Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05404 Механика в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Механика саласында, әсіресе мамандандыру салалары бойынша (теориялық және аспан механикасы, сұйық және газ механикасы, деформацияланатын қатты механикасы, механизмдер мен машиналар теориясы) терең жүйелі білімі бар, құзіреттерге ие, ғылым мен білімнің кең салаларында сұранысқа ие, сондай-ақ қазақстандық және шетелдік кәсіпорындар мен ғылыми орталықтардың қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын жоғары білікті мамандар даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M093 Механика
 • Гидродинамика есептерін модельдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты гидродинамика есептерін модельдеу саласы бойынша білім негізін және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру, магистранттарды Comsol Multiphysics бағдарламалық кешенінің мүмкіндіктерімен таныстыру болып табылады. Сондай-ақ магистранттар гидродинамиканың проблемаларын модельдеуде негізгі аксиомалар, гипотезалар және заманауи тәсілдермен танысады; дифференциалдық теңдеулерді дискреттеудің айырымдық схемаларын алуды үйренеді. «Гидродинамика есептерін модельдеу» пәні магистранттарды өздігінен гидродинамика есептерінің математикалық және компьютерлік модельдерді құруға және оларға дұрыс шекаралық шарттарын қоюды үйретуге бағытталған. Магистранттар Comsol Multiphysics бағдарламалық пакетін пайдаланып Пуазейль ағысын, Куэт ағысын, кеуекті ортадағы бір фазалық ағыс, кеуекті ортадағы екі фазалық ағыстарды модельдеуді, сонымен қатар скаляр және векторлық өрістерді визуализациялауды, және алынған нәтижелерді талдау және оңтайландыруға есептер шығарады. Сонымен қатар бір-өлшемді тасымал теңдеулеріне бағдарлама жазуды үйренеді (конвекция және диффузия теңдеулерін пайдалануға арналған есептер). Ағыс және құйын сызықтарын шығаруға арналған классикалық каверна есебін қорытып шығарады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Техникалық жүйелерді басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты робототехникалық кешендерді басқару жүйесі саласы бойынша білім негізін және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру, құрылғылармен, дизайн принциптерімен, ақпараттық - өлшеу жүйелерімен және роботты басқару жүйелерімен жұмыс жасай білу. Пәндерді оқу нәтижесінде магистранттар робот құрылғысын, дизайн принциптерін, ақпараттық-өлшеу және роботты басқару жүйелерін біледі, манипуляторлар мен роботтарды, бағдарлама манипуляторларын және роботтарды жобалай алады, сонымен қатар компьютерде манипуляторлар мен роботтарды меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жерасты гидродинамикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты жерасты гидродинамикасы саласы бойынша білім негізін және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру, магистранттарға «Жер асты гидродинамикасы» негіздерін беру, оларды жер асты гидродинамикасының негізгі ұғымдары және тау жыныстарының сипаттамаларымен таныстыру, жерасты гидродинамикасының негізгі теңдеулерін қорытып шығаруды үйрету, негізгі аксиомалар, гипотезалар және жер асты гидродинамикасын модельдеудегі заманауи тәсілдермен таныстыру болып табылады. «Жерасты Гидродинамикасы» пәні арқылы магистранттар жерасты гидродинамикасы есептерінде кездесетін негізгі ұғымдар мен эффектілермен танысады, мысалы абсолюттік және эффективті кеуектілік, абсолютті және салыстырмалы өткізгіштік, дымқылдану, түрлі фазалардың қанықтырылу деңгейі, капиллярлық эффект т.б. Магистранттар аквиферлер/резервуарлардың математикалық және компьютерлік моделін құруды және ұңғыма маңындығы ағыстар, кеуекті ортада ластағыш заттардың таралуы, бір фазаны екінші фазамен ығыстыру, біртекті емес ортаның эффективті өткізгіштігін табу сияқты есептерге шекаралық шарттар қоюды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Иінтіректі механизмдердің негізгі түрлерінің синтезі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: магистранттарды берілісті, бағыттауыш және орынауыстыратын иінтіректі механизмдерді эскиздік жобалаудың негізі болып табылатын синтездеудің негізгі әдістерін оқыту. Курс роботтандыру және автоматтандыру өндірісінде иінтіректі механизмдердің ролін мен орны, берілісті, бағыттауыш және орынауыстыратын иінтіректі механизмдерді заманауи аналитикалық және сандық синтез әдістері жайлы білім береді. Иінтіректі механизмдердің кинематикалық синтез және шығыс буынның берілген орынының екі, үш, сонымен қатар кез-келген сандарының шешудің заманауи аналитикалық шешімдері зерттеледі. Құрылымдық-кинематикалық синтез әдісі, жазық және кеңістіктік механизмдерді жуықтау синтездеудің аналитикалық әдістері, квадраттық және ең жақсы жуықтау негізінде практикалық синтездеуге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету қарастырылады. Адымдаушы роботтарды тікелей, реттелетін механизмдерді, тірек-қимыл аппаратының жуықтау генераторларын синтездеудің практикалық аспектілерін қарастырылады. Механизмдерді динамикалық синтез есептерін аналитикалық және сандық әдістермен шешу, ең жақсы беріліс күш шарты бойынша синтез әдістері зерттеледі. Штангалық сорғы қондырғыларының роторлық және аралас әдістерін теңдестіру әдістерімен оңтайлы динамикалық теңдестірудің практикалық мәселелері, импульстік әсер етудің вибраторлар механизмдерін динамикалық синтездеу, жүк көтергіш механизмдерінің көп критерийлік синтезі қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Серпімділік теориясы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - серпімділік