Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D11301 Логистика (сала бойынша) в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Логистикадағы жүйелік талдаудың заманауи теориялары мен инновациялық әдістерін меңгерген, логистикадағы заманауи ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдай және шеше алатын, жеткізу тізбектерін инновациялық басқарудың теориялық және әдіснамалық негіздерін терең зерделеу және логистикадағы заманауи теориялар мен жобалау әдістерін, логистикадағы зерттеудің математикалық модельдері мен әдістерін пайдалану негізінде логистикалық жүйелерді оңтайландыру саласындағы заманауи ғылыми және практикалық мәселелерді шеше алатын, логистика саласында ғылыми-педагогикалық, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-зерттеу қызметін ұйымдастыра алатын және табысты жүзеге асыра алатын PhD докторларын дайындау.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D148 Логистика (сала бойынша)
 • Білім беру саласы 8D11 Қызмет көрсету
 • Дайындық бағыты 8D113 Көлік қызметтері
 • Ғылыми зерттеудің әдістері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: зерттеу нысаны шеңберіндегі маңызды және инновациялық бағыттарын айқындау арқылы толық циклдің ғылыми жобаларын тиімді жүзеге асыру үшін іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу әдістерінің кешенін қолдану қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторанттардың келесі қабілетін қалыптастыру: - нақты тақырыптарға қатысты мақсаттарды, міндеттерді, нысанын, тақырыпты, гипотезалар мен зерттеу құралдарын тұжырымдау арқылы ғылыми зерттеуді ұйымдастыру жоспарын және оны жүргізу алгоритмін әзірлеу; - мәселені зерттеуге байланысты тәжірибелік жұмысты жоспарлау мен ұйымдастыруды қамтитын теориялық, іргелі және қолданбалы сипаттағы ғылыми зерттеулердің қажетті әдістер кешенін анықтау; - зерттеу объектісінің параметрлерін, жүйелері мен процестерін зерттеуде пәнаралық, сандық-сапалық әдістерді, сонымен қатар модельдеу және болжау әдістерін қолдану мүмкіндіктерін анықтау; - ғылыми ақпаратты жинаудың және талдаудың сандық, сапалық, статистикалық, математикалық процедураларының банкін құру негізінде аналитикалық жүйені әзірлеу; - ғылыми қоғамдастыққа өз бетінше немесе шығармашылық ұжымдардың құрамында нәтижелерді ұсыну үшін мақалалар, есептер, жобалар, сараптамалық қорытындылар түрінде қолданбалы білімнің инновациялық бағыттарын қамтитын ғылыми өнімдер жасау.Пәнді оқу кезінде докторанттар: ғылыми таным үрдісін: эмпирикалық, теориялық, эксперименталды кезеңдерді жоспарлау, ұйымдастыру және іске асыру; ғылыми таным әдістері мен тәсілдерін: логикалық-мағыналық модельдеу әдісі, дедукция, индукция, синтез, экстраполяция, құрылымдық-функционалдық әдіс; жалпы ғылыми теориялық әдістерді: математикалық, статистикалық, болжамдық; арнайы әдістерді: жеке ғылыми және тәртіптік; сапалық, сандық, пәнаралық әдістерді; зерттеу нәтижелерінің аналитикалық жүйесін қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Логистикалық жүйелерді кешенді стратегиялық жоспарлаудың заманауи әдістері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: негізінде қазіргі заманғы эконометрикалық құралдары мен әдістерін верификациялау теориялық модельдердің көмегімен нақты статистикалық деректер негізінде жеткізу тізбектерінде стратегиялық басқару дағдыларын қалыптастыру. Осы курсты сәтті аяқтағаннан кейін докторанттар қабілетті болуы тиіс: 1. жеткізу тізбектерін басқаруды жетілдіру үшін логистикалық жүйелерді логистикалық басқару кезінде интеграцияланған стратегиялық жоспарлаудың түрлі талданатын әдістері мен құралдарын пайдаланудың өзектілігін, перспективасын және мүмкіндіктерін дәлелдеу; 2. әртүрлі басқарушылық ақпаратты бизнес-жоспар немесе инвестициялық жоба ретінде бірыңғай тұтастыққа біріктіру және тиімді логистикалық стратегияны қалыптастыру үшін жеткізу тізбегін интеграцияланған жоспарлау технологияларын, жеткізу тізбектерінің стратегиялық контроллинг әдістерін, жеткізу тізбегінің дамуын болжау әдістерін қолдану; 3. мақсаттар қою және корпоративтік стратегияны, ұйымдық даму мен өзгерістер бағдарламаларын әзірлеу және оларды ұйымда да, сондай-ақ жалпы жеткізу тізбегінде іске асыруды қамтамасыз ету; логистикалық стратегияны іске асыруға бағытталған іс-шараларды жоспарлау және ұйымдастыру 4. жеткізу тізбегін дамыту жоспарларын іске асыру тиімділігін бағалау; 5. отандық және шетелдік зерттеушілер алған стратегиялық жоспарлаудың өзекті мәселелерін зерттеу нәтижелерін қорытындылау және сыни бағалау. Пәннің мақсаты. Пәнді оқу барысында докторанттар келесі аспектілерді қарастырады: ұйымдағы логистикалық басқарудың негізгі тұжырымдамалары мен тәсілдері, жеткізілім тізбегін жоспарлау технологиялары, жеткізу тізбегін стратегиялық бақылау әдістері, тиімді логистикалық стратегияны қалыптастыру үшін жеткізілім тізбегін дамытуды болжау әдістері, логистикалық стратегияны таңдау және іске асыру саласындағы басқару шешімдерін қабылдау және жүзеге асыру әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Логистикадағы реинжиниринг
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу кезінде докторанттар қарастырады: кәсіпорын ресурстарын басқарудың тиімділігін арттыру, кәсіпорындар мен мекемелердің бизнес-процестерін талдау және қайта құру, домендік модельдеу, бизнес-модельдер құру дағдылары; қазіргі бизнес-процестерді жетілдіруге және құруға бағытталған инновацияларды енгізу арқылы кәсіпорынның тиімділігін қамтамасыз ететін қазіргі менеджмент әдісі ретінде реинжинирингтің мазмұны.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Логистикалық жүйелер мен жеткізу тізбектерін жобалаудың өзекті мәселелері мен технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу кезінде қарастырылады: логистикалық жүйенің функциялары мен жобалау кезеңдері; жобаны басқару әдістері; жобалық шешімдердің тиімділігін бағалау әдістері, жобаларды басқару әдістері және логистикалық жүйелерді жобалау; логистикалық бизнес-процестерді қайта құру; жобаны басқаруды үйлестіру және ұйымдастыру мәселелері; жобаны басқару және оны іске асырудың тиімділігін бағалау, логистикалық жүйелерді басқарудың экономикалық мазмұны

