Жаңа білім беру бағдарламасы

6B04105 Мемелекеттік қаржылар в Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Кәсіпорын экономикасы туралы білу мамандардың құзыреттілігінің, олардың кәсіпорынның экономикалық даму бағытын анықтау қабілетілігінің негізі болып табылады. Бәсекелестік нарықтық ортадағы кәсіпорындардың қызметі, шектеулі ресурстар шартында тиімді басқару шешімдерін әзірлеу және қабылдау үрдістері зерделенеді. Білім алушылар негізгі және айналым қаражаттары, кадрлық әлеует, еңбекақы төлеу жүйелері, өзіндік құн, қаржылық көрсеткіштер және инвестицияларды бағалау туралы білімді меңгереді.

 • Сақтандыру
  Несиелер: 5

  Сақтандыру тәуекелді басқару жүйесінің элементі ретінде. Сақтандыру қызметін ұйымдастыру. Сақтандыру құқығының негіздері. Актуарлы математика негіздері. Тәуекелдік сақтандыру түрлерінде сақтандыру тарифтерін қалыптастыру әдістері. Сақтандыру ұйымдарының экономика және қаржы негіздері. Сақтандыру резервтері.

  Селективті тәртіп
 • Бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде.Бухгалтерлік есептің түйіндемелері мен қағидалары. Есептесу әдісі. Баланстылық қағидасы мен бухгалтерлік балансты білу. Бухгалтерлік шоттар мен қосарлы жазу. Есептік цикл мен қаржылық есептілікті дайындау.Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру.Ағымдағы активтер есебі: ақша құралдары. Дебиторлық берешек есебі. Қорлар есебі.Ұзақмерзімді активтер есебі.Ағымдағы және ұзақ мерзімді міндеттемелер есебі. Меншікті капитал есебі. Қаржылық есептілік. Бухгалтерлік (қаржылық) есептіліктегі шоғырландыру. Өндірістік шығындар есебі және өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы

 • Мемлекеттік мекемелердегі қаржылық есеп
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттердің республикалық және жергілікті бюджет есебінен ұсталатын мекемелерде қаржылық есепті ұйымдастыру бойынша білімі мен іскерлігін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Инновация аясында мемлекеттік-жеке әріптестік
  Несиелер: 3

  Инновациялық саладағы мемлекеттік-жеке меншік әріптестік қазіргі заманғы шындыққа сай келетін, елдің технологиялық, мүліктік және қаржылық әлеуетін арттыруға, ғылым мен инновациялар саласында мемлекеттік мүлікті басқару тиімділігінің өсуіне ықпал ететін дамудың аса маңызды бағытын білдіреді. Бұл оқу пәні мемлекеттік-жекеменшік серіктестік саласындағы білімнің қалыптасуына, қазіргі кезеңде оны енгізу әдістеріне бағытталған; сондай-ақ мемлекеттік-жеке меншік әріптестік жобасын дайындау мен жүзеге асыру барысында туындайтын әлеуметтік қатынастардың жүйесімен және ерекшеліктерімен, соның ішінде мемлекеттік-жеке меншік серіктестіктің инновациялық қызметтегі шарттық міндеттемелерін орындау және тоқтату туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
 • Қаржылық модельдеудегі компьютерлік технологиялар
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынның компьютерлік ақпараттық жүйесі шеңберінде қаржыны басқару жүйелері оқытылады. Қаржы менеджерлерінің АРМАлары. Ақпараттық ресурстар және оларды қаржылық басқаруда ұйымдастыру (деректер базасы, деректер қоймасы, білім базасы). Ұйымдағы Қаржы менеджментінің ішкі және сыртқы ақпараттық ағымдарының мазмұны мен көздері. Қаржы-несие саласын басқарудағы электрондық коммуникациялар. Кәсіпорынның қаржылық менеджментінің міндеттерін шешуде аймақтық және корпоративтік ақпараттық ресурстар. Қаржылық менеджменттің функционалдық міндеттерін жүзеге асырудың техникалық құралдарының жіктелуі және сипаттамасы. Қаржы менеджментінің ақпараттық жүйесіндегі бағдарламалық құралдардың жіктелуі және тағайындалуы.

