Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04110 Қаржы талдаушысы в Нархоз Университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Қазақстан Ұлттық Банкінің тапсырысы бойынша CFA халықаралық кәсіби біліктілік стандарттарына сәйкес бизнестің талдамалық, қаржылық және инвестициялық құрылымдарында стратегиялық және тактикалық деңгейде компанияның қаржы ағындарын басқаруға қабілетті қаржылық талдаушыларды даярлау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 152
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Эконометрика (озық курс)
  Несиелер: 4

  Математикалық және статистикалық әдістер мен модельдердің көмегімен экономикалық процестердің, объектілердің, көрсеткіштер мен индикаторлардың нақты сандық және сапалық өзара байланыстарын оқыту. Магистранттар экономикалық өлшемдердің математикалық құралдарын және макро-, мезо- және микродеңгейлердегі экономикалық процестер мен көрсеткіштерді басқарушылық шешімдерді жүейлі талдау элементі ретінде болжамдау әдіснамасын меңгереді. Мазмұны CFA емтиханын тапсыру үшін үйлесімді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Бюджеттеу
  Несиелер: 4

  Компанияның операциялық, қаржылық және инвестициялық қызметінің бизнес-процестерін басқару бойынша шешімдерді жоспарлау мен бюджеттеудің қазіргі заманғы әдіснамасы оқытылады. Компанияның қаржылық құрылымы, бюджетті әзірлеуге арналған технологиялық тәсілдер, бюджеттік бақылау және ауытқуларды басқару қарастырылады. Меңгеру тапсырмаларды және қазақстандық компаниялардың бизнес-кейстерін шешу, іскерлік, іскерлік ойындар мен ми шабуылы арқылы жүреді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Қаржы нарығы және өнімдер
  Несиелер: 3

  Қаржы нарықтарының институционалдық құрылымы, факторлары, үрдістері мен жұмыс істеу ерекшеліктері; инвесторлар мен эмитенттер үшін олардың өсу және баяулау себептері, индикаторлары мен салдарлары; компанияның қаржы ағындарын басқару құралдары және олардың құнының факторлары сияқты дәстүрлі және құрылымдалған қаржылық өнімдер; активтерді секьюритилендіру арқылы бизнесті қайта қаржыландыру тетіктері мен құны оқытылады. Тапсырмаларды шешу арқылы меңгеру, жобаларды орындау және Bloomberg ақпараттық жүйесінен кейстерді тақырыптық талқылау. Курсты оқыту ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің жұмыскерлерімен бірлесіп жүзеге асырылады. Мазмұны CFA емтиханын тапсыру үшін үйлесімді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Қаржылық тәуекел-менеджмент және тәуекелдерді бағалау модельдері
  Несиелер: 3

  Капиталды орналастыру мен тартудың әлеуетті тиімді тәсілдерін анықтау, қаржылық активтерді, инвестициялық портфельді және компания капиталын стратегиялық және тактикалық басқарудың жаңа және оңтайлы мүмкіндіктерін іздеу үшін басқару шешімдерінің тәуекелдерін сәйкестендірудің, талдаудың және бағалаудың қазіргі заманғы әдістерін(сапалық сипаттамалар, сандық бағалар, болжамды сценарийлер бойынша стресс-тестілеу, бэк-тестілеу) оқыту. Меңгеру тапсырмаларды шешу, ми шабуылы және «Фортебанк» АҚ бизнес-кейсін топтық орындау арқылы жүреді. «Фортебанк» АҚ басшылары/жұмыскерлері қатарынан қонақтық дәріскерлерді белсенді тарту көзделген. Мазмұны CFA емтиханын тапсыру үшін үйлесімді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Бизнес-зерттеу
  Несиелер: 3

  Пән сақтандыру бизнесін көп деңгейлі талдауға және мәселелерді кешенді шешуге баса назар аудара отырып, бизнес-зерттеулерді жүргізу құралдарын оқытуға бағытталған. Тақырыптар теорияны және бизнес зерттеулер процестерін, ұйымдық құрылымды және бизнес этиканы, цифрлық және сапалық зерттеулерді, сауал салу және байқау жүргізу әдістерін, эксперименталды зерттеулерді қамтиды. Магистранттар проблеманы қоюды қоса алғанда, зерттеу жоспарын, гипотезаны, тиісті әдебиетті, әдіснама мен қорытындыларды әзірлейді және қорғайды

