. Интеграция және оның теориялық негіздері. Қазіргі әлемдегі интеграциялық үрдістердің себептері мен деңгейлері. Интеграциялық үрдістердің қайнар бастаулары. Әлемдік саясат пен экономикадағы, интеграциялық үрдістердегі мемлекеттердің орны мен рөлі. Қазіргі халықаралық қатынастар жүйесіндегі интеграциялық процестердің орнықты рөлі. Еуропалық құрлықтағы қазіргі заманғы интеграциялық үдерістер. Солтүстік Америкадағы интеграцияның бастаулары және оның даму ерекшеліктері. Латын Америкасында интеграциялық үдерістер. Құрлықаралық интеграциялық процестер. БРИКС, НАТО, ОПЕК, ДСҰ және т.б. Азия-Тынық мұхиты аймағындағы интеграциялық үрдістер. Араб елдерінің интеграциялық бірлестіктері. Африка құрлығында интеграцияның ерекшеліктері. Посткеңестік кеңістіктегі интеграциялық үдерістер. Еуразиялық интеграция. Шанхай ынтымақтастық ұйымы (ШЫҰ). Еуразиялық экономикалық қауымдастық және кедендік одақ. Еуразиялық экономикалық одақ: проблемалары, әлеуеті және келешегі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазіргі таңдағы саяси үрдістердің институционалды анализі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттардың қазіргі саяси үдерістерді институционалды түрде талдау қабілеттілігін қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: -институционалды талдау әдістемесінің қалыптасуы мен дамуы туралы білімді; институционалды саяси зерттеулерддің тарихи дәстүрлері мен ғылыми бағыттарын көрсету; -институционалды талдаудың негізгі кезеңдерін; институционалды талдау түрлері мен деңгейлерін; теориялық және эмпирикалық инструментарийін анықтау; -бұқаралық саясатты , экономика саласындағы үрдістерді, саяси жүйелерді, саяси режимдерді, партиялық және саулай жүйелерін, саяси мәдениетті және т.б. институционалды талдау принциптерін қолдану; - институционалды елтану талдауын жүргізу; - институционалдық талдау бойынша ғылыми еңбектерді сыни бағалау. «Заманауи саяси үрдістердің институционалды талдауы» пәні заманауи саяси үрдістерді институционалды талдауға бағытталған. Пәнді зерттеу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: Ескі және жаңа институционализм: бірлігі және айырмашылығы. Неміс тарихи мектебі институционализмнің негізін қалаушы ретінде. Капиталистік қоғамның дамуын талдаудың институционалдық тәсілі – «азия драмасының» тұжырымдамасы (Г. Мюрдаль). Ескі (дәстүрлі) институционализмнің артықшылықтары мен кемшіліктері. Жаңа институционализмнің (неоинституционализмнің) дамуы. Неоинституционализмнің негізін қалаушылар: К. Виксель, К. Эрроу. Неоинституционалдық зерттеулер танымалдығының өсуі (Дж. Бьюкенен, Д. Норт, А. Сен). Неоинституционалдық талдаудың негізгі бағыттары. Заманауи неоинституционалдық зерттеулер спектрі. Институционалды адам моделі. Мемлекеттің институционалдық табиғаты. Мемлекетті ұйым ретінде және институт ретінде институционалдық талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • ҚР және шет елдердегі этносаяси үрдістер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттардың Қазақстан Республикасының және шет елдердегі этносаяси үдерістердің ерекшеліктері туралы жүйелі түсінік қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: -саяси ғылым бөлігі ретінде этносаясаттың негізгі ғылыми тұжырымдаламары мен теорияларын интерпретациялау; -дүниежүзіндегі этносаяси мәселелер мен шиеленістер барысы мен сипатын және оларды оңтайлы шешу жолдарын қарастыру; -ҚР мемлекеттік және ұлттық құрылыс мақсаттары аясында шетелдік этносаяси үрдістерді реттеудің тәжірибесі мен қағидаттарын қолдана алу; -этнос туралы шетелдік теориялар мен национализм туралы заманауи теорияларды сыни талдау жасайалады, әлемде және Қазақстандағы этносаяси үрдістерді зерттеуде жән мониторинг жүргізуде өзіндік қорытындылар жасай алады; -өткен курс бойынша ғылыми-теориялық және практикалық қорды кәіби және қоғамдық істерде қолдана алады. «ҚР және шет елдердегі этносаяси үрдістер» пәні Қазақстан Республикасы мен шетелдердегі этносаяси үрдістерді зерделеуге бағытталған. