Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04117 Есеп және аудит в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Бизнесті бағалау
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты бизнес құнын бағалау әдістерін қолдану дағдыларын практикалық мысалдарда қалыптастыру болып табылады. Пәнде жалпы бағалаудың және бизнесті бағалаудың негізгі ұғымдарының экономикалық мазмұны ашылады; компанияның капиталын және оған қатысу үлестерін бағалаудың теориялық аспектілері қарастырылады; бағалау жүргізу үшін қажетті ақпарат массиві анықталады.

  Селективті тәртіп
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 6

  Экономикалық теория базалық пән бола отырып, қазіргі экономикалық ойлаудың негізін құрайтын принциптерді, әдістерді зерттейді және қоғамның дамуының экономикалық заңдылықтары және оның микро, макро және халықаралық деңгейлерде тиімді қызмет ету мәселелері туралы білім жүйесін қалыптастырады, кейіннен салалық, функционалдық және салааралық пәндерді оқыту үшін іргетасты қалайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  "Сызықтық алгебра және Аналитикалық геометрия", "Математикалық талдау", экономикалық-математикалық модельдеудің негізгі әдістерін,математикалық бағдарламалау міндеттерін, қолданбалы математикалық модельдерді кездейсоқ шамалардың таралу заңдарын, таңдау әдісінің элементтерін,бөлу параметрлерін статистикалық бағалауды, гипотезаларды статистикалық тексерудідисперсиялық талдауды,корреляциялық-регрессиялық талдау элементтерін зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Нарықтық экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Экономика негіздері- экономикалық процестер, экономикалық заңдар, санаттар, өндіріс, бөлу, алмасу, материалдық игіліктерді тұтыну деңгейіндегі қоғамдағы қатынастар туралы білім жүйесі. Курс кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың принциптері, әдістері, шарттары мен формаларын зерттейді. Кәсіпкерлік қызметтің негізгі элементтерімен, коммерциялық мәмілелерді ұйымдастырумен, қоғамдағы бизнестің қалыптасу және даму заңдылықтарын зерттеумен байланысты мәселелер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 3

  Құқықтық қатынастардың негізгі түсініктері мен мәні, сондай-ақ құқықтық қатынастарды реттеудің құқықтық механизмдері, құқықтық қатынастарда жауапкершілікті қолдану тәртібі. Сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарына қатысты моральдық және құқықтық жауапкершілікті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнаманы қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіршілік қауіпсіздігі және экология негіздері
  Несиелер: 2

  Табиғатты пайдалану, төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс қарқындылығы жағдайында өмір сүру қауіпсіздігінің, экологияның негізгі ұғымдарын, қазіргі заманғы өркениет мәселелерін және адамның шаруашылық және басқа да қызметінің экологиялық салдарларын зерттеу. Қоршаған ортаның әртүрлі факторларынан халықты қорғаудың принциптері мен тәсілдерін, тіршілік қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық және құқықтық актілерді ашу. Қоршаған ортаны және биологиялық ресурстарды сақтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік-экономикалық статистика
  Несиелер: 5

  "Әлеуметтік-экономикалық статистика" әлеуметтік-экономикалық статистика көрсеткіштерінің негіздері мен жүйесін, халық және еңбек ресурстарының статистикасын, ұлттық байлықтар, шығындар мен аралық тұтыну, тауарлық және ақша айналымы статистикасын, баға статистикасын, өндіріс тиімділігінің статистикасын, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерді, әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың динамикасын статистикалық зерттеуді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тіл
  Несиелер: 3

  Кәсіби қызмет пен қарым-қатынас, кәсіби сала, кәсібилік, кәсіптік сөйлеу, маманның кәсіптік мәдениетінің құрамдас бөлігі, тіл деңгейінің прагматикалық бөліктері - сөз, тіл, сөйлемдер, мәтін, эмоционалдық және стилистикалық бояулармен сөйлеу және т.б. басқалары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  Жекелеген экономикалық бірліктердің мінез-құлқын, олардың нарықтағы экономикалық өзара қарым-қатынасын, үйлестіру, нарықтық механизмнің өзара іс-қимылын, баға белгілеуді зерделейді. Шектеулі ресурстарды тиімді пайдалануға байланысты экономикалық қатынастар. Экономиканың жекелеген агенттерінің экономикалық таңдау жағдайында шешімдер қабылдауы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп және аудит
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік есеп және аудит пәні есептің қалыптасу тарихын, есеп пен аудиторлық қызметті заңнамалық реттеуді, есеп және аудит жүргізу принциптерін, есеп жүргізу нысандары, әдістері мен функцияларын, сондай-ақ шоттар мен қос жазбаны, есеп хат-хабарларды, қаржылық есеп беру түрлерін және балансты құруды, ішкі бақылау мен аудиторлық іріктеудің ережелерін үйренеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент және маркетинг негіздері
  Несиелер: 5