  Оқу жылы - 1
 • Макроэкономикалық статистика
  Несиелер: 4

  Мемлекеттік қаржы статистикасының жүйесі мен құрылымын, ақша-кредит статистикасын, сыртқы сектор статистикасын, ұлттық шоттар жүйесін оқыту және макроэкономикалық талдау, Қаржы нарығы мен экономиканың нақты секторының жұмыс істеу параметрлерін модельдеу және болжамдау мақсатында макроэкономикалық индекстерді құру. Меңгеру тапсырмаларды шешу, іскерлік ойындар мен тақырыптық талқылаулар арқылы жүреді. Курсты оқыту «БЖЗҚ» АҚ жұмыскерлерімен бірлесіп жүзеге асырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Мемлекеттік қаржы
  Несиелер: 3

  Экономиканы реттеудегі мемлекеттік қаржының рөлі мен функциялары, фискалдық саясаттың мақсаттары, қағидалары мен құралдары оқытылады. Фискалдық саясаттың жиынтық сұранысқа, қаржы нарықтарының, экономиканың нақты секторының конъюнктурасына және үрдістеріне, портфельдің және жекелеген қаржы құралдарының серпініне әсері оқытылады, сапалық және сандық бағаланады. Меңгеру тапсырмаларды шешу, іскерлік ойындар мен тақырыптық талқылаулар арқылы жүреді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Баламалы инвестициялар
  Несиелер: 3

  Баламалы активтер нарығының серпіні мен үрдістеріне әсер ететін факторларды ескере отырып, баламалы құралдарға портфельдік және жеке инвестициялардың стратегияларын, тактикасын және тәуекелдерін, баламалы инвестициялардың құны мен кірістілігін бағалау әдістерін; жеке капиталға, венчурлік капиталға, хедж-қорларға, құрылымдық өнімдерге, инфрақұрылымдық жобалар мен жылжымайтын мүлікке инвестициялар бойынша шешімдердің тиімділігін/оңтайлылығын нарықтың болжамды үрдістерін ескере отырып талдау және бағалау тәсілдерін оқыту. Меңгеру «ҚРҰБ ҰИК» АҚ-ның тапсырмалары мен бизнес-кейстерін шешу, баламалы инвестициялаудың нақты бағыттарының тиімділігі туралы топтық талдамалық есептерді орындау арқылы жүреді. Курсты оқыту «ҚРҰБ ҰИК» АҚ жұмыскерлерімен бірлесіп жүзеге асырылады. Мазмұны CFA емтиханын тапсыру үшін үйлесімді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Монетарлық саясат
  Несиелер: 3

  Монетарлық саясаттың экономикалық конъюнктураға, серпінге әсері және қаржы нарықтарының, пайыздық мөлшерлемелердің және валюта бағамдарының үрдістері, жиынтық сұранысты (ақша массасы, пайыздық мөлшерлемелер, валюта бағамдары) реттеу арқылы портфельдің және жекелеген қаржы құралдарының құны оқытылады, сапалық және сандық тұрғыдан бағаланады. Меңгеру тапсырмаларды шешу, іскерлік ойындар мен тақырыптық талқылаулар арқылы жүреді. Курсты оқыту ҚРҰБ жұмыскерлерімен бірлесіп жүзеге асырылады. Мазмұны CFA емтиханын тапсыру үшін үйлесімді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Басқарушылық есеп
  Несиелер: 4

  Қаржылық тәуекелдерді интеграцияланған басқарудың тиімді жүйесін ұйымдастыру мақсатында компанияның қызметі туралы басқарушылық ақпаратты (активтер, міндеттемелер, капитал, пайда) жинау, талдау және ұсыну мақсаттары, қағидаттары, әдістері мен құралдары оқытылады. Әртүрлі параметрлер бойынша қабылданған және ұсынылатын басқару шешімдерінің тиімділігін бағалау және негіздеу дағдыларын алу тапсырмаларды, бизнес-кейстерді шешу, іскерлік ойындар мен ми шабуылдары арқылы жүзеге асырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Деривативтер
  Несиелер: 3

