Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02306 Филология: орыс филологиясы в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, дербес ғылыми-зерттеу, ғылыми-педагогикалық, ұйымдастыру-басқару қызметінің дағдыларын меңгерген, іргелі теориялық-әдіснамалық базасы бар, филология ғылымы саласында жан-жақты білімді, халықаралық нарықта сұранысқа ие құзыретті мамандар дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M060 Филология
 • Дайындық бағыты 7M023 Тілдер және әдебиет
 • Шет теориялық әдебиеті
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты ХХ ғасырдың шет елдік теориялық әдебиеттанудың негізгі бағыттарымен таныстыру болып табылады: психоаналитикалық әдебиеттану, құрылымализм, рецептивті эстетика, герменевтика, мифологиялық сын, постмодернизм. Жоғарыда аталған бағыттарды талдау әдістемесі мен терминологиясын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ХХ ғасырдағы әдеби процесс
  Несиелер: 5

  Курс ХХ ғасырдағы әдеби процестің негізгі сипаттамаларын, әдеби қозғалыстарды, үрдістерді және мектептерді қарастырады. Курс кеңестік қызметкерді таныстырады, әдебиетке тыйым салынған, орыс эмиграциясының әдебиеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тілтанудың философиялық-әдіснамалық мәселелері
  Несиелер: 5

  Курс лингвистиканың даму тарихын ғылым ретінде, философия-лық үрдістердің және дүниетанымдардың тілдің теориялық тұжы-рымдамаларына әсерін зерттеуге бағытталған. Курс лингвисти-калық зерттеулер әдіснамасы туралы идеяларды қалыптастыруды, ғылыми қызметті жоспарлау мен ұйымдастырудағы жүйелік зерттеулерді дамытуды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәтінді филологиялық талдау
  Несиелер: 5

  «Мәтінді филологиялық талдау» пәні студенттердің жалпы филологиялық білімін арттыруға және оның кәсіби бағдарларын нығайтуға көмектеседі. Әдеби мәтіндерді құрудың негізгі қағидаттарын, негізгі жасырын мағыналарды түсіндіру нысандарын және басқа лингвистикалық түсіндірудің интерпретациясын бағалауға ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тілтанудағы антропоцентризм
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - сөйлеу серіктестерінің әлеуметтік және коммуникативті өзара әрекеттесуін, дискурстың құрылымын, тілдік тұлғаны дамытуды, грамматикадағы белсенді үдерістерді анықтауды және заманауи қалалық коммуникацияның даму үрдістері мен перспективаларын қарастырудың теориялық аспектілерін түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Отандық әдебиет және әдебиеттану
  Несиелер: 5

  Бұл курс отандық әдебиеті және әдебиеттанудың қалыптасу алғышарттары мен факторларын, олардың дамуының негізгі кезеңдерін зерттейді. Курстың мақсаты – қазақ әдебиеті мен қазақ әдебиеттануын дамытудың негізгі магистральды желілерінде кеңестік кезеңде және Тәуелсіздік кезеңінде бағдарлау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тілтанудың жаңа бағыттары
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты қазіргі лингвистикалық ғылымның даму тенденцияларын, лингвистикалық ғылымды дамытудың негізгі бағыттарын, парадигмалардың айрықша ерекшеліктерін айқындау болып табылады. Курс социолингвистикалық зерттеулер, когнитивтік лингвистика, психолингвистика, невролингвистика, функционалдық, гендерлік лингвистика сияқты негізгі бағыттарды қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көркем аударма және әдеби үрдіс
  Несиелер: 5

  Курс диахроникалық аспектіде аударма тарихы мен теориясын зерттеуге бағытталған. Курстың мақсаты қазіргі заманғы аударматанудың негізгі бөлімдерімен, аударма модельдерімен және аударма трансформациясының түрлерімен танысу, сонымен қатар аударма қызметінің дағдыларын меңгеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі заманғы жарнама және БАҚ тілі
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - жарнама және бұқаралық ақпарат құралдары-ның тілін дамытудағы ағымдық үрдістерді зерттеу саласындағы білім жүйесін құру. Курс қазіргі заманғы медиаға және жарнамаға тән авторлық сөйлеу стратегиясы, тіл және сөйлеу әдістерін ұсынады. Курс бұқаралық ақпарат құралдары стандартының тұжырымдамасы, жарнама тілі, графикалық ойын тұжырымдамасы және типологиясы, жарнамалық мәтіндер туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әдеби жанрдағы заманауи теориясы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - дәстүрлі жанрлық формаларды жаңғырту және модификациялау, орыс формализмінің мағынасы, жанрлық категориялық аппаратты жүйелеу, жанрдың жаңа динамикалық тұжырымдамасы мен жанрлық процестердің табиғаты туралы феноменологиялық көзқарастың қажеттілігі туралы білімді меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәтіннің лингвистикалық сараптамасы: теория және тәжірибе
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - лингвистикалық білімдер жүйесі, оның ішінде заңдар мен жіктеу принциптерін білу, мәтіннің лингвистикалық сараптамасының типологиясы. Курста сараптамалық қызметті жүзеге асырудың технологиялары мен әдістері, құқық саласына тартылған даулы мәтіндерді лингвистикалық зерттеудің ерекшеліктері, мәтіннің лингвистикалық сараптамасында қолданылатын сөздіктер түрлері қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әдебиеттанудың компаративистикасы
  Несиелер: 6

