Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D07110 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты материалтану және жаңа материалдар технологиясы бойынша жоғары білікті мамандарды сапалы дайындауды қамтамасыз етеді. Мамандар келесі қабілеттерге ие болады: - қазіргі заманғы материалтанудың негізгі принциптерін түсіндіру; - диссертациялық зерттеуді жүзеге асыру барысында алынған білімді әрі қарай қолдану мақсатында заманауи материалтанудың жаңа бағыттарының ғылыми теориялары мен тұжырымдамаларын жүйелеу және түсіндіру; - зерттеу институттарында, ғылыми орталықтарда, дизайн және жобалау кеңселерінде, күн энергетикасын дамыту саласында, білім беру мекемелеріндің талаптарына сай материалдарды және жаңа материалдар технологиясы саласында өздігінен ғылыми зерттеулер жүргізу; - ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің маңыздылығын бағалап, ғылыми пікірталастарда өзінің ғылыми пікірін көрсету және қорғау.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D101 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы
 • Шалаөткізгішті қабықшалы құрылымдардың технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: технологиялық өндірісті жүзеге асыру үшін қабықшалы шала өткізгішті материалдарды синтездеуде қолданбалы және теориялық мәселелердің кең спектрін талдау және қолдану қабілеттерін қалыптастыру. Зерттелетін болады: шалаөткізгішті қабықшалы материалдарды синтездеуге арналған төсеніштерді дайындау әдісі, қабықшалы материалдардың вакуумдық технологиясы, галлий арсенидінің және ұқсас қосылыстардың еркін монокристалды қабықшаларын алу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шалаөткізгішті материалдардағы тасымал процесстері мен контактілің құбылыстар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - жартылай өткізгіш материалдардың синтезі саласында жұмыс істеу үшін қажетті жартылай өткізгіш материалдардың қасиеттерін талдау және түсіну қабілетін қалыптастыру. Біз: қатты денелердің диапазон теориясының негіздерін, электрондар мен тесіктердің статистикасын, жартылай өткізгіштердегі кинетикалық және жанасу құбылыстарын, күшті электр өрісінде тасымалдауды, жартылай өткізгіштердің оптикалық және фотоэлектрлік қасиеттерін зерттейміз.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Материалдар мен құрылымдарды компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: наноматериалдарда физикалық процестерді модельдеуге қажетті дағдыларды қалыптастыру. Зерттелетін болады: наноөлшемді элементтердің физика-математикалық модельдері, атомдық орбиталь мен молекулалық орбитальды-сызықтық комбинациясы әдісін қолдану арқылы толқындық функцияларды есептеу, Materials Studio бағдарламалық пакеті негізінде тығыздықтың функционалды теориясы негізінде көптеген бөлшектер жүйесінің электрондық құрылымын есептеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Күн энергиясына арналған материалдар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: күн энергиясына арналған материалдарды оңтайлы таңдау дағдыларын қалыптастыру. Зерттелетін болады: органикалық және бейорганикалық материалдарға негізделген күн батареяларының құрылымы және оларды жасау технологиясы, поликристалды кремний негізіндегі дәстүрлі күн батареялары, үшінші буындағы күн батареялары, әртүрлі әдістермен күн батареяларының тиімділігін арттыру мүмкіндігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеудің әдістері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - әр түрлі функционалдық мақсаттағы жаңа материалдардың қасиеттері мен синтезін зерттеуге бағытталған ғылыми және практикалық дағдыларын қалыптастыру. Пәннің мақсаты: ғылыми қызметте тәжірибелік зерттеулер жүргізу әдістерін игеру. Ғылыми зерттеулердің принциптері, зерттеу жоспарын құру, зерттеу нәтижелерін өңдеу, патент, модель беру және жазу ережелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Материалдардың фазалық диаграммаларының қасиеті
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: металл қорытпаларының қасиеттерін анықтау үшін көп фазалы жүйелердегі физикалық процестерді талдау қабілеттерін қалыптастыру. Зерттелетін болады: теориялық зерттеулердің перспективалары, металл материалдарындағы фазалық өзгерулерді есептеуге арналған компьютерлік бағдарламалар; металл жүйелерінің фазалық диаграммаларын құру; аралық фазалары бар фазалық диаграммалар; электрондық қосылыстар; ескі және жаңа фазалардың құрылымдық параметрлерін теориялық есептеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Радиациялық әсерлер және қатты денелердегі қазіргі заманғы спектроскопия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: радиацияға төзімді материалдарды игеру үшін радиациялық материалтану саласындағы физикалық процестерді талдау қабілеттерін қалыптастыру. Зерттелетін болады: материалдардағы радиациялық әсердің негізгі түсініктері, сәулелену арқылы материалдардың қасиеттерін өзгерту әдістері, әр түрлі спектроскопиялық әдістермен материалдар бетін талдау, материалдардағы ақауларды компьютерлік модельдеу, құрылым құрылымының бұзылу сипаты ядролық реактор камераларындағы материалдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кристалды емес материалдардағы электронды процестер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: аморфты және шынытәрізді материалдарды алу қабілеттерін қалыптастыру және инженерлік есептерді шешу үшін олардың электрондық құрылымын сипаттау. Зерттелетін болады: реттелмеген құрылымдардың қасиеттері және оларды дайындау әдістері, бұзылған жүйелерді жіктеудің микроскопиялық және термодинамикалық аспектілері, кристалл емес материалдардың атомдық және зоналық құрылымы, электронды процестер және кристалл емес материалдардың қолданбалы аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Материалдардың оптикалық қасиеттері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: электромагниттік сәулеленудің әртүрлі материалдармен әрекеттесу процестерін талдау және қолданбалы зерттеулер үшін оптикалық қасиеттерге әсер ететін физикалық механизмдерді түсіну қабілетін қалыптастыру. Зерттелетін болады: қатты денелердегі оптикалық құбылыстар, кристалды оптика, сызықтық емес оптика элементтері, композиттік және наноматериалдардың оптикалық қасиеттері туралы негізгі ұғымдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты - сауатты қарым-қатынас жасау, идеяларды дұрыс ұсыну және ғылыми жұмыстар жазу дағдыларын қалыптастыру. Пәннің мақсаты: ғылыми мақалаларды, оқулықтар мен диссертациялық зерттеулерді жазу ережелері мен әдістерін меңгеру. Ғылыми мақалаларды жазу ережелері, ғылыми мақалалардың құрылымы мен жазылуындағы қателіктер, мазмұнға қойылатын талаптар және жариялауға қолжазбаларды рәсімдеу ережелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON3

