Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D07111 Ғарыштық техника және технологиялар в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Ғарыштық жүйелерді жобалау және пайдаланудың теориялық және әдістемелік негіздерін терең үйрену арқылы, сонымен қатар жақын салалар мен сандық технологиялар туралы білімдерін қолдана отырып, ғарыштық техника және технологиялар, білім салаларында инновациялық қызметке қабілетті; жаңа тұжырымдамалы білім құруға, оны мамандарға дәлелді түрде баяндауға және ғылыми ізденістер қорытындыларын жоғарғы рейтінгілі халықаралық журналдарға мақала түрінде рәсімдеуге қабілетті, жоғарғы білікті ғылыми және ғылыми педагогикалық мамандарды дайындау.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D107 Ғарыштық инженерия
 • Ғарыштық аппаратты жобалау және миссиясын жасау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - докторанттарға ғарыштық мәселелерді шешу үшін қолданылатын ғарыш жүйелерін жобалау бойынша теориялық және тәжірибелік білімді қалыптастыру, ғарыш жүйелерін және олардың компоненттерін модельдеу, есептеу және жобалау мәселелерін шешуді үйрету, осы саладағы күрделі мәселелерді шешу үшін қажетті дағдыларды қамтамасыз ететін арнайы бағдарламаны қолдану дағдыларын қалыптатыру. Осы пәнді сәтті аяқталғаннан кейін докторанттар: - ғарыш кемесінің миссиясын анықтау және жасау; - ғарыш аппараттары мен ғарыш жүйелерінің компоненттерін жүйелік тәсілдермен және заманауи бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, ғарыш аппараттарының және ғарыш жүйесінің құрамдас бөліктерінің жұмыс істеуін оңтайландыру және зерттеу, пайдаланылатын материалдарды ескере отырып, күтілетін тәуекелдер мен ықтимал сәтсіздіктерді ескере отырып модельдеу; - ғарыш аппараттарының компоненттерін моделдеу және жобалау мәселелерін шешу үшін арнайы бағдарламалық қамтаманы қолдану; - ҒА жүйелік жобалаудың, математикалық және тұжырымдамалық үлгілерді құру әдістерін қамтитын, заманауи тұжырымдары мен әдістерін пайдалану; - жобалаудың әдістері мен кезеңдерін, физикалық және математикалық үлгілерді құру принциптерін, оларды нақты процестер мен элементтерге қолдануды талдау.Пәнді оқу кезінде келесі мәселелер қарастырылады: - модельдеу мәселелерін шешу үшін арнайы бағдарламалық қамтаманы қолдану; - ғарыш аппараттарының компоненттерін жобалау мәселелерін шешу үшін бағдарламалық қамтамасыз ету; - ғарыш аппараттарын жобалау процесі; - ғарыш аппараттарының негізгі траекториялық параметрлерін есептеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғарыш аппаратын басқарудың жердегі автоматтандырылған кешені
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - докторанттарды ғарыштық жүйенің жер үсті сегментін басқару және ҒА жерүсты станциясын пайдалануды жасау және жетілдіру дағдыларын қалыптастыру. Осы модульді табысты аяқтағаннан кейін докторанттар келесідей құзыреттерге ие болады: - кешендер мен іске қосу-жөндеу жабдықтарын пайдалану және қалпына келтіру жүйелерін жасау және жетілдіру; - ұйымдастыру-техникалық жүйелерді басқаруды оңтайландыруды, техникалық қолдауды және кешендердің және олардың жүйелерінің техникалық күйін талдау; - ғарыш аппараттарына арналған жерүсті автоматтандырылған басқару жүйелеріне арналған құралдар мен жабдықтарды жобалаудың заманауи құралдарын қолдануға және оларды эксплуатациялау дағдысын игеру; - ұшуды модельдеу және жерүсті кешені мен ғарыш аппараты арасындағы ақпарат алмасуды қамтамасыз ету; - энергиямен жабдықтау жүйесін есептеу және жобалау, энергиямен жабдықтау жүйесінің бюджетін жасау; - ғарыш аппаратын энергиямен жабдықтау жүйесін жобалау әдістерін қолдану. Пәнді оқу кезінде келесі мәселелер қарастырылады: - техникалық құралдарды басқару және басқару бойынша өзара іс-қимылдарды үйлестіру, штаттық режимде эксплуатациялауды қамтамасыз ету және қызметін аяқтаған ҒА ауыстыру; - ҒА техникалық жай-күйін талдау және болжау; - профилактикалық жұмыстарды ұйымдастыру және штаттық емес жағдайларды тексеру; - навигациялық параметрлерін өлшеуді ұйымдастыру және оларды өңдеу; - ҒА-ң жерүсті басқару кешенінің негізгі жүйелері; - жерүсті станциясын басқару және ҒА-на командалар жіберу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 2