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылатын болады: Заманауи әлемдегі этносаяси үрдістер. Этностар және ұлттық мекмлекет қызметінің заманауи формасы. Этносаяси үрдістер және жаһандану үрдісі. Заманауи этносаяси үрдістердегі тіл және этномәдениет факторы. Этносаяси үрдістердің нәсілдік факторлары және этнонәсілдік қауымдастықтар. Батыс және Шығыс Еуропадағы этносаяси үрдістер. Мұсылман елдеріндегі этносаяси үрдістер. Орталық Азия елдеріндегі этносаяси үрдістер. Австралия мен Океаниядағы этносаяси үрдістер. Қазақстан республикасындағы этносаяси үрдістер. Дүниежүзіндегі этнодемографиялық үрдістер. Заманауи этносаяси үрдістер үдерістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Халықаралық конфликт және оларды реттеудің тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – халықаралық жанжалдар, олардың көрініс табу ерекшеліктері және реттеу тәжірибесі туралы жүйелі білім қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: -халықаралық жанжалдардың негізгі теориялары мен концепцияларын интерпретациялау; -халықаралық жанжалдардың факторлары мен түрлерін классификациялау; -шиеленіс деңгейін және халықаралық жанжалдар динамикасын бағалау; -жанжалдың алдын алу мен реттеудің конструктивті технологиясын тәжірибеде қолдану; -халықаралық жанжалдың картографиясын жасау, конфликтологиялық талдау мен сараптаманы жүзеге асыру. «Халықаралық жанжалдар және оларды реттеу тәжірибесі» пәні болашақ мамандарда халықаралық жанжалдарды бағалауда негізгі әдіснамалық қағидалар мен тәсілдерді, келіссөздер мен бітімгершілік қызмет көрсету дағдысын қолдану қабілеттерін қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: Халықаралық жанжалдарды зерттеудегі теоретикалық негіздер. Халықаралық жанжалдарды зерттеу бойынша негізгі ғылыми бағыттар мен зерттеу орталықтары. Жанжалдың себептері туралы халықаралық қатынастар теориясы. Халықаралық жанжалдардың ерекшеліктері. Халықаралық саяси жанжалдардың типологиясы. Халықаралық шиеленіс индикаторларын зерттеу. Халықаралық жанжалдардың динамикасы. Қазіргі заманғы халықаралық жанжалдардағы этноконфессионалды фактор. Соғыс халықаралық жанжалдардың ең дамыған сатысы ретінде. Халықаралық жанжалдардың алдын алу, реттеу және шешу технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақстан Республикасындағы мемлекет және конфессияаралық қатынастар
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - Қазақстан Республикасының конфессиялары арасындағы қарым-қатынастардың мәнін түсінуді және терең заманауи білімді көрсету; -Қазақстанда тіркелген діни бірлестіктер мен орталықтардың қызметін талдау; -Қазақстандағы мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі ретінде этносаралық және конфессияаралық келісімді қолдау; - қоғамның бірігуі және бейбітшілік жағдайында азаматтардың рухани тәрбиесін жүзеге асыру; -діни экстремизм мен лаңкестіктің алдын алу және күреске ықпал ету. Пән конфессияаралық қатынастардың мәні болып табылатын Қазақстан Республикасындағы діндер мен конфессиялар арасындағы арақатынасты зерттеуге бағытталған. Міндеттері: конфессиялар, сонымен қатар негізгі әлемдік діндерді ұстанушылар арасындағы қатынастарды зерттеу, бейбіт және тұрақты конфессияаралық қатынастарды орнатудағы мемлекеттің рөлін анықтау; әрбір конфессияның автономдылығын мойындау, сонымен қатар, барлығына ортақ құқықтық орта қалыптастыру; конфессиялар арасындағы қатынастарға әсер ететін этникалар арасындағы қайшылықтарды анықтау; Қазақстандағы тіркелген діни бірлестіктер мен орталықтардың қызметтерін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Терроризм және жаһандық, аймақтық және ұлттық қауіпсіздіктің мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттардың терроризм мен жаһандық, аймақтық және ұлттық қауіпсіздікке төнетін қауіп-қатерлер туралы тұтас түсінік қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: -қазіргі таңдағы терроризмнің табиғаты мен даму үрдісі туралы білімі мен түсінігін көрсете алу қабілетін иелену; -терроризмді ғылыми зерттеу әдіснамасын, заманауи техникалық құралдарды пайдалану арқылы онымен күресу және қауіпсіздікті қамтамасыз етуді меңгеру; -лаңкестікпен күресте халықаралық ынтымақтастық жүйесін қарастыру; -террористік актілерді алдын алудың болжамдық модельдерін өңдей алу; -Қазақстан Республикасының лаңкестікпен халықаралық күреске қатысуына талдау жүргізу. «Терроризм және жаһандық, аймақтық және ұлттық қауіпсіздіктің мәселелері» пәні лаңкестік пен жаһандық, аймақтық және ұттық қауіпсіздік мәселелерін зерделеуге бағытталған. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылатын болады: Лаңкестік және саяси экстремизм. Заманауи әлемдегі лаңкестік ұйымдар. Ұлттық лаңкестік. Ультраоң лаңкестік. Діни Лаңкестік. Лаңкестіктің жаңа түрлері. Әйелдер лаңкестігі: себептері мен ерекшеліктері. Халықаралық лаңкестікпен жаңанды соғыс. Заманауи лаңкестіктің трансұлттық сипаты. Лаңкестікпен күрестің дүниежүзілік тәжірибесі. Лаңкестіктің алдын алу және күрес. Қарулы шиеленістер жағдайында лаңкестікке қарсы қимыл-іс ерекшеліктері. Лаңкестікті қаржыландыруға қарсы әрекеттер: халықаралық-құқықтық және ұлттық-құқықтық аспектілер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Этно-саяси үрдістерді зерттеудегі құндылықтар және мәдени-символикалық тәсілдеме
