Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01508 География-тарих в Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты «География-тарих» білім беру бағдарламасы бойынша білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты университеттің миссиясы мен академиялық саясатын және стратегиялық даму жоспарына сай сыни тұрғыдан ойлайтын, шығармашыл және функционалды сауатты, кәсіби қызметі үшін қажетті құзіреттіліктерді игерген, өмір бойы білім алатын, еңбек нарығының жаңа талабы бойынша білікті маман дайындау. Заманауи кәсіби стандарттар талаптарына сәйкес, география және тарих ғылымында іргелі негізгі білімі бар бакалаврларды дайындау және жас ғалымдардың ғылыми-зерттеу жұмыстарының тиімділігін арттыру болып табылады. Сонымен қатар тарихи білімді бойына сіңіре отырып, жинақталған ұлттық-мәдени жетістіктерден, айтулы тұлғалардың жарқын істерінен қорытынды жасап, өткен өмірден сабақ алып, қателікті қайталамауға, келешекті болжай білетін ұлтжанды азамат қалыптастыру
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B014 География мұғалімдерін даярлау
 • Білім беру саласы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
 • Ежелгі дүние тарихы
  Несиелер: 5

  Алғашқы қауымдық құрылыстың ыдырауы мен құлиеленушілік құрылыстың қалыптасуын анықтайды. Ежелгі елдердің шаруашылығына географиялық ортаның тигізген әсерін баяндайды. Ежелгі Еуропа және Азия тарихындағы алғашқы мемлекеттердің пайда болуын бағалайды. Алғашқы елдердің саяси тарихын салыстырады. Адамзаттың мәдени және ғылыми дамуының маңызды кезеңдерін дәйектейді. Ежелгі заманның тарихи үдерістерін тұжырымдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Европа елдерінің ежелгі дүние тарихы

  Антика елдері туралы жалпы түсінік қалыптастырады. Алғашқы адамдардың қауымдық өмір тіршілігінен бастап, құлиеленушілі�� құрылыстың өріс алуына негіз болған теңсіздік пен таптық қатынастардың қалыптасуы мен даму тарихын кезеңдерді қамтиды. Антика елдерінің саяси құрылымы мен әлеуметтік-экономикалық жағдайын, мәдениеті мен оның қазіргі өркениетке қосқан үлесін талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Топография, геодезия негіздерімен

  Жердің пішіні мен көлемі туралы жалпы ұғымдарды анықтайды. Сызықтарды бағдарлау құрылғыларын түсіндіреді. Топографиялық карталардың географиялық мазмұнын пайдаланды. Топографиялық карталар мен пландардың атаужүйесі мен графтауын ажыратады. Геодезиялық тірек торын бағалайды. Түсірім жұмыстарының ұйымдастырылуын жоспарлайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Картография, топография негіздерімен
  Несиелер: 6

  Географиялық карта туралы жалпы түсінікті анықтайды. Географиялық карталардың математикалық негізін түсіндіреді. Географиялық картадағы жазуларды, тақырыптық карталарды қолданады. Картографиялық проекцияны және карталардың жіктемесін салыстырады. Атластар мен географиялық, топографиялық карталарды ұсынады. Топографиялық картадағы географиялық және тік бұрышты координаттарды, географиялық объектілерді жобалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жалпы жертану
  Несиелер: 5

  Геосфераның құрамдас бөліктерін, құрылымын, даму заңдылықтарын, динамикалық ерекшеліктері іс әрекеті мен дамуын, біртұтас ғаламдық табиғат кешені ретінде анықтайды. Географиялық қабықтың құрылымымен, даму заңдылықтарымен таныстырады. Табиғат компоненттерінің өзара байланысы мен өзара үйлесімділігін, физикалық географияның теориялық тұжырымдарын, табиғатты тиімді пайдалану мәселелерін талдайды. Географиялық қабық кешендерін, олардың өзара байланыста болатынын анықтайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 3

  Балалар организмінің функцияларының жасқа байланысты қалыптасуы мен даму заңдылықтарын қарастырады. Болашақ педагогтарға балалар мен жасөспірімдер ағзасында жасқа байланысты болатын анатомо-физиологиялық ерекшеліктерді білуге үйрету және салауатты өмір салтын қалыптастыру жолдары туралы мағлұмат береді. Оқушылардың психофизиологиялық ерекшеліктерін кәсіби шешуге баулиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 3

  Бағалау жəне олардың түрлері, білім беру үдерісіндегі бағалаудың орны мен рөлін айқындайды. Тұлғаға бағытталған оқытудың бағалау жүйесінің ерекшеліктерін, критериалды бағалаудың ұстанымдарын меңгертеді. Критериалды бағалау бойынша білімді кəсіби іс-əрекетте қолдану жолдары сипаттайды. Оқу жетістіктерін бағалаудың түрлерін түсіндіреді. Оқу пəндерін оқыту бойынша жиынтық жəне қалыптастырушы бағалауды жүзеге асыру тәсілдерін игертеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 3

