Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02191 Арт-менеджмент в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Халықаралық және жергілікті тәжірибені қорытындылауға және сынақтан өткізуге дайын, сонымен қатар ізгілікті дүниетанымымен ерекшеленетін, өнерді басқару саласындағы жетістіктері, сараптамалық қабілеттері мен білім жиынтығы, заманауи әлемдік үдерістерге сәйкес мәдениет пен өнерді басқару саласында, зерделеу және оқыту үшін ғылыми-зерттеу, педагогикалық және ұйымдастыру-басқару қызметіне сай біліктілігі мен тәжірибесі бар бәсекеге қабылетті маман-магистрлердаярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M037 Арт-менеджмент
 • Дайындық бағыты 7M021 Өнер
 • Креативті қызметтегі маркетингтік стратегиялар
  Несиелер: 4

  Курс креативті индустрияның заңдылықтары мен трендтері контекстінде маркетингтің жалпы қабылданған жүйесін талдайды. Барлық қосылған маркетинг-ұсынылатын тауардың сапасы, оған баға шамасы, жарнама, маркетингтік төрттік арт-менеджменттің заңдылықтарын ескере отырып түзетіледі, талданады және жүйеленеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Басқару психологиясына кіріспе. Басқару іс-әрекетінің тиімділігінің психологиялық факторлары. Басқару жүйесіндегі тұлға. Мотивация және ұйымдастырудың нәтижелілігі. Ұйымдардағы лидерлік. Ұйымдағы стресс және эмоциялық жану. Конфликтілі жағдайларды басқару психологиясы. Бағынушының тұлғасы. Басшының тұлғасының психологиялық ерекшеліктері. Басқару іс-әрекетіне психологиялық әсер ету. Басқару шешімдерін қабылдаудың психологиялық негіздері. Басқарудағы тұлғарарлық қарым-қатынас.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Art (Өнер) және жасанды интеллект
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу кезінде магистранттар келесі аспектілерді зерттейді: компьютерлік лингвистиканың негізгі теориялары мен концепциялары және жаңа форматтар, жасанды интеллект үрдістері. Пән компьютерлік лингвистиканың теориясы мен тәжірибесін, мәліметтерді лингвистикалық талдау және олардың ықпалдасуын, талдауын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Курста проблемалар, қағидаттар мен әдістер, мәдениет динамикасындағы ғылымның құрылымы мен модельдері, ғылыми және философиялық білімнің рухани мәдениеттің шекаралас аймақтарымен байланысы қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аудио-визуалды өнердің теориясы мен әдіснамасы
  Несиелер: 3

  Бұл курс әлемдік лейблдер мен дыбыс жазу студияларының әртүрлі бағыттағы және жанрлардағы музыкалық материалдарды шығару және жылжыту бойынша жұмыс әдістерін талдайды. Өзіндік өнімнің бірегей дыбысын жасау үшін дыбыстық процессорлармен, секвенсорлармен және сэмплерлермен тәжірибе жасау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнердегі креативті ойлау
  Несиелер: 4

  Курс барысында магистранттар барлық динамикалық өмірлік салаларда стандартты емес ойлау дағдыларын жинақтап, өзектендіреді. бизнес, ғылым, мәдениет, өнер, саясат сияқты. Курс барысында магистрант креативті ойлауды әртүрлі білім өрісінің синергетикалық өнімі ретінде анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім беру үдерісінде сандық технологияларды интеграциялау
  Несиелер: 3

  Пән әр түрлі сандық платформалар мен контент қолдана отырып, сандық білім беру ортасында курстарды жоспарлау мен дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі әлем киносының әдістемесі
  Несиелер: 3

  Курс барысында магистранттар қазіргі заман тұрғысынан әлемдік кино әдіснамасының барлық кешеніне талдау жасайды. Олар гуманитарлық қызмет саласы ретінде, кинематографияның әдіснамасын, әдістемесін және тәсілдерін, оның белгілерін, тілін және әлемдегі киноөнер индустриясының толыққанды бейнесін көрсететін негізгі атауларын ажырата алуды үйренеді. Магистранттар кино қайраткерлері қойған тұжырымдамалар мен мәселелер төңірегінде пікір таластырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 6