  Базалық активі пайыздық мөлшерлемелер, тауарлық және қаржылық активтер болып табылатын деривативтер нарықтарын оқыту; баға белгілеу, деривативтер нарығының болжамды үрдістері мен перспективаларын ескере отырып, хеджирлеу және пайдалылық стратегияларында деривативтерді пайдаланудан түскен кірістілікті бағалау әдістерін оқыту. Меңгеру Bloomberg ақпараттық жүйесін қолдана отырып, ситуациялық тапсырмаларды және бизнес-кейстерді шешу, іскерлік ойындар мен ми шабуылы арқылы жүреді. Мазмұны CFA емтиханын тапсыру үшін үйлесімді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Тіркелген кірістілігі бар бағалы қағаздарға инвестициялар
  Несиелер: 6

  Облигациялар мен капитал портфелінің стратегиялық және ағымдағы құрылымы бойынша шешімдер қабылдау үшін экономикалық циклдің әртүрлі фазаларында бағалы қағаздардың әлеуетін, олардың құнын бағалау әдістерін, эмитент компанияның ағымдағы және перспективалық қаржылық жағдайын, оның қызметінің саласы мен географиясын ескере отырып, кірістілікті болжамдау модельдерін оқыту. Меңгеру тапсырмаларды шешу, ҚР инвестициялық компанияларының кейстері, іскерлік ойындар мен ми шабуылдары, Bloomberg порталын пайдалана отырып, талдамалық есепті дайындау жөніндегі топтық жобалар арқылы жүреді. Курсты оқыту «BCC INVEST» АҚ жұмыскерлерімен бірлесіп жүзеге асырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Экономикс
  Несиелер: 7

  Экономикалық және қаржылық циклдардың, монетарлық, валюталық және фискалдық саясаттың нарықтарға, бизнесті жүргізу конъюнктурасына және оның экономикалық серпініне, қаржы активтерінің кірістілігіне әсер ету арналары мен әсерлерін оқыту, инвестициялық шешімдер қабылдау және ұйымдардың активтері мен міндеттемелерінің портфелін басқару. Меңгеру ситуациялық тапсырмаларды шешу, іскерлік ойындар, миға шабуыл жасау, талдамалық эссе жазу, Bloomberg терминалының функционалын пайдалану арқылы жүреді. Мазмұны CFA емтиханын тапсыру үшін үйлесімді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 6

  Экономика, қаржы, инвестиция және нарық бойынша деректерді ықтималдық және статистикалық талдаудың озық әдістері, сондай-ақ қаржылық-инвестициялық шешімдерді экономикалық-математикалық модельдеу үшін статистикалық деректерді эконометриялық талдаудың компьютерлік бағдарламалар пакеттерін қолдану оқытылады. Мазмұны CFA емтиханын тапсыру үшін үйлесімді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Бизнес ағылшын тілі
  Несиелер: 11

  Курс ағылшын тілін ғылыми және кәсіби қызметте қарым-қатынас үшін тиімді қолдана отырып, талдау, жинақтау, жіктеу, ағылшын тілін тиімді пайдалану дағдыларын дамытуды көздейді және шетел серіктестерімен қарым-қатынаста шет тілінің коммуникативті құзіреттілігін және оның еркін көрінісін (B1 деңгейі және одан жоғары) әрі қарай дамытуға арналған және әрі қарай өздігінен білім алу үшін арналған. Курс тілдік дағдыларды дамытады - кәсіби және ғылыми мәтіндерді оқу, шет тіліндегі академиялық жазу арқылы интерактивті сабақтарға қатысу арқылы магистрлар өз пікірін, ойларын жеткізе алады. Курс барысында магистранттар зерттелетін салада ақпараттық және зерттеу нәтижелерін жүйелеп, өз көзқарастарын нақты және негізді түрде жеткізуді үйренеді. Магистранттарды бағалау - сөйлеу, оқу, жазу және тыңдау бағалауды қамтитын жан-жақты форматта өтеді.