  «Академиялық жазу» пәнінің мақсаты – ғылыми-педагогикалық кадрлардың жеке зерттеу жобаларын, бағдарламаларын жүргізу, олардың нәтижелерін Қазақстан Республикасы және халықаралық академиялық қоғамның заңнамаларына сәйкес жазбаша түрде көрсету, мемлекеттік және шет тілдерінде жарияланым жасау бесенділігін көрсету қабілеттерін қалыптастыруға бағытталған сәйкес кәсіби құзыреттіліктерін дамыту болып табылады. Пәндерді оқу нәтижесінде докторанттар келесі құзыреттерді игереді: - нәтижелі ғылыми сұрақтарды тұжырымдау; ғылыми жұмыстың мақсатын, мәселелерін, пәнін және нысанын тұжырымдау; жоғарғы рейтингті журналдарда жариялау мақсатында ғылыми зерттеу нәтижелерін қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде сипаттау; - зерттеу тақырыбы бойынша әдебиеттерден хабардар болу, библиографиялық қорларды және ғылыми жұмыстарға арналған іздеу жүйелерін, сонымен қатар электронды мәліметтер базасын қолдану; - өзінің зерттеулерін мысалдар мен фактілерді келтіре отырып, айғақты түрде баяндау; - қорғау құжатын алуға құжаттарды дайындау және беру; - зерттеу сұрақтарын айқындау және ғылыми жұмысты жүргізудің әдіснамалық құралдарын арттыру мақсатында зерттеу тақырыбы бойынша дәлелді түрде пікірталас өткізу. Конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес немесе бастамашылдық зерттеулер аясында ғылыми жоба жүргізу; - ғылыми жоба / мақала / диссертацияға сын-пікір жазу. «Академиялық жазу» пәні аясында ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижелерін диссертация, ғылыми мақала немес жоба өтінімі түрінде жариялау мақсатында акдемиялық мәтінді қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде құрудың негізгі аспектілері қарастырылады. Ғылыми зерттеулерге қаржыландыруды алу үшін конкурсқа жоба өтінімдерін және құжаттамаларын; патент және авторлық куәлік алуға өтінімдер жазудың ерекшеліктері қарастырылады. Бұл курс зерттеудің мақсаттарын, мәселелерін, өзектілігін тұжырымдаудың негізгі аспектілерін қамтиды. Докторанттар біртұтас жүйелік ғылыми көзқарас негізінде, кешенді зерттеулерді, сонымен қатар пәнаралық зерттеулерді жүргізумен танысады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеудің әдістері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - ғылыми деректерді жинақтау, талдау және түсіндіруде докторанттардың білімі мен кәсіби біліктілігін қалыптастыру. Деректерді жинау - ақпаратты жүйелі түрде тіркеу; деректерді талдау- жиналған деректердегі заңдылықтарды анықтау; деректерді интерпретациялау осы заңдылықтарды түсіндіреді, ғалымдар өздерінің негізгі білімдері мен тәжірибелері негізінде деректерді түсіндіреді; осылайша, әртүрлі ғалымдар бірдей деректерді түрлі жолдармен түсіндірулері мүмкін. Пәндерді оқу нәтижесінде докторанттар келесі құзыреттерді игереді: - ғылыми деректерді реттеу, талдау және түсіндіру; - механика, астрономия, Жерді қашықтықтан зондтау, физика, материалтану және т.б. салаларға қатысты түрлі дерек көздерін сұрыптау; - модельдеу, эксперименттер жасау немесе бақылау жүргізу арқылы әртүрлі деректерді алу және пайдалану; - ғылыми деректер үшін визуализация және статистикалық талдау әдістерін қолдану; - деректерді талдау және интерпретациялау есептерін шешу үшін қолданбалы бағдарламалық пакеттерін пайдалану; - деректерді талдау нәтижесінде практикалық ұсыныстар беру, тұжырымдамалар жасау. Ғылыми деректерді өңдеу - ғылыми деректерді өңдейтін қосымшаларды жобалау, әзірлеу, енгізу және интеграциялауға жауапты. Ғарыштық ғылымдар, ғарыштық зерттеулер, ғарыштық жүйелер және т.