Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D02123 Арт-менеджмент в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

 • Орталық Азияның хордофондары: зерттеу аспектілері
  Несиелер: 3

  «Орталық Азияның хордофондары: зерттеу аспектілері» курсы Орталық Азияның коптеген халықтарында кеңінен таралған лютня тәрізді шекті аспаптарды – құрамды хордофондарды жан-жақты зерттеуге арналған кешенді пән болып табылады. Мұнда ыспалы және шертпелі аспаптардың халықтық терминологиясына, морфологиясы мен эргологиясына ерекше мән беріледі. Түркі, иран және моңғол халықтарының аспаптық музыка үлгілері қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи мәдени процестердің зерттеу стратегиясы
  Несиелер: 4

  "Заманауи мәдени процестерді зерттеу стратегиясы " докторанттарды ғылымның ғылыми парадигмасының заманауи әдіснамалық өзгерістерімен, қазіргі заманғы мәдениетті және оның көп қырлы және көп деңгейлі процестерін түсінудің негізінде жатқан теориялық тұжырымдамалар жиынтығымен таныстыруды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 4

  Курс ғылыми зерттеу әдістерін ғылыми-танымдық қызмет шеңберіндегі принциптер, тәсілдер мен әдістер жүйесі ретінде зерттеуге бағытталған. Тәлім алушылардың докторлық зерттеулерінің практикалық мысалында ғылыми-танымдық қызметтің әр түрлі әдістерін қолданудағы мүмкіндіктері зерттелуде.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнердегі ғылыми әзірлемелерді коммерциализациялау
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты тыңдаушыларда ҒЗТКЖ мен технологиялардың нәтижелерін коммерцияландыру саласында жүйелі түсінік пен кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Орталық Азияның түркі халықтарының аспаптық музыкасындағы дыбыстың санаты
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу барысында түркі халықтарының музыкасының өзіндік ерекшелігін, ең алдымен оның дыбыстық көрінісі аспектісін ашады. Осы музыкалық теорияны, музыкалық акустиканы, сондай - ақ сабақтас ғылымдарды-түркі халықтарының тарихын, этнографиясын, мәдениетін, тілін тартумен байланысты кешенді пән туралы болып отыр.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнер философиясы     
  Несиелер: 4

  Пән өнерді өзінің тіршілік етуінің алуан түрлілігінде адам іс-әрекеті мен мәдениетінің ерекше құбылысы ретінде зерттеуге, түсінуге арналған теориялық және әдістемелік негіз болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 3

  Академиялық жазу – бұл ағылшын тілді ЖОО –да, академиялық ортада қалыптасқан пән. Пәннің мәні – академиялық ортада қолданылатын кез келген формадағы жазбаша пікір, соның ішінде оқу алушылардың ҒЗЖ, зерттеу басылымдары /кітап, оқулық, рецензия, доклад т.т./ Құрылымдау, мазмұндық толықтыру әдістері, мазмұндау стильдері, дедуктивті негіздеме тәсілдері және т.б. зерттеледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Музыкологиядағы пәнаралық зерттеулер
  Несиелер: 4

  Пән әр түрлі ғылымдарға қатысты пәнаралық (семиотика, лингвистика, мәдениеттану, фольклористика, философия, тарихнама, археология және т.б.) тақырыптарды оқытуға бағытталған. Бұл -музыкалық тіл, музыкалық мәдениет, тарихи дереккөз ұғымы..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Арт-менеджменттегі пәнаралық зерттеулер
  Несиелер: 4

  Арт-менеджменттің өзекті әдістемелік мәселелерін қарастырады. Менеджмент пен арт-менеджменттің тәртіптік салаларының арақатынасы мен өзара байланысы, сондай-ақ басқа салаларға қатысты арт-менеджменттің ерекшелігі талданады. Өнерді басқару қоғамның әлеуметтік және экономикалық мақсаттарына жетуіне ықпал ететін жағдайлар мен факторлар ерекшеленеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дереккөзтану
  Несиелер: 3

  Курс деректанудың негізгі ұғымдарын зерттеуге, тарихи дерек көздерінің жекелеген түрлерінің дамуы туралы, олардың өзара байланыстары мен өзара әсерлері туралы, олардың эволюция заңдылықтары туралы білім алуға бағытталған. Сондай-ақ, ол әр түрлі ғылыми парадигмалар жүйесіндегі деректану тұжырымдамаларын талдау дағдыларын дамытуға, дерек көздерін талдау дағдыларын дамытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON7

  Шығармашылық іс-әрекет / тәжірибе шеңберінде іске асыруда, қайта құруда, жасауда, өңдеуде және / немесе өндірісте өзіндік түсінік пен инновациялық шешімдерді құжаттауға және көрсетуге қабілетті.

 • Код ON3

  Жаңа білімді құру үшін оның көркем тәжірибесі мен музыкалық кеңістігіне негізделе отырып, зерттеу пәнінің проблемалық мәселелерін анықтауға қабілетті

 • Код ON1

  Ғылым нәтижелерін бизнесте пайдалану үшін талдай алады, ғылыми зерттеулерді коммерцияландыру үшін жаңа мүмкіндіктер табады, ғылыми және коммерциялық жобаларды іске асыруда білім мен дағдыларды қолдана алады.

 • Код ON2

  Креативті ортада креативті басқару механизмдерін қалыптастыруға, зияткерлік өнімді жасау үшін құнды бизнес-процестерді анықтауға қабілетті.

 • Код ON4

  Тиісті әдіснамалық процестер мен ресурстарды, ықтимал қаржыландыру көздерін және ықтимал тәуекелдерді және / немесе теріс әсерлерді бағалау жолымен зерттеулер нәтижелерін жоспарлауға, орындауға және ұсынуға қабілетті.

 • Код ON11

  Кәсіби қызметте ғылыми зерттеулердің нәтижелерін пайдалана алады

 • Код ON8

  Тиісті әдебиеттен немесе басқа тұлғалардан алынған, оны зерттеу және / немесе көркем практика саласында басқа да білімді талдай алады, түсіндіре алады, бағалайды, басқара алады, сақтай және бере алады.

 • Код ON10

  Зерттеу тәжірибесіндегі кәсіби стандарттарды біледі / түсінеді, зерттеулердің этикалық және құқықтық салдарларын, ұлттық және халықаралық мәнмәтінді, зерттеулерге қатысты барлық тұлғалардың меншік құқығын түсінеді

 • Код ON9

  Мақсатты аудиторияның қажеттіліктерін ескере отырып, зерттеу тақырыбы бойынша ақпаратты жинау және тарату үшін тиімді және қолайлы әдістер мен тәсілдерді анықтауға, таңдауға және қолдануға қабілетті.

 • Код ON5

  Практикаға әсер ету үшін тәжірибелік, коммуникативтік және желілік дағдылардың кең спектрін пайдалана отырып, әріптестермен қолдау, басқару және ынтымақтасуға қабілетті

 • Код ON6

  Зерттеу нәтижелерін және басқалардың әлеуметтік, мәдени, көркемдік, этикалық және экономикалық аспектілердегі нәтижелерін жүйелі және сыни талдау және бағалау қабілеті

Top