  Селективті тәртіп
 • Адалдық пен жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың, адалдықтың, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрақты мінез-құлық пен жемқорлыққа қарсы әрекет етудің заманауи білімдерінің кешенді көзқарастарын қалыптастырады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат пен мәдениет қағидаттарына негізделген жеке тұлғаның құқықтық мәдениетін дамытуға бағытталған

  Селективті тәртіп
 • Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау
  Несиелер: 5

  Инвестициялық шешімдердің тиімділігін бағалау түсінігі, мақсаттары мен принциптері. Инвестициялық шешім қабылдау процесі. Инвестициялық жобалардың ақшалай ағымдары. Үздіксіз және үздіксіз емес инвестициялық жоболар. Инвестициялардың тиімділігін бағалау және кәсіпкерлік жобаның негізделуі. Инвестициялардың экономикалық тиімділігін бағалаудың динамикалық әдістері. Шекті бюджет кезінде инвестициялық жобаларды таңдау. Жобаның қаржылық бағалауы.

  Селективті тәртіп
 • Мемлекеттік борыштық басқару
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік кредитке ұтымды және тиімді қарыз алуды қамтамасыз ету және қызмет көрсету құнын оңтайландыру жөніндегі уәкілетті органдар тұлғасындағы мемлекеттің қызметі зерделенеді. Басқару болашақта макроэкономикалық қиындықтарды және төлем балансының проблемаларын болдырмау мақсатында жүзеге асырылады.

  Селективті тәртіп
 • Қазақстан Республикасының бюджеттік жүйесі
  Несиелер: 5

  Бюджет жүйесі мемлекеттің заңды, жеке тұлғалармен және өңірлермен орталықтандырылған ақша қорын – бюджетті қалыптастыру және пайдалану жөніндегі қаржылық қатынастарының жиынтығы, оларды қалыптастыру және орындау әдістері мен тәсілдері, сондай-ақ осы қатынастарды басқару органдарының жиынтығы ретінде зерделенеді. Басқаша айтқанда, Бюджет жүйесі-барлық деңгейдегі бюджеттердің және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының, сондай-ақ экономикалық қатынастар мен құқықтық нормаларға негізделген бюджет процесі мен бюджеттік қатынастардың жиынтығы.

 • Қаржылық есептеменің халықаралық стандарттары
  Несиелер: 5

  Бұл пән ХҚЕС бойынша Комитет әзірлеген қаржылық есептіліктің мынадай стандарттарын қарастырады және зерделейді: қаржылық есептілікті тағайындау және ұсыну (1 ХҚЕС), есепті күннен кейінгі оқиғалар (10 ХҚЕС), пайдаға салынатын салықтар (12 ХҚЕС), акцияға пайда (33 ХҚЕС), ақша қаражатын және олардың баламаларын тану (7 ХҚЕС), бағалау резервтері, кәсіпорынның қаржылық есептілігін жасау, есепті күннен кейін болған оқиғаларды қаржылық есептілікте көрсету, салық міндеттемелерін айқындау үшін пайдаланылатын шартты міндеттемелер мен шартты активтер (37 ХҚЕС). Сондай-ақ кәсіпорындарды біріктіру, шоғырландырылған қаржылық есептілікті құру мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Бухгалтерлік есепті компьютерлендіру
  Несиелер: 5

  Курс есепті компьютерлендірудің теориялық және тәжірибелік аспектілерге арналған, соның ішінде студенттер "1 С: Кәсіпорын 8. Қазақстанға арналған бухгалтерия" бағдарламасында бухгалтерлік есепті жүргізу әдісімен үйрену. Ол жүйені әкімдеудің кейбір функцияларын оқытады, жүйені жұмысқа дайындау, бастапқы мәліметтерді енгізу, ақшалай қаражаттар есебінің және еңбекақы, қорлар, негізгі құралдар, материалдық емес активтер есебінің ерекшеліктерін және т.б. қамтиды.