б. үшін құралдарды, ғарыш аппараттарын және миссияларды дамытудың барлық кезеңдерін қолдайды. Деректерді талдау - кез-келген ғылыми зерттеулердің негізі. Бұл модуль деректерді жинау, талдау, түсіндіру және бағалау процедураларын қамтиды. Модуль деректерді қалай жинап, жазуға, деректердегі үлгілерді табуға, осы үлгіні түсіндіруге және зерттеуіңізді кеңірек ғылыми қауымдастықпен бөлісуге үйретеді. Бұл модуль деректерді талдаудың барлық аспектілерін қамтиды: массивтер мен гистограммалардан кластерлік талдауға шейін, сызыққа жуықтау және метадеректер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сызықсыз жүйелерді басқаруды жобалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – сызықсыз басқару жүйелерін талдау және жобалау қабылеттерін қалыптастыру. Сызықсыз басқару жүйелерін жобалау есептерін шығарудың теориялық және практикалық негіздерін оқыту. Осы пән сәтті аяқталғаннан кейін докторанттар қабілетті болады: - басқару нысанының математикалық моделін құру; - сызықты және сызықсыз басқаруды синтездеу; - басқаруды синтездеуге сызықты және сызықсыз жүйелер теориясын пайдалану; - басқаруды синтездеуге компьютерлік технологияларды қолдану. Пәнді оқу кезінде келесі мәселелер қарастырылады: Сызықты жүйелердің динамикалық сипаттамалары. Сызықты жүйелер және кері байланыстар. Динамикалық нысандардың теңдеулері және оны сызықты түрге келтіру. Сызықты жүйелерді басқарымдылыққа және бақыланымдыққа зерттеу. Жүйелерді орнықтылыққа зерттеу. Орнықтылық шарттары. Орнықтылық критерийлері. Басқару жүйесін синтездеудің модальды әдістері. LQR тиімділік әдістері. Сызықты басқару жүйелерін талдауға компьютерлік модельдеу орталарын пайдалану. Сызықсыз басқару жүйелері. Сызықсыз басқару жүйелерін орнықтылыққа зерттеу. Сызықсыз басқару жүйелерінің үдерістерін зерттеу. Сызықсыз басқару жүйелерін синтездеуге компьютерлік модельдеу орталарын пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғарыш аппараттының ұшуын басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты докторанттарға түрлі мақсаттардағы ғарыш аппараттарын ұшыруды басқарудың теориялық және практикалық негіздері туралы білімдерін қалыптастыру, басқару жүйелерінің негізгі мәселелерімен танысу, классикалық және заманауи техникаға негізделген ғарыш аппараттарын синтездеуді басқару жүйелерінің мәселелерін шешуге үйрету, докторанттарға пән бойынша тәуелсіз ғылыми-практикалық жұмыстарға дайындау. Осы пәнді табысты аяқтағаннан кейін докторанттар келесідей құзыреттерге ие болады: - ғарыш аппараттарының ұшуын басқарудың заманауи әдістері мен құралдары туралы білімдерін көрсету; - ғарыштық аппараттардың ұшуды басқару жүйелерін жобалау кезінде алған теориялық білімдерін іс жүзінде жалпылау және пайдалану; - ғарыш аппараттарының ұшуын басқару жүйелерінің негізгі параметрлерін есептеу және анықтау; - ғарыш аппараттардың ұшуын басқару жүйелерінің элементтері мен түйіндерін жобалау; - ғарыш аппаратын оңтайлы ұшуды басқару алгоритмдерін синтездеу; - ғарыш аппараттарының ұшуды басқару жүйелерінің элементтері мен компоненттерін эксперименталды сынау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жетілдірілген серіктік байланыс жүйелері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты заманауи серіктік навигация жүйелері туралы дағдыларын қалыптастыру, олардың жұмыс қағидаларымен, радиобайланыс және хабар таратудың цифрлық технологиясы саласындағы базалық білімді қалыптастыру, ғарыштық аппараттарды қоса алғанда, жылжымалы объектілерді навигациялау, цифрлық радиобайланыс жүйелерін жобалау және есептеу дағдыларын