Жаңа білім беру бағдарламасы

7M11211 Техносферадағы өмір тіршілік қауіпсіздігі в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Өрт қауіпсіздігі PB-3-2019
  Несиелер: 3

  Физические основы процессов горения, взрыва и детонации, специфику возникновения и протекания этих процессов, особенности горения и взрыва газовой пылевоздушных смесей, физические основы самовозгорания и анализировать и оценивать результатами и исследований в области взрывов, пожаров и причин их возникновения.

  Селективті тәртіп
 • Бұзылған геоэкологиялық жүйелерді қалпына келтіру, технологиясы TVNGS-4-2019
  Несиелер: 4

  Бұзылған жерлердің классификациясы. Бұзылған жерлердің дәрежесін анықтаудыфң есептеу тәсілдері, геоэкологиялық жүйелердің антропогенді және техногенді бұзылу себептері және инженерлік-техникалық шешімдерді дұрыс таңдау, бұзылаған жерлерді қалпына келтірудің оңтайлы технологияларын анықтау, бұзылған жерлердің экологиялық жағдайларын бағалау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету OPB-5-2019
  Несиелер: 5

  Радиоактивтілік, иондаушы сәулелердің дозиметриясы ұғымдары,қоршаған ортаның радиактивті зақымдалуының табиғи және техникалық көздері, ионизацияланған сәулеленудің биологиялық объекттермен әрекеттесу механизмы, радиациялық бақылау әдістері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми және инновациық қызметті жоспарлау және басқаруPUNID-5-2019
  Несиелер: 5

  Теориялық және экспериментальды зерттеулерді жүргізудің әдістері мен тәсілдері. Ғылыми-зерттеу жұмыстарды жоспарлау және ұйымдастыру, қазіргі заманғы инновациялық технологияларды білу, ҒЗЖ жүргізудің техникалық тапсырмаларын дайындау, ғылыми зерттеу жұмыстарын.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өндірістік токсикология PT-5-2019
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтардың токсикологиялық білімі, удың негізгі түрлерінің әсер ету механизмі және олардың түрлері, өндірістік токсиканттардың негізгі түрлерінің әсер етуінің алғашқы белгілері, түрлі өндірістік токсиканттармен күресудің әдістері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми жұмыстардың инновациялық жоспарлануы PUNR-5-2019
  Несиелер: 5

  Методы и методологии проведения экспериментальных и теоретических исследований. Планировать и организовывать научно-исследовательские работы, знать современные инновационные технологии, подготовка технических задании на проведение и проектирование научно исследовательских работ, а также составлять базовый план на финансирование научно - исследовательской работы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы PY-2-2019-UPE
  Несиелер: 2

  Басқарудың психологиялық заңдылықтарын зерттеу, диагностикалау және күйін болжау және басқару кіші жүйенің өзгеруі; басқарылатын объектінің жай-күйін осы бағытта өзгертуге бағындырушылар қызметінің бағдарламасы қалыптастыру; диагностикалық құралдарды құру, менеджерлерді оқытудың белсенді әдістерін әзірлеу, басқарушылық кеңес беру, атап айтқанда, біліктілігін арттыру, жоғары лауазымдарға тағайындау үшін резерв құру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы IFN-4-2019
  Несиелер: 4

  Ғылым мен философияның мәні мен қоғамдағы рөлі, ғылым мен философияның құрылымы, ғылымның қазіргі кезеңдегі ерекшеліктері, ғылыми білімнің құрылымы, ғылыми революциялар мен ғылыми рационалдылықтың құрылымы, ғылым��ың әлеуметтік институт ретінде рөлі, педагогика мен білім философиясының филосо-фиялық мәселелері, қоғамдағы ғылымның рөлі мен қызметтері, Ғылым мен философияның өзара байланысы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қоршаған ортаны инженерлік қорғаудың негіздері OIZOC-5-2019
  Несиелер: 5

  Қоршаған ортаны инженерлік қорғаудың тәсілдері, жүйелері және экологиялық компоненттері, ТЖ– жер сілкінісінің, өрт және су тасқыны кезінде қоршаған ортаны қорғаудың инженерлік-техникалық шешімдері, оларды есептеу жолдары, техникалық жүйелердің техникалық қауіпсіздігін есептеуді білу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби) IYa-2-2019-UPE
  Несиелер: 2

