Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01501 Химия в Silkway Халықаралық университеті

 • Кәсіби қызмет негіздері
  Несиелер: 3

  Білім беру институттарының даму тарихы. Жоғары оқу орындарына сипаттама. Мамандық бойынша бітірушілердің біліктілік сипаттамасы. Химия курсының мазмұнына қойылатын талаптар. Әлемнің ұлы химиктері. «Зертханалық химияда аты қалған химиктер». Химиялық элементтердің ашылу тарихы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Химиялық элементтердің ашылу тарихы
  Несиелер: 4

  Периодтық кесте бойынша элементтер ашылу тарихы. Д.И.Менделеевтің элементтерді ашудағы жолдары. Заң және жүйе. Периодтық заңның дамуы Элементтерді периоды бойынша қасиеттерін оқу.Элементтердің ашудағы қасиеттері. Периодттық жүйе және заңды физикалық тұрғыдан қарастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Химия тарихы
  Несиелер: 4

  Химия тарихы пәні. Ғалымдарға білім ізденуі. Химия дамуының әр түрлі кезеңдерінде ғылымдардың қосқан үлесі. Алхимия дәуірі. Химияның қалыптасуының негізгі кезеңдері. Химия пионерлері. Химияның педагогикалық ғылым ретінде дамуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Бағдарлама студенттердің экологиялық ойлау қабілетін дамытуға, экологиялық қауіпсіздік, өмір сүру қауіпсіздігі, биосфераның ластану көздері мен деңгейлері, мониторингтің негіздері, экологиядағы математикалық модельдер, сондай-ақ қоршаған ортаны басқару және экологиялық құқық туралы бөлімдерден тұрады. Адам мен биосфераның бірлескен эволюциясы туралы идеяның негізі ретінде жалпы экологиялық мәселелердің кең ауқымы ұсынылған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Элементтер химиясы
  Несиелер: 5

  Элементтер химиясы пәні. Элементердін шығу тарихы. Ашылуы, қай жерлерде қолданылуы. Периодтық жүйедегі негізгі топша элементтері. Элементтерге жалпы сипаттама. Сутегі, су, жай және күрделі заттар. Заттардың химиялық және физикалық қасиеттері. Актиноидтар мен лантаноидтар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химиялық реакцияның сапалық және сандық әдістері
  Несиелер: 5

  Катиондардың классификациялау. Әрекеттесуші массалар заңы. Әрекеттесуші массалар заңы. Әрекеттесуші массалар заңы және гетерогенді жүйелер. Әрекеттесуші массалар заңын гидролиз процестеріне қолдану. Титриметриялық (көлемдік) анализ. Хроматографиялық талдау. Потенциометриялық және кондуктометриялық анализ әдісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының педагогикасы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл пән адам туралы ғылым жүйесіндегі педагогиканың орнын, оның негізгі ерекшеліктерін, ғылыми – терминологиялық аппаратты, зерттеуәдістерін қарастырады. Педагогика – адам тәрбиесі туралы ғылым. Тәрбие қоғамдық қызмет ретінде. Тәрбиеніңт арихи және сыныптық сипаты, оның қоғамның қазіргі даму кезеңіндегі көрінісі. Курстың мазмұнына мәдени-тарихи сипаттағы мәселелерді қарастыру, тәрбие жүйесінің қалыптасуы мен дамуы және педагогикалық тұжырымдамалар кіреді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мектеп оқушыларының даму физиологиясы
  Несиелер: 3

  Физиология бөлімдерінің бірі ретінде «Оқушылардың даму физиологиясы» органдардың, органдық жүйелердің және тұтас ағзаның функцияларын, әр түрлі жастағы балалар физиологиясының ерекшеліктерін зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аналитикалық химия
  Несиелер: 5

  Аналитикалық химия пәні және әдістері, әрекеттесуші массалар заңы, сапалық анализдің теориялық негіздері, катиондардың және аниондардың жіктелуі және анализдеуі, құрғақ заттарды анализдеу, комплексті қосылыстар, тотығу-тотықсыздану процестер, гетерогенді жүйелер, концентрлеу және бөлу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогтың коммуникативтік мәдениеті
  Несиелер: 5

  Педагогтың коммуникативтік мәдениеті. мәні, құрылымы, функциялары. Педагогтың коммуникативтік мәдениетін қалыптастыру. Педагогикалық қарым-қатынас. педагогтің коммуникативтік мәдениетінің деңгейі. Педагогтың коммуникативтік мәдениеті кәсіби қалыптасуының маңызды міндеттерінің бірі. Педагогтың өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі тәрбиелеуі. Педагогикалық қарым-қатынас құрылымын. Педагогикалық ойлау, қиял, зейінділік, бақылауы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемкорлыққа қарсы және құқықтық мәдениет
  Несиелер: 5

