Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02105 Балеттану в Қазақ ұлттық хореография академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты: Қазақстан қоғамының сұранысына сәйкес келетін және оның рухани-эстетикалық дамуына ықпал ететін хореография тарихы мен теориясы және балет сыны саласында терең кәсіби, ғылыми құзыреттілікке ие жоғары білікті бәсекеге қабілетті өнертанушылық ғылым магистрлерін дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M034 Искусствоведение
 • Дайындық бағыты 7M021 Өнер
 • Халықаралық журналдарда ғылыми мақалаларды жариялау
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты: магистранттарды ғылыми мақаланың құрылымымен және басылымға қолжазба тапсырғанға дейінгі дайындық жұмыстарының барлық кезеңдерімен таныстыру және мамандық бейіні бойынша жоғары рейтингті ғылыми журналдардың каталогын білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі өнертанудың әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарда өнертану зерттеулерінің әдіснамасын, сонымен қатар жалпы гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі өнер тарихының орны туралы жалпы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған; өнертанудағы талдаудың ғылыми теориялары мен әдістерін меңгеру, өнер философиясы мен теориясы туралы бастапқы түсініктерді меңгеру; заманауи терминологиялық және ғылыми аппараттың ерекшеліктерін түсінуді бекіту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Тіл жүйесін және оны мәдениетаралық-коммуникативтік қызметте пайдалану тәсілдерін меңгеру (C1. C2). Білу - Жалпы орта білім негізінде алынған және қалыптасқан білім мен іскерлікті жетілдіру. Меңгеруі керек - мәтіннің негізгі ойын беретін негізгі сөздерді тануды және таңдауды;- оның басты идеясын анықтауды;- дәйекті жоспар құруды;-әр түрлі клишелерді пайдалана отырып, ауызша және жазбаша формадағы мәтіннің мазмұнын қысқаша баяндауды;

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Хореографияның ғылыми зерттеу әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Сабақтар магистранттарда ғылыми-зерттеу жұмысының қажетті дағдыларын қалыптастырады, әртүрлі деңгейдегі ғылыми жобаларға қатысу, өнертанудың өзекті мәселелерін шешу; хореография өнерінің, режиссураның, театртану, өнертанудың теориялық және практикалық мәселелері саласындағы әзірлемелерді жүзеге асыру; заманауи хореография өнерінің ғылыми талдау тәжірибесін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу тұжырымдамасы
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарды гуманитарлық ғылымның негізгі іргелі ұғымдары мен қағидаларымен таныстырады. Пәннің негізгі міндеттері: гуманитарлық ғылымдар шеңберінде қоршаған болмысты зерттеу формалары мен таным процестері туралы түсініктерді қалыптастыру; қазіргі ғылымның ұғымдық-категориялық аппараты туралы түсінік қалыптастыру; магистранттарды қазіргі өнертануды әрі қарай өз бетінше оқуға және алған білімдерін кәсіби қызметте қолдануға бағыттау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми мақалаларды жазудың тәсілдері мен әдістері
  Несиелер: 6

  Бұл пән магистрантты рецензияланатын және жоғары рейтингті шетелдік басылымдард ғылыми мақала жариялау үшін жазу және дайындау әдістерімен таныстыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғарғы мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  Жоғары мектеп педагогикасы курсы магистранттарды жоғары мектепте оқытушылық және әдістемелік қызметке дайындауға бағытталған. Курстың мазмұны жоғары мектептегі оқу-тәрбие процесін, оқыту мен тәрбиелеудің жаңа технологияларын ізгілендіру мен демократияландырудың қазіргі заманғы тенденцияларын көрсетеді, педагогикалық қызметтің жеке-шығармашылық стиліне бағыттайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Осы пән аясында ғылым туралы қазіргі техногенді өркениетте танымдық қызметті ұйымдастыру нысаны мен негізін қалаушы элемент ретінде түсінік беріледі. Ғылымның түрлі аспектілері қарастырылады: ғылым танымды ұйымдастыру нысаны ретінде, ғылым әлеуметтік институт ретінде, ғылым мәдениет элементі ретінде. Ғылым өркениетті даму барысында жетілгендігі туралы ұғым беріледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі өнер және мәдениет тұжырымдамасы.
  Несиелер: 5

  Курс жаңа теорияларды, олардың интерпретациясын, заманауи методология мен аналитикалық ойлауды, балеттанудағы жаңа тәсілдерді зерттеу дағдыларын меңгерген өнертанудың ғылыми-әдістемелік деңгейін қамтамасыз етеді. Пәнді оқытудағы мақсат: зерттеу қазіргі заманғы өнер және мәдениет аспектісінде жасампаз әрекеттерді дамыту;, жаңа контекст аясында пәнаралық байланыстарды, ғылыми ойлау, мәселелерді шеше алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәдениетаралық коммуникация және өнер мәселесі
  Несиелер: 6