  Кәсіби тақырыптар бойынша диалогтық және монологтық сөйлеу қабілетін дамыту, түпнұсқада берілген мәтіннің мазмұнын түсіну, ауызша орындалатын жұмыстар мен жеке құжаттарды (үзінділер, іскер хаттар, хабарламалар, авобиография, жұмысқа орналасу туралы өтініштер) жаза білу, арнайы әдебиетке шолу жасап аудара алу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіршілк әрекеті қауіпсіздігінің және қоршаған ортаны қорғауды басқару жүйесі USOOCBG-3 -2019
  Несиелер: 3

  Қоршаған орта қауіпсіздігі және қорғау аумағындағы негізгі заңдық актілер мен мемлекеттік жүйелер, мемлекеттік бақылау жүргізудің әдістері, қоршаған ортаға мүмкін болатын шығындар мен өндірістік ортада кері әсер ету факторлары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы PVSh-4-2019
  Несиелер: 4

  Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін қалыптастыру, қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды, оқыту мен ұйымдастыруды қалыптастырады. Жоғары білім беру педагогикасының әдістемесі мен теориясы, қазіргі заманғы педагогикалық технологиялармен таныстыру, білім беруді жоспарлау мен ұйымдастыруды және тәрбиелеуді оқыту

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өрт және жарылыс ғылымын ұйымдастыру NOP-3-2019
  Несиелер: 3

  Жану, жарылыс және детонациялау процестерінің физикалық процесстердің пайда болу және жүргізу себептерін жанулар ерекшеліктері мен газ және шаң қоспасының жарылысын, өндігіне жанудың физикалық білу және жарылыс, қорытындылық талдау және бағалау, сонымен қатар олардың пайда болу себептерін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инженерлерге арналған кәсіпкерлік (техникалық мамандықтар үшін) PI(TS)-3-2019
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік қызметтің негізгі және стандартты емес мәселелерін шешу үшін кәсіпкерлік қызметтің негіздерін зерделеу, кәсіпкерлік процесін талдау, жаңа бизнестік концепциялардың өміршеңдігін және мүмкіндігін анықтау; экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдерді қабылдау әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы көкейкесті мәселелер APOBGZOS-3-2019
  Несиелер: 3

  Түрлі технологиялық процесстердің потенциальды қауіптіліктерін бағалау, өндірістердің қоршаған ортаға техногендік әсерін бағалауды жүргізу мен басқарудың әдістері мен қоршаған ортаға бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Наноинженерлік зерттеулер негіздері (техникалық мамандықтар үшін) ONII(TS)-3-2019
  Несиелер: 4

  Нанотехникалық зерттеулердің негіздері мен әртүрлі әдістерін зерттеу, жалпы интеллектуалды және жалпы мәдени деңгейді дамыту; жаңа ғылыми-зерттеу әдістерін және олардың кәсіби қызметінің ғылыми бағытын дамыту; Кәсіби міндеттерді шешу үшін ресурстық және ақпараттық базаны қалыптастыру, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын басқару.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Төтенше жағдайларда тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету OBChS-3-2019
  Несиелер: 3

  Оценивать потенциальную опасность различных технологических процессов с точки зрения выделения токсических веществ, проводить оценку техногенного воздействия производства на окружающую среду и методы управления и оценка условий безопасности воздействий активных факторов на человека, техносферу и окружающую среду.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптік қауіпсіздігі PB-5-2019
  Несиелер: 5

  Определение опасности производственных процессов промышленности, классификацию основных видов промышленной безопасности пожаров, взрывов, выбросов ядовитых веществ, причины крупных аварий, катастроф возможных на промышленных предприятиях, методы оценки надежности технических систем промышленности, методы оценки живучести технических систем промышленность, методы безопасности технических систем.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дағдарыстық жағдайларда азаматтық қорғау GZCS-4-2019
  Несиелер: 4