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты: отандық және халықаралық стандарттар негізінде зерттеу, жобалау, педагогикалық қызметте бірегей ғылыми өнімдерді жасау үшін академиялық жазудың әдістемелік құралдарын қолдану қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторанттардың қабілетін қалыптастыру: - ғылыми мақалаларды, зерттеулерге өтінімдерді, зерттеу есептері мен шолуларды, сын-пікірлерді, сараптамалық қорытындыларды, оқу-әдістемелік кешендерді жазуға қатысты академиялық жазудың ерекшеліктерін баяндаудың ғылыми стиліне сәйкес анықтау; - бірыңғай тұжырымдама аясында ғылыми жазудың базалық моделін әзірлеу: мәселені қою, гипотезаны негіздеу, тезисті тұжырымдау, мәтінді құрастыру, нәтижелер мен қорытындыларды дәлелдеу; - ғылыми жазуға интеллекталды әрекеттерді қолдану: ақпаратты сыни тұрғыдан бағалау, ғылыми терминологияны, ғылыми пікірталасты, мәліметтерді верификацияланушылығын, жалпы білім мен жеке үлесінің арасындағы тепе-теңдікті сақтау; дәйексөз келтірудің дұрыстылығы; - тәуелсіз сараптама, рецензиялау жүргізу және дәйексөз келтіру мен импакт-факторлары жоғары деңгейдегі халықаралық деректер базасына ақпаратты енгізу үшін ғылыми цифрлы кітапханалармен, цифрлық және ақпараттық ресурстармен, компьютерлік технологиялармен, онлайн-сервистермен жұмыс жасау ережелерін қолдану; - ғылыми коммуникацияның заманауи технологиялары негізінде академиялық жазудың нәтижелерін ұсына отырып, академиялық этика қағидаларын сақтау.Пәнді оқу кезінде докторанттар: ғылыми жазудың стиль құраушы элементтерін; академиялық жазу құрылымын: ғылыми мәселелер, шешім гипотезасы, зерттеу нысаны, зерттеу пәні, эмпирикалық мәліметтер, қорытындылар; мәтінді мағыналық талдау әдістерін; дәйексөз келтірудің ережелерін; сілтемелік аппарат пен менталдық карталардың технологиялары мен онлайн-сервистерін; аннотациялау, қорытындылау ережелерін; академиялық жазудың нәтижелерін ұсыну нысандарын; ішкі және халықаралық мәліметтер базасының талаптарын зерттейтін болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Логистикалық үрдістерді зерттеудің математикалық әдістері
  Несиелер: 5