  Пәннің негізгі мақсаты - қазіргі халықаралық қарым-қатынас көрінісін құрайтын коммуникативтік тәжірибе мен жағдайлардың ерекшеліктеріндегі магистранттың жүйелі бағдарын қалыптастыру болып табылады,бұл сындарлы мәдениетаралық диалог стратегиясын құзыретті әзірлеуге, перспективалық іскерлік және жеке қатынастарды жолға қоюға мүмкіндік береді. Бағдарламаның міндеттеріне мәдениетаралық қарым-қатынастың жалпы заңдылықтары мен деңгейлерін зерделеу, оның болашақ бағыттары мен тиісті мінез-құлықтың тактикасын стратегиялық жоспарлау форматтарын игеру кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлемдік хореография өнерінің даму үрдістері
  Несиелер: 3

  Курс магистранттардың әртүрлі дәуірдегі хореография өнерінің даму заңдылықтарын талдай білуді қалыптастыруға; хореография өнерінің категориялық аппараты мен ерекше тілін меңгеруге; хореографиялық туындыны талдауға; отандық хореография өнерінің әлемдік контексте ерекшеліктері мен жетістіктерін анықтауға; алған білімін педагогикалық, зерттеу тәжірибесінде пайдалануға; өзіндік идеяларды және бейнелі ойлауды көрсетуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өнер теориясы
  Несиелер: 5

  Пән өнер теориясын, көркемдік қызмет заңдары мен принциптерін оқытады. Оның міндеті - өнердің мәнін, оның қоғам мен әрбір жеке адамның өмірінде орындайтын функцияларын анықтау болып табылады. Пәнді оқу магистранттардың таңдаған мамандығына қатысты мағыналы ұстаным, сонымен қатар қазіргі қоғамдағы өнертанудың әлеуметтік-мәдени рөліне саналы көзқарас қалыптастыруына бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өнер саласындағы жобаларды басқару
  Несиелер: 6

  Курс магистранттарды мәдениет және өнер саласындағы жобаларды басқару процестерін мәселелік түсінуге бағыттайды. Пән магистранттарды басқарудың барлық деңгейлеріндегі мәдени құрылыс және мәдени саясаттың негізгі принциптері мен өзекті мәселелерімен, барлық типтегі мәдениет мекемелерінің қызметін детерминациялайтын, сонымен қатар өнердің әр түрлі салаларындағы жобаларды басқарудың өзіндік ерекшеліктерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пән мемлекеттік білім беру стандартының талаптарына сәйкес магистранттарды дайындауға арналған. Психологиялық ғылымның теориялық-практикалық мәселелері, басқару психологиясының категориялық жүйесі қарастырылады, басқару практикасының психологиялық талдауының тарихы бекітіледі, басқару қызметін талдаудың түсініктеме принциптері, психологиялық оқу-жаттығулар мен мектептердің құрылымы және басқару теориясы мен практикасына қосымшадағы психологиялық ғылымның басқа да мәселелері ашылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Магистрлік дисертацияны зерттеуді ұйымдастыру мен жазудың әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми-зерттеу жұмысының әдіснамасын, магистрлік диссертацияның тұжырымдамалық мазмұнын меңгеруге; жеке ғылыми зерттеуді жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын қалыптастыру; әдебиеттерді таңдау және жүйелеу, жұмыстың негізгі бөлімдерін тиісті құрылымы мен талаптарын сақтай отырып жазу, сонымен қатар жұмысты рәсімдеу және оны көпшілік алдында қорғау рәсіміне дайындау ерекшеліктерімен танысуға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлемдік музыка мәдениеті
  Несиелер: 5

  Пән өнер теориясын, көркемдік қызмет заңдары мен принциптерін оқытады. Оның міндеті - өнердің мәнін, оның қоғам мен әрбір жеке адамның өмірінде орындайтын функцияларын анықтау болып табылады. Пәнді оқу магистранттардың таңдаған мамандығына қатысты мағыналы ұстаным, сонымен қатар қазіргі қоғамдағы өнертанудың әлеуметтік-мәдени рөліне саналы көзқарас қалыптастыруына бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Балет спектаклінің сценографиясы және көркемдік кеңістігі
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарда спектакльдің сценографиясы және көркем безендірілуі туралы қазіргі білімде ұсынылған пән, түсінік аппараты, принциптері, танымдық тәсілдері мен тәжірибелері туралы жүйелі түсінік қалыптастырады. Білім алушы қазіргі заманғы сахналық безендірудің және заманауи сахналық техниканың түрлі мүмкіндіктерімен танысады; сахнада режиссерлік ой мен актерлік ойындарды жүзеге асыруға байланысты сценография мәселелерін талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • алет және театр қойылымдарындағы орындаушылық өнерді талдау
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты магистрантты театр сахнасында актерлік шеберлікті талдау негіздерімен және балет сахнасында хореографиялық бейнені талдау ерекшеліктерімен таныстыру болып табылады. Бұл курстың негізгі міндеттері драмада және балет өнерінде актерлік шеберлік теориясын зерттеу, актерлік ойын контекстінде балет өнері шығармаларының драматургиясын талдау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Курс драма және балет заңдылықтары туралы түсінік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өнер және көркем тілдер синтезі
  Несиелер: 5