теориясының теориялық тұжырымдамалары, қағидаттары, теңдеулер және проблемалық мәлімдемелерін меңгеру, серпімді деформацияланатын денелерды есептеуге арналған бірқатар міндеттерді шешудің негізгі аналитикалық әдістерін игеру. Бұл курс пластикалық және жылжымдық теориясының негізгі ұғымдары мен терминдерін, теңдеулерін және проблемалық тұжырымдамаларын ұсынады, қарастырылған эластикалық деформацияланатын объектілерді есептеу кезінде осы курстың бірқатар теориялық және қолданбалы мәселелерін шешудің дәстүрлі аналитикалық әдістерін игеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сырықтар, пластиналар және қабықтар теориясы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - әртүрлі жүктемелер мен факторлар әсерінен беріктік, қатаңдық және тұрақтылық үшін өздерінің есептеулерін жүргізу дағдыларын меңгеру, шыбықтар, пластиналар мен қабықтардың теориясын есептеу үшін теңдеулердің негізгі ұғымдарын, міндеттері мен әдістерін меңгеру. Бұл курс шыбықтар, пластиналар мен қабықтардың теориясы бойынша негізгі түсініктер мен терминдерді, теңдеулерді, тапсырмаларды және әдістерді енгізеді, әртүрлі жүктемелер мен факторлардың әрекеті бойынша беріктік, қатаңдық және тұрақтылық үшін деформацияланған құрылымдық элементтерді есептеу кезінде осы курстың бірқатар теориялық және қолданбалы міндеттерін шешудің аналитикалық әдістерін меңгеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Машина мен механизмдердің сызықты емес динамикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – магистранттарды жалпы әдістермен қатар позициялық функциялары бар тізбекті жүйелерді есептеу үшін қолайлы әдістерге қолданылатын әдістерді пайдалана отырып сызықсыз динамика жүйелерді зерттеудің негізгі принциптері мен әмбебап әдістерімен таныстыру. Пәнді оқып-үйрену мақсаты студенттерді математикалық зерттеу әдістерімен және машина мен механизмдердің сызықсыз динамикасын құрудың және қолданудың негізгі принциптерімен таныстыру, сондай-ақ практикалық қолданудағы кезіндегі негізгі мәліметтермен таныстыру. Пән - әртүрлі жүйелердің заманауи бейсызық динамикасының негізгі іргелі мәселелері және міндеттер мысалдары бар бірқатар қолданбалы аспектілерді суреттейді. Курста мерзімді шешімдерді анықтау әдістерін, олардың тұрақтылығын, еркін және мәжбүрлі тербелістерді, өзін-өзі тербелуді, параметрлік резонансты және бос тербелістер жиілігін анықтау әдістерін ескере отырып басталады. Механизмдердің динамикалық үлгілері жеткілікті түрде қарастырылады және бастапқы кинематикалық тәуелділіктерді көбейтудегі бұрмаланулар талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: философия туралы дүниетанымдық идеялық жүйенің дүниетанымдық білім формасы ретінде қалыптасуы, проблемалары және болашақ кəсіби қызметтің контексінде оларды зерттеу əдістері туралы қалыптастыру. Пәнді оқу кезінде аспектілер қарастырылады: Философияның пайда болуы және дамуы. Философияның пәні мен әдісі. Философияның тарихи түрлері. Онтология және метафизика. Ғылыми және ғылымитан тыс білім. Қоғам және мәдениет. Тарих философиясы. «Мәңгілік ел» - Ұлы дала философиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Механикалық жүйелерді оңтайлы жобалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты сырықты механизмдерді оңтайлы жобалау саласы бойынша білім негізін және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру, сырықты механизмдерін оңтайлы жобалаудың заманауи тұжырымдамасымен таныстыру, сонымен қатар штангалық механизмдерді оңтайлы жобалау мәселелерін шешуге мүмкіндік беретін білім, дағдылар мен қабілеттерге ие болу болып табылады. Бұл курста машиналар мен механизмдердің теориясын құрылымдық, кинематикалық, динамикалық талдау және жуықтап синтездеу мәселелерін шешудің негізгі әдістері, механизмдерді оңтайлы жобалау міндеттерін аналитикалық және сандық әдістермен шешуге, алгоритмдерді әзірлеуге және нәтижелерді бағдарламалауға және алуға қабілетті математикалық модельдеу, сонымен қатар машиналар мен механизмдер теориясы мен компьютерлік бағдарламалау тілдеріндегі мәселелерді шешудің аналитикалық және сандық әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Механика есептерін зерттеудің сапалы әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттарға динамикалық жүйелерді зерттеу бойынша білім негізін және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру болып табылады. Осы курста механика есептерін сапалы зерттеу әдістері, фазалық кеңістікті талдау бойынша динамикалық жүйелерді интегралдау, көпөлшемді динамикалық жүйелердегі бифуркация теориясының автономдық және автономдық емес, периодтық және транзиторлық динамикалық жүйелері, шартты-периодтық қозғалыстар, кеңістіктік және уақытша орташалар қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы аспан механикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты аспан механикасы саласы бойынша білім негізін және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру, магистранттарға заманауи аспан механикасын зерттеудің математикалық әдістерін меңгерту болып табылады. Атап айтқанда, динамикалық жүйелердің топологиялық әдістері, КАМ-теориясы және символдық есептеулер жүйесі. Теориялық механиканың вариационды қағидаларын қолданумен аналитикалық әдістер үшөлшемді проблеманың эволюциясының сандық талдауының негізі болып табылады. Бұл пәнді оқу нәтижесінде магистранттар теориялық және аспан механикасының заманауи әдістерін біледі, денелердің аспан механикасының мәселелерін шешудегі заманауи математикалық әдістерді айнымалы массалармен қолдана алады, теориялық және аспан механикасының принциптерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Механиканың кәзіргі мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты механиканың қазіргі мәселелері саласы бойынша білім негізін және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру, механиканы ғылым ретінде дамытудың негізгі ұғымдары мен үрдістерін жүйелі түрде қалыптастыру, механиканың бірқатар теориялық және қолданбалы мәселелерін шешудің дәстүрлі аналитикалық әдістерін меңгеру, қаралып жатқан объектілердің негізгі параметрлерін есептеу әдісімен білім алу болып табылады. Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс механиканы ғылым ретінде дамытудағы негізгі түсініктер мен терминдерді, негізгі бағыттарды және ғылым ретінде механиканы дамытудағы нақты тенденцияларды қарастырады, есептеулердің негізгі принциптерін меңгеруді және механикадағы бірқатар теориялық және қолданбалы мәселелерді шешудің дәстүрлі аналитикалық әдістерін меңгеруді, алынған объектілердің негізгі параметрлерін есептеу әдісімен білім алуды және алынған нәтижелерді талдауды негіздейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғарышқа ұшудың сызықты емес динамикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты cызықты емес ғарыштық ұшу динамикасы саласы бойынша білім негізін және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру, cызықты емес ғарыштық ұшу динамикасының негізгі ұғымдары мен торемаларын, негізгі мәселелері мен оларды шешу әдістерін оқыту және осы әдістерді ғарыштық аппараттардың ұйытқыған қозғалысын зерттеу үшін қолдану болып табылады. Осы арнайы курста ғарыштық аппараттың ұйытқыған ілгерілемелі және айналмалы қозғалыстары және оларды зерттеу әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Топырақтар мен тау жыныстарындағы механикалық процестер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттарға тау жыныстары мен механикасы саласы бойынша білім негізін және кәсіби ізденгіштіктерін қалыптастыру болып табылады. Бұл курста қарастырылатын мәселелер: негізгі түсініктер, зерттеу әдістері, серпімділік, пластикалылық және сырғымалылық кезіндегі тау жыныстары тмен топырақтардың күйін сипаттау теңдеулері, Гук заңы, изотропты және анизотропты моделдердің негіздері. Үйретілетін мәселелер: ылдилар мен беткейлердің топырақтарының тепе –теңдік күйлері, тау көшкіндері мен сырғымала құбылыстары, фильтрация және инфильтрация құбылыстары, шекті элементтер әдісінің кейбір практикалық қолданылатын алгоритмдері және шешілген практикалық есептер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Механизмдер мен машиналарды жобалауда компьютерлік жүйелерді қолдану
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты доктораттарды автоматты есептеу және жобалаудың қазіргі заманғы әдістеріне үйрету, Машиналар, механизмдер саласында білім мен кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру. Бұл курста машиналарды, механизмдерді автоматты есептеу және жобалаудың заманауи әдістері қарастырылады.. Кинетостатика және динамика теңдеулерін жазу және шешу, шекті-элементтік есептеу және машиналар мен механизмдерді 3D жобалау компьютерлік жүйелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Механизмдер мен машиналардың динамикалық синтезі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты механизмдер мен машиналардың динамикалық синтезі саласы бойынша білім негізін және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру, төменгі жұптағы жазық механизмдердің динамикалық синтез аймағын, жұдырықшалы механизмдердің динамикалық синтезін, тісті механизмдердің динамикалық синтезін түсіндіру болып табылады. Бұл курста төменгі жұптары бар жазық механизмдердің динамикалық синтезінің негіздері және есептеу әдістері, жұдырықшалы механизмдердің динамикалық синтез есептері, механизмдер мен машиналарды жобалау мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ұйытқу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты ұйытқу әдістері саласы бойынша білім негізін және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру,механика мен космодинамикадағы ұйытқу теориясының әдістерін оқыту, ғарыштық аппараттар мен бір нүктесі қозғалмайтын қатты дене қозғалысын зерттеу үшін осы әдістерді қолдану болып табылады. Берілген курста ұйытқу теориясының классикалық (Линдстедт, Пуанкаре, Цейпель, Биркгофф) әдістері; ұйытқудың қазіргі әдістері (Хори-Депри әдісінің модификациялары), Делоне-Хилл сұлбалары қарастырылып және олардың ерекшкліктері талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Есептеу газ динамикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты есептеу газ динамикасы саласы бойынша білім негізін және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру, математикалық модельдерді құрастыру, газ динамикасының негіздері сығылу, соқпа толқындары, Мах саны, диффузияны және т.б. түсіну және ішкі және сыртқы ағын мәселелерін шешуде осы әсерлердің нақты жағдайын тану дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Студенттерге газдық динамикадағы негізгі және заманауи есептеу техникаларын үйрету, оларды негізгі теңдеулерді түсінуге үйрету және сандық процедураларды қолдана отырып, осы теңдеулерді шешу. Курстың тұжырымдамасы Кулбер Б.