Жаңа білім беру бағдарламасы

6B04101 Экономика в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • іскерлік этика нормаларын сақтайды, әлем халықтарының дәстүрлеріне, мәдениетіне төзімділік танытады, коммуникабельділік пен психологиялық даярлықты көрсетеді, топта жұмыс істейді, салауатты өмір салтын жүргізеді
  • қолданбалы бағдарламалық құралдарды және ақпаратты өңдеудің қазіргі заманғы әдістерін қолданады, ақпараттық қауіпсіздіктің, оның ішінде мемлекеттік құпияны қорғаудың негізгі талаптарын сақтайды
  • білім беру траекториясын таңдауды жүзеге асырады және күнделікті кәсіби қызметке және магистратурада білімін жалғастыруға қажетті жаңа білім алады.
  • қаржылық, бухгалтерлік және статистикалық ақпаратты талдайды және түсіндіреді және алынған мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдау үшін пайдаланады;
  • қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаны ескере отырып, типтік әдістемелер негізінде шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметі бойынша экономикалық есеп айырысуларды жүргізу үшін ақпаратты жүйелейді және қорытады;
  • кәсіби салада мемлекеттік және орыс тілін белсенді пайдаланады, шет тілдерінің бірін меңгерген, оны жазбаша және ауызша коммуникацияда пайдаланады, ғылыми ақпаратты оқиды;
  • өндірісті ұйымдастыру процесіне, өндірістік үдерісті ресурстық қамтамасыз етуге, маркетингті, логистиканы басқаруды ұйымдастыруға, табиғатты ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау іс-шараларын әзірлеуге қатысады;
  • ұйымның қаржы-шаруашылық қызметіне кешенді талдау жүргізеді және өндірістің тиімділігін арттыру, үнемдеу режимін дәйекті жүзеге асыру бойынша ұсыныстар дайындайды
  • басқарушылық шешімдердің ұсынылатын нұсқаларын сыни бағалайды және әлеуметтік - экономикалық тиімділік өлшемдерін, тәуекелдерді және ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарларды ескере отырып, оларды жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлейді және негіздейді;
  • сараптамалық-талдау және ғылыми-практикалық қызметтің кешенді құралдарын қолдана отырып, мемлекеттік басқару органдарының кәсіпорындары, ұйымдары қызметінің теориялық және қолданбалы аспектілерін талдайды
Top