  Пән басқару мазмұнын ашады, басқару туралы білім кешенін қалыптастырады, басқару қызметінің түрлі түрлерін жүзеге асырудың нақты дағдыларын, басқару жүйелерін талдау және жобалау."Менеджмент және маркетинг негіздерін" зерттей отырып, студенттер нарық жағдайында басқару білімі мен дағдыларын, коммуникациялық процестерді тиімді жолға қою мақсатында Маркетинг негіздері мен концепцияларын игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Нарықтық инфрақұрылым
  Несиелер: 5

  Бұл нарықтың құрылымын, яғни экономиканың барлық субъектілері мен олардың арасындағы қарым-қатынасты, өзара байланысты институттардың, қызметтердің, кәсіпорындардың қарым-қатынас жүйесін зерттейтін және олардың қалыпты жұмыс істеу режимін қамтамасыз ететін ғылыми пән. Пәнде нарықтың барлық шаруашылық субъектілері, олардың арасындағы қатынастар, нарықтардың қажеттіліктері қызмет ету ортасы оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Пән статистиканың негізгі ұғымдары мен категорияларын, статистикалық зерттеу жүргізу үрдісі мен кезеңдерін, динамика қатарларын, индекстер, іріктеп бақылауды, сонымен қатар ағымдағы әлеуметтік және экономикалық жағдайды талдау үшін қолданылатын статистикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтер және аудитордың кәсіби этикасы
  Несиелер: 5

  Кәсіби бухгалтер мен аудитордың этикасы пәні бухгалтер мен аудитордың іргелі, моральдық принциптерін зерделеуге мүмкіндік береді, аудит тапсырыс берушіге қызмет көрсету кезінде этикалық қағидаттарға және сақтық шараларына әлеуетті қауіп-қатер береді, ұйымдарда жұмыс істейтін кәсіби бухгалтерлердің негізгі этика қағидаларын сақтауда тұжырымдамалық тәсілді қолдануға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Экономиканы біртұтас, тауарлар мен қызметтер шығарудың жалпы көлемі мен өсуін, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейін, валюта айырбастау бағамдарын және төлем балансының жай-күйін, мемлекеттік бюджетті, мемлекеттік борышты қарай отырып, экономикалық саясаттың нәтижелілігін объективті бағалау мақсатында негізгі макроэкономикалық үлгілер шеңберінде зерделейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржылық есептілікті талдау
  Несиелер: 5

  Бұл пән кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау әдістері мен мазмұнын, кәсіпорынның кірістілігін талдауды, кәсіпорын мүлкінің динамикасы мен құрылымын және оларды қалыптастыру көздерін, қаржылық тұрақтылық пен төлем қабілеттілігін, шаруашылық жүргізуші субъектінің іскерлік белсенділігін, кәсіпорынның дәрменсіздігін және кәсіпкерлік тәуекелін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Курсты оқып-үйрену барысында А1, А2, В1 оқушыларына негізгі тілдік құзыреттілікке қол жеткізуге бағытталған негізгі лексикон тақырыптарын қамту англицерлермен еркін сөйлесуге мүмкіндік береді, ағылшын тілін / американдықты еркін қабылдауға мүмкіндік беретін тиісті деңгейдегі мәтіндерді оқуға, түсінуге, аударуға мүмкіндік береді. тыңдауға және естіген материалдардың мазмұнын жаңғыртуға арналған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикалық талдау негіздері
  Несиелер: 4

  Экономикалық талдау негіздері -экономикалық процестер мен құбылыстарды тану әдістерін зерттейді. Экономикалық талдаудың әдісі мен әдістемесін, тәсілдерін қарастыра отырып, пәнннің мазмұны мен міндеттерін, факторлардың жіктелуін, өзара тәуелділігі және олардың арасындағы өзара байланысын, нәтижелі көрсеткіштер мен факторлар арасындағы өзара байланысты модельдеуді оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржы
  Несиелер: 4