  Селективті тәртіп
 • Эконометрика
  Несиелер: 5

  Эконометрика математикалық және статистикалық әдістер мен модельдердің көмегімен сандық және сапалық экономикалық өзара байланыстарды зерттейді. Экономикалық модельдердің параметрлерін бағалаудың құралдары мен әдіснамасын береді. Экономикалық процестерді болжау үшін қолданылады. Модель түрлері, оларды құру кезеңдері оқытылады. Екі сызықты регрессия және ең кіші квадраттар әдісі, регрессия теңдеуінің сапасын бағалау критерийлері. Көпше сызықты және сызықты емес регрессия. Гетероскедастичность. Автокорреляция. Мультиколлинеарность. Динамикалық модельдер.

 • Микро-макроэкономика
  Несиелер: 7

  Микроэкономика бұл ресурстардың шектелген жағдайында шешімдерді ұтымды қабылдау туралы ғылым, онда жекелеген экономикалық субъектілердің, атап айтқанда тұтынушылар мен фирмалардың мінез-құлқы зерттеледі. Макроэкономика жұмыссыздық, баға деңгейі, экономикалық циклдер, ұлттық кіріс, салық-бюджет және қаржы-несие саясаты сияқты агрегаттық көрсеткіштерді қарастырады.

 • Бюджеттік ұйымдардың қаржысы
  Несиелер: 5

  Бұл курста бюджеттік ұйымдар қаржысының теориялық, практикалық және ұйымдастырушылық мәселелері: бюджеттік ұйымдардың қаржыларын ұйымдастыру негіздері, бюджеттік саланы ұйымдастыруды қаржыландыру, олардың қаржылық ресурстары кешенді баяндалған.

  Селективті тәртіп
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  Пән студенттерге қазіргі салық жүйесінің теориялық және әдіснамалық негіздері туралы экономиканың мемлекеттік реттеудің тиімді әдісі, елдегі салықтың функциялары мен түрлері және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы білім жинағын қалыптастыруға мүмкіндік береді, салықтың негізгі түрлерін есептеудің практикалық дағдыларын меңгереді, салық есептілігін толтырады

  Селективті тәртіп
 • Бюджеттік мекемелердегі қаржылық бақылау және аудит
  Несиелер: 5

  Қаржылық бақылау мемлекеттің қаржылық қызметінің ажырамас құрамдас бөлігі және объективті керекті және қоғамдық – пайдалы қызмет болып табылады.Шаруашылық процессті басқару жүйесінде бақылауға ерекше үйлестіруші роль берілген. Қаржылық бақылау – бұл бақылаушылардың арнайы амалдары мен әрекеттер тәсілінің жиынтығын қосатын, қойылған мақсаттарды шешуге мүмкіндік беретін ерекше әдістер арқылы биліктің заңшығарушылық және орындаушы органдарының барлық деңгейімен жүргізетін барлық экономикалық субъектілердің (мемлекет, кәсіпорын, мекеме, ұжым) , және де арнайы құрылған мекемелердің қаржылық қызметін бақылау.

 • Шет мемлекеттер қаржысы
  Несиелер: 5

  Бұл пән шетел мемлекеттерінің қаржылық жүйелерінің негізгі түсініктері мен теориялық аспектілерін қамтиды, соның ішінде жетекші шетел мемлекеттерінің мысалында мемлекеттік бюджеттің, қазынашылықтың, салық жүйелерінің және қаржыны басқарудың қызмет ету мәселелері.

  Селективті тәртіп
 • Жобалық менеджмент
  Несиелер: 5

  Ара үдеріс тәртіптің байқауының басқарманың сұрақтары жобалармен ара мен сырттың курстарымен өзара байланыстар мамандыққа қарастырылады, тарт- инвестицияның тиімділігінің көтермелеуінің жол в

  Селективті тәртіп
 • Менеджмент негіздері
  Несиелер: 5

  «Менеджмент» - өндірісті басқару, басқаша айтқанда, өндірісті басқару қағидалары мен әдістері, құралдары мен нысандарының жиынтығы. Олар өндірістің тиімділігін арттыру және пайданы көбейту мақсатымен жасалып қабылданады.