  Бағдарлама адамның, қоғамның қоршаған ортамен қарым-қатынасын реттейтін этикалық және заңнамалық нормаларды білуге бағытталған. Сыбайлас жемқорлық проблемасының өзектілігі ұлттық мүдделер мен қауіпсіздікке қауіп төндіреді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тотығу-тотықсыздану процестері
  Несиелер: 5

  Тотығу – тотықсыздану процестері пәні Тотығу – тотықсыздану процестерінің заңдылықтарын оқып үйрету. Тотығу-тотықсыздану реакцияларының жүруін, тотығу-тотықсыздану реакцияларына ортаның әсерін, электрохимиялық процестерге қатысты электроқозғаушы күштер, стандартты тотығу-тотықсыздану потенциалын, гальваникалық элемент, электолиз заңдылықтарын тереңдете оқиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Химиялық экспериментті жүргізу және ғылыми зерттеу техникасы
  Несиелер: 5

  Химиялық реактивтер мен қондырғыларды орналастыру және оларды сақтаудың техника қауіпсіздік ережелері. Химиядан эксперименттік есептерді шығару әдістемесі Демонстрациялық экспериментке қойылатын талаптар. Химиялық тәжірибелерді демонстрациялау кезінде қолданылатын аспаптарға және қондырғыларға қойылатын негізгі талаптар: герметикалығы, ыңғайлылығы және көрнекілігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Химиядан есептерді шығару әдістемесі
  Несиелер: 5

  Әртүрлі тәжірибелік жұмыстар мен сарамандық тапсырмаларды орындау әдістерімен, қолданылатын тәжірибелік құрал-жабдықтар мен олардың жұмыс істеу қағидаларымен танысу, осымен қатар эксперимент жүргізудің теориялық мәселелерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мазмұны тұлғаның дамуын, кәсіби мансабын, жеке дағдылары мен сапаларын және басқа да әлеуметтік практика салаларын алға жылжытуға бағдарланады. Пән білім беру мекемелері мен олардың бөлімшелерін жалпы және кәсіптік білім беру жүйесін жаңғыртудағы теориясы мен практикасы саласындағы білім мен құзыреттілікті қалыптастыру және кеңейтуге арналған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Химиялық анализдеу әдістері
  Несиелер: 5

  Заттардың және олардың қоспаларының құрамын зерттейді, зерттеудің эксперименттік жұмыстарын жасау және есептеу. Катиондар мен аниондардың классификациясы. Тұндыру, комплекстүзу және тотығу-тотықсыздану реакцияларын қарастырады. Заттардың және олардың қоспаларының құрамын зерттеудің эксперименттік жұмыстарын жасау және есептеу тәсілдерін білуі қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Зертханалық және практикалық сабақтарды өткізудің негіздері
  Несиелер: 5

  Химия кабинетіндегі оқыту құралдар жүйесі. Химиялық эксперимент тәрбие құралы мен таным көзі ретінде. Химиялық эксперименттің классификациясы. Химия пәнінен эксперименттік есептерді шығару техникасы және әдістемесі. Мәселелі эксперименттәі түрлері. Эксперименттік дағды мен біліктіліктің классификациясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Беттік құбылыстар теориясы
  Несиелер: 6

  Гетерогенді дисперсиялық жүйелердің негізгі физикалық және химиялық қасиеттері. Кіші полюстердегі жүйенің ең маңызды физика-химиялық қасиеттері, олардың күрделілігіне сәйкес оларды сипаттау. шекаралық қабатта артық еркін энергия, термоэлектрондық эмиссия құбылыс. Жылу алмасу және масса алмасу процестері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Алифатты қосылыстардың органикалық химиясы
  Несиелер: 5

  Органикалық қосылыстардың кластары мен топтары және олардың арасындағы байланыстары. Алифатты қосылыстар, Органикалық химия (қаныКҚан, қанықпаған көмірсутектер), (тровиалды номенклатура, рационалды номенклатура, системетикалық номенклатура) келтіре отырып, олардың қасиеттеріне арналған есептерді шығару тәсілдері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Физикалық химия
  Несиелер: 6

  Химиялық процестің өту заңын, химиялық тепе-теңдік жағдайын, химиялық процестің жүруіне жол беретін заттың түзілуін, әр түрлі факторлардың әсері және технологиялық процесті таңдауды анықтау. Физикалық химияы қарастырғанда студент химиялық термодинамиканың теориялық және практикалық негізін, ерітінді қасиеттерін, электрохимияны, кинетика мен катализді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Органикалық реакциялардың механизмі
  Несиелер: 5