  Курс логистикалық процестерді зерттеу әдістеріне қатысты ғылыми дүниетанымды қалыптастырады, логистикалық процестерді зерттеуде әдістемелік мәселелерді енгізеді. Пәнді оқып-үйрену кезінде докторанттар мыналарды қарастырады: логистикалық тәсілді қолдану арқылы ашылатын материалды өткізетін жүйелер жұмысының тиімділігін арттырудың мүмкін мүмкіндіктері, логистикалық жүйелерді талдау кезінде қолданылатын негізгі экономикалық және математикалық әдістер мен модельдер; математикалық модельдердің сәйкестігін бағалау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жүйелік талдау және логистикалық жүйені модельдеу
  Несиелер: 5

  Пәнді оқып-үйрену кезінде докторанттар келесі аспектілерді қарастырады: логистикалық менеджмент объектісін жобадан алдын-ала сараптау, экономикалық объектілерді басқару жүйесіндегі сапалы өзгерістерді бағалау, күрделі экономикалық жағдайларды талдау, проблемаларды шешу, шешім қабылдау нұсқаларын қалыптастыру және нақты жағдайларда қойылған мақсаттарға ең қолайлыларын таңдау, логистикалық жүйелерді қайта құру шешімдерін қабылдау әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Логистикалық жүйелерді инновациялық басқарудың әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу кезінде докторанттар келесі аспектілерді қарастырады: инновациялық менеджменттің теориялық және әдіснамалық тұжырымдамалары, инновациялық процестің мәні, инновациялық менеджменттің әдістемесі мен әдіснамасы, ғылыми-техникалық саясат пен инновациялық менеджменттің байланысы, инновациялық менеджменттегі ұйымдық құрылымдардың түрлері мен тиімділігі, инновациялық менеджменттің стратегиялары, басқару әдістері, инновациялық жобалар және инновацияның тиімділігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON9

  Жүзеге асырылып жатқан жобалар шеңберіндегі маңыздылығы жоғары зерттеулерді жоспарлау мен ұйымдастырудың тиімді әдістерін қолдана отырып, тәуелсіз жан-жақты зерттеулерді, соның ішінде пәнаралық зерттеулерді жүзеге асырудың дәйекті әдіснамасын қалыптастыра отырып жобалау және жүргізу, зерттеу тәжірибесінің ғылыми әдістерін және отандық және халықаралық стандарттарға негізделген академиялық жазудың әдістемелік құралдарын қолдана отырып, логистика және жабдықтау тізбегін басқару саласындағы зерттеу мәселелерінің жаңа шешімдерін және өзіндік ерекше шешімдерін әзірлеу

 • Код ON1

  Тұрақты емес нарық және инновациялық технологияларды енгізу жағдайында математикалық модельдері мен әдістерінің ең аз жиынтығы және инжиниринг мен реинжинирингтің негізгі бағыттарын жүйелеу және интерпретациялау негізінде логистикалық жүйелер мен жеткізу тізбектеріндегі бизнес-үдерістерді жетілдіруге мүмкіндік беретін кәсіпорындар қызметін қайта ұйымдастыру және үдерісті басқару бойынша шешімдерді әзірлеу.

 • Код ON8

  Жеткізу тізбегіндегі бизнес-үдерістер мен ұсынылатын басқарушылық шешімдердің тиімділігін, құрылымдық, құндық және динамикалық талдаудың әдістері мен бағдарламалық құралдары негізінде логистикалық бизнес-үдерістер реинжинирингінің мақсаттылығын бағалау, жеткізу тізбегін дамыту жоспарларын іске асыру тиімділігін, жеткізу тізбегіндегі логистикалық бизнес-үдерістер нәтижелілігінің негізгі көрсеткіштерін, сыртқы ортаны бағалауды жүргізу, логистикалық тізбектің әртүрлі конфигурациялы логистикалық шығындарын бағалау.

 • Код ON12

  Кәсіби және ғылыми білімді жүйелеу, қолданбалы сипаттағы жаңа білімді генерациялау, кәсіби даму болжамын жоспарлау және құру, командада өзара іс-қимыл және көшбасшылық дағдыларын меңгеру, кәсіби қызметте бастамашылық және жауапкершілік көрсету, нөлдік емес импакт-факторы бар және Thomson Reuters немесе Scopus базасында рецензияланатын шетелдік ғылыми басылымдарда өз зерттеулерінің нәтижелерін жариялау.

