Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01406 Музыкалық білім 1,5 в Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 3

  Магистранттардың ғылыми зерттеулерді ұйымдастыруы және жүргізу үшін базалық білімдер мен дағдылар жүйесін қалыптастыруы; кәсіби білімді жүйелеу, кеңейту және бекіту, өзіндік ғылыми жұмыстарды, зерттеулер мен эксперименталды жүргізу дағдыларын қалыптастыру; диссертациялық жұмысты орындау кезінде әзірленетін ғылыми тақырып бойынша арнайы әдебиетті қолдану ерекшеліктерін зерттеу; деректерді талдау және өңдеудің түрлі әдістерін меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби менеджмент
  Несиелер: 2

  Магистранттардың ұйымның негізгі қағидаттары мен әдістерін игеруі, заманауи бизнес жағдайындағы кәсіпорынды басқару теориясы мен практикасының негіздерін, менеджмент саласындағы шешім қабылдау процестерін, салалық бәсекелестік жағдайындағы жұмыстың заманауи әдістері мен тәсілдерін меңгеруі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми жобаларда жоспарлау
  Несиелер: 3

  Магистранттар өз бетінше жалпылама талдау жүргізе білуі, зерттеулердің мақсаты мен міндеттерін қалыптастыра білуі; зерттеу әдістемесін таңдай білуі және ғылыми зерттеулерді жоспарлау және жүргізе білуі; орындалған зерттеулердің нәтижелері бойынша ғылыми есептер, шолулар, Жарияланымдар жасай білуі ; тиісті әлеуметтік, ғылыми және этикалық мәселелер бойынша пікір қалыптастыру үшін қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, қажетті мәліметтерді жинай білуі, өңдей білуі тиіс

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Магистранттар кәсіби лексикаға бағытталған тілді меңгеріп, кәсіби деңгейде диалог жүргізе алады. Пәнді оқу кезінде магистранттар: шет тілінде жазбаша және ауызша сөйлеу заңдылықтарын, құжаттарды және іскерлік хат алмасуды жүргізу негіздерін білуге; есту арқылы түсіну және мәтіндік материалды оқи білуге; монолог және диалогтік сөйлеу дағдыларын меңгеруге міндетті.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Музыкалық білім берудің әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Магистранттар заманауи ғылыми-зерттеу әдістері мен ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, музыканы оқыту теориясы, тарихы және әдістемесі, эстетикалық тәрбие және Музыкалық білім беру саласындағы кәсіби міндеттерді шешуге байланысты ғылыми-зерттеу қызметін өз бетінше жүзеге асыру қабілетіне ие болады. Пәнді игерудің соңғы мақсаты магистранттарды бітіру біліктілік жұмысын (ДРК) - магистрлік диссертацияны жазуға дайындау болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Музыкалық білім беру педагогикалық технологиялар
  Несиелер: 6

  Магистранттар музыканттың тұлғасын қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық шарттарын; музыканттың қызметіндегі танымдық үрдістерді, педагогикалық қарым-қатынас стилін қалыптастырудың тәрбиелік шарттарын үйренеді; педагогикалық технологияларды қолдану арқылы көркем-педагогикалық, көркем-әдістемелік және мәдени ағартушылық іскерліктер мен дағдыларды қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 3

  Магистранттар ғылым саласында танымдық дағдыларға ие болады; - ғылыми қызметтің мазмұны, оның әдістері мен білім формалары туралы терең идеяларды қалыптастырады; - түлектердің кәсіптік қызмет аясын айтарлықтай кеңейтіп қана қоймай, сонымен бірге оны рефлексивті, тиімді ететін философиялық және әдіснамалық мәдениетін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шығармашылық қызметтің психофизикалық ерекшеліктері
  Несиелер: 6

  Магистранттар адамның психофизикалық даму заңдылықтары туралы негізгі ұғымдар мен ғылыми негізделген идеяны игере алады; Дамуында және мінез-құлқында ауытқуы бар балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты даму заңдылықтарын зерттеу.Шығармашылық қызметті тереңірек және тиімді зерттеуге объективті психофизиологиялық критерийлерге негізделген ұсынылған әдістерді, әдістерді, жаттығуларды қолдана отырып зерттеуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түркі халықтарының музыкалық мәдениеті
  Несиелер: 6