  Табиғат пен қоғам арасындағы негізгі заңдылықтар жөнінде түсініктерді қалыптастырады. Экология бағытында алған білімдері мен түсініктерін кәсіби деңгейде қолдануға машықтандырады. Төтенше жағдайлар кезінде дұрыс іс-әрекет етуге, оларды алдын-алу іс-шараларын жасауға дайындайды. Жаңа техника мен технологиялық процесстердің қауіпсіз жағдайларын анықтайды. Табиғи ортаның экологиялық жағдайы, қоршаған ортаға өндірістің техногенді әсерлерін бағалай білуге үйретеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік, құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Экономикалық және құқықтық заңдарды, категорияларды және оның қызметтерін түсіндіреді. Құқықтың, кәсіпкерліктің негізін сипаттап, топтау арқылы айқындайды.Экономикалық-құқықтық актілерді тәжірибеде қолдануға машықтандырады. Қоғамдағы орын алатын қылмыстар мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттердің алдын алу сипатталады. Сыбайлас жемқорлықпен күресудің құқықтық және кәсіпкерлік тұжырымдамаларын жобалауды қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түркі халықтарының тарихы
  Несиелер: 3

  Түркі мемлекеттерінің пайда болуы, дамуы, дағдарысқа ұшырауы мәселелерін баяндайды. Негізгі теориялық мәселелерді және ұғымдарды анықтайды. Түркі халықтарының әлеуметтік-мәдени өзгерістерін бағалайды. Жаһандану процессінде ұлттық болмысын сақтауда түркі халықтарының жағдайын талдайды. Түркі халықтары тарихына қатысты мағлұматтар мен түркі мемлекеттері тарихының зерттелуін тексереді. Тәуелсіз түркі мемлекеттері мен автономды түркі республикалардың саясатын тұжырымдайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстанның ежелгі тарихының тарихнамасы

  Қазақстанның көне заман тарихнамасының даму кезеңдерін анықтайды. Тарих ғылымы мен тарихнаманың даму байланысын түсіндіреді. Тарихшылар мен тарихнамашылардың шығармашылық мұрасын қолданады. Тарих ғылымының жалпы және жекеленген мәселелерінің ғылыми түсініктемелерін талдайды. Тарихнамадағы тарихи дағдыларды ұсынады. Тарихи, ғылыми зерттеулер мен еңбектердің кестелерін құрастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстанның ежелгі заман тарихы
  Несиелер: 6

  Қазақстанның көне тарихын әлемдік тарихтың құрамдас бір бөлігі ретінде суреттейді. Деректер мен тарихнаманы жіктейді. Археологиялық, фармациялық және өркениеттік тәсілдерді түсіндіреді. Қола және темір дәуіріндегі қоғамның өркениеттік ерекшеліктерін ажыратады. Алғашқы тайпалық одақтар мен мемлекеттік бірлестіктердің тарихын бағалайды. Қазақ халқының ежелгі тарихи жолын әзірлейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Педагог ғалымдардың ой-пікірлері мен ғылыми теориялық негіздерін тұжырымдайды. Педагогикалық қызмет түрлерін жоспарлайды. Оқыту мен тәрбиенің қазіргі педагогикалық технологияларын кәсіби әрекетінде қолдануға қабілеттендіреді. Білім беру жүйесіндегі педагогикалық қызмет түрлерін талдайды. Ұжымда тәрбие процесін ұйымдастырады. Шығармашылық тапсырмаларды, жобаларды әзірлейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 3

  Жазуға қойылатын негізгі талаптармен таныстырады. Жазбаша ғылыми коммуникация дағдыларын қалыптастырады. Идеяларды жазбаша түрде білдіру және оларды дәлелдей білу іскерлігін қалыптастырады. Академиялық жұмыстарды құрылымдауға және эссе, мақалалар мен аннотацияларды жазуға үйретеді. Ғылыми мәселе бойынша ойды еркін және дәлелді түрде баяндай білуді қалыптастырады. Тиісті лексиканы пайдаланады. Мәтінді редакциялау дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы геология геоморфология негіздерімен
  Несиелер: 6