  Химиялық реакциялардың типтері. Нуклеофильді, электрофильді реакциялар. Субстрат, реагент ұғымдары. Химиялық реакцияларға әсер етуші факторлар атомдардың табиғаты мен электрондық құрылысы бойынша. атом орбитальдарының типімен және олардың әсерлесу сипатымен. химиялық байланыс типімен. молекулалардың химиялық, электрондық және кеңістіктік құрылымымен.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Органикалық химияның теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  А.М.Бутлеровтың химиялық құрылыс теориясы. Химия байланыстың электрондық теориясы. Бағытталған валенттіліктер теориясы. Электрондық ығысу теориясы. Органикалық реакциялардың және қосылыстардың классификациясы. Алифатты қатардың аминдері мен нитроқосылыстары. Монокарбон қышқылдары. Карбон қышқылдарының туындылары. Элементоорганикалық қосылыстар. Екі немесе бірнеше функциялы қосылыстар. Оксикарбон қышқылдары және оптикалық изомерия. Альдегид- және кетоқышқылдар, таутомерия.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Коллоидты химия
  Несиелер: 6

  Коллоидтық химия Химияның бір бөлімі ретінде қарастырылатын коллоидты химияның теориялық негіздері. Беттік құбылыстар, Коллоидты жүйелерді алу әдістері, Дисперісті жүйенің қасиеттерін оптикалық әдіспен зерттеу, Коагуляция және тұрақтандыру, Коллоидты жүйелер- дің энергетикалық қасиеттер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химияны оқыту әдістемесі және бағалау технологиясы
  Несиелер: 5

  Химияны оқыту әдістемесінің тұжырымдамалық және теориялық негіздері, олардың ғылыми – педагогикалық жүйедегі маңыздылығы мен орны. мектептің химия курсындағы заңдылықтарды оқушыларға үйрету жолдарын, түсіндіру тәсілдерін зерттейтін педагогикалық ғылым, орта мектеп оқушыларына химия және технология әдістемелерін жетілдіру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және көшбасшылық
  Несиелер: 3

  Бағдарлама бизнес дағдыларын теориялық зерттеуге және практикалық қолдануға бағытталған. Студенттерде көшбасшылық дағдыларды қалыптастыруға көмектеседі. Ол халықаралық тәжірибені ескере отырып, Қазақстанда бизнес жүргізудің негізгі формалары мен рәсімдерін зерттейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химиялық синтез
  Несиелер: 6

  Көмір, сланец және жасанды сұйық отын қалдықтарын қайта өңдеу-берілген физикалық, химиялық және биологиялық қасиеттері бар заттарды алу және заттардың құнды сапасын сақтау Органикалық заттардың қазіргі заманғы синтезі және жаңа материалдарды алудың жаңа мүмкіндіктері " р Химия өндірісінің қалдықтары, карбидті ацетилен өндірісінің ғылыми негіздерін құру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ерітінділер химиясы
  Несиелер: 5

  Ерітінділер химиясы заттардың және олардың қоспаларының құрамын зерттейді, зерттеудің эксперименттік жұмыстарын жасау және есептеу. Катиондар мен аниондардың классификациясы. Тұндыру, комплекстүзу және тотығу-тотықсыздану реакцияларын қарастырады. Заттардың және олардың қоспаларының құрамын зерттеудің эксперименттік жұмыстарын жасау және есептеу тәсілдерін білуі қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
  Несиелер: 5

  Карбоциклді (алициклді) және гетероциклді қосылыстар, Ароматты қосылыстар: бір бензолды және бірнеше бензолдық ядросы бар ароматты қосылыстар. Циклопарафиндер, циклоолефиндер, Алициклді көмірсутектердің туындылары, Ароматты көмірсутектер. Циклді қосылыстар, Карбоциклді және гетероциклді, функционалды топтар бойынша жіктелуі: галоген туынды лары, Спирттер, Карбонилді қосылыстар, Карбон қышқылдары, Аминдер, Нитроқосылыстар, Сульфоқышқылдар, Тиоспирттер, Металорганикалық қосылыстар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Инклюзивті білім берудің негізіне барлық адамдарға тең қарым-қатынасты қамтамасыз ететін, бірақ ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар үшін ерекше жағдай жасайтын балалардың кез-келген кемсітуін болдырмайтын идеология салынған. Инклюзивті білім беру – жалпы білім беруді дамыту процесі, ол барлық балалардың әртүрлі қажеттіліктеріне бейімделу тұрғысынан ерекше қажеттіліктері бар балаларға білім алуға қол қолжетімділікті білдіреді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Химиялық термодинамика және кинетика
  Несиелер: 6