  Оқу жылы - 1
 • Акцияға инвестициялар
  Несиелер: 4

  Акциялар портфелінің және акционерлік капиталдың стратегиялық және ағымдағы құрылымы бойынша шешімдер қабылдау үшін экономикалық циклдің әртүрлі фазаларында акциялардың әлеуетін талдау; эмитент компанияның бизнес ортасын, бизнес және қаржылық модельдерін ескере отырып, компания акцияларының кірістілігі мен құнын бағалау әдіснамасын; акциялардың кірістілігін болжамдау модельдерін оқыту. Меңгеру тапсырмаларды шешу және бизнес-кейстер, іскерлік ойындар, Bloomberg порталын пайдалана отырып, жаһандық компаниялардың акциялары бойынша талдамалық есепті дайындау жөніндегі топтық жобалар арқылы жүреді. Мазмұны CFA емтиханын тапсыру үшін үйлесімді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Корпоративтік қаржы (озық курс)
  Несиелер: 4

  Қаржы ағындарын басқару бойынша корпоративтік стратегиялық және тактикалық шешімдер кешенін әзірлеу мен қабылдаудың талдамалық аппаратын меңгеру: капиталдың оңтайлы құрылымы, басқа компаниялардың үстінен бақылауды сатып алу инвестициялары мен мәмілелері, акционерлер мен инвесторларға төлемдер туралы; қабылданған саясат пен стратегияларды, экономикалық конъюнктураны ескере отырып, компанияның инвестициялық процестері мен бизнесін дамыту нәтижелерін моделдеу. Компаниялардың тапсырмаларын және кейстерін шешу арқылы меңгеру, іскерлік ойындар, ми шабуылы, инвестициялық шешімдерді әзірлеу жөніндегі жеке жобаларды орындау. Мазмұны CFA емтиханын тапсыру үшін үйлесімді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Қаржылық есептілікті талдау
  Несиелер: 4

  Активтер мен капиталдың тиімділігін арттыру бойынша іс-шаралар әзірлеу мақсатында қаржылық жай-күйді диагностикалау мен модельдеудің әртүрлі әдістерін және операциялық, қаржылық және инвестициялық шешімдердің нәтижелерін олардың қаржылық есептілігі және бизнес-модельді, сыртқы және ішкі ортаны түсіну негізінде оқыту. Меңгеру тапсырмаларды және қазақстандық компаниялардың бизнес-кейстерін шешу, іскерлік ойындар, ми шабуылы, қаржылық есептілікті талдау және оның нәтижелерін экономикалық интерпретациялау бойынша жеке тапсырмаларды орындау арқылы жүреді. Мазмұны CFA емтиханын тапсыру үшін үйлесімді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Қаржылық есеп
  Несиелер: 4

  Операциялық, қаржылық және инвестициялық қызмет бойынша басқарушылық шешімдер қабылдау үшін компанияның мүліктік және қаржылық жағдайы туралы объективті ақпарат алу мақсатында қолданыстағы заңнамаға және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есеп жүйесін және қаржылық есептілікті жасауды кешенді оқыту. Басқару шешімдерінің активтердің, міндеттемелер мен капиталдың құны мен тиімділігіне әсерін талдау дағдыларын меңгеру. Меңгеру ситуациялық тапсырмаларды шешу, іскерлік ойындар арқылы жүреді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Өндірістік практика
  Несиелер: 8

  Магистранттың зерттеу практикасы оқу процесінде алған білімдерін бекіту, практикалық дағдыларды игеру, сонымен қатар таңдалған магистерлік диссертация тақырыбы бойынша кәсіби зерттеулер жүргізу үшін қажетті мәліметтерді жинау мақсатында жүзеге асырылады. Студент кәсіпорынның қызметімен танысады; деректерді жинайды және өңдейді; диссертациялық жұмыстың тақырыбын таңдаудағы негізгі проблемаларды анықтап, олардың шешімдерін табады.

  Оқу жылы - 2
 • Қаржылық эконометрика
  Несиелер: 6

  Қаржы ағындарын басқару жөніндегі жүйелі стратегиялық және тактикалық шешімдер қабылдау мақсатында қаржы-экономикалық процестер мен көрсеткіштерді талдау, бағалау және болжамдау әдіснамасын оқыту. Талдау және болжамдау үшін эконометриялық пакеттерді (Ewievs, Gretl, Minitab, R) пайдалану. Мазмұны CFA емтиханын тапсыру үшін үйлесімді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • CIPD стандарттары бойынша адами ресурстарды басқару
  Несиелер: 9