  Курс хореография өнерін дамыту аспектісінде өнер және көркем тілдер синтезі мәселелерін теориялық ұғынуға бағытталған. Курстың мақсаты: көпжақты эстетикалық әсерге есептелген әр түрлі өнер түрлерінің үйлесімін зерттеу, ол нақты шығарманың идеялық-көркемдік ойының бірлігімен анықталады және әр түрлі өнер түрлерінің өзара әрекеттесу принциптерін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Заманауи хореография өнерінің негізгі бағыттары
  Несиелер: 6

  Пән хореографиялық өнердің заманауи бағыттарымен танысуға, негізгі мектептер мен ағымдарды зерттеуге бағытталған. Курс магистранттарда хореографияның әртүрлі бағыттарының стилистикалық айырмашылықтары мен ерекшеліктерін білуді қалыптастырады. Заманауи хореографияның қалыптасуы мен дамуына әсер еткен хореографтардың ең маңызды есімдерімен танысу, олар құрған мектептерді, труппаларды және ең маңызды қойылымдарды таныстыру және талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өнердегі көркем шығарманы интерпретациялау
  Несиелер: 5

  Бұл пән көркем шығармаларды әртүрлі өнер түрлерімен интерпретациялау принциптерін анықтауға, зерделеуге және талдауға бағытталған. Хореографтың авторлық шығармамен өзара іс-қимыл процесін зерттеу мәселелеріне ерекше көңіл бөлінеді, онда магистрант балет театрының құралдарымен көркем шығармаларды интерпретациялаудың, бірінші әдеби көздердің хореографиялық трансформациясының және балет сахнасында өзіндік ерекшеліктерінің негізгі қағидаларымен танысуы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Анализ хореографических форм
  Несиелер: 5

  Бұл пән магистрантты хореографиялық спектакльдің ең танымал формаларымен және балеттік спектакльдің тарихи, дәстүрлі (типтік) және қазіргі заманғы құрылымдарын және классикалық және қазіргі хореографиялық құрылымдардың антологиясын зерттеу арқылы талдаудың негізгі түрлерімен таныстыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі хореографиялық драматургияның мәселелері
  Несиелер: 6

  Пән хореографиялық драматургияны құру және дамыту принциптерін және оның өзіндік ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған. Курс заманауи хореографиялық драматургияның сұрақтары мен мәселелерін зерттеуге байланысты теориялық және практикалық сұрақтардың барлық спектрін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлемдік хореография режиссурасының үрдістері мен бағыттары
  Несиелер: 5

  Курс әлемдік хореографиялық режиссураның негізгі тенденциялары мен бағыттарын, ең маңызды балетмейстерлердің шығармашылығын және өз уақытының белгілі қойылымдарын талдау арқылы зерттеуге, балет театрының би кеңістігінде қалыптасқан жалпы үрдістерді талдау арқылы хореографиялық режиссураның дамуындағы негізгі мәселелер мен сұрақтарды және бидің жаңа мәнерлі құралдарын анықтауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  заманауи ғылымның даму кезеңдеріндегі туындайтын негізгі дүниетанымдық және әдіснамалық мәселелерді талдау

 • Код ON2

  өнер психологиясы саласындағы заманауи зерттеулер бағытының негізгі теорияларын білу; жоғары білім берудің білім бағдарламалары бойынша оқытушылық қызметке дайындық

 • Код ON3

  Балеттану – бейіні бойынша ғылыми зерттеу контекстінде идеяларды қолдану және өзіндік дамыту үшін негіз немесе мүмкіндік болып табылатын, магистр деңгейінде алынған білім мен біліктерін көрсету

 • Код ON4

  әртүрлі жанрдағы театр өнері туралы ғылыми мақалаларды жазу барысында өз ойларын талқылау және ғылыми тұжырымдау, сонымен қатар мәдени және әлеуметтік ойларды қамтитын эстетика туралы тек қана айтып қоя салмай, театр туралы проблемалық және көп құрамды ойлау дағдыларын көрсету

 • Код ON5

  Кәсіби міндеттерді шешу кезінде жалпы өнер тарихы мен отандық өнер тарихы бойынша зерттеулердің әдіснамалық қағидалары мен әдістемелік тәсілдерін қолдану. Шетелдік және отандық өнертанудағы зерттеулердің жаңа әдістемелерінің негізінде қорытынды шығару.

 • Код ON6

  Хореографиялық туындыны көркемдік-эстетикалық талдау негізінде көркем сынның әртүрлі жанрында авторлық туындыны жасау, өнер туындыларын құру және қайта құруда ғылыми кеңесші немесе редактор ретінде қатысу

 • Код ON7

  Кәсіби міндеттерді шешуде әртүрлі және қызықты тәсілдерді қолдана отырып, шығармашылық қызмет нәтижелеріне өзінің даралығын, креативті ойлауын және эстеталық идеалдарын қолдану және іске асыру

 • Код ON8

  Алынған ғылыми білімді қорытынды аттестация және қорғауда, ғылыми өнімдерді жасауда қолдану, қорытынды шығару

Top