  Магистранттар түркі халықтарының бай тарихы мен мәдениетін зерттей отырып отандық тарихтың түркі қоғамдастығының байланысын бірлігін ашып, түркі халықтарының тарихы әлемдік тарихтың ажырамас құрамдас бөлігі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Музыкалық терапия
  Несиелер: 6

  Магистранттар тұлғааралық қарым-қатынас барысында білікті музыкатотерапевт музыканы және оның әсер етудің барлық жақтарын — оқушының денсаулығын жақсарту немесе сақтау мақсатында физикалық, эмоциялық, зияткерлік, әлеуметтік, эстетикалық және рухани қолданады. музыкалық терапияны қолдану және қолдану дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шығыс мәдениетінің музыкасы
  Несиелер: 6

  Магистранттар музыкант мұғалімнің тарихи және теориялық білімінің негізін құрайтын Шығыс музыкалық мәдениетінің экспрессивті құралдары туралы теориялық ақпарат меңгереді; гуманитарлық білімнің және ең алдымен өнертанудың түрлі салаларында ғылыми тәсілдерге бағдарлау арқылы жалпы өнер тарихы мен отандық өнер тарихындағы Шығыстың музыкалық өнерінің рөлі туралы білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шығыс музыкасының эстетикасы
  Несиелер: 6

  Магистранттар ежелгі дәуірден қазіргі уақытқа дейінгі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері, сабақтастық және сабақтастық туралы объективті тарихи білім алады. этногенез, қазақ халқының мемлекеттілігінің қалыптасуы мен дамуының сабақтастығы; қазіргі заманғы өнертану эстетикасы саласындағы қазіргі тенденциялар туралы түсінік қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Магистранттар басқару психологиясы, оның мақсаттары мен міндеттері туралы түсініктерді меңгереді.Практикалық тапсырмаларды орындай отырып, басқару психологиясы бойынша жағдайларды шешеді. Топта жұмыс істей отырып, топтармен және ұжымдармен тиімді өзара іс-қимыл жасаудың, даулы жағдайларды шешудің әдістері мен тәсілдерін әзірлейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстандағы музыкалық білім беру педагогикасы
  Несиелер: 6

  Магистранттар Қазақстандағы музыкалық білімнің қазіргі жағдайын суреттеуі керек. Модуль мазмұны: мұғалім-музыкантты даярлауға кәсіби бағдарлау; музыкалық-педагогикалық ғылым мен практиканың интеграциясы, магистранттың шығармашылық іс-әрекетінде тәжірибе жинақтау, оның педагогикалық шеберлігін жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстанның қазіргі заманғы композиторларының шығармашылығы
  Несиелер: 6

  Магистранттар Қазақстандағы кәсіби музыканың даму тарихы, музыкалық жанрлар мен стильдердің дамуы туралы мәліметтер; Қазақстан композиторларының шығармашылық жолы мен қызметі туралы ақпарат алады; қазақ музыкасы тарихындағы қалыптасудың тарихи кезеңдері, кәсіби қазақ музыкалық мәдениетінің пайда болуы, қалыптасу және даму кезеңдері туралы, қазақ халық композиторларының шығармашылығы туралы білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Концерттік-орындаушылық шеберлік
  Несиелер: 5

  Магистранттар ансамбльдік орындаушылық саласында терең білімі бар, аккомпанементке шығармашылық көзқарасы бар, көркем талғамы бар, музыкалық шығарманың көркемдік мәнін дұрыс түсінетін кең бейінді суретші-музыкант тәрбиесінің түрлерін меңгереді; -ансамбльдік музицирлеу принциптеріне сәйкес шығарманы орындауға шығармашылық қарым-қатынасты, камералық-вокалдық ансамбльдегі солисттің рөлін дұрыс түсінуге тәрбиелейді..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық репертуарды орындау
  Несиелер: 3