игеру, навигация, докторанттарды пәндік салада тәуелсіз ғылыми және практикалық жұмыстарға дайындау. Осы пәнді табысты аяқтағаннан кейін докторант келесідей құзыреттерге ие болады: - заманауи инерциалды және серіктік навигацияның негізгі ұғымдарын, әдістерін, алгоритмдерін және құралдарын қолданады; - қажетті бағдарламалық жасақтаманы қолданып, онымен жұмыс істеу; - серіктік байқауда қателердің көздерін анықтау және оларды азайту жолдары; - навигациядағы серіктіктік технологияларды пайдаланудың технологиялық схемаларын көрсету; - серіктік навигация саласында практикалық мәселелерді шешу үшін әдістерді, алгоритмдерді және бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдануды талдайды. Пәнді оқыған кезде келесі мәселелер қарастырылады: серіктікбайланыстың заманауи жүйелерін, оларды жүзеге асыру тәсілдерін, серіктік байланыс жүйелерінің жұмыс істеу принциптерін және олардың өзара байланысын, оларды жобалаудың теориялық негіздерін қамтиды. Заманауи серіктік навигациялық жүйелердің жұмыс істеу түрлері мен принциптері, оларды жобалаудың заманауи әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жаһандық позициялау жүйелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – докторанттарға обьектілерді, сонымен қатар ғарыштық аппараттарға жаһандық позициялау жүйелерінің заманауи әдістері мен құралдары туралы білімді қалыптастыру, докторанттарды пәндік салада өз бетінше ғылыми және тәжірибелік қызметіне дайындау. Осы пәнді табысты аяқтағаннан кейін докторанттар келесідей құзыреттерге ие болады: - заманауи жаһандық навигациялық жүйелердің алгоритмдері мен құралдары туралы білімдерін көрстеу; - заманауи серіктік позициялау технологиялары туралы білімдерін көрсету; - алған теориялық білімдерін тәжірибеде позициялау жүйелерін жобалау кезінде қолдану; - жаһандық позициялау мәселелері үшін қажетті алгоритмдерді және бағдарламалық жасақтаманы синтездеу; - серіктік позициялау жүйелерінің жеке түйіндерін жобалау; - әзірленген серіктік позициялау бағдарламаларын тексеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ENVI бағдарламалық пакетімен серіктік мәліметтерді өңдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: кескінді ортотрансформациялаудан кеңістікке байланыстырмай қажетті ақпаратты алу және оны ГИС деректерімен интеграциялаудың толық циклын өткізуге қажетті құралдар жинағын қамтитын, ENVI (ENvironment for Visualizing Images) бағдарламалық қамтамасын қолдана отырып, Жерді қашықтықтан зондтау деректерін өңдеу және визуализауиялау мүмкіндіктерін қалыптастыру. Осы пәнді табысты аяқтағаннан кейін докторант қабілетті болады: - белгілі серіктік жүйелердің геометриялық және радиометрикалық бұрмалануын түзету функциялары туралы білімдерін көрсету; - ENVI заманауи бағдарламалық пакетін пайдаланып Жерді қашықтықтан зондтау есептерін шешу; - ENVI пакетін пайдалану арқылы есептерді шешуге; - кең спекторлы кескінді талдау құралдарын қолдануға; - түсті координаттар жүйесіндегі (HSV, RGB) синтездеу және қайта құру; - өсімдік индексін есептеу. Пәнді оқыған кезде келесі мәселелер қарастырылады: - картографиялық жобалар, растрлық деректерді көрсету; - RPC коэффициенттері бар файлды құру, суреттерді орторансформациялау; - датчиктегі сәулелену бойынша калибрлеу; - деректерді спектралды талдау, спектрлік кітапханалар, спектрлік профильдер; - жалпылау, жіктеу нәтижелерін векторлық түрге аудару; - радарлық файлдарды импорттау, радар деректерінің Header файлдарын қарау, деректерді көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON5