  Бұл курс бакалавриатттан кейінгі білім беру деңгейінің жалғасы болып табылады және магистранттарға шет тілін кәсіби меңгертуді негізгі мақсат етеді. Пән магистранттардың кәсіби шеттілдік дереккөздермен жұмыс жасау дағдысын жетілдіру арқылы білім бағдарламасының өзге пәндерін меңгеруге ықпал етеді. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар халықаралық кәсіби ортаға кірігуге және шет тілін мәдениаралық қарым-қатынас құралы ретінде пайдалануға мүмкіндік алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнер саласындағы жобаларды басқару
  Несиелер: 4

  «Өнер саласындағы жобаларды басқару» пәні магистрантқа өнер саласындағы белгілі бір жобада нақты мақсатты анықтау мен оған қол жеткізуді, сондай-ақ, жұмыс көлемі, ресурстар, уақыт, сапа мен тәуекелдің үйлесімді пайдалануын үйретеді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 3

  Курс ЖОО педагогикасының мәселелері мен негіздерін, заманауи талдау технологияларын, оқыту мен тәрбиелеуді жоспарлау мен ұйымдастыруды, оқытушы мен магистранттың өзара әрекеттесуінің коммуникативтік технологияларын синтездейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел басылымдарына ғылыми мақалалар жазудың принциптері мен әдістері
  Несиелер: 4

  Курс сізге ғылымиметриялық мәліметтер базасымен және индикаторлармен жұмыс істеу әдістерін игеруді және өзіндік зерттеулерді, ғылыми мақаланы шетелдік басылымдарда тіркеу және жариялауды үйретеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заманауи әлем киносындағы мектептер мен ағымдар
  Несиелер: 6

  Курс барысында магистранттар қазіргі заман тұрғысынан әлемдік кинодағы әралуан мектептермен бағыттарды зерттейді және сұрыптайды. Әлемдегі киноөнер индустриясының біртұтас көрінісін білдіретін тұрпаттық белгілер мен негізгі есімдер жүйеленеді. Магистранттар өздерінің кино негізінде жасаған қаралымдары мен сараптамашылық қабылеттерін дәлелдейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі контекстегі әлемдік өнердің көркемдік түсініктері
  Несиелер: 4

  Ұсынылған пән аясында өнер теориясы мен тарихының тұжырымдамалық мәселелері қарастырылады. Салыстырмалы көзқарас, ауқымды тарихи дискурс әлемдік өнер эволюциясының заңдылықтарын құрылымдауға, көркем образдардың хронологиялық және географиялық контекстпен байланысын түсінуге мүмкіндік береді. Өнер тарихы бір-бірімен және дәуір контексімен байланысты көркем ұғымдардың проблемасы ретінде. Өнер біртұтас көркемдік кеңістік ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көркемөнерді басқарудағы статистикалық зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Курс өнер менеджменті құралдары тұрғысындағы статистикалық зерттеулердің түрлі тәсілдерін сұрыптайды. Мұнда статистикалық зерттеу арқылы мәдениет пен өнерді басқарудың негізгі практикалық кейстері туралы мәліметтер тексеріледі. Тиісті деректерге сүйене отырып, тізімдер мен диаграммаларды жасау тәжірибелері пысықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өнер жобаларын іс-жүзіне асыру құралдары
  Несиелер: 4

  Курс барысында магистранттар өнер жобаларын жүзеге асыруға қажетті бірқатар құралдарды сынақтан өткізеді. Өткен өнер саласындағы оқиғалардың әртүрлі тәжірибелік кейстерін салыстырады, олардың нәтижелеріне байланысты пікір таластыра отырып, топтарда интерактивті жұмыс жүргізеді. Теориялық сабақтардың қорытындысы бойынша магистранттар өнер жобаларына қатысты өз идеяларына тәжірибе жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлемдік өнердің мәдени ландшафтары
  Несиелер: 4

   Бұл курс шығармашылық мамандықтарға арналған. Мұнда әлемдік өнер тарихы әр дәуірдің ең өткір мәселелерін көтеретін идеяларды, бейнелерді, символдарды хронология тұрғысынан емес, көркемдік кеңістік ретінде қарастырады. Уақыт пен кеңістікте өнер тілінің әмбебаптығын түсінуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеудің тұжырымдамасы
  Несиелер: 6