Лейндің «Есептеу газды динамикасы (CGD)» кітабына негізделген. Курсты оқып-үйрену нәтижесінде студенттер сығылатын ағындарға арналған теңдеулердің негізгі жүйесін, осы теңдеулерді шешудің сандық әдістерін, осы сандық әдістердің артықшылықтары мен кемшіліктерін білуі керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заманауи басқару әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты заманауи басқару әдістері бойынша магистранттарда білім негізін және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру, басқару жүйесін талдау, мақсаттарға жету және оларды жасау жолдарын анықтау, командамызда тиімді жұмыс істей білу, кәсіби проблемаларды шешуде қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаны және заманауи ақпараттық технологияларды қолдана алу, сонымен қатар жобалау, зерттеу, өндіру және басқару үшін қажетті заманауи басқару әдістерінің негіздерін үйрету, автоматтандыру және басқару жүйелерін және құралдарын пайдалану болып табылады. Осы пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі құзіреттерге ие болады: 1. басқару теориясы негіздері, сызықтық және сызықты емес жүйелерді зерттеудің әдістері мен модельдері туралы алған білімдерін көрсету; 2. басқару жүйелерінің орнықтылығын, басқару жүйелерінің статикалық және динамикалық дәлдігін анықтау; 3. қажетті қасиеттерге ие жүйені құру; 4. басқару жүйелерінің құрылысы мен жұмыс істеу принциптеріне талдау жүргізу; 5. қарастырылып отырған объект үшін қандай да бір жүйенің мүмкіндіктерін пайдалану; 6. жүйелік үлгілерді ұсыну және түрлендіру формалары, талдау және синтез әдісі. Бұл курс әртүрлі физикалық сипаттағы объектілерді басқаруды қамтиды. Сонымен қатар, математикалық құралдарды пайдалану, автоматтандырылған басқару жүйелерінің қасиеттері анықталды және олардың дизайны бойынша ұсынымдар әзірленді. Курс техникалық кибернетиканың ажырамас бөлігі болып табылады және автоматтандырылған басқарудың жалпы принциптерін әзірлеуге, сондай-ақ техникалық объектілерді басқару жүйелерін талдау (жұмыс істеуін) және синтездеу (параметрлерін таңдау) әдістеріне арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Механика есептеріндегі жоғары өнімді есептеулердің заманауи технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты статистикалық механика саласы бойынша білім негізін және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру, механика есептерін шешу үшін қазіргі сандық әдістерді қолдану, механика есептерінің математикалық модельдерінің қағидаларымен таныстыру, сандық сызбаларды құрудың қазіргі әдістерімен пайдалану, дербес туындылар сандық теңдеулер шешімінде қолдану және сонымен қатар олардың ЭЕМ сандық орындау. Модульді оқыту нәтижесінде магистранттар механика есептерін шешу үшін қазіргі сандық әдістерді қолдана біледі, механика есептерінің математикалық модельдерінің қағидаларымен таныс болады, сандық сызбаларды құрудың қазіргі әдістерімен таныс болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: шет тіліндегі сөйлеу жұмыстарының әртүрлі түрлерінде практикалық дағдылар қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде аспектілерді қарастырады:Кәсіби салада сөйлеу, коммуникациялық құзыреттілік. Ғылыми мәтіннің семантикалық құрылымы, оның әр түрлі түрлері. рта ғылыми мәтіндер негізінде шығармашылық қабілеттерін, сондай-ақ әр түрлі функционалдық және семантикалық сөйлеу түрлеріне байланысты мәтіндер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі ғылыми парадигмалар аясында педагогиканың, психологияның ұғымдық-терминологиялық аппараты, теориялық-әдіснамалық принциптері, ғылыми ақпаратты жүйелеу, жалпылау білігін қалыптастыру. - Субъект-педагог пен тәрбиеленуші арасындағы субъектілік өзара іс-қимыл: тәрбие типтері, түрлері, модельдері, заңдары, заңдылықтары мен принциптері зерделенетін болады. Экология қоршаған ортамен ағзаның қарым-қатынасы ретінде.. Рухани өмір және өсіп келе жатқан ұрпақ экологиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Виртуалды инжиниринг
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты виртуалды инжиниринг саласы бойынша білім негізін және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру, MSC ADAMS интеграцияланған ортада механизмдер мен робототехникалық жүйелердің виртуалды моделін жасау, сондай-ақ, қозғалмалы бөліктерге ие кез-келген механикалық жүйенің мінез-құлқын модельдеу, модельді нақты механизмнің көмегімен сынақтан өткізу, модельді эксперименталды деректермен салыстыру және оны жұмсақ бөліктер, шынайы геометрия және басқару элементтері арқылы жақсарту болып табылады. Курстың тұжырымдамасы роботтың, манипулятордың үздік дизайнына қол жеткізу үшін оңтайлы комбинациясын анықтайтын механизмдер мен роботтарды жобалауға әсер ететін маңызды параметрлерді анықтауға негізделген. Қозғалмалы бөліктері бар кез-келген механикалық жүйенің мінез-құлқын модельдеу, модельді шынайы тетік сыналған жағдайда зерттеңіз, үлгіні эксперименттік деректермен салыстыру және оны үйлесімді бөлшектер, шынайы геометрия және басқару элементтері арқылы жақсарту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Теориялық және аспан механикасының есептерін компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты аспан механикасы есептерін шешу үшін бағдарламалық пакеттер саласы бойынша білім негізін және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру, теориялық және қолданбалы механиканың мәселелерін шешу үшін Maple, Mathematica және Matlab секілді аналитикалық есептеулердің пакеттерін зерттеу болып табылады. Бұл компьютерлік алгебралық пакеттер аналитикалық тұжырымдар мен механика мен математикадағы негізгі теңдеулер шешімдеріне, сондай-ақ қойылған мәселелердің сандық шешіміне байланысты механика бөлімдерінің оқу үрдісін автоматтандыруға мүмкіндік береді. Осы пакеттердің қуатты бағдарламалары мен графикалық мүмкіндіктері түрлі графикалық объектілер мен анимациялық суреттер жасауға мүмкіндік береді. Осы пакеттерде