  "Қаржы" пәні қаржының теориялық негіздерін, қаржының құқықтық негіздерін, қоғамдық өндіріс жүйесінде қаржыны пайдалануды, ҚР қаржы жүйесін ұйымдастыруды, қаржы саясаты мен қаржылық механизм құрылымын, шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржыларын, ғаламдық экономика жағдайында қаржы нарығының қызмет принципін, мемлекеттік Қаржы, Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу, сыртқы экономикалық байланыс жүйесіндегі қаржы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Функционалдық - құндық талдау
  Несиелер: 4

  Бұл пән ұйымның функциялары, оның ресурстары мен шығындарын есепке алудың объектілерінің тиімділігін кешенді жүйелік зерттеу әдісін, сондай-ақ оны құру және пайдалану шығындарын барынша азайта отырып, объектінің функционалды пайдалылығын жақсарту (сақтау) мақсатын көздейді. Негізгі критерий анықтауда тұтыну қасиеттерінің ара қатынасы ерекшешығын бірлігін анықтау әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпорынның қаржылық есептілігі
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу кәсіпорынның регламенттелген қаржылық есептілігін құрастырудағы прогрессивті әдістерді, әдістемелер мен тәсілдерді меңгеруге, бухгалтерлік баланстың құрылымы мен мазмұнын, пайда мен шығындар туралы есепті құру әдістемесін, ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті, меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есепті, кәсіпорындардың қаржылық есептілігін талдауды зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржыға кіріспе
  Несиелер: 4

  Пән макро - және микро деңгейде қаржының теориялық және практикалық негіздерін, қаржының мәні мен функцияларын, олардың өндіріс процесіндегі рөлін; ҚР қаржы жүйесінің мазмұны мен құрамын; қаржыны басқару негіздерін; қаржы-несие, инвестициялық және сақтандыру құралдарын тиімді пайдалануды; қаржы ресурстарын қалыптастыру және пайдалану бойынша шешім қабылдау үшін қаржыны басқару дағдыларын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компанияның инвестициялық қызметі
  Несиелер: 5

  "Компаниялардың инвестициялық қызметі" пәні компанияның инвестициялық қызметінің негіздерін, инвестициялық қызметті реттеуді: заңнама, нормативтік-құқықтық актілер, мемлекеттік бағдарламалар, инвестициялық жобалау, тікелей инвестициялар және оларды жоспарлау негіздерін, инвестициялық жобаларды бизнес-жоспарлауды, инвестициялық жобаны экономикалық бағалауды, инвестициялық саясатты қалыптастыру ерекшеліктерін және компанияның стратегиясын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржылық-шаруашылық қызметті талдау
  Несиелер: 5

  Курстың бағдарламасында ұйымның қаржылық–шаруашылық қызметін талдау, кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігінің, қаржылық тұрақтылығының, төлем қабілеттілігінің және рентабельділігінің көрсеткіштері, өндірістік және қаржылық ресурстарды пайдаланудың тиімділігін бағалау, басқарушылық шешімдерді таңдау және қабылдау үшін талдау материалдарын дайындау оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тәжірибелік аудит
  Несиелер: 5

  Бұл пән тәжірибелік аудиттің мәнін, әдістемелік, құқықтық және ұйымдастыру негіздерін, аудиторлық тексерудің әдістері мен тәсілдерін, жарғылық капиталды, тауар-материалдық құндылықтарды, ақша қаражаты мен есеп айырысуларды, шығындарды, баланстың және қаржылық есептілік нысандарының дұрыстығын, аудиторлық қорытынды жасау ережелерін, шаруашылық жүргізуші субъектілердің жағдайын бағалауды, шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін оңтайландыру және қызметінің тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстарды әзірлеуді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инвестицияларды қаржыландыру және несиелендіру
  Несиелер: 5

  Бұл пән экономикалық мазмұны, инвестиция түрлері, нысандары, инвестициялық қызметті заңнамалық қамтамасыз ету, инвестициялық механизмді зерттейді. Инвестициялық саясат, инвестицияны қаржыландыру және несиелеу көздері, инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу, инвестициялық жобаларды несиелеу ерекшелігі, инвестициялық жобалау кезеңдері, инвестициялық жобаларды сараптау тәртібі және бағалау әдістері, инвестициялық жобаның ТЭН құру, банктердің кәсіпорын жобаларын несиелендіру және оның тәуекелдерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Корпоративтік және кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 5