  ENVI бағдарламалық қамтаманы қолдану арқылы қашықтықтан зондтау деректерін өңдеудің нәтижелерін жүйелеу және түсіндіру және оларды ГАЖ деректерімен интеграциялау; жаһандық позициялану жүйелерін жобалау үшін қажетті алгоритмдер мен бағдарламалық қамтаманы синтездеу

 • Код ON6

  ғарыштық технологиялар саласындағы әдістемелік көзқарастарды бағалау және оларға сыни талдау жасау, креативті синтездеу, жаңа гипотезалар және зерттеу әдістерін ұсыну

 • Код ON2

  пайдаланылатын құраушыларды, күтілетін тәуекелдерді және мүмкін істен шығуларды ескеріп, жобаларды басқару әдістері мен заманауи бағдарламалық құралдарды қолдану арқылы ғарыштық миссиялар мен ғарыштық жүйелерді жобалаудың кезеңдерін жасау

 • Код ON8

  ғылыми мәселелерді шешу үшін, қоғамда сыпайы және толерантты қарым-қатынасқа, әлеуметтік қарым-қатынысқа және ынтымақтастыққа дайын болу

 • Код ON4

  радиобайланыс пен хабар таратудың сандық технологиялары туралы жүйелі білімді қолдана отырып, әртүрлі мақсаттардағы ғарыш аппараттарының байланыс жүйесін жобалау; жер үсті кешені мен ғарыш аппараты арасындағы ақпарат алмасуды тиімділеу үшін, жасалған автоматты жер үсті басқару кешенін жетілдіру

 • Код ON1

  жүргізілген тәжірибелер, бақылаулар, қашықтықтан зондтау негізінде алынған мәліметтер жиынындағы заңдылықтар мен үрдісті анықтау үшін және оларды түсіндіру үшін, заманауи компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ғылыми деректерді талдау

 • Код ON7

  таңдаған ғылым саласында өзекті мәселелерді анықтау, ғылыми мақалалар және жобалар жазу және оларды мамандар мен маман еместерге дәлелді түрде баяндау, ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижесін халықаралық жоғарғы рейтингті журналдарға мақала түрінде рәсімдеу

 • Код ON3

  классикалық және заманауи әдістер арқылы және оларды практикалық жүзеге асыру әдістері арқылы ғарыш аппаратының ұшуын басқару жүйесінің негізгі параметрлерін есептеу және анықтау; заманауи басқару әдістері негізінде ғарыштық жүйелерді сызықсыз басқаруды ситездеу үшін алгоримдер жасау

Top