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттардың этносаяси үдерістерді зерттеудегі құндылықтық және мәдени-символдық зерттеу тәсілдерін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: -қазіргі таңдағы Қазақстандағы этноұлттық үрдістерді зерттеуде құндылықтар туралы білім мен мәдени-символикалық тәсілдемені біріктіріп қолдану қабілеті, олардың Қазақстанның біртұтас ұлт ретінде қалыптасуындағы рөлін анықтау қабілеті; -этосаралық қатынастар саласындағы мәселелерді шешу және қақтығыстыболдырмаудың алдын алу мәселелері бойынша жобаларды, шеімдерді даярлаудың машықтары; -мәдени-символикалық тәсілдеменің түрлі үлгілерін Қазақстанның ұлттық бірегейлігінің қалыптасуына қолдану; -Қазақстанның ұлттық бірегейлігінің қалыптасуындағы мәдени-символикалық тәсілдемені сипаттайтын негізгі құндылықтарды қалыптастыру қабілеті, этносаясат саласында қабылданатын шешімдер мен шараларды дамыту барысындағы этноұлттық үрдістердің даму бағдарламаларын (тұжырыдамаларын) талдау; -Қазақстанның ұлттық сәйкестігін қалыптастырудағы мәдени-символдық тәсілді сипаттайтын негізгі құндылықтарды құрылымдау. «Этно-саяси үрдістерді зерттеудегі құндылықтар және мәдени-символикалық тәсілдеме» пәні заманауи әлемдегі этноұлттық үрдістерді зерделеуге бағытталған. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылатын болады: Этнос және этногенез теориялары. Этникалық және оның заманауи түсінігі. Примордиализм, инструментализм, конструктивизм. Этноәлеуметтік үрдістер нақты тарихи жағдайларда этностар мен этникалық топтардың қызметі, дамуы мен өзара әрекетінің әлеуметтік аспектілерінің көрінісі ретінде. Жаһандану, интернационалдану және этноұлттық фрагментация қатынастары. Қазіргі заманның этникалық оғаштығы. Интернационалдандыру этноұлттық қауымдастықтардың өзара рефлексті әрекеті және олардың даму заңы ретінде. Этникалық шиеленістер: табиғаты, олардың алдын алу мен шешу тәсілдері. Заманауи әлемдегі этноұлттық үрдістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқарудың дамуы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметі, механизмдері мен ұйымдастыру принциптеріне магистранттардың біртұтас көзқарасын қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: -жергілікті өзін-өзі басқару органдарының жергілікті билік органдарымен өзара әрекеттесу ерекшеліктерін түсіндіруге; -өзін-өзі басқару процесінде азаматтық белсенділігін арттыру үшін халықпен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын көрсетуге; -жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуде тұжырымдамалық және стратегиялық сипаттағы бағдарлама мен мақсатты құжаттарды талдауға; -Қазақстан Республикасының даму стратегиясына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару органдарының негізгі қызмет бағыттарының халықпен үйлестіруді айқындау және негіздеуге; -жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуде жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызмет тиімділігін бағалауға қабілетті болады. «Қазақстандағы жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту» пәні болашақ мамандардың мемлекеттік басқару органдарының жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен, азаматтық қоғам құрылымдарымен, қоғамдық ұйымдармен және халықпен әлеуметтік маңызды мәселелерді шешуде өзара әрекеттесуін және ынтымақтастығын күшейтетін басқарушылық шешімдер қабылдауға қабілетін дамытуға бағытталған. Пәнді зерделеу барысында келесі аспектілер қарастырылады: «Қазақстанда жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту» пәнінің мәні мен мазмұны. Қазақстан Республикасындағы саяси және әкімшілік реформалар. Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-өзі басқарудың қалыптасуы мен жұмыс істеуінің саяси-құқықтық негіздері. Стратегия жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару органдарын басқарудың негізі ретінде. Қазақстандағы жергілікті өзін-өзі басқару органдарының ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінің негізгі бағыттары. Жергілікті өзін-өзі басқарудың Жарғысын әзірлеу және қабылдау. Жергілікті ӨӨБ құрылымдарының құжаттармен жұмыс жүргізуді жоспарлау және ұйымдастыру. Жергілікті басқару саясатының негізгі бағыттары. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару органдарының тиімділігін бағалау. Жергілікті мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқаруда жұртшылықтың қатысуының негізгі түрлері. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының құқықтық, кадрлық, құжаттамалық, техникалық және ақпараттық қолдау мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға қатысу. Халықпен жұмыс істеудің ұйымдастырушылық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Әлемдік саясаттағы Орталық Азия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттардың эскалация және деэскалация кезеңдерінің ғылыми-теориялық аспектілері, концепциялар, Орталық Азия аймағындағы қауіпсіздік контекстіндегі қақтығыстарды зерттеу туралы тұтас түсінігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистранттарда қабілеттерді қалыптастыру: 1. саясаттану және қақтығыстарды зерттеу саласындағы аймақтық қақтығыстардың негізгі ұғымдарының мәнін кәсіби деңгейде зерттеу; 2. Орталық Азия елдерінде пайда болатын әр түрлі қақтығыстардың факторлары мен конфликтогенезін саралау, сондай-ақ олардың саяси ерекшеліктерін ғылыми зерттеу және жіктеу; 3. Орталық Азия өңірінің энергетикалық, ресурстық, экономикалық, саяси әлеуеті мен мүмкіндіктерін түсіну және Орталық Азиядағы қақтығыстың түрлі аспектілерін ажырату; 4. Орталық Азия өңіріндегі қақтығыстарды болдырмау және шешу жөніндегі өңірлік қауіпсіздік және тұрақтылық стратегияларының парадигматикалық негіздерін талдау; 5. Орталық Азия елдеріндегі қақтығыстарға әкелуі мүмкін факторларды бөліп көрсету: жер асты суларының, энергетикалық ресурстардың, шекаралық, этностық қақтығыстардың және олардың алдын алудың түрлі проблемаларын кәсіби бағалау. Пәннің міндеті. Ұсынылып отырған курс саяси қақтығыстарға, ғылыми теорияларға, эскалация мен деэскалация кезеңіне, ең алдымен Орталық Азиядағы қауіпсіздік контекстінде аймақтық қауіпсіздіктің тұжырымдамалары мен зерттеулеріне арналады. "Орталық Азия тәжірибесіндегі даулы факторлар" курсы Энергетика, шекаралық, су ресурстары және этникалық диаспораның қауіпсіздігі кешенді аспектілерінен тұрады. Бұдан басқа, осы арнайы курс шеңберінде өткенді шолатын және басқа да ғылыми бағыттар әдістерін пайдалана отырып, досоветтік, кеңестік және посткеңестік Орталық Азияда қақтығыстардың туындауының бірқатар негізгі факторлары қаралатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақстанның қоғамдық-саяси дамуын стратегиялық жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: үдемелі даму мен өзгеріс үстіндегі Қазақстандағы мемлекеттік басқарудағы стратегиялық жоспарлаудың ерекшеліктерін зерделеу, стратегиялық жоспарлаудың теориялық, әдіснамалық, ақпараттық және ұйымдастырушылық негіздерін меңгеру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: -Қазақстан Республикасындағы стратегиялық жоспарлаудың негізгі мазмұны мен мәнін, міндеттерін сипаттау; - стратегияны әзірлеу мен мақсаттар қоюдағы стратеиялық көріпкелдіктің ерекшеліктерін түсіндіру; - стратегиялық және тактикалық жоспарлаудың әдістеріне сыныптама жасау; - заманауи Қазақстандағы стратегиялық жоспарлаудың рөлі мен маңызын негіздеу; - мемлекеттік басқарудың түрлі деңгейлеріндегі стратегиялық жоспарлаудың мәселелеріне, қазақстандық қоғамның макро- және микро-деңгейлеріндегі стратегияның түрлерінің ұйымдастырушылық-экономикалық мазмұнына зерттеу жасау. «Қазақстанның қоғамдық-саяси дамуын стратегиялық жоспарлау» пәні болашақ магистрант-саясаттанушылардың бойында болашақ мемлекеттік қызметкер, топ-менеджер, ірі, орта және шағын кәсіпорындардың басқарушы мамандары ретінде алдын ала болжау қабілетін, дамуды болжау, саясат пен экономиканың циклдық толқуын көре білу, тиімді стратегия таңдау, оларды түрлі бағдарламалар мен жобалар арқылы жүзеге асыру жолдарын қалыптастырады. Пәнді оқы барысында келесідей мәселелер