Жаңа білім беру бағдарламасы

8D05202 Экология в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Оқыту нәтижелері

  • эксперименттік деректерді теориялық материалмен байланыстырады және алынған нәтижелерді республикалық және халықаралық деңгейде жарияланған жұмыстарда ұсынады.
  • - заманауи әдістерді тарта отырып, ғылыми ақпаратты өңдейді, жүйелейді және жинақтайды;
  • академиялық пәндер секцияларында дәрістер мен практикалық сабақтардың жоспарларын әдістемелік тұрғыдан сауатты құрастырады және инновациялық технологияларды қолданумен бекітілген оқу құралдарына сәйкес академиялық пәндердің теориялық және практикалық бөлімдерін жасайды.
  • кәсіптің жоғары әлеуметтік маңыздылығын түсіне отырып, кәсіби этика қағидаларын сақтайды, кәсіби қызметте пәндік саладағы білімдерді пайдаланады;
  • болжамдау және жоспарлау әдістерін тәжірибеде қолдана алады, сондай-ақ мамандық бойынша білімді және пәнаралық білімді зерттеу және практикалық есептерді шешу үшін синтездей алады;
  • жаратылыстану ғылымдары мен экология саласында терең білім негізінде дербес ғылыми зерттеулер жүргізеді
  • Заманауи білім беру және ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, жаңа білім алады. Ғылыми-педагогикалық қызмет процесін ұйымдастырады, жоспарлайды және жүзеге асырады;
  • экология саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттарды, халықаралық және отандық стандарттарды колданады;

Ұқсас БББ

Top