Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04115 Есеп, аудит және салықтық консалтинг в "Тұран" университеті мекемесі

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасы терең практикалық дағдыларға ие, есеп, аудит және талдау саласында жоғары білікті, бәсекеге қабілетті жаңа буын мамандарын даярлауға, белгісіздік жағдайында бухгалтерлік есеп, талдау , аудит және салық салу әдіснамасын жетілдіруге бағытталған эксперименталды-зерттеу, талдау және практикалық қызметті жүзеге асыруға; ойлау мәдениетін меңгерген және жаһандық және ұлттық экономикада өзінің кәсіби және жеке әлеуетін барынша іске асыруға қабілетті тұлғаны дамытуға бағытталған.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M073 Аудит және салық салу
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Тілдік, лингвистикалық білімді терең және кеңейтілген алу, мамандық бойынша мәтіндерді түсіну ауқымын кеңейту, қоғамдық-саяси лексика бойынша белсенді сөздік қорын байыту; ақпарат беру үшін сөздікпен және сөздіксіз мамандық бойынша түпнұсқа әдебиетті оқу және аудару, ауызша аударма, сондай-ақ ағылшын тілінен ана тіліне және керісінше жазбаша аударма жасау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пәнді оқытудың мақсаты – магистранттардың теориялық ережелерді, әдістемелік негіздерді терең ұғыну және түсінуіне қол жеткізу және заманауи ұйымдардың қызметін басқарудың практикалық әдістерін меңгеру. Пән қазіргі ұйымның мақсаттарына тиімді және өнімді жету үшін адамдардың бірлескен іс-әрекетін ұйымдастырумен байланысты негізгі заңдылықтарды, қасиеттерін, жақтарын және процестерін оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пәнді оқыту мақсаты – басқару іс-әрекетінің мазмұны, құрылымы мен заңдылықтары туралы магистранттардың тұтас және жүйелі көзқарасын қалыптастыру. Пәнді меңгеру барысында менеджердің тиімділігін қамтамасыздандыратын психологиялық факторлар, іс-әрекет барысындағы мотивация психологиясы, ұжымдағы психологиялық климат ерекшеліктері, көшбасшылықтың психологиялық астарлары туралы магистранттардың білімдері қалыптастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР-да салықтық әкімшілік ету
  Несиелер: 4

  Курс аяқталғаннан кейін магистранттар салық салу саласындағы заңнамалық базаның білімін көрсететін болады, салықтық бақылауды ұйымдастыру негіздерін, салық қызметі қызметінің тәжірибелік аспектілерін білетін болады. Алынған білім салықтық әкімшілендірудің тиімділігін арттыру бойынша мақсаттарды қоюға және міндеттерді қалыптастыруға мүмкіндік береді, сондай-ақ К4 компаниялардың қаржы-шаруашылық қызметін бағалай алады, салықтық төлемдерді есептей алады және олардың компания қызметінің нәтижелеріне әсерін анықтай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Магистрлік жоба технологиясы
  Несиелер: 5

  Курс аяқталғаннан кейін магистранттар жобаның өзектілігін тұжырымдауға, оның сипаттамасын жасауға, нақты тәжірибелік ұсынымдарды ұсынуға, басқару міндеттерінің дербес шешімін ұсынуға қабілетті болады. Білім алушылар курс аяқталғаннан кейін жобаның тәжірибелік маңыздылығын бағалай алады, ұсынылған ұсыныстарды озық ақпараттық технологияларды қолдана отырып қорғай алады. Оқыту әдістері ретінде «ми шабуылы», кейстер қолданылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржылық есеп (ілгермелі)
  Несиелер: 3

  Курс болашақ мамандарда ХҚЕС-ке сәйкес қаржылық есептің әдіснамасы мен ұйымдастырылуы бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастырады, компанияның кірістері, шығындары, қаржылық нәтижелері және резервтері туралы есептік ақпаратты қалыптастырады. Қаржылық есептілік көрсеткіштеріне макроэкономикалық факторлардың әсерін есепке алу. Басқару шешімдерін қабылдау үшін есептік ақпаратты пайдалану дағдысы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Салық менеджменті
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты ең төменгі салықтық тәуекел кезінде ең жоғарғы қаржылық нәтижеге қол жеткізу жолдарын зерттеу және салық шығындарының ұйымның қаржылық көрсеткіштеріне әсерін анықтау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Салық есебі және есептілік (ілгермелі)
  Несиелер: 2

  Курс салық есебінің тәжірибесін зерттеуге, салық және басқа да міндетті төлемдердің экономикалық мазмұнын, функциялары мен принциптерін ашуға, салықтық реттеу құралдарын және салық салу принциптерін зерделеуге, салық заңнамасын зерделеуге, салық және басқа да міндетті төлемдерді практикалық есептеу, салық есептілігін құру дағдыларын меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Салықтық талдау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу мақсаты – салық салудағы шешімдерді қабылдау үрдістерін құрылымдаудың маңыздылығын көрсету, магистранттарда микро және макродеңгейлерде салық салудағы басқарушылық міндеттерді тиімді шешуді қамтамасыз ететін аналитикалық әдістер кешені туралы тұтас түсінік қалыптастыру, магистранттарды салық жүктемесін, салықтық орнықтылықты және кәсіпорынның салықтық ниеттілігін анықтау әдістемесімен таныстыру, микро және макродеңгейлерде салық салудағы қабылданатын шешімдердің тиімділігін бағалауға үйрету. Пәннің міндеттері: - салықтық талдаудың мәнін, мазмұнын және міндеттерін ашу. - кәсіпорынды басқару жүйесіндегі салықтық ��алдау негіздерін меңгеру. - қаржыны басқару жүйесінде салықтық талдау әдіснамасын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржылық есептілікті талдаудың заманауи тәсілдері
  Несиелер: 5