қарастырылады: Стратегиялық жоспарлау оқу курсының пәні, мақсаты, міндеттері. Жоспарлау: тарихы, қалыптасуы мен дамуы. Стратегиялық жоспарлау мемлекеттік басқарудың ерекше саласы ретінде. Стратегиялық жоспарлаудың әлемдік тәжірибесі. Стратегиялық жоспарлау нысаны, пәні мен әдіс-тәсілдері. . Стратегиялық жоспарлаудың кезеңдері. Ұлттық стратегияларды әзірлеу: «Қазақстан-2030» Стратегиясының ерекшеліктері. Ұзақ, орта мезгілдік және қысқа мерзімді мемлекеттік бағдарламалар. Қазақстанның қоғамдық-саяси дамуын стратегиялық жоспарлау: «Қазақстан-2050» Стратегиясының ерекшеліктері. Стратегиялық жоспарлау ғылым ретінде. Стратегия орындалуын ұйымдастыру және стратегиялық мониторинг. Адами ресурстарды стратегиялық басқару. Мемлекет, бизнес пен үкіметтік емес сектордың қоғам дамуының стратегиялық мақсаттарын жүзеге асыру барысында өзара әрекеттесуі. Мемлекеттік стратегиялық жоспарларды жүзеге асырудағы стратегиялық менеджменттің орны. «Мәңгілік Ел» Қазақстанның ұлттық стратегиялық жобасы ретінде. Қазақстанның әлемдік қауымдастыққа енуінің стратегиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақстан Республикасындағы аймақтық және муниципалды басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда аймақтық және муниципалды басқару мазмұнын, болашақ кəсіби қызметтің контекстінде басқарудың осы түрін зерттеудің мәселелері мен əдістемесін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: -аймақтық және муниципалдық басқарудың пайда болуы мен қалыптасуын және оның әртүрлі аспектілері мен деңгейлерін сипаттауды; - басқарудың осы түрінің әлемдік тәжірибесі туралы материалдарды жүйелеуге және жинақтауға, онда ұйымды ұйымдастырудың ең ұтымды әдістерін тануды; - Қазақстандағы аймақтық саясаттың даму кезеңдерін анықтау, олардың ерекшеліктерін анықтау және салыстыру; - өңірлік және муниципалды басқарудың нәтижелерін көрсету, тұтастай республиканың дамуымен байланыстыруды; - білім беруді интеграциялау, олардың негізін басқаруды жетілдіру, мемлекет пен жергілікті өзін-өзі басқару мен өзін-өзі басқарудың өзара әрекеттестігі туралы ұсыныстарды тұжырымдауды. «ҚР аумақтық және муниципалды басқару» пәні болашақ мамандардың талдау негізінде кәсіби басқару шешімдерін қабылдау қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Пәнді зерделеу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Мемлекеттің тұжырымдамасы, оның түрлері мен функциялары. Мемлекет қоғамның саяси жүйесінде. Саяси және мемлекеттік билік. Мемлекеттік басқару тұжырымдамасы: тарих және қазіргі заман. Аймақтық саясат және аймақтық басқару тұжырымдамасы. Аймақтық басқарудың аумақтық аспектісі. Қазіргі мемлекеттегі аймақтық билік. Өңірлік дамудың халықаралық өлшемі: ЕО аймақтық басқару. Қазақстанның аймақтық құрылымы. Қазақстандағы аймақтық билікті ұйымдастыру. Қазақстанның аймақтық саясатын дамытудың негізгі кезеңдері. Муниципалдық басқару ерекшеліктері, принциптері мен функциялары. Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқаруды қалыптастыру және дамыту. Оның конституциялық-құқықтық негізі. ҚР ЖӨБ органдары, олардың құрылымы және негізгі қызметі. Қоғам өміріндегі ЖӨБ рөлі мен маңызы. Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытудың мәселелері мен келешегі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазіргі Қазақстандағы этноәлеуметтік үрдістер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарға қазіргі Қазақстандағы этноәлеуметтік үдерістер жайында жүйелік түсінік қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: -Қазақстандағы және әлемдегі этно әлеуметтік үрдістер ерекшеліктері туралы заманауи білімдері мен түсінігін көрсету; -этноәлеуметтік үрдістердің ретроспективті және заманауи ағымы, этносаралық өзара әрекетті мемлекеттік реттеу міндеттері мен шегі туралы түсінік беру; -этноәлеуметтік тұрақтылыққа әсер ететін негізгі факторларды түсіндіру; -өзекті әлеуметтік мәселелерді зерттеу үшін, әлеуметтік топтардың мұқтаждықтары мен мүдделерін сәйкестендіру үшін зерттеудің әлеуметтік әдістерін пайдалану; -алған білімдері мен дағдыларын ,ылыми мақалалар мен аналитикалық материалдар жазу барысында, ғылыми-зерттеу жұмысында қолдану. «Қазіргі Қазақстандағы этноәлеуметтік үрдістер» пәні қазіргі Қазақстандағы этноәлеуметтік үрдістерді зерделеуге бағытталған. Пәнді зерттеу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: Этноәлеуметтік үрдістер: анықтамасы, түрлері, типтері, ықпал ету факторлары. Заманауи Қазақстандағы әлеуметтік және этноәлеуметтік үрдістердің ерекшеліктері. Этноәлеуметтік үрдістерді зерделеудің теориялық-әдіснамалық негіздері. Сәйкестік, сәйкестендіру, өз бетімен сәйкестендіру. Этностық және әлеуметтік сәйкестендіру. Этнос құбылыс ретінде. Этнос теориясы. Этнос құрылымы. Этностық. Этносаралық қатынастар динамикасының әлеуметтік өлшемі. Этнос мәдениеті және мәдениетаралық өзара әрекет мәселелері. Этностық стереотиптер және олардың әлеуметтік қызметі. Этнодемографиялық және этнокөші-қон үрдістері. Әртүрлі этнос ортасындағы тіл коммуникациясының ерекшеліктері. Билингвизм, полилингвизм мәселелері. Полиэтностық қауымдастықтардағы ассимиляция, құрылу, кіріктіру үрдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Интеграциялық үрдістер: жаһандық және аймақтық өлшем
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттардың қазіргі әлемде болып жтқан интеграциялық үдерістер концепциялары мен үрдістері туралы, жаһандық және аймақтық интеграциялық үдерістер туралы жүйелік пікір қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: -заманауи әлемдегі кіріктіру үрдістерінің негізгі принциптерін, тұжырымдамалары мен теорияларын білуді көрсету; -кіріктіру үрдістерін әртүрлі деңгейде: жаһанды, континентальды және аймақтық деңгейде жіктеу; -нақты геосаяси жағдайларды, қатерлер мен қауіптерді, Қазақстанның жаһанды және аймақтық кіріктіру бағдарламаларына қатысудан келетін саяси және экономикалық пайданы сыни бағалау дағдыларын пайдалану; -әртүрлі жаһанды және аймақтық үрдістер ерекшеліктерін талдау, геосаяси, әлеуметтік-саяси, экономикалық ерекшеліктерге байланысты кіріктіру үрдістерінің ұқсастығы мен айырмашылықтарын анықтау; -кіріктіру үрдістерінің кешенді саясаттану талдамасының әртүрлі технологиялары мен тәсілдерін біріктіру. «Интеграциялық үрдістер: жаһандық және аймақтық өлшем» пәні жаһанды және аймақтық кіріктіру үрдістернің тарихы мен ерекшеліктерін зерделеуге бағытталған. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылатын болады: Тарихи перспективадағы әлемнің бірігуі. ХХ ғасырдың екінші жартысы: бірігуден әлемді жаһандандыруға. Бірігу туралы жалпы түсінік, теориялық сұрақтар, ұлттық экономикалардың жақындасуы, халықаралық еңбекті бөлу, көші-қон. Батыс еуропалық кіріктіру: экономикалық өзара байланыс және саяси егемендік. ТМД: кіріктіру үрдістері. КСРО тарауы. Жаңа бірікке құрылымдардың құрылуы. Кіріктіру үрдістерін институционалдау тетігі ретіндегі халықаралық ұйымдардың рөлі. Заманауи типті алғашқы халықаралық ұйымдар. Жаһанды және аймақтық деңгейдегі заманауи бірікке құрылымдар құру. Жаһандану және бірігу. Гуманитарлық саладағы кіріктіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Саяси легитимділік: тәжірибесі және тарихи формалары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттерде легитимация феномені, легитимділіктің генезисі, қалыптасуы және дамуы туралы біртұтас көзқарас қалыптастыру, сонымен қатар саяси легитимацияның негізгі мәселелерін, қазіргі заманғы стратегиялары мен келешегін зерттеу. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: -саяси легитимацияның құрылымы мен механизмдерін түсіндіру; -заманауи теориялар, әдістер пен тәсілдер арқылы саяси легитимацияның қазіргі заманғы теориясы мен философиясының өзекті мәселелерін интерпретациялау; -түрлі ғылыми мектептер мен бағыттар тарапынан саяси легитимация теориясын зерттеудің негізгі ғылыми әдістерін қолданудың мүмкіндіктері мен шекараларын талдау; -саяси легитимацияны зерттеудің, легитимділіктің деңгейі мен шегін анықтаудың жаңа әдістерін өз бетінше игеру және қолдану; -білім беру және кәсіби міндеттерді шешу үшін саяси легитимация саласындағы мәселелерді интеграциялау. «Саяси легитимация: тәжірибесі мен тарихи түрлері» пәні легитимділік түсінігін, оның ерекшелігін, құрылымын және функционалды механизмдерін зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: Легитимділік түсінігі: дифиниция, белгілері, көздері мен механизмдері. Билік легитимділігінің түрлері мен деңгейлері. Биліктің легитимділігі мен заңдылығы. Биліктің легитимділігі мен тиімділігі. Легитимділіктің психологиялық негіздері. Саяси легитимацияның тарихи генезисі (Ежелгі заманнан қазіргі кезге дейін). АҚШ, Еуропа