  Магистранттар әр түрлі педагогикалық материалды қиындық дәрежесіне қарай бөлу, өзіне жүктелген тапсырмалар негізінде жеке оқушыға арналған жұмыстарды таңдау, оқушыны жанр мен стильде әртүрлі музыкамен таныстыру үшін жұмыстарды таңдау қабілеттерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шығармашылықты дамыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Магистранттар білім беру процесі субъектілерінің шығармашылық және креативтілікті дамыту әдіснамасы аспектісінде кәсіби құзыреттілікті қалыптастырады; шығармашылық қызмет пен креативтілікті дамытудың психологиялық және әдіснамалық негіздері туралы білім жүйесін қалыптастырады;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары білімі бар маманның біліктілік сипаттамасы
  Несиелер: 5

  Магистранттар жалпы ғылыми, кәсіби біліктілік аясында қажет маңызды кезең болып табылатын жоғары білім педагогикасы саласындағы құзыреттер жиынтығын құрайды. Болашақ маманның кәсіби және тұлғалық дамуы; курсқа бағытталған кәсіби білім жүйесін, құзыреттілік жүйесін тереңдету, жоғары білім жүйесі, оның ғылыми негіздері туралы, қазіргі кезеңдегі университет мектебінің білім беру моделінің динамикасының факторлары туралы магистранттардың идеяларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Орындаушылық өнер
  Несиелер: 3

  Магистранттар зерттелетін музыкалық аспапта орындаушылық шеберлікті, музыкалық жұмысты меңгеру процесінде жұмыс әдістемесін қалыптастырады. Олар әртүрлі стильдегі, дәуірдегі, әртүрлі күрделілік бағыттағы аспаптық шығармаларды оқиды. Олар қойылым тарихы туралы білім алады. Курс музыкалық аспаптардың құрылымдық және техникалық жетілуіне қатысты мәселелерді қамтуы керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Музыкалық мәтінді компьютерлік өңдеу
  Несиелер: 5

  Магистранттар мультимедиялық және музыкалық-компьютерлік технологиялар саласындағы білім жүйесін, сондай-ақ музыканың барлық жанрларының классикалық шығармаларының негізінде көркем талғамды қалыптастырады; - музыка саласында түрлі компьютерлік бағдарламаларды талдау және пайдалану дағдыларын дамытады; -компьютерлік бағдарламаларды өз бетінше меңгеруге, MIDI-файлын құрудағы шығармашылық шешімдердің дербестігіне дайындығы мен қабілеті ынталандырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби орындаушылық шеберлігінің тарихы
  Несиелер: 3

  Магистранттар музыкалық мәдениет қазынасынан және көрнекті классикалық композиторлар мен замандастардың классикалық мұраларынан, көрнекті классикалық композиторлар мен замандастардың классикалық мұрасынан, үлкен аспиранттардың практикалық базасынан, мәдени-этикалық көзқарастарынан, музыкалық және орындаушылық көкжиектерінен, аналитикалық ойлау, эрудициядан тұратын үлкен көркем репертуарға ие бола отырып, аспапта ойнаудың техникалық және орындаушылық шеберліктерінің жиынтығын құрайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Музыкалық педагогика
  Несиелер: 6

  Магистранттар музыкалық іс-әрекет психологиясы туралы кең және жүйелі білім негізінде кәсіптік білім беру кешенін игереді; музыканы қабылдау, қабылдау және жазу процесінде адамның ақыл-ой әрекетін ашатын ұғымдарды меңгеру; музыканттың кәсіби іс-әрекетін психологиялық талдау принциптерін меңгеру. Олар музыкалық білім мен практикалық тәжірибе кешенін берудің тиімді жолдары, құралдары мен әдістерімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Музыка пәнінің мұғаліміне дәріс оқу
  Несиелер: 5

  Магистранттар шешендік өнер негіздерін, әсерлі сөйлеу принциптерін практикалық игеруді, дәріс (дәріс-концерт) тақырыбының ерекшеліктерін игеруді және онымен сөйлеудің бастапқы дағдыларын меңгеруді; сөйлеу мәдениеті мен ой жүйелілігі мәдениетін меңгеруді жүзеге асыруды; сөйлеудің монологиялық және диалогтық формаларын, сондай-ақ тыңдаушыларға әсер етудің әртүрлі құралдарын пайдалануды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мектептегі ән сабағының компьютерлық технологиялары
  Несиелер: 5

