Жаңа білім беру бағдарламасы

8D01404 Дене шынықтыру және спорт в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Оқыту нәтижелері

  • педагогикалық қызметте пән саласын, зерттеу және педагогикалық өлшемдерді, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесінің даму тенденцияларын және нормативтік құқықтық актілерді,өзінің кәсіби құзыреттілігі саласында міндеттерді қойып, шеше алады және әртүрлі дене шынықтыру-спорттық құрылымдардағы диалектикалық өзгерістерге әсер ететін факторларды анықтай алады;
  • дене шынықтыру және спорт саласындағы ғылыми зерттеулерде ақпараттық технологияларды тиімді қолдана алады, жалпы,арнайы дене шынықтыру және техникалық-тактикалық дайындық дағдыларын меңгерген;
  • әлеуметтік, экономикалық құрылымдарға әсер ететін стратегиялық сыртқы және ішкі факторларды сыни бағалайды және жаңа идеяларды генерациялауға қабілетті;
  • дене шынықтыру-спорттық жаттығуларды қарастыру кезінде зерттеудің философиялық, педагогикалық, психологиялық әдістерін қолдана алады;
  • дене шынықтыру және спорт саласында ғылыми зерттеулер жүргізе алады,барлық кәсіби функцияларды толыққанды іске асырумен байланысты дене шынықтыру білім беру саласында ғылыми, шығармашылық, білім беру және әлеуметтік міндеттерді саралай және шеше алады, сыни талдау дағдыларын меңгерген;
  • әдіснамалық талдау дағдыларын меңгерген, болжау, модельдеу, жобалау әдістерін тәжірибеде қолдана білу, сонымен қатар зерттеу және практикалық тапсырмаларды шешу үшін дене шынықтыру-спорттық және пәнаралық білімді синтездей біледі;
  • әріптестеріне, ғылыми қоғамдастыққа және кең жұртшылыққа дене шынықтыру білім берудің теориясы мен әдіснамасы саласындағы өз білімі мен жетістіктерін хабарлай және сауатты таныстыра алады;
  • спорттық-педагогикалық үдерісті басқарады, спорттық-педагогикалық үдерісті басқарудың мақсаттары мен міндеттерін іске асырады, дене шынықтыру-спорттық ақпаратты талдайды және мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тиісті қорытындылар мен қорытындыларды сауатты тұжырымдайды;
Top