  Термодинамиканың мақсаты. Негізгі түсініктер. Ішкі энергия ұғымы. Идеал газдың ішкі энергиясын есептеу. Термодинамиканың бастамалары. Изохоралық процесс. Изобаралық процесс. Политропты процесстер. Карно циклы және идеал газ үшін оның пайдалы әсер коэффициенті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектепте химиялық экспериментті жүргізу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Оттектің алыну жолары және қасиеттері, Сутегі гидроксидінің ыдырауы, Моноклин- ді күкіртті алу, Аммиякты алу, Азот қышқылының түзілуі мен ыдырауы, Фосфор гидроксиді және қасиеттері, Көмірсутек оксидін алу жолдары, Кремний және оның қосылыстары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 5

  Химия ғылым ретінде. Химия саласындағы басты жаңалық. Химиялық мәтіндерді беру технологиясы. Негізгі химиялық ұғымдар. Салмақ пен энергияның сақталу заңы. Органикалық қосылыстардың ерекшеліктері мен жіктелуі. Бейорганикалық және органикалық химия курсынан зертханалық жұмыс әдістемесінің қысқаша сипаттамасы. Мамандық бойынша ауызша баяндаманың тұсаукесерін дайындау, қызметінің негізгі бағыттары және ғылыми қызығушылық саласы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Химиялық технология
  Несиелер: 5

  Химиялық технология - химиялық өндіріс орындарындағы шикізаттармен, ондағы жүретін процестермен, өндірілетін өнімнің сапасын жалпы технологиясымен таныстыру, синтезделетін заттың химиясы, физика-химиясы жөнінде негізгі мағлұматтарды беру және өндірілген өнімді қолданудың маңызды Технологияның ой өрісін кеңейту, аппараттардың құрлыстары, өндірістік процестердің жүру көріністері, химиялық шикізаттардың қасиеттері, дайын өнімдердің сыртқы пішіні мен кескіні.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биохимия негіздері
  Несиелер: 6

  Организмдегі энергия және зат алмасу процестерін зерттеу, Макроэргиялық қосылыстар мен макроэргиялық байланыстар, Аминоқышқылдар, Ферменттер, Витаминдер, Липидтер, Нуклейн қышқылдары, Көмірсулар, Гормондар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кванттық химия
  Несиелер: 5

  Заттардың құрылымы саласындағы ғылым мен техниканың заманауи жетістіктері. Берілген қасиеттері бар жаңа материалдар.Кванттық химия құрылысының теориялық негіздері. Кванттық химия құрылысының теориялық негіздерін жұмыста қолдану жолдары. Кванттық химияның дамуына елеулі үлес қосқан ғалымдар. Отандық өндірістің дамуындағы химия ғылымының негізгі жетістіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жоғары молекулалы қосылыстар химиясы
  Несиелер: 5

  ЖМҚ химиясы полимерлі заттың химиялық, физикалық ерекшеліктері жөнінде теориялық мағлұматтар беру және әр түрлі полимерлерді алу. Полимерлердің номенклатурасы мен классифи кациясы, Радикалды полимери- зация, Сатылы полимерлену, Миграциялық полимерлену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Полимерлер химиясы
  Несиелер: 5

  Полимерлердің қасиеттері. Полимердің беріктігі. Полимерлер туралы түсінік. Полимерлердің техникадағы маңызы. Полимерлердің табиғаттағы рөлі. Полимерлердің түрлері мен олардың атауы. Полимерлерді қолданылу саласы, химиялық, механикалық және термодинамикалық деструкция жоғары молекулалық заттар. Полимерлер өндірісінің экономикалық мәні.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Зат құрылысы
  Несиелер: 5

  Зат құрылысы пәні зат құрылысының теориялармен байланысы, кванттық химиядағы жартылай эмперикалық әдістер, потенциал- дық энергияның беті, және реакциялық қабілеті. ПЭБ негізгі нүктелері және олардың сипаттамалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химияны оқытуда педагогикалық шеберлік негіздері
  Несиелер: 6

  Химияны оқытуда педагогикалық шеберлік негіздері Мұғалімнің педагогикалық ойлауы мен іс-әрекетке, педагогикалық құбылыстарды талдауға және құрылымдық элементтерге бөлшектеуге, оқыту мен тәрбиелеу теориясында идеялар, ой-қорытындылар жасауға, негізгі педагогикалық мәселелерді анықтап, дұрыс шешімін табуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химияны оқытуда ақпараттық технологияларды қолдану тәсілдері
  Несиелер: 6