  Корпоративтік және кәсіпкерлік құқық пәнікәсіпкерлік құқық принциптерін, кәсіпкерлік қызмет субъектілерін құру, қайта құру және жоюдың құқықтық ерекшеліктерін , кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу, кәсіпкерлердің құқығын қорғау ерекшеліктерін және шаруашылық дауларды шешу, биржалық қызметті , инвестициялық қызметті, сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу және қарапайым серіктестік бірлескен қызмет шарты, консорциум.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Контроллинг
  Несиелер: 5

  Бұл пән контроллингтің мәні мен мазмұнын; кәсіпорын қызметінде стратегияларды қолдануды; бақылау тәсілдерін; кәсіпорында құнды құру реттілігін талдауды; құнды құру кезінде шығындарды басқару құралдарын; пайданы жоспарлау және бюджеттеу жүйесін; кәсіпорын қызметінде даму стратегиясын қолдануды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Басқарушылық есеп
  Несиелер: 5

  Бұл пән студентке кәсіпорын шығындарын есепке алу, ұйымның шығындарын, шығындарын және шығындарын жіктеу, өндірістің шығындарын есепке алу және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау, еңбек ақысын төлеу шығындарын есепке алу, тікелей және үстеме шығындарды есепке алу, есеп нысандары бойынша шығындарды талдау саласында білімді қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржылық талдау
  Несиелер: 5

  "Қаржылық талдау" пәні кешенді экономикалық талдаудың мазмұнын, мәнін және жіктемесін, қаржылық есептілікті талдауды, ұйымның мүліктік жағдайын талдауды және оның активтерін пайдалану тиімділігін бағалауды, ұйымның шаруашылық қызметін қаржыландыру көздерін талдауды, төлем қабілеттілігі мен қаржылық тұрақтылық өтімділігін талдау және бағалауды, ұйым қызметінің қаржылық нәтижелерін талдауды және оларды пайдалану тиімділігін бағалауды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржылық есеп
  Несиелер: 5

  Пән қаржылық есептілікті ұсыну және активтерді, міндеттемелерді, капиталды, кірістер мен шығыстарды бағалаудың жалпы қабылданған ережелерін, соның ішінде ақша қаражатын, дебиторлық берешекті, қорларды, негізгі құралдарды және материалдық емес активтерді есепке алуды, міндеттемелер мен меншікті капиталды есепке алуды, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын, қаржылық есептілікті дайындау және ұсыну жүйесін зерттейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық дербес құқығы
  Несиелер: 5

  Бұл пән шетел азаматтарының қатысуымен азаматтық - құқықтық, отбасылық, еңбек қатынастарына қолдануға жататын құқықтық нормалардың жиынтығын, өз мемлекетінің құқықтық жүйелерін, азаматтық және сауда құқығын, меншік құқығын, нәзік міндеттемелерді, авторлық және патенттік құқықты, халықаралық тасымалдарды, есептерді реттеуді, халықаралық азаматтық процестерді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржылық менеджмент
  Несиелер: 6

  "Қаржылық менеджмент" пәні қаржылық менеджмент негіздері, активтерді басқару, меншікті капитал мен міндеттемелер, компанияның құнын бағалау әдістері мен тәсілдері бойынша теориялық-әдістемелік және тәжірибелік білімдер мен дағдыларды қалыптастыратын жетекші пән болып табылады. Бағалы қағаздар портфелін, компаниялардың құнын, компаниялардың инвестициялық жобасын, тәуекелдерді және ақша ағындарын басқаруға ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есепті автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Пән «Қазақстан үшін Бухгалтерия» конфигурациясының негізгі функционалдық мүмкіндіктерінің практикалық білімін, банктік және кассалық операциялар есебін , ТМҚ және кәсіпорынның ұзақ мерзімді активтер есебін, кадрлық есеп және қызметкерлердің жалақысының есебін, өндіріс есебін, ұйымның салық міндеттемелерінің есебін жүргізуді, стандартты және регламенттелген есептерді толтыру дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салалардағы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 6