объектілі-бағытталған бағдарламалау заманауи ғылымның кез-келген міндетін шешуге және жесірлерге лайықты қосымшаларды жасауға мүмкіндік береді. Бұл пәнді оқып болғаннан кейін студент механиканың күрделі мәселелерін шеше алады және осы пакеттерді қолдана отырып ғылыми зерттеулер жүргізуі керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Нанотехнологиялар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - нанотехнология саласы бойынша магистранттардың білім негізін және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. Бұл курста қарастырлады: Атомдық құрылымдар. Наноматериалдар. Нано өлшемдері. - Көміртегі нанотрубасы. Механикалық қасиеттері. Көміртекті нанотүтікшелерді қолдану, нанотүтіктердегі сұйықтық ағындарын зерттеу әдістері, микроанановтардағы сұйықтық ағындарын зерттеу кезінде микро және нано құбырлар арқылы сұйықтық ағындарын моделдеу әдістері, негізгі гипотезалар және сұйықтық механикасы мен газ заңдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Электр машиналары және оларды қолдану
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты электр машиналары мен оларды пайдалану саласы бойынша білім негізін және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру, механизм модельдерін құру саласында білім беру болып табылады. Онда электромеханикалық жүйесі энергияның түрлендіргіштері, атқарушы механизмдердер, датчиктер, өлшеу аспаптары ретінде пайдаланады, олар автоматты басқару жүйесінің және робототехникалық құрылғылардың элементтері ретінде қызмет атқарады. Курстың міндеті мынада, студенттер тиіс: электромеханикалық жүйелердің, оның ішінде тұрақты және айнымалы токты электрлік машиналардың қозғалысына байланысты есептерді шешуге байланысты мүмкіндік беретін білім, білік және дағдыларын алуды дамытуына арналған. Бұл арнайы курста шоғырланған параметрлерлі электромеханикалық жүйелердің дифференциалдық теңдеулері, электромеханикалық жүйелерді зерттеу үшін қолданылатын дифференциалдық теңдеулер, трансформаторлар мен тұрақты және айнымалы токтың электрлік машиналарының конструкциясың әрекет принципі мен техникалық сипаттамалары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Турбуленттік ағындар үшін есептеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - магистранттарды турбулентті ағындар теориясының негізгі жағдайларымен және олардың негізгі статистикалық сипаттамаларын математикалық модельдеу әдістерімен таныстыру. Осы пән тұтқыр сұйықтың(газдың) Рейнольдс саны үлкен жағдайлардағы турбулентті ағындар теориясымен таныстыруға және турбуленттік құрылымының пайда болуы мен дамуын көрсету. Магистранттардың тәжірибелік біліктілігін арттыру үшін зертханалық сабақтар мен магистранттардың өзіндік жұмысы жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Өлшеу жүйелері және құрылғыларының теориясы мен тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: автоматтандырылған басқару жүйелерінде қолданылатын өлшеуіш жүйелер мен аспаптарды жобалауда магистранттарға жүйелі білімді, дағдыларды және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру. Курс электр және электрлік шамаларды өлшеудің негізгі әдістері мен құралдарын, өлшеу құралдарын таңдауды және арнайы пәндерді оқу үшін қажетті негіз болып табылатын өлшеу әдістерін зерттеуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Деформацияланатын денелердің кернеулі-деформациялық күйін (КДК) зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: механиканың әдістерін, әдістерін және механиканың математикалық үлгілерін қолдануға дағдылар мен дағдыларды қалыптастыру, әртүрлі материалдардың деформациясы, зақымдануы және жойылуы процестерінің заңдарын зерделеу саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау барысында, сондай-ақ осы материалдардың қатты және бұқаралық ақпарат құралдарының кернеулі деформациаланатын күйді механикалық, жылу, сәулелену, статикалық және динамикалық әсер ету, ғылыми және біліктілік жұмыстарын дайындау үшін қажетті. Пәннің міндеті:. Өнеркәсіптің қажеттіліктерін ескере отырып, ғылым мен техниканың заманауи жетістіктерін ескере отырып, деформацияланатын қатты дененің механикасы мәселелерін білу. Әртүрлі табиғат материалдарының деформациялануы, зақымдануы және жойылуы процестерінің заңдары, сондай-ақ, қатты денелердің және континустардың күйзеліс жағдайлары, әртүрлі табиғаттың механикалық, жылу, сәулелену, статикалық және динамикалық әсерлері туралы білім алу. Механикалық процестердің математикалық модельдерін құру принциптері туралы білім алу, механикалық сипаттамалар үшін баланстық теңдеулер құрылымын білу, шекаралық және бастапқы жағдайлар түрлері. Серпімді және серпімді емес материалдардың, изотропты және анизотропты қатты заттардың анықтамалық қатынастарының қағидалары туралы білімді алу, классикалық медианың негізгі анықтайтын қатынастарының мысалдарын білу. Деформацияланатын қатты механиканың вариационды принциптері мен негізгі сандық әдістерін білу. Деформацияның, зақымданудың және қазіргі заманғы материалдардың бұзылуының және құрылымдардың механикалық сипаттамаларының, өңдеудің, талдаудың жаңа әдістері мен құралдарын білу. Пән «Тұтас орталар механикасы» және «Деформациаланатын қатты денелер механикасы» курстарымен тығыз байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Машиналар мен роботтар механизмдерінің динамикасын компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты машиналар мен роботтардың тетіктерінің динамикасын компьютерлік модельдеу саласы бойынша білім негізін және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру, робототехникалық