  Магистранттар Музыка сабағында мектепте қолданылатын ең танымал заманауи компьютерлік технологиялармен танысады; операциялық жүйелердің қазіргі даму үрдістерімен танысады; танымал қолданбалы бағдарламаларды қолдану бойынша білімді жетілдіреді; мультимедиялық қолданбалы бағдарламалармен жұмыс істеудің кәсіби дағдыларын игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Музыкалық білім берудегі инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Магистранттар Музыкалық білім берудегі ғылыми-техникалық прогресті дамытудың негізгі бағыттарын меңгереді; заманауи технологиялардың жаратылыстану-ғылыми негіздері туралы кеңейтілген түсініктерді қалыптастырады; заманауи технологиялар мен инновацияларды басқару саласындағы кәсіби құзыреттілікті, сондай-ақ өндірістік үдерісті меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мастер-класс өткізу әдістері
  Несиелер: 5

  Магистранттар мастер-кластар өткізу дағдыларын, озық педагогикалық тәжірибені таратудың тиімді формаларының бірін қалыптастырады; оқу бағдарламасының нақты тақырыбы бойынша сабақтарды өткізудің оңтайлы ұйымдастырылуы мен әдістемесін көрсетуге, оқытудың оң тәжірибесін, оқытудың жаңа әдістемелік тәсілдері мен техникалық құралдарын қолдану тәртібін меңгеруге үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби шеберлікке шығармашылық дайындық
  Несиелер: 5

  Магистранттар әр түрлі стильдегі, жанрдағы шығармаларды, оның ішінде композитор-классиктердің, романтиктердің, қазіргі авторлардың шығарындыларын концерттік орындауға дайындықты жүзеге асырады; олардың ары қарайғы қызметіне қажетті заманауи орындаушылық саласында білім алады, халықтық-аспаптық мәдениеттің негізгі кезеңдері мен даму үрдістерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  ғылыми-педагогикалық зерттеулер контекстінде идеяларды дамыту және қолдану үшін негіз болып табылатын жоғары білім деңгейінде алынған білім мен дағдыларды пайдаланады

 • Код ON2

  кәсіби менеджмент негіздері саласында білім, білік және дағды алуға байланысты мақсаттарды талдайды және нақтылайды

 • Код ON3

  оқу процесінде Музыкалық білім берудің іргелі негіздерін және оның басқа ғылымдармен өзара байланысын, жоғары мектептегі ғылыми-әдістемелік және оқу-әдістемелік жұмыс негіздерін, әртүрлі білім беру технологияларын білуді қолданады

 • Код ON4

  өзінің кәсіби қызметінде осы білімдерді қолдана отырып, ақпаратты жинаудың, сақтаудың, өңдеудің компьютерлік әдістерін тәжірибеде қолдана алады

 • Код ON5

  мәдениетпен, өнермен, кәсіби музыкалық терминологиямен, орындаушылық шеберлікпен байланысты кәсіби қызмет жағдайында алған теориялық білім мен практикалық шығармашылық жұмыс дағдыларын жүзеге асырады

 • Код ON6

  жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігі мен музыкалық білім беру саласында іргелі теориялық-әдіснамалық дайындықты синтездейді;

 • Код ON7

  өзінің педагогикалық қызметінде жоғары мектептің Педагогика және психология білімін қолдана отырып, жас ерекшелік педагогикасы мен психологиясы ерекшеліктерін және әртүрлі психодиагностикалық әдістерді кәсіби қолданады

 • Код ON8

  Қазақстан мен шет елдердегі жоғары мектеп педагогикасының негізгі жетістіктерін, проблемалары мен даму үрдістерін, сондай-ақ Педагогикалық қызметті моделдеудің заманауи тәсілдерін бағалай отырып, ЖОО педагогикасы мен психологиясы саласында алған жүйелі білімді жүзеге асыруға қабілетті

Top