  Халықаралық стандарттар бойынша адами ресурстарды басқару әдістемелерін; оқыту процесінде адами ресурстарды басқаруда да, жалпы ұйымды басқаруда да әртүрлі буындар менеджерлерінің стратегиялық және тактикалық басқарушылық шешімдерін негіздеуге бағытталған әдіснамалық негіздерді меңгеру және практикалық дағдыларды иелену арқылы талдамалық, сындарлы, шығармашылық ойлауды қалыптастыру оқыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 3

  Пәнге мыналар кіреді: дамытудың мұқтаждары мен перспективаларын ескере отырып, проблемаларды тұжырымдаудың және шешудің әдіснамалық тәсілдері қоғам мен қоршаған ортаны ұйымдастыру, талдау және онда жұмыс істеу әдістері, бизнес процестерді қалыптастырудағы және сақтандыру компанияларының бизнесін дамытудың ұзақ мерзімді стратегиясындағы соңғы әзірленімдер. Жұмыс істеп тұрған компаниялар мен бизнес кейстер үшін симуляция жасау, стратегия жобаларын әзірлеу арқылы, магистранттар бизнестің экономикалық, әлеуметтік және экологиялық орнықтылығын қолдау үшін бизнестің функционалдық салаларын интеграциялауды жүргізеді

  Оқу жылы - 2
 • Қаржы нарықтарының жүйелік тәуекелдері
  Несиелер: 3

  Қаржылық тұрақтылық факторлары мен тәуекелдерін, қаржы секторының жүйелік тәуекелдерін қалыптастыру тетіктерін және олардың көріністерін, қаржылық тұрақтылық индикаторлары мен макропруденциалдық индикаторлар негізінде жүйелік тәуекелдерді сандық бағалау әдістерін оқыту. Магистранттар қаржы нарықтарындағы теңгерімсіздіктерді диагностикалау және анықтау әдістерін, компанияның/саланың қаржы ағындарына әсер ету ауқымын бағалау үшін стресс-тестілеуді өткізу дағдыларын меңгереді, олардың қаржы-экономикалық дағдарыстарға ұласуының алғышарттарын және қаржылық шешімдерге ден қою мен түзетудің алдын алу шараларын оқиды. Курсты оқыту ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің жұмыскерлерімен бірлесіп жүзеге асырылады. «ҚДКҚ» АҚ басшыларының/жұмыскерлерінің қонақтық дәрістері көзделген

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Қаржы нарықтарын қадағалау және реттеу
  Несиелер: 6

  Ұйымдардың бизнес-моделі мен қаржылық жай-күйін, заңнаманы және халықаралық стандарттарды ескере отырып, төлем қабілетсіздігі тәуекелдерін азайту және өтімділік мақсатында қаржы нарықтары мен ұйымдарының қызметін реттеудің үздік практикаларын, жүйелері мен әдістерін оқыту. Меңгеру ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің нақты практикасындағы ситуациялық тапсырмаларды шешу, іскерлік ойындар, ми шабуылы және тақырыптық талқылаулар арқылы жүреді. Курсты оқыту ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің жұмыскерлерімен бірлесіп жүзеге асырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Data analyses (Python, R бағдарламаларын қолданып)
  Несиелер: 9

  Экономика, қаржы, демографиялық процестер саласында статистикалық зерттеулер жүргізу үшін Python, R тілінде бағдарламалау негіздерін оқыту. Магистранттар интерактивті ортада деректерді жинауды, өңдеуді және талдауды жүзеге асырады, деректермен жұмыс істеудің автоматтандырылған әдістерін – машинамен оқыту және нейронды желілерді меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Банктердегі бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 6

  Міндеттемелер мен активтердің құны, ықтимал шығындарға арналған провизиялардың болуы туралы, бизнес-процестерді, капиталдың құны мен құрылымын, активтер мен міндеттемелердің портфельдерін және банктің өтімділігін тиімді басқару саясатын айқындау мақсатында банктердің реттеуші капиталының сомасы мен құрылымы туралы объективті ақпарат алу мақсатында қолданыстағы заңнамаға және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес банктердің бухгалтерлік есеп жүйесін және қаржылық есептілік жасауды кешенді оқыту. Курсты оқыту ҚРҰБ жұмыскерлерімен бірлесіп жүзеге асырылады. Меңгеру тапсырмаларды шешу, іскерлік ойындар арқылы жүреді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Бағалы қағаздар портфелін және жеке капиталды басқару
  Несиелер: 3