  Бұл курс салыстырмалы сипаттамалардың зерттелуіне бағыттал-ған; осы теориялық тұжырымдаманың негізінде тұрған ғалымдар; әдебиеттерді салыстырмалы зерттеу әдістері; жаһандану, интер-текст және мәдениеттер диалогына негізделген заманауи салыстыр-малы теория

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әдеби редакциялау
  Несиелер: 6

  Курсты оқып-үйрену мақсаты - әдеби редакторлық білімін редакторлық талдау, мәтіннің әдеби формасын бағалау және жетілдіру. Курс микро-редакциялаудың негіздерін, мәтіндік, нақты, логикалық, сөйлеу қателерінің тұжырымдамаларын ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мәдениетаралық коммуникация және лингвомәдениеттану
  Несиелер: 5

  Бұл курс мәдениетаралық коммуникацияны арнайы қарым-қатынас жолы және оның даму тарихы ретінде зерттеуге бағытталған. Курс әлемнің тұжырымдамалық және лингвистикалық көрінісін, лингвистикалық тұлғаны және мәдени сәйкестікті, мәдениетаралық құзыреттілікті, әлемнің лингвистикалық және мәдени бейнесін, әр түрлі лингвистикалық және мәдени қауымдастық өкілдерінің коммуникативтік мінез-құлқының ерекшеліктерін таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әдебиеттеанудың жаңа бағыттары
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - әдеби шығармалардың құрылымы туралы теориялық әдебиеттанудың жалпы мазмұнын, мазмұны, генезисі мен әдеби шығармашылығы туралы идеялардың тарихи дамуын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бұқаралық әдебиет және дискурс
  Несиелер: 6

  Курс бұқаралық әдебиеттер мен дискурстарды зерттеуде теория-лық гуманитарлық зерттеулердің білімін қалыптастыруға, олардың дамуындағы негізгі ағымдарға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлаудың негізгі қағидалары. Магистрлік диссертацияның бағыты мен өзектілігі, ғылыми және қолданбалы маңыздылығы анықталған тақырыбын таңдау қағидасы. Теориялық зерттеудің ғылыми әдістері. Магистр-лік диссертация бойынша бөлімдері мен олардың орындалу мерзімі белгіленген жұмыстың бағдарламасын жетілдірудің негізгі кезең-дері. Ғылыми және әдістемелік жұмыстардың түрлері мен оларды ұсыну формалары. Ғылыми зерттеулер мен әдістемелік жұмы-стардың енгізілуі мен тиімділігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Лексикографияның өзекті мәселелері
  Несиелер: 6

  Оқу пәнін оқудың мақсаты - заманауи лексикографияның теориялық негізі ретінде тілдің жүйелілік және қоғамдық тұжырымдамасы туралы жүйелі білімді қалыптастыру. Курс лексикография, функция, лексикография теориясының негізгі принциптері, сөздік түрлерінің даму сатыларын енгізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  негізгі дүниетанымдық және әдістемелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді, талдау және кәсіби қызметте пайдалану

 • Код ON2

  заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыны игеру білу

 • Код ON4

  орыс тіл білімі мен әдебиеттануда қалыптасып жатқан жаңа ғылыми бағыттар мен тұжырымдардың теориялық негіздерін саралайды.

 • Код ON5

  кәсіби коммуникацияның түрлі саласындағы шешендік, ғылыми, іскери тілдік дағдылар мен нормаларды меңгеріп, кәсіби міндеттерді шешуде, ғылыми полемикада тиімді пайдалана алады.

 • Код ON6

  қазақ және әлем әдебиеті контексінде қазіргі Қазақ-стандағы әдеби үрдістің даму сатыларын, фольклордың жанрлық және стильдік, эстетикалық ерекшеліктерін, әдебиеттанудың ғылыми негіздерін саралай алады.

 • Код ON7

  әдеби шығармаларды талдайды, шығармалардың шығармаларында жазушылардың жұмысын талдаудың заманауи қағидаттары мен әдістерін қолдана отырып, шығармалардың бейнелі, елеулі ерекшеліктерін анықтайды.

 • Код ON8

  тіл мен әдебиетті зерттеудің жаңа технологияларын меңгеріп, зерттеу жұмыстарында қолдана біледі.

Top