Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D07340 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Академиялық хат
  Несиелер: 3

  Ғылыми қолжазбаларды жоспарлау, жазу, редакциялау және рецензиялау принциптерін, мақаланың негізгі құрылымдық элементтерін зерттейді. Ғылыми ақпаратты жүйелеу, эксперимент нәтижелерін жариялау үшін ғылыми журналды таңдау, дәйексөз келтіру, мақала жариялауға дайындау дағдыларына үйретеді. Ғылыми ынтымақтастық үшін, соның ішінде пәнаралық салаларда жазбаша ағылшын тілін меңгеруді жақсартуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Арнайы бетондар технологиясы
  Несиелер: 6

  Шикізаттық материалдар, технологиялық тәсілдер, режимдер, бетон қоспаларын дайындау шарттары, қалыптық, әрлеу жұмыстарын жүргізу, ерекше жоғары берікті бетондарды, 3d технологиялы бетондарды, дисперсиалдды-армирленген, өздігінен тығыздалатын және басқа да арнайы қасиеттері бар бетондарды температуралық өңдеуден өткізу қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи бетонды және керамикалық материалтанудағы нанотехнологиялар
  Несиелер: 4

  Бетон және керамикалық құрылыс материалдарының өндірісінде нанотехнологияны қолдану тиімділігі мәсел��лері, күл-гель технологиясының ерекшеліктері, нанозаттарды қолдану қолдану процесстерінің термодинамикасы және кинетикасы қарастырылады. Құрылыс материалдарының өндірісінденаноқұрылымды материалдарды қолданудың техника-экономикалық тиімділігі зерттеледі. Зерттеудің нанодеңгейі, жоғары технологиялы материалдармен, арнайы функционалды критерилермен жобаланған құрылым бағаланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құрылыс материалдарының құрылымы және қатаю әдістері
  Несиелер: 4

  Керамикалық құрылыс материалдарының құрылым пайда болуу процесстерін және құрылымның қалыптасуын және құрамын сараптау. Силикатты материалдарды, тұтқырлы гидравликалық және ауалық, әртүрлі қоспадағы тұтқырлы бетондарды және бетонның қалыпты жағдайдағы, жылулық өңдеудегі қату әдістері, бетон темірбетон бұйымдарының қатуын тездету әдістерінің тиімділігін бағалаумен химиялық қоспаларды қолданып бетонның қатуы сарапталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 4

  Ғылыми танымның принциптерін, ғылыми зерттеуді жобалау сатыларын: тұжырымдамалық, технологиялық және рефлексивтік кезеңін, ғылыми зерттеулердің нәтижелік көрсеткіштерін, гипотеза және зерттеулер бағдарламасын құруды қарастырады. Тәжірибенің әдіснамасын, өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістерін, ғылыми іс-әрекеттер дағыдыларын игеруге мүмкіндік береді. Ғылыми жұмыстың ресурстық-ақпараттық базасын және орындаудың этикалық нормаларын, білімнің аралас салаларындағы проблемаларды талдау дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Техникалық керамика
  Несиелер: 6

  Оксидтік керамика негізіндегі техникалық керамиканың түрлері: корунд, бадделеит, бромеллит, периклаз, муллит, циркон, волластонит, рутил, шпинелдер, хромиттер; оттегісіз байланыстар негізіндегі: нитридтер, карбидтер, силицидтер, боридтер негізгі технологиялық этаптардың – бастапқы ұнтақтарды әзірлеу, қалыптық массаларды дайындау, қалыптау үрдістері, кептірудің, күйдірудің, өңдеудің қосымша түрлерін, қолдану саласын, ұзақмерзімділік ерекшеліктерін сараптаумен бірге қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары өндірісіндегі энергия тиімді және қор жинақтаушы технологиялар
  Несиелер: 4