  Магистрант курсты оқып болғаннан кейін аналитикалық зерттеу аппаратының білімін көрсете алады. Талдау әдістерін қолдана алады, қабылданатын шешімдердің нәтижелілігіне ықпал ете алады. Компанияның активтерін, капиталын, кірістерін, шығыстарын және қаржылық нәтижелерін пайдалану тиімділігі туралы ақпаратты жинай және жинақтай отырып, қызметті жақсарту бойынша шешімдер қабылдай алады. Бизнесті бағалау әдіснамасында дағдыларды меңгеру, қызметтің тиімділігін арттыру резервтерін анықтай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аудит және сенім білдіру
  Несиелер: 5

  Магистрант курсты оқуды аяқтағаннан кейін аудитті ұйымдастыру мен аудиторлық тексерулерді жүргізудің қазіргі заманғы тәсілдерін қолдану дағдыларын көрсете алады; аудиторлық практикада туындайтын мәселелерді шешудің әзірленген ғылыми тәсілдері. Күрделі және бір мәнді емес нормативтік реттеуі бар немесе нормативтік реттеуі жоқ нақты практикалық жағдайды шешу сценарийлерін әзірлей алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Салық салу аудиті (ілгермелі курсы)
  Несиелер: 5

  Магистранттардың білімі: салық аудитін ұйымдастыру қағидалары мен ережелері туралы; аудит тәжірибесінде қолданылатын және арнайы әдебиетте жүйелендірілген салық аудитін ұйымдастыру әдістері мен технологиясы туралы; салық аудитін жоспарлау, ұйымдастыру және жүзеге асыру ақпараттық базасын құру бойынша іскерліктер мен практикалық дағдыларға ие болу; салық аудитін жүргізудің практикалық дағдыларына ие болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Салалық және пәнаралық ұжымдарды басқару қабілетін көрсете білу, корпоративтік менеджментті жүзеге асырады, өзін-өзі бақылауға және басқаларды бақылауға қабілетті

 • Код ON2

  Өз бетінше ізденуге, әлеуметтік бейімделуге, толық емес немесе шектеулі ақпарат болған жағдайда стандартты емес жағдайларда шешім табуға әрі қабылдауға қабілетті

 • Код ON3

  Ғылыми зерттеулер, жобалық қызмет жүргізуге, алынған нәтижелерді өз бетінше талдауға және ұсынуға қабілетті

 • Код ON4

  Сыртқы ортаны жақсарту үшін идеяларды, қол жеткізілген нәтижелер мен инновацияларды ілгерілетуге қабілетті

 • Код ON5

  Зерттелетін саладағы мәселелерді анықтауға, жүйелі ойлау негізінде үнемді өндірістің әлеуметтік жауапкершілігін ескере отырып, стратегияларды, тәсілдерді және оларды шешу жолдарын анықтауға қабілетті

 • Код ON6

  Жаңа ғылыми тұжырымдамалар мен теорияларды қолдана отырып, кәсіби салада және пәнаралық контексте мәселелерді шешуге қабілетті

 • Код ON7

  Ғылыми білімдер мен әдіснамалардың синтезі мен интеграциясы негізінде инновациялық өнім жасау үшін өзінің ғылыми зерттеулерін жүргізуге, кәсіби саладағы ғылымның су жаңа жетістіктері контекстінде жобалық қызметті жүзеге асыруға қабілетті

 • Код ON8

  Ғылыми тілде жазу және тілдесу дағдыларын меңгерген, өз тұжырымдарын дәлелдей алады, оларды кәсіби пікірталастарда қорғай алады

 • Код ON9

  Мәселені тұжырымдап, команда құруға қабілетті кәсіпқойлар мен командада тиімді жұмыс істеу, қорғау өз ұстанымын, сенімді, оңтайлы шешім табу

 • Код ON10

  Қолданыстағы заңнама мен стандарттарға сәйкес және Ұйымды нығайту қағидаттарында есеп саясатын және салықтык есеп саясатын әзірлеуге қабілетті

 • Код ON11

  Бухгалтерлік, басқарушылық және салықтық есепке алу жүйелері мен процестерінің экономикалық тиімділігін талдау мен айқындауға және бизнеске талдау жүргізуге, оның нәтижелерін бизнес менеджменті жүйелерін немесе оның жекелеген функцияларын оңтайландыру бойынша басқарушылық шешімдерді дайындау үшін пайдалануға қабілетті

 • Код ON12

  Әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлерін, тәуекелдерін және ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарларды ескере отырып, басқарушылық шешімдер мен оларды жетілдіру жөніндегі ұсыныстардың нұсқаларына салыстырмалы талдау жасай алады

 • Код ON13

  Ұйымның қаржылық және салықтық есепке алу жүйесінде өзіндік бағалау нәтижелерін қорытуға, ХҚЕС сәйкес шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасауға және салық аудитін жүзеге асыруға қабілетті

 • Код ON14

  Салық консультантының кәсіби мінез-құлқы, тиімді салықтық консалтингтің ұйымдастырушылық және әдістемелік технологиялары негізінде салықтық кеңес беруді жүргізуге қабілетті

Top