  Жер және жер қыртысының құрамы, құрылысы, шығу тегі және дамуы туралы сипаттайды Геохронологиялық кесте, геологияның салалық құрылымы, геологиялық процесстер жайлы терең және жүйелі білім береді. Жер қойнауында және жер бетінде болып жататын табиғи процестерді дұрыс түсіндіреді. Жер қойнауындағы пайдалы қазбаларды ұтымды пайдалануға жер қойнауын қорғауға бағыт береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Тәрбие процесінің ізгілік және гуманитарлық қағидаларын қарастырады. Қазіргі заманғы тәрбие жұмысының стратегиялық басымдылықтарын анықтайды. Тәрбиелік жүйенің оңтайлылық, құрылымдылық, функционалдылық, интегративтілік бағыттарын меңгертеді. Педагогикалық қолдау тактикасын кәсіби қызметінде пайдалана алады. Мектеп пен сыныптың6 оқушы мен отбасының өзара әркеттестігін ұйымдастыруда алуан түрлі формаларды жоспарлауды үйретеді. Балалар ұжымын дамытуда тәрбие жұмыстарының стратегиясын талдайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Қазіргі менеджменттің мәнін, мақсаттары мен міндеттерін түсіндіреді. Менеджменттің жетекші заңдылықтары мен принциптерін басшылыққа алады. Педагогикалық іс-әрекеттің жаңашылдық бағыттарын меңгертеді. Жаңалықты басқарудағы тиімді технологияларды кәсіби тұрғыда (модерация, жобалау) қолдана алады. Тұтас педагогикалық процестің диагностикасын жасайды. Мектептің жұмысын жоспарлаудың барлық түрлерінің орындалуын талдатады. Мектепті басқарудың инновациялық технологиялық моделін құрастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Палеогеография

  Палеографияның пайда болуы мен әдіснамалық негіздерін анықтайды. Палеографиялық зерттеулердің кезеңдерін талқылайды. Палеографиядағы гипотезалар мен теорияларды, заң мен заңдылықтарды пайдаланады. Палеографияның космогоникалық негіздерін талдайды. Жердің литосфера, атмосфера және гидросфераларының дамуын дәлелдейді. Жер биосферасының пайда болуы мен дамуын тұжырымдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Дене шынықтыру және спорт білім беру бағдарламасын оқытуда кәсіби терминдер мен ұғымдарды меңгертеді. Болашақ дене шынықтыру мұғалімдерінің коммуникативтік кәсіби құзыреттілігін анықтайды. Іскерлік сұхбаттар, кәсіби сипаттағы диалогтар жүргізеді және іскерлік этикет нормаларын, тұлғааралық қарым-қатынаста сауатты қолдануға баулиды. Орыс тілін басқа тілдермен салыстыра отырып, ерекшеліктерін ажыратуға машықтандырады. Оқытуда, тәрбиеде көптілділік тәсілдемені жүзеге асырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Инклюзивті білім берудің нормативтік-құқықтық базалары мен әдіснамалық негіздерін түсіндіреді. Мүмкіндігі шектеулі балаларға психологиялық-педагогикалық қолдау көрсетудегі заманауи модельдер жөніндегі ұғымдар анықтайды. Мүмкіндігі шектеулі балалардың түзету-психологиялық іс-әрекетінің технологиясы мен теориялық білім негіздерін практикада қолдануға үйретеді. Білім беру ұйымдарындарының қызметкерлерімен, балалармен және ата-аналармен жұмыс жүргізеді. Психология-медико-педагогикалық консилиумның қызметін ұйымдастырады. Инклюзивті процестердің тиімділігін талдау құралы ретінде мониторинг технологиясын қолдануды қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орта Азия халықтарының тарихы

  Ежелгіден қазіргі күнге дейінгі Орта Азия халықтарының тарихын анықтайды. Этногенездің үздіксіздігі мен сабақтастығын бақылайды. Халықтардың қалыптасуы мен дамуын түсіндіреді. Орта Азия халықтарының әлеуметтік құрамын сыни талдайды. Орта Азия халықтарының мәдениеті мен өнерін бағалайды. Орта Азия халықтарының саяси институтын жобалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Географияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Географияны оқыту әдістемесінің проблемаларын, географияны оқыту әдістемесінің басқа ғылымдармен байланысын анықтайды. Географияны оқыту әдісінің заманауи кезеңдегі дамуын, Қазақстанның тәуелсіздік кезеңіндегі оқыту әдістерінің жаңғыруын салыстырады. Мектепте оқыту мен бағалаудың жаңа тәсілдерін, олардың ерекшеліктерін, оқыту нəтижелерін бағалаудың қазіргі құралдарымен, оларды қолданудың əдіснамалық негіздерімен қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Дене шынықтыру және спорттың кәсіби қатынас саласындағы танымдық міндетті шешуге керекті ақпаратты тыңдау арқылы үйретеді. Монолог мәтіннің негізгі мағынасын талқылауға бағыттайды. Түрлі стильде жазылған мәтін түрлерін өз мамандығына сәйкес негізгі ақпараттарды тұжырымдайды. Кәсіби бағдарлы іс-қағаздарды, нұсқауларды оқып үйрену қабілетін меңгертеді. Кәсіби сөйлеу жағдаяттарында сұхбат түрлеріне еркін араласып сөйлесу дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дінтану
  Несиелер: 3