  Төтенше жағдайларда халықты қорғаудың тәсілдері,ұйымдық құрылым, азаматтық қорғаныс және аймақтық төтенше жағдайлар қызметі,төтенше жағдайларды жоспарлау және жүйелеу негіздері,бақытсыз оқиғалардың әлеуметтік-психологиялық фоны, техносферадағы төтенше жағдайларды дамуын болжау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптік қауіпсіздік және техникалық жүйелер сенімділігін бағалау PBONTS-5-2019
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптік қауіпсіздік және техникалық жүйелер сенімділігін бағалау. Өнеркәсіптегі өндірістік процесстер қауіптілігін анықтау, өнеркәсіптік өрттердің, жарылыстардың, ұлы заттардың бөлінуле жіктелуі, өнеркәсіптік кәсіпорындағы ірі апаттар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптегі техникалық жүйелер қауіпсіздігі BTSP-4-2019
  Несиелер: 4

  Өнеркәсіптік қауіпсіздік және техникалық жүйелер сенімділігін бағалау. Өнеркәсіптегі өндірістік процесстер қауіптілігін анықтау, өнеркәсіптік өрттердің, жарылыстардың, ұлы заттардың бөлінуле жіктелуі, өнеркәсіптік кәсіпорындағы ірі апаттар, күреулер туындау себептерін анықтау өнеркәсіптегі техникалық жүйелер сенімділігін, техникалық жүйелер сақталғыштығын техникалық жүйелер қауіпсіздігін бағалау әдістерін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Алғашқы медициналық көмек PMP-4-2019
  Несиелер: 4

  Төтенше жағдайлар кезіндегі алғашқы медициналық көмек көрсетудің негізгі принциптері, азаматтарға дәрігерге дейінгі алғашқы медициналық көмек көрсетуден бас тарту кезіндегі құқықтың жауапкершілік, жәбірленушінің оған шұғыл көмек көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Төтенше жағдайдағы экологиялық қауіпсіздік ShSEB-4-2019
  Несиелер: 4

  Производственную и организационную структуру управления экологически безопасными процессами производства и перспективы ее развития. Уметь производить оценку и методику определения изменения состояния окружающей среды на основе данных полученных в результате экологического контроля.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дәрігерге дейінгі алғашқы көмек DMP-4-2019
  Несиелер: 4

  Төтенше жағдайлар кезіндегі алғашқы медициналық көмек көрсетудің негізгі принциптері, азаматтарға дәрігерге дейінгі алғашқы медициналық көмек көрсетуден бас тарту кезіндегі құқықтың жауапкершілік, жәбірленушінің оған шұғыл көмек көрсету кезіндегі құқықтары және оған шұғыл көмек көрсету құқығын сақтау, алғашқы медициналық көмек бригадасымен және құтқарушылармен бірлесе әрекет ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өндірістер мен үрдістердің экологиялық қауіпсіздігін басқару UEBPP-4-2019
  Несиелер: 4

  Бұзылған жерлердің классификациясы, бұзылған жерлердің дәрежесін анықтаудыфң есептеу тәсілдері, геоэкологиялық жүйелердің антропогенді және техногенді бұзылу себептері және де инженерлік-техникалық шешімдердің дұрыс таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Төтенше жағдайларда халықты және аумақтф қорғау ZNTShS-4-2019
  Несиелер: 4

  Способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях, организационную структуру, силы и задачи гражданская оборона и региональная служба чрезвычайных ситуациях, основы планирования и последовательность работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуациях, социально-психологические предпосылки несчастных случаев, прогнозировать развитие чрезвычайных ситуациях в техносфере.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптік қауіпсіздігі және техникалық жүйелер сенімділігі NTSO-4-2019
  Несиелер: 4

  Сенімділік талдауының математикалық аппараты және техногендік тәуекел, «адам-машина-қоршаған орта» негізгі модельдері, сенімділіктің негізгі көрсеткіштері және оларды анықтаудыфң әдістері, техногенді тәуекелдің за��анауи аспектілері, жүйелік талдаудың негіздері, қауіптіліктерді зерттеудің алгоритмі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылым тарихы мен философиясы, жоғарғы мектеп, басқару психологиясының қазіргі заманғы концепциялары мен мәселелерін білу, шет тілінде диалогтық және монологтық формада әңіме құра білу, түпнұсқадағы текстің мазмұнын түсіну. Жоғарғы мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетін, басқарушыға лайық стилін, жаңа білім беру бағдарламаларын, іскерлік этикет дағдыларын игеру. Алған білімін жинақтап, практикалық қызметте қолдану, ары қарай дамыту.

