Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D11360 Логистика (сала бойынша) в М.Тынышбаев атындағы көлік және коммуникация академиясы

 • Өндірістегі логистикалық үрдістерді моделдеу
  Несиелер: 5

  Логистикалық зерттеулердің түсінігі, мәні және жіктелуі. Логистикалық жүйелерді модельдеу. Логистикалық жүйе модельдерінің кластары. Экономикалық-математикалық әдістер мен модельдердің жіктелуі. Ағын қозғалысын басқаруды модельдеу әдістемесі. Аналитикалық және имитациялық модельдеу. Логистикадағы модельдеуді бағдарламалық қамтамасыз етудің сипаттамалары, қолданылу саласы және түрлері. Логистикадағы сараптамалық жүйелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көлік бизнесінің реинжинирингі
  Несиелер: 5

  Ұйымдастыру құрылымын оңайлатуға, әртүрлі ресурстарды пайдалануды қайта бөлуге және азайтуға, клиенттердің қажеттіліктерін іске асыру мерзімдерін қысқартуға, оларға қызмет көрсету сапасын арттыруға бағытталған материалдық, қаржылық және ақпараттық ағындарды қайта ұйымдастыру жүйесі. ҚР көліктік-логистикалық жүйесін құру кезінде логистикалық бизнес-үдерістерді зерттеу әдістері мен модельдерін қолдану; қолданыстағы бизнес-үдерісті оңтайлы логистикалық үрдістерді ауыстыру тәсілін (құралдар, уақыт, ресурстар және т. б. бойынша) анықтау

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әртүрлі көлік түрлеріндегі интероперабельділік принципі
  Несиелер: 5

  Әртүрлі көлік түрлерінде интеллектуалды-көліктік жүйелерді қолдану салалары (шарттар мен процестер, тәуелділік). Интероперабельділік талаптары, негізгі қасиеттері мен түрлері; интероперабельдікті қамтамасыз ету модельдері. Логистикалық жүйелердің жұмыс істеуі мен қозғалысын жоспарлау барысында қолданылатын негізгі ұғымдар, тәсілдер мен модельдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көлік жұмыстарына жүйелі сараптама
  Несиелер: 5

  Тасымалдау үрдісін басқару кезінде экономикалық технологияны тарату тиімділігі және яғни білімді үрдісін өңдеуге пайдалану және эконоикалық жүйені мемлекетке тасымалдау үрдісінің маңыздылығын үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: докторанттардың академиялық хат теориясын жүйе ретінде, сондай-ақ Академиялық хат концепциялары мен модельдерін меңгеру. Пән мақсаты-білім алушылардың академиялық және ғылыми мәтіндерді, түрлі жазбаша ғылыми дискурстарды жазудағы дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 6

  Ғылыми зерттеудің негізгі әдістері баяндалған, ғылыми танымның әртүрлі деңгейлері қарастырылды. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу кезеңдері, оның ішінде зерттеу бағытын таңдау, ғылыми-техникалық мәселені қою, теориялық және эксперименттік зерттеулерді жүргізу, ғылыми жұмыс нәтижелерін рәсімдеу бойынша ұсыныстар қамтылған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көлікті пайдалану қызметінің әдістемесі
  Несиелер: 5

  Жүк пойыз вагон паркін пайдалану көрсеткішін анықтау.Тасымалды орындау сапасын бағалау. Әуе көлік мекемесінің жұмыс көресткіштерін анықтау. Құбыр магистральның жұмыс көрсеткіштерін анықтау.Жол бөлімшесінің негізгі құрылы қорынберуін анықтау.Темір жолдың негізгі құрылғысын тиімді пайдалануды анықтау. Автокөлік мекемесінің жоспар бойынша өндіру есебі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON2

  2 – ОН - Ғылыми қызметкерлерге қажетті, оқыту, әдістемелік, зерттеу және әлеуметтік-коммуникативтік мәліметтерді оқыту, тәрбиелеу қабілетіне ие; басқа нанымдарға, дүниетанымдық және әдет-ғұрыптарға толеранттылық, өз бетінше жұмыс жасау дағдылары, аналитикалық және сыни тұрғыдан ойлау қабілеттеріне ие.

 • Код ON5

  5–ОН - логистикалық бизнес-үрдістерді зерттеудің әдістері мен нобайларын қолдана отырып және ең жақсы (ақша, уақыт, ресурстар және т.б.) әдісті анықтай отырып, түрлі құрылымдарды жеңілдетуге, қайта бөлуге және пайдалануды азайтуға бағытталған материалдық, қаржылық және ақпараттық ағындарды қайта құру үрдістерін жүргізе алады, қазіргі бизнес-үрдістерді оңтайлы логистикалық процеске аудару қабілетіне ие.

 • Код ON1

  1 - ОН - Ол белгілі бір жағдайда коммуникативті мақсаттарға жету үшін тілдік құралдарды қолдана біледі, коммуникативті құралдарын іске асыру үшін лингвистикалық материалды таңдауда басшылыққа алынады, сонымен қатар оның коммуникативті құралдарын жүзеге асыру үшін мақсатты тілде сөйлемдер құрастыру дағдыларына ие.

 • Код ON6

  6 – ОН - Ол трафик ағынын болжау және бөлу саласында ғылым мен техниканың прогрессивті әдістері мен жетістіктерін қолдана алады, клиенттер мен тасымалдаушының қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін ғылым мен өндірісті интеграциялау әдістерін ескере отырып, трафик ағынын жоспарлайды және тарату қабілетіне ие.

 • Код ON7

  7 – ОН- Көлік жұмысы, тасымалдау үрдісі бойынша алынған талдауды жүйелеу және осы білімді тасымалдау үрдісін басқаруда неғұрлым экономикалық технологияларды әзірлеу және енгізу кезінде пайдалану мүмкіндігіне ие.

 • Код ON3

  3–ОН- ғылыми зерттеулер мен эксперименттерді ұйымдастыруға, талдауға, жүргізіліп жатқан зерттеулермен жобалардың сипаттамаларын құруға қ абілетті, сонымен қатар кәсіби білімдерді тарату және танымал ету әдістеріне, инженерлік шешім қабылдау теориясына және зерттеу әдістеріне ие.

 • Код ON8

  8–ОН – Көліктің әртүрлі түрлерінде заманауй көлік жүйелерін қолдану, өзара әрекеттесу үрдісінің талаптарын, тасымалдау үрдісін ұйымдастыруда өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету үшін оның негізгі қасиеттерімен модельдерін қолдану мүмкіндігі бар.

 • Код ON4

  4 – ОН - стратегиялық, тактикалық және жедел жоспарлау және бизнес-үрдістерді интеграциялау әдістерін қолдана отырып, шешім қабылдауды қолдау үшін және ақпараттық жүйелер мен технологияларды қолдана отырып, жеткізілім тізбегін басқарудың тиімділігі мен тиімділігін бақылау арқылы жоспарлауды, дамытуды, басқаруды біледі.

 • Код ON9

  9 – ОН - Экономикалық-математикалық әдістер мен нобайларды, ағындарды басқару нобайын және логистикадағы сараптама жүйелерін қолдана отырып, логистикалық жүйелерді нобайлау мүмкіндігі бар.

Top