  Материалтану саласындағы заманауи құрылғылар мен зерттеу әдістерін жаңа материалдардың құрылымы мен қасиеттерін зерделеу, нақты нәтижелер және қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін зерттеу әдістерін біріктіру.

 • Код ON1

  Материалтану және инженерия саласында жүйелік түсінік арқылы теориялық және эксперименталды зерттеулерді ұйымдастыру, негізгі құбылыстар мен процестердің принциптерін түсіндіру.

 • Код ON4

  Дайын инженерлiк өнiмдердi ғылыми зерттеу, талдау, диагностикалау және енгiзудiң кешендi үдерiсiн әзiрлеу және бейiмдеу.

 • Код ON9

  Зерттелетін салада сараптамалық талаптарға сай келетін, қолданыстағы білім көлемін кеңейтетін түпнұсқа инновациялық технологияларды әзірлеу.

 • Код ON11

  Оқу технологиялары мен оқыту әдістерін пайдалана отырып, жоғары оқу орындарында сабақ өткізу және сабақтан тыс жұмыс жүргізу үшін оқу материалдарын әзірлеу.

 • Код ON5

  Қазіргі заманғы материалдарды алу үрдістерінің технологиялық міндеттері мен схемаларын бағалау; бағалау негізінде өндірістің қолданыстағы технологиялық әдістерін оңтайландыру.

 • Код ON10

  Техникалық құжаттаманы әзірлеу, зияткерлік меншік мәселелері бойынша негізгі нормативтік құжаттарды, патентке арналған құжаттарды дайындау, ноу-хау жобалау.

 • Код ON6

  Материалтану, инженерия және инженериялық іс саласында соңғы өнімдерді пайдаланудың экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін физика-химиялық қасиеттер кешенін сыни талдау және болжау.

 • Код ON7

  Нарықтық экономиканың сапалық талаптарына сәйкес келетін материалдар мен дайын өнімді өндіру және өңдеу технологиялық процестерін іс жүзінде енгізу және жетілдіру, сонымен қатар жобаларды басқару.

 • Код ON12

  Интеллектуалды материалдарды өндіруге қатысу арқылы қоғамды қалыптастыру мүддесінде технологиялық, әлеуметтік және мәдени дамыту.

 • Код ON2

  Қажетті қасиеттері бар өнімдерді алу үшін ғылыми бағыт аясында жоғары тиімділікті теориялық және эксперименттік зерттеу әдістерін таңдау.

 • Код ON8

  Материалдар мен жабындыларды қауіпсіз техникалық өндіруін қамтамасыз ететін әртүрлі қиындықты жаңа идеяларды ұсыну.

Top