  "Салалардағы бухгалтерлік есеп" пәні құрылыс, туризм, агроөнеркәсіп кешені, оның ішінде өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы, сауда, қоғамдық тамақтану кәсіпорындарында есеп сияқты экономика салаларындағы бухгалтерлік есеп білімін тереңдетуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компания қаржысын басқару
  Несиелер: 6

  "Қаржыны басқару" пәні қаржы институттары жүйесіндегі қаржыны басқару ерекшеліктерін, компанияның құнын басқару, компанияның инвестициялық жобасының ақша ағынын болжау және оңтайландыру, компанияның дивидендтік саясатын басқару, айналым активтерін және қысқа мерзімді міндеттемелерді басқаруды зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірістік саладағы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 6

  Пән дайын өнімнің шығарылуын және сатылуын есепке алуды,өндіріске есеп айырысуды, өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау және өндіріске шығындарды есепке алу әдістерін, материалдар шығындарын есепке алуды және бөлуді, өндіріске шығындарды көрсету тәртібін, бухгалтерлік есеп шоттарында оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салықтық-бюджеттік саясат
  Несиелер: 6

  Бұл пән мемлекеттің салық-бюджет саясатының негіздерін, бюджеттің кіріс бөлігін қалыптастырудағы салықтардың рөлін, бюджет шығыстары саласындағы мемлекеттің саясатын, мемлекеттің бюджет қаражатын басқаруды, мемлекеттің фискалдық саясатын зерттейді, мемлекеттің фискалдық саясатының тиімділік көрсеткіштері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бюджеттеу және жоспарлау жүйесі
  Несиелер: 5

  Бұл пән бюджеттік жоспарлау жүйесін, бюджеттерді қалыптастыру және бюджеттік бағдарламаларды тиімді жұмсауды зерттейді. Жоспарлау және бюджеттеу түрлері. Бюджет қаражатын жұмсаудың тиімділігін бағалау. Аумақты дамыту және инвестициялық жобаларды іске асыру бағдарламасын жасау. Тарту жеке инвестициялар..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ішкі өндірістік жоспарлау және бюджеттеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттерді кәсіптік жоспарлаудың негізгі әдіснамалық, ұйымдастырушылық және құқықтық аспектілері бойынша білімдер мен дағдылар кешенін қалыптастыру, оларды ақпараттық технологияларды пайдалану негізінде кәсіпорынның бюджеттік жүйесін енгізу проблемаларын шешу, бюджеттік жоспарлау технологиясы мен экономикалық механизмімен танысу, әлеуметтік жобаларды дамыту дағдыларын дамыту. кәсіпорынның экономикалық дамуы, кәсіпорынның қаржы-шаруашылық бөлімшелерінің білікті басқару дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салықтық реттеу
  Несиелер: 6

  "Салықтық реттеу" пәні экономикалық қызмет түрлерін салықтық реттеу ерекшеліктерін, салықтық мөлшерлемелерді, экономикалық қызмет түрлерін реттеудегі шегерімдер жеңілдіктерін қолдану ерекшеліктерін, экономикалық қызмет түрлеріне салықтық жүктемені реттеуді, экономикалық қызмет түрлерін салықтық реттеу әдістерін әкімшілендіруді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есептегі компьютерлік технологиялар
  Несиелер: 5

  Осы пән бойынша студенттерді оқыту көтерме және бөлшек сауда кәсіпорындарында қолданылатын қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды меңгеруді қамтамасыз етеді,практикалық жұмыста жаңа жетістіктерді іздеу және енгізу үшін олардың әлеуетін дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпорынның есеп саясаты
  Несиелер: 5

  Пән ұйымның есеп саясатын құрастырудың ұйымдастырушылық және әдістемелік аспектілерін және кәсіпорынның жеке активтерінің, міндеттемелерінің, кірістерінің, шығыстары мен қаржылық нәтижелерін есептеудің балама тәсілдері мен тәсілдерін қолдану бойынша тәжірибелік дағдыларды меңгеруді оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнес және активтер құнын бағалау
  Несиелер: 5

  Құндық бағалау теориясын, бағалау мақсаттарын, принциптерін, құн стандарттарын зерттейді. Бағалау қызметі саласындағы ҚР нормативтік-құқықтық актілері. Бағалау жүргізу әдістемесі. Нақты объектіні бағалау мақсатында нарықты зерттеуді ұйымдастыру. Ішкі және сыртқы ақпаратты пайдалана отырып, бизнесті талдау. Дисконттау ставкалары және капиталдандыру коэффициенттері. Есептің талаптарға сәйкес дұрыс рәсімделуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  Курстың материалында салықтардың экономикалық мәні, салық саясаты, салық механизмі мен салықтық реттеудің мазмұны, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің жекелеген түрлері элементтерінің мазмұны, сондай-ақ, салықтарды есептеу ерекшеліктері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ұлттық қаржылық есеп беру стандарттары
  Несиелер: 5