елдері мен Азиядағы биліктің легитимділігінің ерекшелігі. Саяси легитимацияның посткеңестік тәжірибесінің ерекшелігі. Қазақстан Республикасындағы саяси биліктің легитимділігі. Легитимділіктің дағдарысы және оны реттеу тәсілдері. Легитимділікті басқару. Саяси легитимацияның келешегі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазіргі әлемдегі этносаралық қатынастар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты қазіргі әлемдегі ұлтаралық қатынастар туралы жүйелі ойларды қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: -этносаралық қатынастарды зерттеудің теориялық және әдіснамалық тәсілдерін түсіндіру; - қазіргі әлемдегі этносаралық шиеленістердің факторларын анықтау; - әртүрлі елдерде этникалық саясаттың жалпы сипаттамаларын және ерекшеліктерін анықтау; - жақын және алыс шетелдердегі ұлтаралық қақтығыстарды реттеу мәселелерін сынға түсіру; - ұлтаралық қатынастар саласында Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатына талдау жасау. «Заманауи әлемдегі этносаралық қатынастар» пәні болашақ мамандардың тәуелсіз сыни ойлау қабілетін қалыптастыруына және ұлтаралық проблемаларды реттеу үшін этнологиялық білімді пайдалануға бағытталған. Пәндерді зерделеу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Этносаралық қатынастар зерттеу объектісі ретінде. Ұлтаралық қарым-қатынас теориясы. Этносаралық өзара іс-қимыл тәжірибесі. Полиэтникалық елдердегі ұлтаралық қатынастар. Ұлты мен мемлекеттілігі. Этникааралық қатынастарды реттеуші ретінде мемлекеттік органдардың қызметі. Этносаралық конфликтер мен оларды шешу жолдары. Этносаралық және мәдениетаралық өзара іс-қимылдың қазақстандық моделі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Сыртқы саясат және дипломатия: шетелдік тәжірибе және Қазақстан
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - дипломатияны сыртқы саясатты жүзеге асыру тетігі ретінде түсіндіру; - әлемдік процесс пен Ұлттық қауіпсіздік сын-қатерлерін анықтау; - шет елдердің дипломатия модельдерін және үздік тәжірибені Қазақстан жағдайына бейімдеу жолдарын талдау; - көпжақты және интеграциялық дипломатия үшін бағдарламалық-мақсатты құжаттарды әзірлеу; - ҚР сыртқы саяси ведомствосы қызметінің тиімділігін бағалау және болжау. Курста дипломатия және дипломатиялық қатынастар теориясы, кәсіби дипломатия, дипломатиялық миссиялар мен өкілдіктер қызметтерінің ерекшеліктері, қазіргі заманғы дипломатиялық протокол, Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазіргі таңдағы демократизация мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттар арасында қазіргі әлемдегі аймақтық және жаһандық деңгейдегі әртүрлі қоғамдардағы демократияның қызмет етуінің негізгі қағидаттарының қалыптасу ерекшеліктерін зерттеу болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: -заманауи әлемдегі демократиялық үрдістер мен демократияның аймақтық модельдерінің даму ерекшеліктерін білу; -заманауи әлемде демокраатиялық үрдістердің қалыптасуы барысындағы қарама-қайшылықтарды шешудің жалпы заңдылықтары мен тетіктерін анықтау; -демократияның теориялық және практикалық аспектілерінен туындайтын демократия теориясының заманауи саяси терминологиясын пайдалану; -саяси оқиғалар мен үрдістерді талдау, қазіргі заманғы саяси мәліметті бағалау және интерпретациялау, теорияның жаңа жетістіктері және демократия практикасы; - ғылыми мақалалар мен аналитикалық материалдарды жазу барысында, игерілген білімді ғылыми-зерттеу жұмысында қолдану. «Заманауи әлемдегі демократияландыру мәселелері» пәні заманауи әлемдегі демократияландыру мәселелерін зерделеуге бағытталған. Демократия: көне заманнан бастап бүгінгі таңға дейін. «Демократияландыру толқындары» мен «демократияландырудың үшінші толқыны» ұғымдары. Саяси ғылымдағы демократияның негізгі тұжырымдамалары. Демократия сыны мен перспективалары. Демократиялық саяси оежимдердің пайда болуы мен дамуының халықаралық практикасы. Демократияландыру толқындары. Демократиялық транзиттердің ішкі және сыртқы факторлары. Демократиялық транзит жағдайындағы институционалдық таңдау. Демократияға көшу кезеңдері мен модельдері. Демократиялық транзиттегі заманауи үдерістер. «Жаңа демократияларды» шоғырландыру. Қазақстан Республикасындағы демократияландыру және азамтаттық қоғамның қалыптасу ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON5