 • Код ON4

  Логистикалық жобаларды және оларды іске асыру практикасын кешенді талдауды жүзеге асыру, басқарушылық шешімдерді қабылдау кезінде тәуекелдерге талдау жүргізу, тәуекелді төмендетудің инновациялық әдісін қолданудың орындылығын анықтау, компанияның логистикасы инсорсинг/аутсорсинг бойынша дұрыс шешімдерді қамтамасыз ету тұрғысынан логистикалық қызметтер нарығының жай-күйін бағалау, логистикалық жүйелер мен жеткізу тізбектерінде басқару процесінде туындайтын өзекті мәселелерді айқындау.

 • Код ON3

  Ұйымдарды, жобалар мен желілерді логистикалық басқару кезінде жеткізу тізбегін интеграцияланған стратегиялық жоспарлау құралдары мен технологияларын, жеткізу тізбектерінің стратегиялық контроллинг әдістері мен жеткізу тізбегінің дамуын болжау әдістерін қолдану негізінде инновациялық логистикалық менеджмент ғылымының принциптері мен заңдылықтары көмегімен кез келген нысанды басқаруды жетілдіру үшін тиімді логистикалық стратегияларды генерациялау.

 • Код ON10

  Өз бетінше ғылыми жобаны әзірлеу, оны гранттық байқауға жіберу және ғылыми жобаны басқару, сілтемелік аппараттар мен менталды карталардың онлайн-қызметтерінің, аннотация және қорытынды ережелерін пайдалану негізінде логистикалық жүйелер мен жабдықтау тізбегінің тұрақты дамуын жобалауда тұрақты даму жобаларына ғылыми сараптама және инновациялардың салдары мен үлесін бағалау нәтижелері бойынша сараптамалық қорытынды дайындау

 • Код ON5

  Көліктік-технологиялық логистикалық жүйелерді қалыптастыру бойынша іс-шараларды жоспарлау және ұйымдастыру, тиімді техникалық, технологиялық және ұйымдастырушылық шешімдерді іздестіру және жеткізу тізбектеріндегі бірнеше тиімділік критерийлерінде жобалық шешімдерді қабылдау мақсатында имитациялық модельдеу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру, жеткізу тізбектерінде логистикалық қызметтердің жеткізушілерін таңдау бойынша тендерлер ұйымдастыру және өткізу.

 • Код ON2

  Логистикалық жүйелердің ұйымдастыру-шылық және басқарушылық құрылымын құру, математикалық аппаратты, құрылымдық және функционалдық модельдерді, микро және макродеңгейде логистикалық жүйелерді жобалау әдістері мен модельдерін, басқару мақсаттары мен функцияларын жүйелі талдау әдістемесін пайдалана отырып, логистикалық жүйелерді формалды сипаттау және басқару үшін жеткізу тізбектерін басқару жүйесіне инновациялық қызметті жобалық басқаруды интеграциялау.

 • Код ON7

  Логистикалық жүйелерді моделдеу, көпкритериалды оңтайландырудың міндеттері форматындағы жеткізу үдерістері мен тізбектерін моделдеу және логистикада мен жеткізу тізбектерін басқаруда қабылданатын шешімдердің нәтижелері мен салдарын болжау, материалдық ағындарды басқаруды функционалды үйлестіру тетігін әзірлеу.

 • Код ON11

  Жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес білім беру үдерісі мен білім беру бағдарламаларын құрастыру, іске асыру және бағалау, оқытудағы өзіндік әдістемелер мен тәсілдерді жасау, пайдалану және ұсыну, ғылым мен техниканың инновациялық жетістіктерін реинжиниринг, логистикалық бизнес-үдерістерді жүйелі талдау және үлгілеу саласындағы оқыту және кәсіби білімнің заманауи жетістіктерін есепке алу негізінде білім беру және өзін-өзі білім беру процестеріне бейімдеу.

 • Код ON6

  Оңтайлы бизнес-үдерістерді жобалау, жобаланған үдерістерді кәсіпорын стандарттарына түрлендіру, стандарттар талаптарына сәйкес бизнесті ұйымдастыру және стандарттардан ауытқуларды анықтау, логистикалық құрылымдардың инновациялық дамуына бағытталған жоба идеясын жасау және дәлелдеу.

Top