  Бұл пән қаржылық есеп пен есептілікті үйлестірудегі қаржылық есептіліктің ұлттық стандарттарының (ХҚЕС) рөлін, қаржылық ақпараттың сапалық сипаттамалары мен элементтерін, оларды тану критерийлерін, бағалау тәсілдерін, қаржылық есептілікті түзетуді, аралық, сегменттік және шоғырландырылған есептілікті құруды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шағын бизнес субъектілеріне есеп ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Бұл пән Қазақстан Республикасының шағын бизнес субъектілерінде бухгалтерлік есепті жүргізу, салық салудың оңайлатылған нысаны кезінде салықтық есепті жүргізу, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің регламенттелген және стандартты есептілікті жүргізу есептілігін жасау және тапсыру білімін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық консалтинг
  Несиелер: 5

  Осы пән бойынша студенттерді оқытуда олар көтерме және бөлшек сауда кәсіпорындарында қолданылатын заманауи ақпараттық технологияларға ие болуын қамтамасыз етеді және практикалық жұмыста жаңа жетістіктерді іздестіру және енгізу үшін олардың әлеуетін дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық және ұлттық қаржылық есептілік стандарттары
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау және ұсыну принциптерін, оның құрамы мен жария ұйымдар үшін мазмұнын анықтайтын ХҚЕС және ҰҚЕС тұжырымдамалық ережелерін құрайды. Курста IAS сияқты ХҚЕС ережелеріне және ұлттық стандарттарға сәйкес есептілікті дайындау, сондай-ақ есептілік көрсеткіштерін қалыптастыруға қойылатын талаптар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Консалтинг және ілеспе қызметтер
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыған кезде білім дербес кәсіпкерлерді және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерді тіркеу, салық төлеушілерді есепке алу және салықтық есепке алуды оңайлатылған және жалпы белгіленген тәртіпте тіркеу, декларацияны толтыру, кәсіпорынның статистикалық есептерін жасау, жобалау-сметалық құжаттарды ресімдеу және бизнес-жоспарларды құрастыру, жылдық қаржылық есептілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелерін басқару
  Несиелер: 5

  Бұл пән қаржылық нәтижелерді басқарудың әдістері мен баптарын, оларды қалыптастыру мен басқаруды, қажетті көлемде қаржылық нәтижелерді жасайтын және іске қосатын іс-шараларды әзірлеуді,ұйым ішінде ақшалай қаражатты бөлуді, қаржылық нәтижелерді талдауды, пайданы басқарудың негізгі құралы ретінде пайданы және басқару тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстарды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпорындағы басқарушылық талдау
  Несиелер: 5

  Бұл пән басқарушылық талдаудың түсінігі мен мәнін, экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдерін, факторлық талдаудың әдістемесін, басқарушылық талдаудағы факторлардың әсерін өлшеу тәсілдерін, талдаудағы резервтерді анықтау және есептеу әдістемесін, өнімді өндіру мен іске асыруды талдауды, еңбек ресурстарын, негізгі құралдарды, материалдық ресурстарды пайдалануды, өзіндік құнды, іскерлік белсенділікті, пайда мен рентабельділікті талдауды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салық есебі және есептілігі
  Несиелер: 5

  Курс ҚР Салық кодексінде қарастырылған салық төлемдерінің сомасын есептеу тәртібі туралы, сондай-ақ салық есебін жүргізу және салық есептілігін жасау тәртібі және салықтарды есептеу бойынша ұйымдардың практикалық қызметінде туындайтын проблемаларды шешу туралы негізгі мәліметтерден тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тауарлар, жұмыстар мен қызметтер көрсетудi сатып алу саласындағы бақылау, аудит және мониторинг
  Несиелер: 4