  Әлемдік және дәстүрлі діндердің құрылымын, тәжірибесі мен ерекшеліктерін анықтайды. Экстремизм, терроризм жәнедіни радикализм идеологияларын жіктейді. Дін философиясы мен теологиясының басты бағыттарын сипаттайды. Ғылыми, оқу әдебиеттерін, электронды дереккөздерін қолданады. Әлемдік діндердегі идеялардың мазмұнына, дәстүрлі емес діни ағымдардың жұмыстарына талдау жасайды. Діни, толеранттылық қасиеттерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • "Мәңгілік ел" құндылықтары және рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстанның рухани жаңғыруының негізгі бағыттарын анықтайды. Жастардың рухани мәдениетінің даму бағыттарын түсіндіреді. Жаңа гуманитарлық білім, қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулықтардың даму идеяларын қолданады. Қоғамдық сананы жаңғыртуын және заманауи мәдени құндылықтарды салыстырады. Елбасының «Мәңгілік Ел» идеясын өз ұстанымына айналдыруға үйретеді. Мемлекетіміздің тұрақтылығын сақтауда бәсекеге қабілетті ұрпақты тәрбиелеп дайындайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ортағасырлар тарихы
  Несиелер: 5

  Ортағасырлар тарихындағы феодалдық қатынастардың алғышарттары мен феодалдық қоғамның даму кезеңдерін қарастырады. Ортағасыр тарихының тарихи кезеңдерін жіктейді. Ортағасырлар елдерінің тарихын тарихи формация негізінде бағалайды. Мемлекеттердің ортағасырдағы өзіндік ерекшіліктерін салыстырады. Ортағасырлардағы қоғамның әлеуметтік-экономикалық және саяси жағдайын ұсынады. Орта ғасыр дәуірінде орын алған тарихи оқиғалардың мәнін тұжырымдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жастар саясаты
  Несиелер: 3

  Мемлекеттік жастар саясаты туралы жалпы түсінік қалыптастырады. Мемлекеттік жастар саясатының заңнамалық негізін және оларды орындау қажеттілігін айқындайды. Жастардың әлеуметтенуі процесін сипаттайды-жастарды қоғамдық пайдалы өмірге тартудың басты тетігі, жас ұрпақтың елдің қоғамдық дамуына қатысуы. Жастар саясаты саласындағы халықаралық тәжірибе мен әлемдік үрдістерді сипаттайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан тарихының жаңа және қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 6

  ХVШ ғасырдың бірінші жартысынан бүгінгі күнгі дейінгі тарихи оқиғаларды қарастырады. Дерек базаларды мен отандық тарихнамаға жаңа көзқарас тұрғысынан талқылайды. Қазақстанның Ресей империясының құрамына енуінің экономикалық, әлеуметтік, саяси және рухани салдарын бағалайды. Кеңестік Қазақстанның тарихи мәселелерін талдайды. Тәуелсіз Қазақстанда жүргізілген реформалардың мазмұнын ұсынады. Қазіргі қоғамдық және ұлтаралық келісімнің нығаюын тұжырымдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ диаспорасының тарихы

  Қазақ диаспорасының тарихы және қазіргі кезеңдегі мәселелерін анықтайды. Қазақ диаспорасының шетелдегі орны мен көкейтесті мәселелерін баяндайды. Қазақ ирреденттерінің қалыптасуы мен оның диаспораға өту үдерісін тарихи тұрғыдан бағалайды. Қазақ диаспорасының әлеуметтік–экономикалық және саяси тарихын талдайды. Қазақ диаспорасының болашақтағы даму үрдісін ұсынады. Шетелдегі қазақтардың этникалық тарихын, этнологиялық ерекшелігін әзірлейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Елтану

  Мемлекеттер мен елдердің географиялық орнын анықтайды. Физикалық географиялық жағдайына (климаты, топырағы өсімдігі, жан-жануарлары, пайдалы қазбалары, рельефі) сипаттама береді. Халқының әлеуметтік жағдайы (халықтың саны, табиғи өсімі, жыныстық құрылымы,орташа өмір сүру ұзақтығы, тілі мен діні, этникалық құрамы, орташа өмір сүру деңгейі), ауыр және жеңіл, тамақ өнеркәсібтеріне, ауыл шаруашылығына, транспортына сыртқы экономикалық байланысына жалпы экономикалық географиялық тұрғыда салыстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік саяси географиясы (minor)
  Несиелер: 3