 • Код ON2

  Бүлінген жерлерді жіктеу, бүлінген жерлердің дәрежесін бағалау әдістемесі, геоэкологиялық жүйелердің бұзылуының антропогендік және техногендік себептерін салыстыру. Инженерлік-техникалық шешімдерді модельдеу, Бүлінген жерлерді қалпына келтірудің оңтайлы технологияларын анықтау, бұзылған жерлердің экологиялық жағдайын бағалау. Төтенше жағдайларда халықты қорғау тәсілдері, азаматтық қорғаныстың ұйымдастырушылық құрылымы, күштері мен міндеттері және төтенше жағдайларда өңірлік қызмет.

 • Код ON3

  Радиоактивтілікті, дозиметрияны, Иондаушы сәулеленуді өлшеуді жүзеге асыру; қоршаған ортаны радиоактивтендірудің табиғи және техникалық көздерін жіктеу, иондаушы сәулеленудің биологиялық объектілермен өзара іс-қимыл механизмдерін бағалау, радиациялық бақылау әдістеріне шолу, радиоактивті сәулелендіру көздерімен қауіпсіз жұмыс істеу жағдайларына, электромагниттік сәулеленуден қорғау, радиоактивті заттардың түзілу және ыдырау процестеріне шолу жасау.

 • Код ON4

  Түрлі өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтардың токсикологиялық процестерін талдау, улардың негізгі түрлерінің әрекет ету механизмдерін, өнеркәсіптік токсиканттардың негізгі түрлерінің бастапқы бастарду ету белгілерін жіктеу, сондай-ақ әр түрлі өнеркәсіптік токсиканттардың зиянды әсерімен күресу әдістерін өңдеу, адамға белсенді факторлардың әсер ету қауіпсіздігінің жағдайын басқару және бағалау. Төтенше жағдайлар кезіндегі алғашқы медициналық көмектің негізгі принциптері.

 • Код ON5

  Қоршаған ортаны инженерлік қорғаудың қазіргі заманғы әдістеріне шолу, қоршаған ортаны қорғаудың жіктелуі мен экологиялық компоненттері, Төтенше жағдайлар: жер сілкінісі, өрт, су тасқыны кезінде қоршаған ортаны қорғауды қорғау жөніндегі инженерлік-техникалық іс-шаралар; төтенше жағдайларды жою үшін қажетті күштер мен құралдардың есебін әзірлеу, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде сауатты шешімдер қабылдау. Жану, жарылыс және детонация процестерінің негіздерін анықтау.

 • Код ON6

  Инновациялық қызметте эксперименталды және теориялық зерттеулер әдістері мен білім жүйесін меңгеру, зерттеу жұмыстарын жоспарлау және басқару, эксперименттер жүргізу, физикалық және математикалық модельдеу әдістерін қолдану.

 • Код ON7

  Наноқұрылымдарды құрудың теориялық негіздерін, табиғи және жасанды нанообъектілердің, нанобөлшектердің қасиеттерін, құрылымын білу; кәсіпкерлік, жаңа технологиялық компанияның идеялары мен стартын пысықтау рәсімдерін білу; бизнес процестерді қалыптастыру; компанияларды басқару және адам ресурстарын дамыту. Наноматериалдардың қасиеттері мен құрылымын анықтай білу, сондай-ақ оны өндіруге арналған жабдықты таңдау; наноматериалдарды алу әдістері мен тәсілдеріне баға беру; материалдар құрамын іріктеу, наноматериалдардың сапасын сынау және бағалау әдістерін пайдалану; тиісті құралдарды пайдалана отырып, компанияның стратегиясы мен жобаларын әзірлеу бойынша ұсыныстарды дербес тұжырымдау, стратегиялық, ағымдағы және жедел жоспарлау және бақылау жүйелерін әзірлеу, салаларда қазіргі заманғы менеджмент принциптерін пайдалану.

Top