Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M03206 Журналистика в "Тұран" университеті мекемесі

 • Мансап форсайты
  Несиелер: 5

  Курс әлеуметтік ортаны және онда болып жатқан өзгерістерді талдайды, бұл кәсіби қызметте бәсекеге қабілетті және табысты болуға мүмкіндік береді, еңбек нарығындағы қазіргі заманғы жағдай, маманның құзыреттілік деңгейі, өзгеретін ортадағы бәсекеге қабілеттілік әдістері туралы түсінік жүйесін қалыптастырады, форсайт карталарын талдауға, трендтерді қадағалауға, талап етілетін құзыреттерді құруға үйретеді, жеке мансаптық жобаны қалыптастыруға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Тілдік, лингвистикалық білімді терең және кеңейтілген алу, мамандық бойынша мәтіндерді түсіну ауқымын кеңейту, қоғамдық-саяси лексика бойынша белсенді сөздік қорын байыту; ақпарат беру үшін сөздікпен және сөздіксіз мамандық бойынша түпнұсқа әдебиетті оқу және аудару, ауызша аударма, сондай-ақ ағылшын тілінен ана тіліне және керісінше жазбаша аударма жасау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • PMI PMBOK стандартына негізделген жобаларды басқару
  Несиелер: 4

  Курс аяқталғаннан кейін студенттер жобаны бастауды; жобаның көлемі мен мазмұнын анықтауды; жұмыстың иерархиялық құрылымын құруды; ресурстық талаптарды айқынтауды және оларды тағайындауды; кестені, бюджетті, жобаның жоспарын әзірлеуді; тәуекелдерді басқару процестерін, MS Project бағдарламалық жасақтамасын қолдануды үйренеді. Студенттер курстың соңында «Жобалық менеджердің көмекшісі» кәсіптік біліктілікті беру туралы сертификатқа ие бола алады. Оқыту әдістері - ми шабуылдары, кейстер, іскерлік ойындар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Agile негізіндегі жобаларды басқару
  Несиелер: 4

  «Agile негізіндегі жобаларды басқару» курсын аяқтағаннан кейін студенттер үнемі өзгеретін талаптар мен болжанбайтын техникалық тәуекелдер жағдайында жобаның мерзімін, бюджетін және сапасын сақтау үшін жобаларды басқарудың икемді әдістерін қолдана алады; бірнеше командаларға жұмысты синхрондау; клиенттердің күтулерін басқару, MS Project бағдарламалық жасақтамасын қолдану. Оқу әдістері - ми шабуылы, кейстер, іскерлік ойындар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Вербалды агрессия және тілдік манипуляция
  Несиелер: 5

  Курс бұқаралық коммуникацияда өткір әлеуметтік жағдайды қалыптастыруға ықпал ететін БАҚ-тағы тілдік қарым-қатынас феноменін зерттеуге мүмкіндік береді. Тілдік агрессия, БАҚ-та манипуляциялау, адресат әлемінің көрінісін бұрмалайтын нысандары мен құралдарын зерттейді. Магистранттар сөйлеу агрессиясының түрлі аспектілерін және оның араласқұбылыстармен байланысын қарастырады, келіп түскен ақпаратты ойластырып, сынитұрғыдан өңдеуге үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пәнді оқытудың мақсаты – магистранттардың теориялық ережелерді, әдістемелік негіздерді терең ұғыну және түсінуіне қол жеткізу және заманауи ұйымдардың қызметін басқарудың практикалық әдістерін меңгеру. Пән қазіргі ұйымның мақсаттарына тиімді және өнімді жету үшін адамдардың бірлескен іс-әрекетін ұйымдастырумен байланысты негізгі заңдылықтарды, қасиеттерін, жақтарын және процестерін оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тиімді бренд-менеджмент
  Несиелер: 5

  Курс шығармашылық ойлауды дамытуға, басқару ұғымдарын меңгеруге, іскерлікті дамытуға, мәселелерді табысты шешу дағдыларын меңгеруге, соның ішінде БАҚ-та тиімді бренд-менеджмент арқылы меңгеруге бағытталған. Кәсіпорынды тиімді ұйымдастыруға, маркетингтік құралдарды жоспарлауға және сауатты пайдалануға, БАҚ-та брендтеу процестерін басқаруға мүмкіндік береді. Пән тиімді бренд-менеджментті өткізу бойынша теорияны практикалық дағдылармен байланыстырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Магистрлік жоба технологиясы
  Несиелер: 5