жүйелер және механизмдер мен машиналардың компьютерлік модельдерін құру облысында білім беру, механизмдер мен машиналардың, робототехникалық жүйелердің есептерін шешу жүйелерінің тәсілдерін құрастыруды әдісін білу, механизмдер мен машиналардағы физикалық және математикалық модельдерінің тербелісін құру және шешу әдісін білу болып табылады. Механизмдердің динамикалық модельдерінің негізгі принциптарын құрастыру, тербелмелі құрылымдардың типтік есептер әдісі және математикалық сипаттамалары, тербелісі бар механизмдердің динамикалық синтезінің рационалдық әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Голономды емес жүйелер механикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - голономды емес жүйелер механикасы саласы бойынша магистранттарда білім негізін және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру. Голономды емес жүйелер механикасының негізгі түсінктері мен әдістерін мегеріпу, голономды емес жүйелердің қозғалысын зерттеу үшін осы әдістерді қолдану. Голономды емес жүйелер механикасының негізгі түсініктері, голономды емес жүйелер қозғалысының дифференциалдық теңдеулерін құрудың негізгі әдістері қарастырылып, олардың ерекшеліктері талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Соққы теориясы және оның кейбір қосымшасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: механикалық жүйелердегі соққы проблемаларының кең класын шешу үшін қажетті әсер ету теориясының негізгі принциптерін толық меңгеру,соның ішінде: - әсер етудің қарапайым жағдайлары, өзара әрекеттесуші органдар материалдық құндылықтар ретінде қаралған кезде; - бір немесе екеуі өзара әрекеттесетін органдар айналмалы немесе күрделі қозғалыстарды орындайды; - қозғалатын дененің базасымен соққыға қарсы әрекеттесудің ерекше жағдайлары. Пәннің міндеті:. Механикалық жүйелердегі әсер мәселелерінің кең класын шешу үшін қажетті әсер ету теориясының негізгі ережелерін анықтайды. Теориялық механиканың тұрғысынан шок процестерін үш негізгі топқа бөлу: - әсер етудің қарапайым жағдайлары, өзара әрекеттесуші органдар материалдық құндылықтар ретінде қаралған кезде; - бір немесе екеуі өзара әрекеттесетін органдар айналмалы немесе күрделі қозғалыстарды орындайды; - қозғалатын дененің базасымен соққыға қарсы әрекеттесудің ерекше жағдайлары. Еркін материал нүктесінің стационарлық бетіне әсер ету теориясының дәстүрлі басшыларымен қатар, екі бос материал нүктесінің әсеріне қарапайым материал нүктесінің әсер етуі екі негізгі емес нүктелердің әсер етуі және негізгі жүйеде әсер етуі қарастырылады. Сондай-ақ, Kelvin және Carnot теоремалары берілген. Дененің қозғалмайтын негізде қозғалысының ерекше жағдайлары үшін, әсер етуден кейін дененің жылдамдықтарының соңғы формулалары Carnot теоремасы арқылы дәлелденген жалпы динамикалық теоремалар негізінде алынған. Массаждарды және қаттылықты азайту әдісіне негізделген механикалық жүйелердегі әсер ету мәселелерін шешудің жалпы әдісі қарастырылады. Идеализацияланған қысқартылған есептеу схемаларын қолдана отырып, денелердің әсерінен және кейінгі қозғалыстарын есептеу мысалдары келтірілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • ДҚДМ-дағы аналитикалық әдістер
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - механиканың заманауи және тиісті теориялық және қолданбалы мәселелерін шешуге қажетті негізгі аналитикалық есептеу әдістері, есептелетін деформацияланатын объектілердің, бұқаралық ақпарат құралдары мен құрылымдардың КДК, беріктігі, қатаңдығы мен тұрақтылығын бағалау. Бұл курс механиканың нақты теориялық және қолданбалы міндеттерін шешу үшін қажетті қазіргі заманғы аналитикалық есептеу әдістерін зерттеуге, есептелетін деформацияланатын объектілердің, бұқаралық ақпарат құралдары мен құрылымдардың КДК, беріктігі, қатаңдығы мен тұрақтылығын бағалауға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Реакцияланатын ағындарды модельдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты реакцияланатын ағындарды модельдеу саласы бойынша білім негізін және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру, магистранттарға физика химиялық гидродинамика басты ұғымдарын жану процестері негізінде үйрету. Жану процесін моделдеу үшін физика химиялық гидродинамика пәнінің басты ұғымдарын, басты теңдеулер жүйесін, фундаменталды аксиомалары мен гипотезаларын, моделдеу қағидаларын түсіндіру мен үйрету. Осы сабақтың басты мақсаты студенттерді реакцияланатын ағындардың басты мәселелерімен қолданбалы мысалдар арқылы таныстыру. Осы курстың құрылымы «Жану: физикалық және химиялық қағидалары, пішіндеу, эксперименттер, зиянды заттардың пайда болуы» атты кітабы негізінде жасалынған, авторлары Ю. Варнатц, У. Маас, Р. Диббл. Осы курсты бітіргенде студенттер Физика химиялық гидродинамиканың басты заңдылықтары мен характеристикаларын біліп шығу тиіс, Физика химиялық гидродинамика мәселелерін танып, математикалық түрде пішіндей білу керек. Білу керек: физика химиялық гидродинамика негіздерін түсінуге, оның ішінде жану процесін, жалынның және жанармай түрлерін ажырата білуге, термодинамика және химиялық кинетика, тұтану және зиянды заттардың пайда болуын білуге тиіс; реакцияланатын ағындарға берілген физикалық (механикалық) процесті сипаттайтын дифференциалдық теңдеулерді тани білу; дифференциалдық теңдеулердің бөлінетін классификациясына байланысты олардың сандық түрде шешу әдістерін меңгеру және компьютерлік бағдарламаларға бейімдеп, қолдана білу керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Физико-химиялық процестердің математикалық моделдеріне COMSOL пакетін қолдану