  Бетон және керамикалық құрылыс материалдарының энерготиімділігін жоғарлату мәселелері, энерготиімділікті жоғарлатуының теориялық және практикалық аспекттері, жылуоқшаулау материалдардың құрамы, құрылымы және қасиеті, қайталама шикізат және өндірістік қалдық негізіндегі жылущқшаулағыш бетонды және керамикалық материалдарды өндіру тәсілдері қарастырылады. Құралдар мен жабдықтарды таңдауды бағалау. Белсендірілген бастапқы материалдар негізінде қоспалардың құрамдарын жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жол құрылысы үшін майда түйіршікті бетонды модификациялау
  Несиелер: 4

  Модификаторлардың классификациясы және модификаторлардың гидратация процестеріне және цементтік жүйенің құрамына әсері, модифицирленген қоспалары бар дисперсиялық жүйенің реологиялық құрамы, жол құрылысы үшін модификаторларды қолдану арқылы ұсақ түйірлі бетон алу принциптері, модифицирленген ұсақ түйірлі бетон құрамын таңдау ерекшеліктері қарастырылады. Модифицирленген қоспаларды қолданудың техника-экономикалық тиімділігін және әсер ету механизмін сараптау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Минералды және қайталама шикізат базасында бетон және керамикалық құрылыс материалдарын жасаудың физика-химиялық негіздері
  Несиелер: 4

  Минералды және қайталама шикізат негізіндегі бетонды және керамикалық құрылыс материалдарын құрудың физика-химиялық негіздерінің мәселелері қарастырылады. Коллоидтық күйдің термодинамикасын, қатты күйдегі реакция механизмдерін, бетондық және темірбетондық бұйымдар мен керамикалық материалдардың өндірісіндегі химиялық процесстердің кинетикалық заңдылықтарын зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON3

  Құрылыстық өндірістегі кәсіпорындарды жобалау, шикізаттық материалдарды, технологиялық жабдықтарды және өндірістік тәсілдерді қолдануды негіздеу.

 • Код ON6

  Өздігінен білім алуды және өзін-өзі тәрбиелеуді жоспарлау, өзінің интеллектуалды, жалпымәдени жәнекәсіптік деңгейін қолдану, заманауи оқыту әдістемесін меңгеру.

 • Код ON8

  Жоғарғы білім берудің заманауи ахуалын көрсететін мәселелерді, тәсілдерді және тенденцияларды, ғылыми зерттеу және кәсіптік іс-тәжірибе салаларын бағалау

 • Код ON10

  Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкциялары өндірісінің өзекті бағыты бойынша жаңа білім және тәжірибелік қосымшалар құру үшін жобалар әзірлеу және іске асыру, сондай-ақ жобаларды күтпеген жағдайларға бейімдеу

 • Код ON4

  Ғылыми білім саласындағы (peer-review) эксперттік бағалау талаптарына сәйкес келетін ғылыми зерттеулерді жүргізу арқылы жаңа білімді түсіндіру, білім беруді және ғылыми саланы дамытуға үлес қосу

 • Код ON7

  Құрылыс материалдары мен бұйымдары және білім беру саласындағы ғылымды басқаруда заңнамалық, үкіметтік, өңірлік мекемелерде және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында ғылыми және өндірістік міндеттерді шешу; әртүрлі бағдарламаларды жетілдіруде өзінің білімі мен жетістіктерін әріптестеріне және ғылыми қауымдастыққа беру.

 • Код ON9

  Білім беруге, құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру ерекшеліктеріне және құрылыстық өнеркәсіп нысандарына байланысты мәселелерді анықтау, шешу және сараптама жүргізу үшін қажетті білім қорын жинақтау.

 • Код ON1

  Білім беруді дамытудың және заманауи құрылыс материалдарын өндірудің негізгі тенденцияларын, құрылыстық химияның теориялық жәнен қолданбалы аспекттерін тұжырымдау

 • Код ON2

  Эксперименттік зерттеулер жүргізуде және алынған нәтижелерді сараптауда ақпараттық технологияларды қолдануды дәлелдеу, ақпараттық процестерді басқаратын шешімдерді қалыптастыру және жаһандық компьютерлік желілердегі ақпараттармен жұмыс жасау

 • Код ON5

  Нарық сұранысына негізделген құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіретін әртүрлі өнеркәсіптердің теориялық және практикалық аспекттерін құру.

Top