  Экономикалық және әлеуметтік география ұғымын түсіндіреді. Қазақстанның экономикалық дамуының негізгі кезеңдерін, әлем картасындағы орнын, экономикалық әлеуетін, ресурстарын, өндіріс факторларын, халық және еңбек ресурстарын, салааралық кешендері және экономикалық аудандарын анықтайды. Қазақстанның экономикалық географиялық жағдайын және саяси әкімшіліктік құрылымын, көші-қон деңгейін, табиғи өсуін, өнеркәсіп орындарының орналасу заңдылықтарын талдайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жалпы метерология

  Метеорологиялық бақылауларды ұйымдастырудың негізгі бағыттарын анықтайды. Кеңістікте және уақытта метеорологиялық жағдайлардың қалыптасу заңдылықтарын бақылайды. Топырақтың, ауаның, өсімдіктердің, жануарлардың жай-күйіне метеорологиялық факторлардың әсерін бағалайды. Қолайсыз және қауіпті гидрометеорологиялық құбылыстарға қарсы күрес әдістерін талдайды. Атмосферада болып жатқан құбылыстар мен үдерістердің физикалық мәнін дәлелдейді. Метеорологиялық жұмыстар мен бақылауларды жоспарлайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанның туризм географиясы (minor)

  Халықаралық туризмнің генезисін, эволюциясын және механизімін, туристік аудандардың қалыптасуының негізгі алғышарттары мен олардың классификациясын анықтайды. Туристік қызметтің табиғи және әлеуметтік-экономикалық ресурстарын және оларды тиімді пайдалану қағидаларын талқылайды. Туризмнің тұрақты дамуын бағалау әдістерін қолданады. Туризмология саласындағы статистикалық мәліметтерді сараптайды. Туристік рекреациялық ресурстарға және олар орналасқан территорияларға рекреациялық баға беру әдістемесін жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Метереология және климатология
  Несиелер: 6

  Атмосфераның құрамы мен құрылысы анықтайды. Жер бетінің жылулық режимін талқылайды. Атмосферадағы су буының конденсациясын түсіндіреді. Атмосфераның жалпы циркуляциясының элементтерін ажыратады. Жер бетіндегі климаттық элементтердің бөлінуін тексереді. Метеорологиялық мәліметтерді климаттық тұрғыдан өңдейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инновациялық технологиялар және мектепте оқыту процесін ұйымдастыру
  Несиелер: 3

  Мектепте оқыту процесін ұйымдастыру мен оқытудың инновациялық технологияларының ерекшеліктерімен танысады. Инновациялық технологиялардың теориялық және практикалық негіздерін қолданады. Инновациялық технологиялардың әдістерін, функцияларын, олардың оқу процесіндегі тиімділігін саралайды. Пәнаралық инновациялық технологиялар арқылы оқушыларды ынталандыруға тигізетін ықпалын тұжырымдайды. ZOOM,Webex және т. б. электронды оқытудың онлайн-платформаларын пайдалана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанның ортағасырлар тарихы
  Несиелер: 5

  Қазақстанның орта ғасырдағы тарихи оқиғалар мен құбылыстарды үйлестіреді. Қазақстанның орта ғасыр тарихының негізгі ұғымдары мен тарихи үдерістерін баяндайды. Тарихи деректер мен құжаттарды таңдайды. Орта ғасыр замандағы қоғамның әлеуметтік-экономикалық, саяси жағдайын ажыратады. Орта ғасырдағы тарихи үдерістердің заңдылықтары мен қозғаушы күшерін дәйектейді. Қазақстанның орта ғасыр тарихын оқытудың жаңа технологияларын өңдейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тарихты оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Тарихты оқыту әдістері мен негізгі ұғымдарды анықтайды. Тарихты оқытудың методикалық жүйесінің пайда болуын баяндайды. Әдістеменің ғылым ретінде қалыптасуын анықтайтын факторларды түсіндіреді. Тарихты оқыту әдістемесінің тарихи және саяси - әлеуметтік пәндермен байланыста қарастырады. Тарихты оқыту процесін зерттеу әдістерін ұсынады. Тарих пәнін оқытудың әдіс-тәсілдерін педагогикалық тұрғыдан әзірлейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы
  Несиелер: 3

  Географиялық қабықтың дамуының жалпы түсінігі, жер шарындағы климаттық белдеулердің қалыптасу заңдылықтарын анықтайды. Құрлықтар мен мұхиттардың табиғи кешендерінің кеңістік бойынша таралуын (географиялық белдеулер, аймақтар, секторлар, првинциялар) қарастырады. Табиғи ортаның негізгі бөліктерінің өзара байланысы мен өзара қатынасын сипаттайды. Материктер мен мұхиттардың аймақтық және провинциялық физика-географиялық ерекшеліктерін талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ хандығының тарихы

