Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D04103 Мемлекеттік және жергілікті басқару в Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты болып әлеуметтік-экономикалық жүйелердің тиімділігін талдай алатын және бағалайтын, ғылыми және практикалық қызметте оларды жүзеге асыра алатын дағдысы бар, ғылыми құзыреттілігі мен мәдениеті жоғары деңгейдегі кәсіби академиялық элиталы, бәсекеге қабілетті ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындау болып табылады.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D071 Мемлекеттік және жергілікті басқару
 • Дайындық бағыты 8D041 Бизнес және басқару
 • Әлеуметтік-экономикалық жүйені талдаудың статистикалық әдісі
  Несиелер: 5

  Пәнаралық курс статистикалық бағдарламалық жасақтама пакеттерін пайдалана отырып статистикалық деректерді қайталама талдау негізінде докторанттарға экономикалық зерттеулерді құруға және енгізуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық жазба
  Несиелер: 4

  «Академиялық жазба» курсы докторанттарда лингвистикалық және сыни ойлау дағдыларын қалыптастыруға, тілдің экспрессивті бірліктерін талдай білуге және ғылыми мәселе бойынша ойды сауатты баяндауға, ғылыми деректер базасында ақпарат іздеумен, мәтіндерді талдауға және реферациялауға байланысты кәсіби қызметті жүзеге асыруға, академиялық хаттың әр түрлі жанрларымен жұмыс істеуге, ауызша және жазбаша түрде шет тілін меңгерудің озық деңгейі бар (Upper Intermediate English), докторанттардың кәсіби тілдік біліктілігін арттыруға, ғылыми сипаттағы мәтіндерді көрсете білу және ғылыми зерттеудің нәтижелерін ағылшын тілінде сауатты көрсете білге бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқарудағы математикалық моделдер
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық құбылыстарды талдау үшін қолданылатын математикалық модельдерді қолдану дағдыларын меңгеруге, басқару шешімдерін әзірлеу және басқару есептерін формализациялау, математикалық модельдерді құрастыру, Ақпаратты өңдеудің заманауи электронды әдістері мен бағдарламаларының көмегімен есептеу нәтижелерін мазмұндық интерпретациялау дағдыларын дамытуға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 4

  Пән докторанттарда ғылыми таным мен сыни талдаудың әмбебап әдістерін пайдаланумен іргелі және қолданбалы экономикалық зерттеулерді жобалау, ғылыми жұмыстарды даярлау, ғылыми-педагогикалық және кәсіптік іс-әрекетте білімді шығармашылық пайдалану дағдыларын қалыптастыруға бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Квазимемлекеттік сектор субъектілерін стратегиялық басқару
  Несиелер: 4

  Пән мемлекеттік компаниялардың даму стратегияларын және олардың даму сценарийлерін әзірлеу арқылы экономиканың квазимемлекеттік секторының субъектілерін стратегиялық басқару саласында теориялық-практикалық білімді қалыптастыруға, жаңа енгізілімдер мен инновацияларды пайдалана отырып, ғылыми зерттеулер жүргізу үшін әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлерінің негізінде оларды таңдауды негіздеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мемлекеттік мекемелердегі жобалық басқарудың теориясы мен тәжірибесі
  Несиелер: 4

  Пән докторанттардың мемлекеттік басқарудағы жобаларды қалыптастыру және іске асыру кезінде жобалық тәсілді меңгеруіне бағытталған, нақты нәтижелерге қол жеткізуді нақты жоспарлау, жауапкершілікті дербестендіру және ресурстардың шектелген жағдайында тиімді ведомствоаралық өзара іс-қимыл жасау арқылы қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жаһандану жағдайында стратегиялық мемлекеттік басқару
  Несиелер: 4

  Курс докторанттардың жаһандану факторын, қазіргі экономикадағы жаһандануды тереңдетудің теріс және оң факторларын есепке ала отырып, стратегиялық мемлекеттік басқару жүйесінің дамуын, мемлекеттік стратегиялық жоспарлаудың негізгі құрауыштары мен технологияларын, жаһандану факторын есепке ала отырып, жаһандану үрдістерінің теориялық негіздері мен негізгі алғышарттарын зерделеуге және олардың мемлекеттік стратегиялық басқару жүйесіне әсер ету деңгейін анықтауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мемлекеттік бағдарламаларды басқару
  Несиелер: 4

  Курс докторанттардың басқарудағы бағдарламалық тәсілдің мазмұны, оның мүмкіндіктері мен шектеулері туралы түсінік жүйесін қалыптастыруға, стратегиялық басқару мен жоспарлауда бағдарламалық тәсілді қолдануға қажетті кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыруға және мемлекеттік бағдарламаларды мониторингілеу мен бағалау процесінде басқару міндеттерін шешуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қоғамдық сектор ресурстарын басқару стратегиясы: әдіснамалық тәсілдер мен тиімді практикалар
  Несиелер: 4

  Курс докторанттардың зерттеу және практикалық қызметте осы әдісті қолдану үшін қазіргі елдердің экономикасының қоғамдық секторындағы нәтижелері бойынша басқарудың және бюджеттеудің өзекті әдістерінің теориялық және практикалық негіздерін меңгеруіне бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON6

  Жаһандық және ұлттық экономикадағы стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін мемлекеттік және квазимемлекеттік секторлардың тиімді қызметін ұйымдастырудың талдамалық ойлау және стратегиялық көзқарас қабілетін көрсетеді

 • Код ON8

  Ғылыми, эксперименталдық және басқарушылық іс-әрекеттерді заманауи ғылыми әдістерге және білімге негізделген инновациялық технологияларға және өзіндік зерттеулердің нәтижелеріне негізделеді

 • Код ON5

  Мақсаттарға қол жеткізу және көрсетілетін қызметтердің сапасын қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының тиімділігін талдауды жүзеге асырады

 • Код ON1

  Қазіргі заманғы әдістеме мен құралдар негізінде ғылыми зерттеулерді жобалайды, ғылыми нәтижелерді генерациялайды және әлеуметтік-экономикалық жүйелерді қайта құру саласындағы идеяларды негіздейді

 • Код ON3

  Әлеуметтік қарым-қатынас, тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас дағдыларын қолдана отырып, білім алушылардың ғылыми-зерттеу, жобалық және оқу-кәсіптік қызметін ұйымдастырады

 • Код ON7

  Мемлекеттік орган қызметінің тиімділігін қамтамасыз етуге жобалық және бағдарламалық-нысаналы тәсілді талдау және енгізу дағдыларын көрсетеді

 • Код ON4

  Басқару міндеттерін шешу үшін математикалық модельдерді құрастырады және оларды ақпаратты өңдеудің заманауи электрондық әдістері мен бағдарламаларын пайдалана отырып шешеді

 • Код ON2

  Әлеуметтік-экономикалық ғылымдар саласында зерттеулер жүргізу кезінде мемлекеттік, орыс және ағылшын/неміс тілдерінде ауызша және жазбаша коммуникация дағдыларын пайдалана отырып, жаңа және күрделі идеяларды синтездей алады

Top