  күрделі қоғамдық-саяси проблемаларды шешуде жүйелі және креативті тәсілді көрсету, толық деректер болмаған жағдайда негізделген қорытынды жасау және өз қорытындыларын мамандар үшін де, кәсіби емес аудитория үшін де баяндау;

 • Код ON9

  . қоғам өміріндегі өзекті оқиғаларды және олардың жаңа көзқарастарын анықтау, саяси шешімдер қабылдау үшін деректер базасын құру, оларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу;

 • Код ON11

  кеңес беру қызметтерін көрсету және саяси партияларды, қоғамдық ұйымдарды, бизнес-құрылымдарды, БАҚ және саяси процестің басқа да акторларын талдамалық сүйемелдеуді жүзеге асыру;

 • Код ON10

  стратегиялық және тактикалық сипаттағы саяси-құқықтық құжаттарды әзірлеу, жоспарларға, жобаларға, жағдайларға және ықтимал тәуекелдерге және қойылған міндеттер шеңберінде жұмыстарды орындау нәтижелеріне баға беру;

 • Код ON1

  саяси ғылымның және онымен аралас салалардың қазіргі жай-күйін, жеке ғылыми зерттеулер саласын және кәсіби тәжірибе саласын қамтитын проблемаларды, көзқарастар мен үрдістерді терең білуін көрсету;

 • Код ON3

  саяси ғылым саласындағы заманауи ғылыми мектептерді, ғылыми ізденістерді және теорияларды сыни бағалауға мүмкіндік беретін жүйелі түсінікке ие болу;

 • Код ON4

  өзінің ғылыми зерттеулеріне қолданылатын саяси талдаудың әдістерін, тәсілдерін және техникаларын игеру, ішкі саясат пен халықаралық қатынастар фактілері бойынша алынған нәтижелерді сыни талдау және түсіндіру;

 • Код ON12

  жоғары мектепте білім беру қызметін жүзеге асыру, әлеуметтік-саяси пәндерді оқытудың классикалық және инновациялық әдістері негізінде білім беру үдерісінің нәтижелілігін қамтамасыз ету.

 • Код ON2

  жаңа білімді жасау және түсіндіру үшін саяси ғылымдағы ғылыми зерттеулердің қазіргі білімі мен әдістерін қолдануды табу;

 • Код ON6

  .мемлекеттік билік органдары мен қоғамдық-саяси ұйымдардағы басқару үдерістерін бағалау, міндеттерді кәсіби деңгейде өз бетінше жоспарлау және шешу, өздігінен білім алуға және мансаптық өсуге дайын болу;

 • Код ON8

  саяси сараптамаларды, саяси диагностиканы жүзеге асыру, саяси процестердің болжамдарын өз бетінше жасау, бұқаралық сараптамалық қызметке қатысу;

 • Код ON7

  жаңа және бейтаныс мән-мәтіндерде саяси мәселелердің ғылыми негізделген технологиялық шешімін табу;

Top