  Курс магистранттарды ғылыми зерттеу әдістерімен, ғылыми-танымдық іс-әрекет категорияларымен, ғылымның дамуының негізгі концепциялары мен модельдерімен, әдіснамалық принциптерімен, құрылымымен, ғылыми зерттеудің функцияларымен таныстырады. Курс ғылыми таным тарихымен, ғылыми зерттеу әдістемесімен және әдістерімен, зерттеу үдерісінің құрылымы және мазмұнымен, ғылыми жұмыс жоспарын: құрылымы, кезеңдері және тәсілдері, зерттеу тұжырымдамасын құруға, логикалық заңдылықтар мен аргуменнтеу ережелерін тәжірибеде қолдануға, ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижесін көрсету жолдарына үйретеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кино дамуының негізгі бағыттары
  Несиелер: 6

  Курс барысында магистранттар әлемдегі және Қазақстандағы киноиндустрия дамуының негізгі бағыттарын жүйелейді және саралайды. Курс магистранттардың кино саласынан хабардар болып, қажетті көлемде қаралымдар жасалуын қамтамасыз етеді. Киноөнер саласының танымал қайраткерлері мен олардың негізгі шығармалары сұрыпталып, пікірталасқа ұсынылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі замандағы өнер менеджментінің стратегиялық тәсілдері
  Несиелер: 5

  Курс өнер менеджменті жүйесіндегі мәдени саясатқа байланысты мәселелер қояды. Магистранттар мәдени жағдайдың даму болашағын баға береді, тәуекелдерді талдайды, бағалау индикаторларын анықтайды, бизнес үлгілерін сынақтан өткізеді және өнер индустриясы дамуының ықтимал жолдарын болжайтын диаграммалар құрайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Фестивальдар мен көрмелерді ұйымдастырудың практикалық мәселелері
  Несиелер: 4

  Курс Қазақстандағы және шет елдердегі негізгі фестивальдер мен көрмелер тәжірибесінәртүрлі қырларынан қарастырып, қорытындылайды. Магистранттар интерактивті режімде өнердегі менеджменттің нақты кейстерін тексереді, олардың нәтижелерін талқылайды, табыстылық көрсеткіштерін айқындайды және тәуекелдерді бағалайды. Жұмыс барысында ұсынылған мысалдарды саралап және жіктеп, сол арқылы өз тәжірибелерін жаңғыртады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заманауи проблемалар жағдайындағы өнер нарығы
  Несиелер: 5

  Курс барысында магистранттар өнер нарығына тән өзіндік ерекшеліктерге экономикалық категория тұрғысынан баға береді, өнер нарығының құрамдас бөліктері мен олардың жағдайын тексереді, өнер нарығын қоғамдық феномен ретінде қарастырады, материалды жан-жақты заманауи мәселелер және өнер және мәдениет инфрақұрылымымен өзара байланыс тұрғысынан қорытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шығармашылық мансапты басқару
  Несиелер: 6

  Курс жеке шауаларын жоспарлау, өзін-өзі ынталандыру мен бақылау, іскерлік қарым-қатынас, жеке жұмыс техникасы, көшбасшылық стилі, өзіндік даму мақсаттарына қол жеткізу мүмкіндіктерін арттыруға жағдай жасайтын біліктілік пен мен тәжірибелер аясын айқындайды. Магистранттар осы аталған салаларды сарапқа салады, саралайды және рөлдік үлгілерде қолданады. Нәтижесін пысықтап алу үшін нақты жағдайлар мен оларды жаңғыртып отыру мүмкіндігіне жүгінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шығармашылық психологиясы
  Несиелер: 4

  Психологиядағы творчество мәселесі. Творчество мәдени, антропологиялық және әлеуметтік феномен ретінде. Творчество теориялары. Творчество және креативтілік. Креативтіліктің дамуына әлеуметтік факторлардың әсері. Творчествоның индивидуалды-тұлғалық шарттануы. Творчество психологиясының зерттеу әдістері. Творчестволық процесстің өту фазалары. Творчество үшін қажетті эмоциялар мен сезімдер және сезімдердің дамуы. Мотивация және творчество. Творчестволық процестерді модельдеу. Творчество терапия формасы ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Талант-менеджмент жүйесі
  Несиелер: 6

  Курс барысында магистранттар талант-менеджменттің негізгі құрамдарын, есепке алу жүйесін және таланттарды басқару тұжырымдамасындағы негізгі өлшеуіштерді ажырата білуді үйренеді, таланттарды басқаруды, дәстүрлі HR-тәсілдерден ерекшелеп тұратын факторларды салыстырады. Курс кәсіпкерлік – мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған талантттарды табу мен дамытудың интеграцияланған үдерістері есебінен ұйымның қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді нәтижелерін жақсартуға қандай жағдай мүмкіндік береді -деген сұраққа жауап іздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өнер нарығының бағыт-бағдары
  Несиелер: 5