  Қазақ хандығының пайда болуының алғышарттарын анықтайды. Қазақ халқының этникалық құрамы мен қалыптасуын түсіндіреді. Қазақ жүздерінің этносаяси және шаруашылық факторларын бағалайды. Қазақ хандығының саяси және әлеуметтік-экономикалық тарихын талдайды. Қазақ тарихындағы ұлы тұлғалардың ролін дәлелдейді. Қазақ хандығының ұлттық және мәдени саясатын тұжырымдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанда географиялық және тарихи білім беру

  Географиялық білімнің Қазақстандағы дамуын анықтайды. Қазақстан географиясын оқытудағы психология мен педагогика пәндерімен байланысын пайдаланады. Қазақстан Республикасының білім беру концепциясындағы географиялық білімнің орнын қарастырады. Қазақстанның физикалық, әлеуметтік-экономикалық географиясын оқытуда жаңа әдіс тәсілдерін түсіндіреді. Сабақтарда көрнекі құралдарды пайдалану мүмкіндіктері мен өзіндік және практикалық жұмыстар түрлерімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанның физикалық географиясы
  Несиелер: 6

  Республикамыздың табиғат кешендерінің таралу заңдылықтарын анықтайды. Қазіргі кездегі физикалық-географиялық жағдайларды зерттеу мен қолданбалы зерттеулердің басты алғышарттарын қарастырады. Жекеленген аймақтардың физикалық-географиялық ерекшеліктерін, табиғат кешендерінің бір-бірімен қарым-қатынасын түсіндіреді. Табиғат кешендеріндегі құбылыстар мен процестерді, Қазақстан аумағының ландшафт бірліктерінің күрделі құрылымдарын зерттеуге үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орта Азия мен Қазақстандағы сәулет өнерінің тарихы

  Орта Азия мен Қазақстанның сәулет өнерінің ерте заманнан ХХІ ғ. дейінгі дамуын анықтайды. Сәулет өнерінің тарихы мен тарихнамасын, деректену методологиясын талқылайды. Байырғы өнер туындыларынның икемділігін қолданады. Сәулет өнері ескерткіштерінің ерекшеліктерін салыстырады. Тарихи жәдігерлерді бағалайды. Орта Азия мен Қазақстанның сәулет өнерінің заттай және рухани құндылықтарын тұжырымдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дүниежүзінің туризм географиясы

  Әлемдегі және Қазақстандағы туризмнің заманауи жағдайы мен мәселелерін анықтайды. Туризм саласындағы кеңістіктік-уақыттық үрдістерді түсінеді және басқару қабілетін талдайды. Жұмыс уақытын тиімді жоспарлайды. Білім алу стратегиясын құрастырады, өзекті мәселелерді шешу жолдарын қарастырады. Табиғат жайлы және туризм индустриясының әлемдік, аймақтық және ұлттық деңгейлеріндегі мағынасы мен ерекшеліктері жайлы дәйектемелер ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түркістан облысының географиясы

  Түркістан облысының физикалық географиясына жалпы шолу жасайды. Географиялық орнын, шекарасын, құрылу тарихын, жер бедері және геологиялық құрылысын анықтайды. Климаты және ішкі суларына сипаттама жасайды. Түркістан облысының табиғат ресурстары мен шаруашылық географиясының ерекшелігін, халқы мен еңбек ресурстарын, экологиялық ахуалын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастар тарихы

  Халықаралық қатынастар тарихының даму заңдылықтарын қарастырады. Жаһандық, аймақтық немесе екі жақты қатынастардың деңгейіндегі мемлекеттік қарым-қатынастарды талқылайды. Мемлекеттердің саяси сипаты мен тарихи үдерісін бағалайды. Халықаралық қатынаста тарихи-саяси саласының әсерін талдайды. Жаңа және қазіргі замандағы халықаралық қатынастар мәселесін ұсынады. Отаршылдық империялардың қалыптасуы мен отаршылдық жүйенің күйреуін тұжырымдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлем өркениетінің тарихы (minor)

  Дүниежүзілік өркениеттердің бір-бірімен сабақтастығын анықтайды. Әлеуметтік - этникалық құндылықтырды түсіндіреді. Өзге елдердің өркениеттеріне баға береді. Әлем өркениеттерінің дүниежүзі тарихындағы алатын орны туралы құнды мәліметтерді талдайды. Әлем елдерінің өркениет жүйесін бағалайды. Әлем елдері өркениетінің даму үдерісінің теориялық негіздерін жоспарлайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жаңартылған бағдарлама бойынша география және тарихты оқыту
  Несиелер: 3