  Портфельдік Басқару стратегиясы мен тактикасын, Инвестициялық шешімдердің тиімділігін экономикалық-математикалық моделдеуді және макроэкономикалық конъюнктураны, эмитенттер мен инвесторлардың салалық және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, портфель құрылымын қайта теңгерімдеуді; инвестициялық стратегияны әзірлеу процесін оқыту. Меңгеру Bloomberg порталын пайдалану, тапсырмаларды және инвестициялық компаниялардың бизнес-кейстерін шешу, іскерлік ойындар және ми шабуылы арқылы жүреді. Мазмұны CFA емтиханын тапсыру үшін үйлесімді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Код ON1

  Қаржылық ағындарды, олардың салдарын бағалай отырып, белгісіздік шарттарын және тәуекелдерді ескере отырып, сыни ойлауды, сандық және сапалық талдау және бағалау әдістерін пайдалана отырып, басқару бойынша стратегиялық және тактикалық шешімдер қабылдауға қабілетті.

 • Код ON2

  Цифрлық технологиялар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып микро -, мезо - және макродеңгейде нақты және болжамды әлеуметтік, экономикалық, қаржылық, инвестициялық процестерді экономикалық және математикалық моделдеуді жүзеге асыруға қабілетті.

 • Код ON3

  Компанияның бизнес ортасы мен қаржылық жағдайын ескере отырып, қабылданатын стратегиялық және тактикалық шешімдердің мүмкіндіктері мен тәуекелдерін диагностикалай отырып, тұтастай алғанда жекелеген бағыттар бойынша да компания қызметін дамыту саясаты мен стратегиясын әзірлеуге қабілетті.

 • Код ON4

  Объективті ақпараттық-талдамалық базаны және шешімдер қабылдаудың релеванттық экономикалық-математикалық құралдарын пайдалана отырып, ұйымның инвестициялық портфелі мен капиталының оңтайлы құрылымын қалыптастыруға қабілетті.

 • Код ON5

  Қазіргі заманғы талдамалық құралдар мен цифрлық технологияларды пайдалана отырып, макроэкономикалық процестердің, мемлекеттің монетарлық және фискалдық саясатының елдің/саланың/компанияның экономикалық конъюнктурасына және серпініне, қаржы нарықтарына, пайыздық мөлшерлемелерге, валюталық бағамдарға және релеванттық индикаторларға әсерін бағалауға қабілетті.

 • Код ON6

  Bloomberg терминалын қоса алғанда, компания қызметінің шарттары мен ерекшеліктеріне сәйкес әдіснаманы, ақпараттық-талдамалық базаны пайдалана отырып, инвестициялық және қаржылық бизнес-процестерді тиімді басқаруға қабілетті.

 • Код ON7

  Қазіргі заманғы талдамалық құралдарды пайдалана отырып, капитал мен активтердің тиімділігін арттыру мүмкіндіктерін анықтау мақсатында компанияның қаржылық жай-күйіне дербес жүргізілген диагностика және оған әсер ететін факторлар негізінде қаржы ағындарын басқару бойынша жүйелік шешімдерді әзірлеуге қабілетті.

 • Код ON8

  Bloomberg терминалын қоса алғанда, бағалау мен болжамдаудың сандық және сапалық әдістерін, ақпараттық-талдамалық базаны пайдалана отырып, белгісіздік немесе шектеулі ақпарат жағдайында қаржы нарықтарының, инвестициялар портфелінің және қаржы құралдарының даму серпінін, үрдістері мен перспективаларын айқындауға қабілетті.

 • Код ON9

  Кәсіби және кәсіби емес аудиторияда ауызша және жазбаша түрде негізделген дербес қорытындылар/пайымдаулар ұсынуға және оларды дәлелдеуге қабілетті.

 • Код ON10

  Бизнес-процестерді, кадрлық активтерді тұлғааралық өзара іс-қимыл және команданы басқару тәсілдерін тиімді пайдалана отырып, корпоративтік мәдениет пен құндылықтарды алға жылжыта отырып, басқаруға қабілетті.

Top