  Жалпы білім беру мектептерінде химияны оқытуда ақпараттық технологияны қолдану әдістерін жетілдіру мәселесін зерттеу. Білім беру саласында қолданылатын заманауи әдістердің негізі болып саналатын ақпараттық технология тәсілдерінің теориялық және практикалық түрлерін қарастырады. Пәнді үйрену барысында белсенді педагогикалық білім, практикалық шеберлік дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тірі организмдердегі химиялық процестер
  Несиелер: 6

  Тірі организмдегі заттардың негізгі кластары. Ағзаның құрамы, құрылысы, қасиеттері, биологиялық функциялары, әсер ету механизмдері.Ұрықтандыру тірі ағзадағы биологиялық заттардың негізгі функциялары, әсер ету тәсілдері. Зат алмасудың негізгі тәсілдерін түсіну, биохимиялық жүйелер және химиялық реакциялар. Ағзадағы биологиялық заттарды анықтау және анықтау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химиялық экология
  Несиелер: 6

  Химиялық экологияның теориясы мен тұжырымдамасының негіздерін, жердің гографиялық мәліметтерін, биогенді, абигендік химиялық элементтерді және тех биохимиялық циклдарды түсіну. Қоршаған ортаның компоненттерін анықтайды: отмосфера, гидросфера, литосфера, флора және химиялық заттардың концентрациясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Әр түрлі тарихи кезеңдерде мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық, мемлекеттік-саяси, этноконфессиялық және мәдени дамуына факторлардың әсерін білу және түсіндіру

 • Код ON2

  Терминологияны, негізгі ұғымдарды меңгеру, кәсіби және зерттеу қызметінде АКТ әдістері мен тәсілдерін қолдану

 • Код ON3

  Мәдениетаралық қарым-қатынас пен коммуникативтік мәселелерді шешу үшін сөйлеу әрекетінің түрлерін қолдана білу

 • Код ON4

  Бастамашылық көрсету, белгілі бір қызмет салаларында кәсіпкерлік ойлау дағдыларын қолдану, шешім қабылдау, жауапты таңдау жасау

 • Код ON5

  Денсаулық сақтау технологияларын қолдану, кәсіби қызметте жеке мүмкіндіктер мен ерекшеліктерді ескеру. Мәдени-шаруашылық адам қызметінің экологиялық салдарын болжау, төтенше жағдайдың туындау мүмкіндігін болжай алу. дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсете білу.

 • Код ON6

  Химияның маңызды қағидаларын меңгеріп олардың қолдану аймағын білу және оларды аналитикалық сипаттағы есептерді шешу, табиғаттағы, өнеркәсіптегі, адам өміріндегі тотығу-тотықсыздану реакциялары талдау.

 • Код ON7

  Ерітіндідегі заттардың және олардың қоспаларының құрамын зертту, зерттеудің эксперименттік жұмыстарын жасау және есептеу. заттарды сапалық және сандық талдауы, талдаудың негізгі физика-химиялық әдістерін білу. әртүрлі аналитикалық топтардың катиондары мен аниондарына сапалы реакцияларды орындау, эксперименттік деректерді бақылау, жалпылау, салыстыру, математикалық өңдеу. химиялық есептерді шешуге және ресімдеуге қойылатын жалпы әдістемелік талаптарды қолдану.

 • Код ON8

  Химиялық қосылыстарды синтездеу, бөлу және тазартудың ең қолайлы әдісін таңдау, органикалық химияның ұғымдарын, теориялық құрылсын, теориялық класификациясы білу, зертханада сараптама жасау және қолдану, органикалық синтез реакцияларының нәтижелерін қорытындылау, органикалық қосылыстардың синтезін жоспарлау және жүзеге асыру.

 • Код ON9

  Химиялық өндрістердің экологиялық проблемаларының шешу жолдарын іздестіру, химиялық-технологияда жүретін процестерді талдау. негізгі химиялық өндіріс технологияларын сараптау және оның артықшылығын көрсету

 • Код ON10

  Физикалық және коллоидтық химияның күрделі қосылыстарын іріктеу, теориялық есептерін шешу және зертханалық жұмыстарда қолдану.

 • Код ON11

  Мектептегі химия пәнінің оқу-әдістемелік құжаттарын талдау және жасау, химияны оқыту мен бағалаудың әдіс-тәсілдерін меңгеру, метепте химиялық эксперимент жүргізу, теориялық білімін зертханалық және практикалық сабақтарда қолдану.

Top