  Курс аяқталғаннан кейін магистранттар жобаның өзектілігін тұжырымдауға, оның сипаттамасын жасауға, нақты тәжірибелік ұсынымдарды ұсынуға, басқару міндеттерінің дербес шешімін ұсынуға қабілетті болады. Білім алушылар курс аяқталғаннан кейін жобаның тәжірибелік маңыздылығын бағалай алады, ұсынылған ұсыныстарды озық ақпараттық технологияларды қолдана отырып қорғай алады. Оқыту әдістері ретінде «ми шабуылы», кейстер қолданылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи медиа технологиялар
  Несиелер: 5

  Пән ақпараттық қоғамды дамыту процесінде, жаңа ғылыми білімді қалыптастыру және заңдарды түсіну, дифференциацияға ұмтылу жағына қарай адами құндылықтар мен ғаламдық ақпараттық кеңістіктің өзгеруін қарастырады. Журналистиканы дамыту үшін заманауи медиатехнологиялардың теориялық және практикалық негіздерін; даму үрдістерін талдаудың жаңатәсілдерін, сондай-ақ дәстүрлі журналистиканы түрлендіретін заманауи технологияларды зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Стратегиялық медиаменеджмент
  Несиелер: 5

  Курс направлен на получение комплекса знаний, развитие творческого мышления, качеств предпринимателя, усвоение понятий управления, овладение навыками успешного решения проблем. Затрагивает вопросы грамотной структуры организации, планирования и маркетинговые коммуникации в области СМИ. Задания, упражнения, обсуждение кейсов, ситуационных задач и участие в деловых играх научат применять полученные знания в профессиональной деятельности.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пәнді оқыту мақсаты – басқару іс-әрекетінің мазмұны, құрылымы мен заңдылықтары туралы магистранттардың тұтас және жүйелі көзқарасын қалыптастыру. Пәнді меңгеру барысында менеджердің тиімділігін қамтамасыздандыратын психологиялық факторлар, іс-әрекет барысындағы мотивация психологиясы, ұжымдағы психологиялық климат ерекшеліктері, көшбасшылықтың психологиялық астарлары туралы магистранттардың білімдері қалыптастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Салалық және салааралық ұжымдарды басқару білімін көрсетуге, корпоративтік менеджментті жүзеге асыруға, өзін-өзі және басқаларды бақылауға қабілетті

 • Код ON9

  Сыни бағалауға, түсіндіруге, жағдайңа, қоғамдық құбылысқа, мамандану саласындағы тілдік феномендерге, сөйлеу агрессиясы мен манипуляциясын тануға, кәсіби проблемалар бойынша пікірталастарға қатысуға, аудиторияны журналистік процеске тартуға қабілетті

 • Код ON2

  Өз бетімен оқуға, әлеуметтік бейімделуге, толық емес немесе шектеулі ақпарат шартында стандартты емес жағдайларда шешім табуға және қабылдауға қабілетті

 • Код ON8

  Компьютерлік желілер мен деректер базаларында жұмыс істеудің кәсіби дағдыларын қолдана алады, IT-технологияларды, мамандық шеңберінде арнайы бағдарламаларды қолданады

 • Код ON10

  Форсайт карталарын талдауға, медианарықтағы трендтерді қадағалауға, қажетті құзыреттерді құруға, жеке мансаптық жобаны әзірлеуге қабілетті

 • Код ON3

  Ғылыми зерттеулер, жобалық іс-әрекет жүргізуге, өз бетімен талдауға және алынған мәліметтерді түсіндіруге, идеяларын, қол жеткізген нәтижелері мен инновацияларын алға жылжытуға қабілетті

 • Код ON5

  Жүйелік ойлау негізінде әлеуметтік жауапкершілікті есепке ала отырып, зерттеу саласында мәселені, стратегияны, шешу әдістері мен жолдарын анықтауға қабілетті

 • Код ON4

  Тұлғааралық және кәсіби қарым-қатынас міндеттерін шешу үшін көптілді коммуникацияға қабілетті, сыртқы ортаны жақсарту үшін идеяларды, қол жеткізілген нәтижелер мен инновацияларды жылжытуға қабілетті

 • Код ON6

  Жаңа ғылыми концепциялар мен теорияларды пайдалана отырып, кәсіби және пәнаралық салаларда мәселелер шешуге, жағдайды түрлендіру және оңтайландыру үшін инновациялар енгізуге қабілетті

 • Код ON7

  Ғылыми жазба және коммуникация дағдыларын меңгерген, өз қорытындыларын дәлелдеуге қабілетті, оларды кәсіби пікірталастарда көпшілікке жариялауға және дәлелдеуге қабілетті

Top