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: COMSOL Multiphysics® бағдарламалық пакетін меңгеру, мұнда инженерлер мен ғалымдар жобалаудың, өндірістің және зерттеулердің барлық салаларында модельдік құрылымдар, құрылғылар мен процестер бар. COMSOL Multiphysics® - бұл геометрияны құру, материалдық қасиеттерді анықтау және физикалық құбылыстарды сипаттау, шешімді және өңдеуден кейінгі процесті дәл және сенімді нәтижелерге жеткізуге мүмкіндік беретін барлық қадамдарын қамтитын интеграцияланған модельдеу платформасы. Интеграциялық модульдер модельдеудегі құрылғылар мен процестерді дамытуда қолданылатын басқа инженерлік-математикалық бағдарламаларды пайдалануға мүмкіндік береді Осы пәнді сәтті аяқтағаннан кейін магистранттар: - мамандандырылған қолдану және инженерлік тапсырмалар үшін нақты модельдер, COMSOL Multiphysics бағдарламалық кешенінің мүмкіндіктерін кеңейту модульдерімен олардың кез-келген тіркесімінде толықтыра аласыз; - модельді жасап, оны әзірлеу бөлімінен тыс қолданушылар пайдалана алатын мамандандырылған пайдаланушы интерфейсі бар үлгілеу қосымшасына айналдырыңыз. Пәннің міндеті:. Математикалық модель (математикалық сипаттама) химиялық үдерістің мәнін көрсететін математикалық тәуелділіктер жиынтығы және физикалық-химиялық, режим және бақылау параметрлерін реактордың жобалау ерекшеліктерімен байланыстырады. Жалпы, химиялық реактордың математикалық моделі жеке реакциялардың жылдамдығына реакциялардың құрамына, температура мен қысымға, жаппай жылу алмасу және гидродинамиканың теңдеулеріне, реакциялық массаның материалды және жылу баланстары мен ағынына тәуелділігін сипаттайтын кинетикалық теңдеулерден тұрады. Физикохимиялық субъектінің негізінде салынған математикалық модельдердің екі негізгі түрі - детерминистикалық (аналитикалық), яғни, эксперименттік деректерді өңдеуге негізделген регрессиялық теңдеулер түрінде алынған статистикалық (эмпирикалық) зерттелген процестердің механизмі. Физикохимиялық детерминирленген модельдер әмбебап болып табылады және, әдетте, барабарлықтың кең ауқымына ие.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • ДҚДМ жалпы теңдеулері, есептері және әдістері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - деформацияланатын қатты денелер механикасының теориялық тұжырымдамалары, қағидаттары, теңдеулер, есептері мен әдістері меңгеру, серпімді және серпімді емес деформацияланатын денелерды есептеуге арналған бірқатар міндеттерді шешудің негізгі аналитикалық әдістерін игеру. Бұл курс деформацияланатын қатты денелер механикасының негізгі ұғымдары мен терминдерін, теңдеулерін және проблемалық тұжырымдамаларын ұсынады, қарастырылған серпімді және серпімді емес деформацияланатын объектілерді есептеу кезінде осы курстың бірқатар теориялық және қолданбалы мәселелерін шешудің дәстүрлі аналитикалық әдістерін игеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Резонанстық көпжиілікті жүйелер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты резонанстық көп жиілікті жүйелер саласы бойынша білім негізін және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру, резонанстық көпжиілікті жүйелердің математикалық моделдерін зерттеу. Делоне аномалиясы түріндегі түрлі резонанстық айнымалылар зерттеледі, сонымен қатар әр түрлі динамикалық жүйелердің нақты қосымшалары қарастырылады. Көпжиілікті резонанстық жүйелер табиғатта және техникада кеңінен таралған. Бұл арнайы курста ғарыштық ұшу механикасының динамикалық жүйелері, бірнеше жиіліктер арасында резонанс туындайтын техникалық мәселелер зерттеледі. Резонансты айнымалыларды енгізу арқылы ғасырлық бөліктер бөлінеді. Нақты мысалдар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Механикадағы ұқсастық әдістері және өлшем бірліктер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттердің механикадағы ұқсастық және өлшем теориясы бойынша білімін және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. Пәндерді оқу нәтижесінде магистранттар: - механиканың әртүрлі есептеріне қатысты өлшем бірліктердің жалпы теориясының мүмкіндіктері туралы, сұйықтар мен газдардың орнықты және орнықсыз қозғалыстарына байланысты механиканың түрлі салаларында модельдеу үрдістері мен құбылыстарындағы ұқсастық әдісінің мүмкіндіктері туралы білімдерін көрсету; - өлшем бірліктердің жалпы теориясы мен процестер және құбылыстарды модельдеудің ұқсастығының мәні туралы білімдерін көрсету; - өлшемсіз сандарды (ұқсастық критерийлерін) анықтау; - механика есептерінде ұқсастық әдістерін қолдану; - өлшем бірліктер формуласын әр түрлі өлшем бірліктержүйесінде пайдалану; - П-теоремасын пайдалана отырып, өлшем бірліктерді талдау;. - алған білімдерін практикада қолдануға қабілетті және дайын екендігін көрсету. Бұл курста: механика есептерін теориялық және эксперименттік әдістермен шешу барысындағы қиындықтар, өлшемсіз параметрлерін анықтаушы жүйес, өлшем бірлікті теориясы, ұқсастық теориясы, түрлі өлшемдер үшін өлшем бірліктер теориясы, өлшембірлікті шамалар, өлшембірліксіз шамалар, негізгі өлшем бірліктер, туынды өлшем бірліктер, өлшем бірлік формуласы, физикалық шамалар арасындағы функционалдық қатынастар, құбылыстардың кластарын білдіретін параметрлер, динамикалық ұқсастық, құбылыстарды модельдеу, математикалық маятник, құбырлардағы сұйықтың қозғалысы, сығылмайтын сұйық бетіндегі шағын толқындар, кеңістіктегі автомоделді сұйықтардың қозғалысы, сұйықтықтағы дене қозғалысы, сығылатын сұйықтағы қатты дененің орныққан қозғалысы, сұйық ішіндегі орнықпаған қозғалыс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON10

