Жаңа білім беру бағдарламасы

8D01401 Бастапқы әскери дайындық в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Оқыту нәтижелері

  • Педагогикалық қызметте пән саласын, зерттеу және педагогикалық өлшемдерді, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесінің даму үрдістерін және нормативтік құқықтық актілерді білуін қолданады;
  • Бастапқы әскери даярлықтың теориясы мен әдіснамасы саласындағы тұтас және жүйелі білімдерді, сондай-ақ ғылыми жобалаудың дағдылары мен дағдыларын талдайды;
  • Әскери-педагогикалық білім беру саласындағы пәнаралық сипаттағы жаңа және күрделі идеяларды сыни талдайды, бағалайды және синтездейді, ұлттық немесе халықаралық деңгейде жариялануға лайық әскери ғылымның ғылыми саласының шекарасын кеңейтуге өзіндік ерекше зерттеулермен үлес қосады;
  • Бастапқы әскери дайындық бойынша әсер ететін стратегиялық сыртқы және ішкі факторларды сын тұрғысынан бағалау және зерттеудің әртүрлі әдістерін қолданады және жаңа идеяларды генерациялау қабілеті болады;
  • Барлық кәсіби функцияларды толыққанды іске асыруға байланысты әскери-педагогикалық білім беру саласындағы ғылыми, шығармашылық, білім беру және әлеуметтік міндеттерді саралайды және шешеді;
  • Білім мәдениетіне негізделген қоғамның технологиялық, әлеуметтік немесе мәдени дамуының академиялық және кәсіби контекстінде ілгерілеуіне жәрдемдеседі
  • Қазіргі ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдау және шешу, таңдаған ғылыми мамандық бойынша ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметті ұйымдастыру және жүргізу
  • Жаңа және күрделі идеяларды сыни талдайды, бағалайды және синтездейді; өз білімі мен жетістіктерін әріптестеріне, ғылыми қоғамдастыққа және қалың жұртшылыққа хабарлау;
  • Мамандықтың жоғары әлеуметтік маңыздылығын түсінеді, ғылыми және кәсіби этика қағидаларын сақтайды;
Top