  Оқытудың жаңа әдістемелік технологияларының негізін айқындайды. Тарихи және географиялық білім алудағы жаңа әдіснамалық ұстанымдарды түсіндіреді. Қазақстан тарихының хронологиялық кезеңін анықтауда жаңа технологиялық тәсілдерді пайдаланады. Қазақстан тарихын және географиясын оқытудың әдістемесі жетістіктерінің, мәдени-өркениеттілік тәжірибесін игереді. Қазақстан тарихын және географиясын оқытуды белсендендіру және интенсивтендіру негізіндегі педагогикалық технологияларды қарастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дүниежүзінің экономикалық және әлеуметтік саяси географиясы
  Несиелер: 5

  Дүние жүзінің саяси картасын, табиғат жағдайлары мен ресурстарын, халқын, шаруашылығын, өнеркәсібін, еңбек ресурстарын, халықаралық экономикалық байланыстарын қарастырады. Дүние жүзі аймақтары бойынша мемлекеттердің құрамы мен құрылымын талқылайды. Негізгі даму бағыттарын, сыртқы экономикалық байланыстары мен ішкі айырмашылықтарын сипаттайды. Геосаяси жағдайларды, ғаламдық экологиялық мәселелерді шешуге дағдыландырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дүниежүзі тарихының өзекті мәселелері (minor)
  Несиелер: 5

  Әлем елдерінің өзекті мәселелерінің тарихи құрылымын анықтайды. Мемлекеттік саясатын және тарихи үрдістерін ажыратады. Тарихи таным мен технологиялық өркендеу мәселелерін қолданады. Мемлекеттердің саяси және әлеуметтік дамуы туралы мағлұматтарды салыстырады. Тарихи дереккөздер арқылы жаңа ойлар ұсына біледі. Дүние жүзілік тарихи процестердің заңдылықтарын тұжырымдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дүниежүзі елдерінің жаңа заман тарихы
  Несиелер: 6

  Жаңа заман дүниежүзі халықтарының тарихы мен тарихнамасын анықтайды. Саяси және әлеуметтік-экономикалық даму үдерістерін түсіндіреді. Шығыстағы капиталистік қатынастардың негізгі генезисі мен отарлаудың әсерін дәйектейді. Африкадағы тайпалық қатынастарын талдайды. Азия және Африка елдерінің өзіндік ерекшеліктері мен тарихының басты оқиғаларын ұсынады. Дүниежүзі елдерінде орын алған өзгерістерді тұжырымдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Археология
  Несиелер: 5

  Археологиялық деректерді, далалық және камералық зерттеу әдістерін суреттейді. Археологиялық зерттеулердің процедуралық қадамдарын баяндайды. Арнайы библиографиялық көрсеткіштерді қолданады. Археологияның негізгі тарауларын ажыратады. Қазіргі заманғы арнаулы археологиялық зерттеулерді сынайды. Археологиялық зерттеулер жүргізу барысында қазба жұмыстарының арнайы қағидаларын өңдейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 4

  Азия және Африка елдерінің тарихи үрдістерін және хронологиялық шеңберін анықтайды. Азия, Африка елдерінің тарихи деректердің түрлі көздерін пайдаланады. Қазіргі заман тарихындағы Азия Африка елдерінің саяси және әлеуметтік-экономикалық жағдайын талдайды. Мемлекеттердің өзіндік ерекшеліктерін ұсынады. Азия және Африка елдеріндегі тарихи оқиғалардың заңдылықтары мен туындау себептерін әзірлейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Тарихнама

  Тарих ғылымының және тарихнаманың даму байланысын түсіндіреді. Тарихи мұраға сыни көзқарас қалыптастырады. Тарихнама дағдыларын тәжірибе жүзінде қолданады. Ақпараттың артықшылықтары мен кемшіліктерін сыни көзқараспен бағалайды. XVIII ғасырдың 2-жартысы мен XX ғасырдың басындағы тарихнаманың заңдылықтарын талқылайды. Қазан төңкерісінен кейінгі және тәуелсіздік жағдайындағы Қазақстан тарихнамасына сыни баға беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Европа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 4

  Европа және Америка елдерінің құрылымы мен мазмұнын анықтайды. Европа және Америка елдерінің қазіргі замандағы саяси дамуын баяндайды. Жетекші мемлекеттердің экономикалық және әлеуметтік қатынастарын бағалайды. Тарихи үрдістер мен құбылдыстарын салыстырады. Батыс өркениеттің даму заңдылықтарын дәйектейді. Еуропа мен Американың қазіргі замандағы тарихи тұлғалары, мемлекет көсемдері мен саяси қайраткерлердің болмысын тұжырымдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Дипломалды практика
  Несиелер: 10