 • Қаржылық қауіпсіздік және бюджет тәуекелдерін басқару
  Несиелер: 5

  Бюджеттің тұрақтылығына теріс әсер ететін сандық және сапалық бағалауға жататын сыртқы орта факторларының және басқарушылық шешімдердің әсері салдарынан бюджет шығындарының туындау ықтималдығы зерделенеді. Бюджеттік тәуекелдерді басқару - белгілі бір дәрежеде болжанбаған оқиғалардың басталуын болжауға және өңірлердің Шығыс міндеттемелерінің уақтылы және толық орындалуын қамтамасыз ету мақсатында осындай оқиғалардың басталуының теріс салдарын жоюға немесе төмендетуге шаралар қабылдауға мүмкіндік беретін, бюджет процесінің жекелеген қатысушылары жүзеге асыратын іс-шаралар, тәсілдер мен әдістер жиынтығы.

  Селективті тәртіп
 • Мемлекеттік сектордағы бюджеттік болжамдау және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Курс бюджет қаражатын қалыптастыру, бөлу, пайдалану процестерін басқаруды қарастырады, ол бюджеттік жоспарлау және мемлекеттік секторда болжамдау арқылы, әр түрлі әдістерді пайдалана отырып жүзеге асырылады

 • Қаржыдағы ақпараттық жүйелер және технологиялар
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынның компьютерлік ақпараттық жүйесі шеңберінде қаржыны басқару жүйелері оқытылады. Қаржы менеджерлерінің АРМАлары. Ақпараттық ресурстар және оларды қаржылық басқаруда ұйымдастыру (деректер базасы, деректер қоймасы, білім базасы). Ұйымдағы Қаржы менеджментінің ішкі және сыртқы ақпараттық ағымдарының мазмұны мен көздері. Қаржы-несие саласын басқарудағы электрондық коммуникациялар. Кәсіпорынның қаржылық менеджментінің міндеттерін шешуде аймақтық және корпоративтік ақпараттық ресурстар. Қаржылық менеджменттің функционалдық міндеттерін жүзеге асырудың техникалық құралдарының жіктелуі және сипаттамасы. Қаржы менеджментінің ақпараттық жүйесіндегі бағдарламалық құралдардың жіктелуі және тағайындалуы.

  Селективті тәртіп
 • Қаржылық талдаудың техникасы
  Несиелер: 3

  «Қаржылық талдаудың техникасы» пәні кәсіпорынның шаруашылық қызметін жүргізу үшін студенттерге оның қаржылық жағдайын талдаудың әдістерін, қаржылық тұрақтылықты талдау, тәуелсіздік, өтімділік, төлемқабілеттілік пен шаруашылық субьектілердің несие қабілеттілігін талдауды меңгереді.

  Селективті тәртіп
 • Есепке алудың ақпараттық жүйесі
  Несиелер: 5

  Курс кәсіпорынның ақпараттық есептік жүйелерін құру, бухгалтерлік есепті компьютерлендіру, бухгалтерлік есепті автоматтандырудың бағдарламалық құралдарын талдау бойынша жалпы сұрақтарына бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 3

  1

  Селективті тәртіп
 • Инвестицияны қаржыландыру және несиелендіру
  Несиелер: 5

  Инвестицияның экономикалық мазмұнын, ұғымы мен типтерін, белгілерін, инвестициялық қызмет, заңдар, инвестициялық қызметтің дамуының маңызды мәселелерін, инвестициялық жоба, инвестициялық жобаларды қаржыландыру және несиелендіру механизмін, инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалаудың әдістерін, тиімді бюджетті оқытады.

  Селективті тәртіп
 • Бюджеттік мекемелердегі қаржылық талдау
  Несиелер: 3

  Бұл курс бюджеттік ұйымдардағы қаржылық талдау әдістері мен тәсілдерімен таныстыруға арналған, соның ішінде бюджеттік ұйымдардың қаржылық талдауының маңызын, мақсатын, ақпараттық базасын және т.б.