  Бұл пән мемлекеттік сатып алу жүйесі субъектілерінің электрондық қызметтерін жүргізу, көрсету, жиынтық талдау есебін жасау, нақты тапсырыс берушілердің сатып алу заңнамасы мен рәсімдерін сақтау, сатып алу саласында аудит жүргізу, бюджет шығыстарының негізділігі мен тиімділігін бағалау, нақты бұзушылықтарды анықтау мен жолын кесуге мониторинг жүргізу саласындағы білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Бюджеттік бақылау
  Несиелер: 4

  Бұл пән: бюджеттік бақылауды құқықтық реттеу, қадағалау, мониторинг, ревизия, тексеру жүргізудің негізгі әдістемелерінің ерекшелігі және бюджеттік бақылаудың басқа да тәсілдері, бақылау рәсімдерін дайындау және жүргізу бойынша бюджеттік бақылау органдарының жұмысын ұйымдастыру, бақылау нәтижелерін ресімдеу және оларды іске асыру тәртібін жүргізу саласындағы білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мемлекеттік сектор ұйымдарындағы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 3

  Бұл пән бухгалтерлік есепті жүргізудің негізгі принциптерін және мемлекеттік басқару секторында есеп құруды, қаржылық активтерді, міндеттемелерді бюджеттік жіктеу және есепке алуды, мүлікті ішкі бақылау және түгендеуді,мемлекеттік басқару ұйымдарының бухгалтерлік есепті жасау және ұсыну тәртібін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 3

  Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп бюджеттік есептің негізгі заңнамалық базасын, бюджеттік ұйымдарда есеп құрудың тәжірибелік принциптерін, құжат айналымын, қаржылық есептілік нысандарын, бюджеттік ұйымдарда есеп жүргізудің әдістері мен функцияларын, бюджеттік және коммерциялық ұйымдардың шоттар жоспарының ұқсастығы мен айырмашылықтарын зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Экономиканың нақты секторындағы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 4

  Экономиканың нақты секторындағы бухгалтерлік есеп салалық есептің негізгі заңнамалық базасын, салалар бойынша есеп құрудың практикалық принциптерін, құжат айналымын, қаржылық есептілік нысандарын, экономиканың нақты секторында есеп жүргізудің әдістері мен функцияларын зерделейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • АӨК-гі бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 4

  Пән ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есепті, ауыл шаруашылық өндірісіндегі ерекшелікке байланысты есеп ерекшеліктерін, мал шаруашылығы және өсімдік шаруашылығы өнімдерінің өзіндік құнының калькуляциясын және шығындарын есепке алуды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Микро және макро деңгейлерде тиімді қызмет етудің экономикалық заңдылықтары мен проблемалары туралы білімді қалыптастыру үшін негізгі экономикалық ұғымдарды, әдістер мен қағидаттарды анықтау, нарықтық экономиканың экономикалық заңдары және олардың көрініс нысандары туралы мәліметтерді қалыптастыру; қазіргі әлемде болып жатқан жаһандану мен интернализация процестерін сипаттау;

 • Код ON2

  Ықтималдықтар теориясының негізгі әдістері мен элементтерін санамалау, функцияларды, интегралдарды, теңдеулерді, айнымалыларды, модельдеудің экономикалық-математикалық әдістерін шешуді жүргізу;

 • Код ON3

  Болашақтағы қызмет саласында кәсіби қарым-қатынас жасау үшін ағылшын, қазақ және орыс тілдеріндегі терминологияны үйрену;

 • Код ON4

  Микро және макродеңгейдегі экономикалық жағдайды бағалау, қаржы нарығы конъюнктурасының экономикалық дамуын болжау, дамыған елдердің қаржылық менеджментінің оң тәжірибесін жинақтау және отандық кәсіпорындардың қызметіне енгізу, нарық жағдайында басқару дағдылары мен білімдерін иелену, коммуникациялық процестерді тиімді жолға қою мақсатында маркетинг пен менеджменттің негіздері мен концепцияларын суреттеу;

 • Код ON5

  Статистикалық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін, динамика қатарының деректерін талдауды тұжырымдау, индекстерде статистикалық көрсеткіштерді көрсету және әлеуметтік-экономикалық үдерістер туралы бақылау нәтижелерін жалпылау:

 • Код ON6

  Бухгалтерлік есеп пен аудиттің даму тарихын сипаттау, принциптерді, формаларды және әдістерді ажырату, қос жазбаны, шот хат-хабарларын жасау мысалдарын келтіру, қаржылық есеп беру түрлерін ұсыну, ұйымның ерекшеліктеріне сүйене отырып есеп саясатын қарастыру, экономиканың барлық салаларында бухгалтерлік есепті жүргізуді ұйымдастыру, ұйымның шығындары мен шығыстарының есебін, сыныптамасын, қаржылық есептілікті жасау тұжырымдамасын, бюджеттік сыныптама баптары бойынша бюджет саласындағы мекемелердегі есептің салалық ерекшеліктерін қарау;

 • Код ON7

  Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес салық есебін зерделеу, салық есептілігін құру және салық міндеттемелерін орындау;

 • Код ON8

  Кәсіпкерлік, оның ішінде, кәсіби қызметте қолдану үшін құқықтық және экономикалық ақпараттарды жүйелеу, жинақтау. Кәсіби қызметте қолдану үшін экономикалық ақпараттарды талдау, қорыта білу және қауіпсіздік нормаларын жүйелеу;

 • Код ON9

  Кәсіпорынның тіркелген активтерінің амортизациясын есептеу, қысқа мерзімді активтерді бағалаудың әртүрлі әдістерін қолдану, ұйымдардың кірісін арттыру және шығындарын азайту үшін қаржылық тетіктерді таңдау; активтер мен бизнестің құнын анықтау, бизнесті бағалауға зерттеу жүргізу, ұйымдардың инновациялық қызметінің тиімділігін бағалау және қабылданатын басқарушылық шешімдерді негіздеу;

 • Код ON10

  Қазіргі қаржылық процестерді бағалау, жоспарлау, бюджеттеу және қаржылық-экономикалық құбылыстарды болжау және басқару шешімдерін қабылдау; экономиканың нақты секторында және бюджеттік ұйымдарда бухгалтерлік, қаржылық, басқарушылық және салықтық есепті жүргізу туралы білімді жүйелендіру, кәсіпорынның алдағы кезеңдегі салықтық, кредиттік, инновациялық саясатын жоспарлау, халықаралық және ұлттық стандарттар бойынша стандартты және регламенттелген есептерді құру;

 • Код ON11

  Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін, қаржылық тұрақтылықты, төлем қабілеттілігін, рентабельділігін, іскерлік белсенділікті жүзеге асыру, халықаралық және ұлттық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жеке және шоғырландырылған есептілікті құру;

 • Код ON12

  Ұйымдардың қаржылық жағдайын талдау, қаржы секторының дамуына баға беру және мониторинг жүргізу, стратегиялық даму жоспарларын әзірлеу, мемлекеттің кіріс бөлігін және ұйымдардың пайдасын ұлғайту бойынша болжамдарды негіздеу және бағалау;

 • Код ON13

  Кәсіпорынның, қаржы және инвестициялық нарықтардың қызметін басқару және жүзеге асыру, сатып алу саласында бақылау және аудит жүргізу, кәсіпорынның стратегиялық саясатының маркетингтік зерттеулерінің нәтижелерін біріктіру;

 • Код ON14

  Кәсіпорынның қаржы-экономикалық даму жоспарларын әзірлеу, мемлекеттік және жеке қаржылар мен активтерді болжау, жоспарлау және басқару, кәсіпорындардың салық менеджменті мен мемлекеттің фискалдық қызметін ұйымдастыру; кәсіби қызметте жоғары деңгейді көрсету, кәсіби-этикалық талаптарды және кәсіби бухгалтер мен аудитор этикасының негізгі принциптерін сақтау,заңнамалық және нормативтік актілерді басшылыққа ала отырып, кәсіпкерлік қызмет субъектілерін ұйымдастыру, қайта ұйымдастыру және тарату үшін корпоративтік және кәсіпкерлік құқықтың әдістері мен принциптерін таңдау;

 • Код ON15

  Бухгалтерлік есепті жүргізу кезінде компьютерлік бағдарламаларды біріктіру, бухгалтерлік регистрлерді, журнал-ордерді, есеп беру нысандарын толтыру, еңбек төлемін есептеу, салықтарды есептеу; аудиторлық және консалтингтік рәсімдерді жүргізуді ұйымдастыру, бақылау объектілерінің жай-күйін бағалау және нақты объектіні бағалау мақсатында нарықты зерттеу, мемлекеттік сатып алу бойынша мониторинг жүргізу, тексерілетін кәсіпорындардың қызметін жақсарту бойынша қорытындыларды дұрыс тұжырымдау және ұсынымдар әзірлеу.

Top