  Тарихи ғылыми зерттеулердің методологиясы мен әдістерін анықтайды. Практикада теориялық және эксперименттік зерттеу әдістерін ұтымды, орынды қолдана алуға бейімдейді. Білім мазмұнын меңгеру деңгейін зерделей отырып, білім ортасын зерттеуге, оқытудың қажеттілігі мен қиыншылықтарын, білім алушылардың жеке ерекшеліктерінің диагностикалау нәтижесін талдауға машықтандырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Деректану

  Тарихи деректерді талдау методикасы мен принциптері және деректің шынайылық деңгейін анықтайды. Деректерді іздеп табу, таңдау және сыни талдауды қалыптастырады. Деректерді талдау және оны іс жүзінде пайдалана білу мүмкіндігін игереді. Деректанудың ұғымдық-терминологиялық ақпаратын меңгереді. Деректанудан алған білімін және дағдыларын тәжірибе жүзінде қолданады. Ақпараттың артықшылықтары мен кемшіліктерін сыни көзқараспен бағалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Тарихи мәселелерді талдай алады, себеп-салдарлық байланыстарды орнатады. Қазіргі заманғы Қазақстан тарихында орын алған негізгі фактілерді және оқиғаларды біледі. Қазіргі заманның философиялық мәселелері бойынша білімін жоғары деңгейде көрсетеді.

 • Код ON5

  Әңгіме барысында өз ойын қазақ, орыс, шет тілдерінде еркін жеткізе біледі және кәсіптік тілдесу барысында сұхбат жүргізуге қабілеті бар. Оқытудың интерактивті формалары мен әдістерін қолдана біледі. Тәлім-тәрбие жұмысын жүргізудің әдістемесін жете меңгереді.

 • Код ON12

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін жете меңгереді. Тарихи деректер мен тарихнамалық әдебиеттерді талдайды. Картографиялық, статистикалық және басқа да дерек көздермен жұмыс істеу дағдыларын меңгерген.

 • Код ON7

  Салыстырылатын тарихи процестер мен оқиғалардың жалпы белгілері мен айырмашылықтарын анықтайды. Тарихи дереккөздерді сыни талдаудың түрлі әдістері мен әдістерін қолданады. Археологиялық деректерді дұрыс интерпретациялайды және одан этнографиялық қорытынды жасайды.

 • Код ON2

  Қазақ, орыс, шет тілдерінде кәсіби қарым-қатынас жасауға грамматикалық ережелерді жеткілікті деңгейде меңгерген және жеткілікті сөздік қоры бар. Берілген тақырып бойынша рефератты, баяндаманы қазақ, орыс, шет тілдерінде жазады.

 • Код ON10

  Тарих ғылымдарының құрылымы туралы мағлұматтарды біледі және оның ішінде арнайы тарихи пәндердің атқаратын рөлдерін анықтайды. Адамзат қоғамы пайда болуынан бастап, қазіргі мемлекет ретінде толық қалыптасуына дейін орын алған даму заңдылықтарын дұрыс түсінеді.

 • Код ON8

  География және тарих сабақтарында жаңа тақырыпты түсіндірудің әртүрлі әдістерін жете меңгереді. Орта мектепте оқу үрдісін жобалайды. Педагогикалық міндеттерді шешу барысында әртүрлі пәндік салалардан білімдерді бір-біріне кіріктіреді.

 • Код ON11

  Туризм дамуының қазіргі жағдайына баға бере алады. Арнайы карталар жасайды, туристік жорықтарды ұйымдастырады. Географиялық графиктерді, диаграммаларды, сызбаларды талдайды. Осы пәндер бойынша білім беру саласындағы инновациялық әдістер мен технологияларды қолданады.

 • Код ON4

  Педагогикалық менеджмент саласындағы тиісті біліктілігі мен білімін терең меңгереді. Денсаулықты диагностикалау кезінде физиологиялық әдістерді қолдану дағдыларын дамытады. Психологиялық мәселелерді диагностикалауға және шешу жолдарын анықтауға дағдыланады.

 • Код ON9

  Әлемнің табиғи-ғылыми көрінісін кеңейту мақсатында физикалық-географиялық және экономикалық-географиялық білімдерін өндірісте, өмірде пайдаланады. Елдің қазіргі әлемдік экономикада алып отырған орнын анықтайды.

 • Код ON6

  Жер құрылымын, планетаның геологиялық даму тарихын біледі. Кең таралған тау-кен минералдары мен тау-кен жыныстарының пайда болуын анықтайды және түсіндіре алады. Физикалық және геологиялық карталарды оқу және құру дағдыларын меңгерген.

 • Код ON3

  Конфессиялық және ұлттық мәдениет ерекшеліктерін, қасиеттері мне айырмашылықтарын ескеруге қабілетті. Экономика, құқық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, экология және тіршілік қауіпсіздігі саласында қажетті білімді игерген, сондай-ақ кәсіпкерлік дағдылары бар.

Top