  Селективті тәртіп
 • Іргелі және қолданбалы экономика негіздері
  Несиелер: 5

  Экономикалық ғылым әлемдегі жаһандық экономикалық үрдістерден бастап, адамның экономикалық өміріне дейінгі адам қызметінің барлық бағыттарын қамтиды. Сондықтан білімнің негізі аумағы ерекшеленеді. Қолданбалы экономика өмірдің тәжірибелік бөлігіне жатады. Әрбір жеке тұлға, өз ортасында жұмыс істейді, шаруашылық үрдісті өз жағында қарастыруды үйренеді, дағдылана отырып өз жолын экономикалық жүйеде табады

  Селективті тәртіп
 • Мемлекеттік сатып алуды басқару
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік сатып алу туралы шарттар негізінде республикалық және жергілікті бюджет қаражаты есебінен мемлекетке қажетті жұмыстар мен қызметтерді алу және мемлекеттік меншікке тапсырыс берушілер арқылы мемлекеттің сатып алу процесі зерделенеді. Процестің кезеңдері: республикалық және жергілікті бюджеттер бекіткен көрсеткіштер негізінде сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің номенклатурасы мен көлемін қалыптастыру; өнім берушіні таңдау, онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу және одан тиісті қаржы жылына тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу; Мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды орындау.

 • Қоғамдық секторлар қаржысы
  Несиелер: 5

  Бұл курста қоғамдық секторда, қоғамдық сектор қаржысында экономикалық реформаларды жүзеге асырудың мақсаттары мен механизмдеріне заманауи тәсілдер баяндалады, сондай-ақ қазіргі бюджеттік құрылымның тәжірибелік мәселелері қарастырылады

  Селективті тәртіп
 • Экология негіздері және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Тірі ағзалардың, оның ішінде адамның тіршілік ортамен өзара қарым-қатынасын, қоршаған ортаға адам қоғамының әсер ету ауқымы мен әсер етудің рұқсат етілген шектерін, оларды азайту мүмкіндігін зерттейді. Бұл адамзаттың өмір сүруі және ғаламшарлық ауқымға ие болатын экологиялық дағдарыстан шығу туралы ғылым. Бұл ретте шешуші рөл экологиялық білім алады.

  Селективті тәртіп
 • Салық және салық басқармасы
  Несиелер: 5

  Салық және алымдар алу функцияларыны жүзеге асырумен, салықтық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін жауапкершілікке тарту және салықтық бақылау іс-шараларын өткізумен байланысты уәкілетті билік органдарының қызметі зерделенеді

  Селективті тәртіп
 • Әлемдік қаржылар
  Несиелер: 5

  Курс халықаралық қаржы және әлемдік ақша жүйесінің қызмет етуі, сондай-ақ халықаралық қаржы саласының негізгі параметрлері мен негізгі ұғымдарын қарастырады

  Селективті тәртіп
 • Қаржылық нарықтар және биржалық технологиялар
  Несиелер: 5

  «Қаржы нарығы және биржалық технологиялар» курсы осы нарықтың инфрақұрылымын, сауда алаңдарының қызметін құрайтын әлемдік қаржы нарықтары мен институттардың жұмыс істеу мәселелерін, сондай-ақ техникалық талдау негіздерін жариялау мақсатында әзірленген.

  Селективті тәртіп
 • Маркетинг негіздері
  Несиелер: 5

  Өндірісті басқару, басқаша айтқанда, өндірісті басқару қағидалары мен әдістері, құралдары мен нысандарының жиынтығы және нарықты зерттеу арқылы тұтынушылардың мұқтаждықтарын қамтамасыз ету деген мағынаны білдіреді. Олар өндірістің тиімділігін арттыру және пайданы көбейту

 • Қаржыға кіріспе
  Несиелер: 5

  Курстың мәні елдің қаржы жүйесі, мемлекет пен қоғам мүддесінде ЖІӨ бөлу тәртібі болып табылады. Курс келесі бөлімдерден тұрады: мемлекет қаржысы, кәсіпорын қаржысы және халық қаржысы. Нәтижесінде, студенттер қаржы жүйесінің әртүрлі буындарында қалыптасатын қаржы ресурстары мен ақша қорларының құрамы мен құрылымын, жеке және қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін оларды бөлу мен пайдаланудың тәртібі мен ерекшеліктерін білетін болады.

 • ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп
  Несиелер: 5

  Пән ақша қаражаттарының, дебиторлық берешектің, қорлардың, негізгі құралдардың және материалдық емес активтердің, міндеттемелер мен меншікті капиталдың қаржылық есептілігінде көрсету және бағалау, есептеу әдістері мен принциптерін оқытады. Негізгі тақырыптар: ақша қаражатын және олардың баламаларын есепке алу. Ақшаның уақытша құны. Экспорттық және импорттық операцияларды есепке алу. Дебиторлық берешекті және басқа да активтерді есепке алу. Қорларды есепке алу (ХҚЕС 2). Негізгі құралдарды есепке алу (16 ХҚЕС). Материалдық емес активтерді есепке алу (38 ХҚЕС). Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешекті есепке алу. Қарыздар бойынша шығындарды есепке алу. Түсім, кірістер мен шығыстарды тану. Капитал және резервтер есебі. Қаржылық есептілікті ұсыну (ХҚЕС 1).

  Селективті тәртіп
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында мамандық бойынша басқа курстармен өзара байланыста жобаларды басқару мәселелері, инновациялық жобаларға тартылатын инвестициялардың тиімділігін арттыру жолдары, бизнес-жоспарларды, желілік кестелерді және стратегиялық жоспарларды әзірлеумен танысу қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Бюджет тапшылығын және мемлекеттік қарызды басқару
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу қаржылық ойлауды қалыптастыруға, мемлекеттік борышты басқару саласындағы қаржылық-бюджеттік категорияларды, ұғымдарды, терминдерді меңгеруде студенттердің теориялық және практикалық дайындығын қамтамасыз етуге, сонымен қатар қазіргі бюджеттік саясат жағдайындағы әлеуметтік-экономикалық үдерістердегі маңызы мен орнын меңгеруге ықпал етуі тиіс

  Селективті тәртіп
 • Мемлекеттік сектордағы қазынашылық қызмет көрсету
  Несиелер: 5

  Курс мемлекеттік бюджетке қазынашылық қызмет көрсетуді қарастырады және бюджетті атқару барысында қазынашылық қызметін зерделеуді, сондай-ақ бюджеттің кассалық атқарылуын қамтиды

  Селективті тәртіп
 • Бюджеттің орындалуын ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Курс бюджетті атқару және нақтылау процесінің жалпы ережелерін, бюджет жүйесінің әртүрлі деңгейлерінің бюджеттерін атқару негіздерін қарастырады

  Селективті тәртіп
 • Қор нарығының операциялары және қаржылық инструменттері
  Несиелер: 5

  Берілген пән өзіне келесілерді зерттеуді қосады: - қаржы нарығын, сондай-ақ, бағалы қағаздар портфелін басқару саясатын; - Қазақстан Республикасының қор нарығын; сондай-ақ, қор нарығының қаржылық құралдарының мазмұнын және маңызды даму тенденцияларын; Қазақстандағы қаржы нарығының қызмет етуі мәселелері бойынша негізгі заңнамалық және нормативтік-нұсқамалық материалдар.

  Селективті тәртіп
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Статистикалық ғылымның пәні мен әдісі. Статистикалық бақылау, оның түрлері мен формалары.Статистикалық жинақтау және деректерді топтау. Бөлу қатарлары Абсолютті және салыстырмалы шамалар.Орташа шамалар Вариация көрсеткіштері. Дисперсия. Ішінара бақылау. Динамикалық қатарлар.Индекстер. Қоғамдық құбылыстардың өзара байланыстылығын статистикалық зерттеу. Халық және еңбек ресурстарының статистикасы.Ұлттық шоттар жүйесі, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер.Халықтың тұрмыс деңгейінің статистикасы