  педагогикалық қызметте жоғары білім берудің педагогикасы мен психологиясы туралы білімін қолдана отырып, университеттер мен колледждерде арнайы пәндерді оқытуды жүзеге асыру; шет тілін мәдениетаралық, кәсіби және ғылыми қызметінде байланыс құралы ретінде пайдалану.

 • Код ON1

  қоғам дамуындағы ғылымның рөлін түсіну және бағалау, ғылыми білім жүйесінің ерекше түрі ретінде қазіргі ғылым философиясын терең түсіну; тәуелсіз сыни ойлау және дүниетанымның негізгі тұжырымдамаларын түсіну қабілетін көрсету;

 • Код ON8

  таңдалған ғылыми тақырып бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау және жүргізу, мәселенің сауатты қойылуынан бастап, тиісті математикалық модельді анықтау, шешудің әдістерін саналы түрде таңдау және мәселені шешуге арналған ұсыныстарды бере отырып алынған нәтижелерді түсіндірумен аяқтау; өз бетінше білім алуға да және көпшілікпен бірге топта да сәтті жұмыс істеуге қабілетті екекндігін көрсете білу, қоғамның шектеулері мен талаптарын бағалай отырып, кәсіби дамудың одан әрі жолдарын анықтау және талдау қабілеттерін көрсету,

 • Код ON3

  механиканың қазіргі заманғы мәселелерін сипаттау, механиканың ғылым ретінде дамуындағы негізгі тенденциялары мен өзекті мәселелері туралы жүйелі түсініктің қалыптасуы; механиканың бірқатар теориялық және қолданбалы мәселелерін шешудің дәстүрлі аналитикалық әдістерін меңгеру, қарастырылатын объектілердің негізгі параметрлерін есептеу әдістерін меңгеру;

 • Код ON4

  басқарудың заманауи әдістері, басқару жүйелерін талдау қабілеті, мақсаттарды, нәтижелерді және оларды құру тәсілдерін анықтау, ұжымда тиімді жұмыс жасау, қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаны және кәсіби ақпараттық мәселелерді шешуде қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану бойынша жүйелік білімдерін көрсету;

 • Код ON6

  механика есептерін шешу үшін қазіргі заманауи жоғары тиімді есептеу технологияларын қолдану және алынған нәтижелерді сыни тұрғыдан талдау және бағалау;

 • Код ON9

  таңдалған тақырыптың өзектілігін теориялық және практикалық тұрғыдан анықтайтын және бағалайтын механиканың заманауи ғылыми және практикалық мәселелерін тұжырымдау және шешу; зерттелетін мәселелердің пәнаралық байланысын бағалау, зерттеу нәтижелері мен ұсыныстарды мамандарға да, маман еместерге де түсіндіре білу, өзгенің пікірлерін дұрыс қабылдап, өз көзқарасының дұрыстығын дәлелдеп шығу;

 • Код ON2

  механиканың мәселелерін математикаылқ модельдеуде, өлшемдер мен ұқсастық әдістерін қолдану; механиканың қазіргі заманауи мәселелерін шешу барысында, зерттеу объектісінде орын алатын процестерді визуализациялау арқылы; компьютерлік модельдеуді қолдану;

 • Код ON5

  механика есептерін сапалы зерттеу әдістерін меңгеру, фазалық кеңістікті талдауда динамикалық жүйелер интеграциясының процесін түсінгендігін көрсету, көпөлшемді жүйелердегі, периодтық және өтпелі динамикалық жүйелердегі бифуркацияның автономды және автономды емес теориясын білу және түсіну;

 • Код ON7

  механиканың таңдалған зерттеу саласындағы есептерін шығару үшін қолданылатын аналитикалық, сапалық және сандық әдістерді талдау және қолдану;

Top