  Курс барысында магистранттар қазіргі жағдайдағы әлеуметтік-мәдени құбылыс ретінде өнер нарығының қалыптасуының негізгі заңдылықтарын, ерекшеліктері мен факторларын зерттейді және оның дамуының ықтимал жолдарын сараптайды. Курста қарастырылатын мәселелер қатарына өнер индустриясындағы нарықтық қызметтің ең жарқын көріністерінің тәжірибелік кейстері кіреді. Магистранттар ұсынылған мысалдарды салыстырады және жіктейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өнер психологиясы
  Несиелер: 4

  Өнер психологиясына кіріспе. Өнердің адам үшін рөлі. Өнер таным тәсілі ретінде. Өнердің психологиялық теориялары. Өнер психологиялық әсер ету және терапия ретінде. Өнердегі тұлға психологиясы. Психоанализ және өнер. Киноны қабылдаудың психологиялық ерекшеліктері. Актерлік іс-әрекеттің психологиясы. Сахналық қарым-қатынас психологиясы, және актер мен көрерменнің өзара әрекеті, актерлық ойынның көрерменге әсері. Өнер және тұтынушы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  ON1 өнер менеджментінің әдіснамасы және жоғары мектеп педпгогикасы бойынша алған білімдерін қолдана отырып, жоғары оқу орындарында педагогикалық және ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру.

 • Код ON2

  ON2 ғылыми-зерттеу тәжірибелерін қазіргі тарихи және философиялық тұжырымдамаларға сәйкес, әртүрлі өнер саласындағы жеке ғылыми жобаларды дайындауда қолдану.

 • Код ON3

  ON3. Жаңа формациядағы өнер менеджерлерін үздік оқыту мен тәрбиелеуді қамтамасыз ету үшін өнердің көркемдік стильдерін жіктеу және түсіндіру бойынша шығармашылық және педагогикалық үдерістерді басқару.

 • Код ON4

  ON4. Әр түрлі отандық және шетелдік басылымдарда жариялау мақсатында өнер менеджменті және продюсерлік тақырыбына, соның ішінде шет тілдерде де, ғылыми мақалаларжазу ережелері бойынша білім негіздерін қалыптастыру.

 • Код ON5

  ON5 басқару психологиясы мен өнер психологиясы, маркетинг, фандрейзинг және әлеуметтану бойынша білімдерді пайдалана отырып, қолда бар жұмыстарды сараптау және сын көзімен қарау негізінде, өнер саласындағы жобаларды басқаруды жүзеге асыру.

 • Код ON6

  ON6 өнер нарықтарының қазіргі даму бағыттарын білу, жоғары мектептің оқу-тәрбие үрдісінде және өнер менеджменті саласында педагогикалық және тәжірибелік іс-әрекеттің үздік нәтижелеріне қол жеткізу мақсатында, адам ресурстарын басқару мен қазіргі заман технологияларын меңгеру.

 • Код ON7

  ON7өнер индустриясын басқарудың негізгі ережелерінен ауытқымай жобалық тұжырымдамана дұрыс құру мақсатында, басқару-экономикалық желісінің барлық пәндерін оқыту бағыттарын және өнер менеджментінің оқыту әдіснамасы мен зерттеу әдістемесін түйсіну.

 • Код ON8

  ON8 Жоғары мектептің ұстаз-менеджері жұмысына қойылатын барлық заманауи талаптарға сәйкес, педагогикалық және басқару қызметі аясында өзіндік идеялар тудыру мақсатымен, қолда бар өнер жобаларына сыни тұрғыдан баға бере білу.

 • Код ON9

  ON9 Бар тәжірибені сыни тұрғыдан қайта қарап, зерделеуде ғылыми тәсілдерді қолдана отырып, оларды оқытушылық және күнделікті жұмыс барысында сынамадан өткізу арқылы, өнер менеджменті мен продюсерлік салаларда негізгі заңдылықтар мен жаңа бағыттарды сараптау мен енгізу.

 • Код ON10

  ON10 Креативті экономиканы тұрақты дамыту және оның кадрлық инфақұрылымын дайындау мақсатымен, өнердің әртүрлі салаларын ұйымдастыруда классикалық жетістіктерді жаңғырту және жаңашылдық идеяларын тудыру.

Top