 • Экономикалық теория
  Несиелер: 3

  Экономиканың даму белестері. Экономикалық теорияның пәні, әдістері. Экономикалық категориялар мен заңдар. Өндіргіш күштер мен өндірістік қатынастар. Шаруашылықты жүргізудің негізгі түрлері. Меншік қатынастары, оның түрлері. Сұраным мен ұсыным. Тауар және ақша қатынастары. Кәсіпкерлік және кәсіпорындар. Кәсіпорын капиталдары, олардың түрлері, айналымы және қайта айналымы. Негізгі және айналмалы капиталдар. Кәсіпорын шығындары. Өндіріс факторларына бағаның құрылуы. Ұлттық экономика жүйе ретінде. Экономиканың циклдық дамуы. Жұмыссыздық және инфляция. Қаржы жүйесі. Мемлекеттің фискалдық саясаты. Мемлекеттің әлеуметтік саясаты. Экономиалық өсу. Дүниежүзілік экономикалық байланыстар.

 • Бюджеттік процесс
  Несиелер: 5

  Курс бюджет процесін реттеу әдістерін қоса алғанда, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын бақылау, қарау, бекіту, орындау тәртіптерінен бюджеттік процестің жұмыс істеу мәселелерін қарастырады

  Селективті тәртіп
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  «Экономикадағы математика» курсы сызықты алгебра элементтерін, аналитикалық геометрия элементтерін, математикалық талдауға кіріспе бөлімін, бір айнымалыға байланысты функцияның дифференциалдық есептеулерін, ықтималдықтар теориясы және математикалық статистиканы қамтитын тараулар

 • Код ON1

  Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету

 • Код ON2

  Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану

 • Код ON3

  Экономика, менеджмент, есеп, қаржы саласындағы ұғымдар мен санаттарға сүйену, жаhандық және аймақтық экономикалық үрдістерді талдау

 • Код ON4

  Кәсіби қызметте ұйымдастырушылық-басқарушылықты қабылдау және олар үшін жауапкершілік алу

 • Код ON5

  Математикалық әдістерді пайдаланып, статистикалық ақпараттарды жинау және өңдеу қабілетін меңгеру

 • Код ON6

  Қаржы-экономикалық ақпараттарды өңдеу үшін құрал-саймандық құралдарды қолдану, алынған нәтижелерді негіздеу

 • Код ON7

  Жергілікті деңгейде фискалдық және ақша-несие саясатын іске асырудың мақсаттары мен бағыттарын анықтау дағдыларын иелену

 • Код ON8

  Менеджменттің барлық түрлеріндегі ұйымдардың қаржылық талдауын жүргізу, оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау үшін оның нәтижелерін пайдалану

 • Код ON9

  Мемлекеттік қаржыны басқару саласындағы шешімдерді қабылдау кезінде есеп берудің барлық түрлерін талдау нәтижелерін талдау және қолдану

 • Код ON10

  Түрлі деңгейдегі бюджеттердің орындалуының параметрлерін сипаттайтын көрсеткіштерді есептеу; қаржы ресурстарына қажеттілікттерін дәлелдеу

 • Код ON11

  Кірістер мен шығыстар бойынша бюджеттің орындалуын қазынашылық сүйемелдеуді енгізу

 • Код ON12

  Тиімділік және тәуекелдер критерийлерін ескере отырып, басқару нұсқаларын критикалық түрде бағалау және оларды жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу

 • Код ON13

  Мемлекеттік қаржылық бақылаудың қазіргі заманғы құралдарын қолдану, Бақылау іс-шараларының нәтижелерін ресімдеу, олардың іске асырылуын қамтамасыз ету

 • Код ON14

  Мемлекеттік борышты дамыту мен қаржыландырудың мемлекеттік бағдарламаларын қаржыландыру көздерін оңтайландыру жөніндегі ұсыныстарды негіздеу

6B04105 Бизнесті бағалау және қаржылық талдау
Бакалавриат

Қаржы академиясы

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Қаржы
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Қаржы
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04105 Қаржы
Бакалавриат

М. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Қаржы және и аналитика
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Қаржы
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04105 Қаржылық технологиялар
Бакалавриат

Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04105 Қаржы
Бакалавриат

Silkway Халықаралық университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша, Ағылшын тілі
6B04105 Қаржы және банк ісі
Бакалавриат

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04105 Қаржы
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Цифрландыру экономикасы
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Қаржы
Бакалавриат

Университет КИМЭП

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top