Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01533 Информатика в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Электрондық оқулықтарды құру әдістері
  Несиелер: 5

  Информатиканы оқыту процесінде қолданылатын теориялық және практикалық оқытудың электрондық оқулықтарын жасау әдістерін талдау; оқу сабақтарын ұйымдастыру тәсілдерін, құралдарын, нысандарын салыстыру; оқыту процесін жүзеге асырудың әдістемелік (технологиялық) іскерлігін қалыптастыру, оның барысы мен нәтижелерін талдау, жобалау іскерлігін жетілдіру және оларды кәсіптік-әдістемелік білім кешеніне қосу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім берудегі ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Өзінің кәсіби қызметінің нәтижелерін түсінікті және түсінікті түрде ұсыну үшін компьютерді тиімді пайдалану; қойылған мақсаттарға сәйкес критерилерді алыптастыру және ақпаратты ұтымды іздеуді жүргізу; өзбейінінің кәсіби міндеттерін талдау, ақпараттыалудың, сақтаудың, өңдеудің тиімді әдістерін, тәсілдері мен құралдарын табу және оларды шешу үшін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Жоғары білікті мамандардың кәсіби қызметінде қажет, қазіргі заманғы психологиялық ғылымның негізгі тәсілдері мен принциптері. Психологиялық тұжырымдамалар бойынша ғылыми-теориялық дүниетанымның қалыптасуы, психологиялық ғылым туралы ойларды дамыту, пәннің мазмұнын анықтау. Жеке тұлғаны психологиялық зерттеу дағдылары мен әдеттерін қалыптастыру, тәжірибелік-психологиялық зерттеулердің негізгі әдістерімен танысу және психокоррекциялық жұмыстың негізгі бағыттары. Жанжалды басқарудың ерекшеліктері, стресс және оларды шешу әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Шетел тіліндегі ауызша қарым-қатынас дағдыларын дамытуға, мәдениетаралық құзыреттілік, іскерлік ��ат алмасу дағдыларына, өзге тілдегі түпнұсқа дерек көздерін оқудың негізгі түрлерін меңгеруге, мамандық бойынша ғылыми тақырыптаға жазбаша мәлімдемелер - шет тілінде ғылыми зерттеулер тақырыбы бойынша ғылыми баяндама, презентация, пікірталастар, тезистер және мақалалар; ғылыми мәтіннің аннотациясы, резюме жазу т.с.с. даярлауға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық информатика
  Несиелер: 5

  Оқыту мен тәрбиелеудің неғұрлым тиімді құралдары мен әдістерін бағалау және салыстыру; критериалды бағалау бойынша жалпы әдістемелік ұсыныстарды меңгеру; білім беру электрондық басылымдары мен ақпараттық ресурстарды өз бетінше жобалау; оқушылармен қарым-қатынас және өзара іс-қимылды табысты ұйымдастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электронды оқыту педагогикасы
  Несиелер: 5

  Қазіргі ақпараттық қоғамда педагогикалық ғылымның конвергенциясы процесі қарастырылады аралас оқытуды оқыту процесінде қолданылатын электрондық және практикалық оқытуды енгізудің перспективалық міндеттері, оқу сабақтарын ұйымдастыру формалары; электронды дидактиканы қалыптастыру, оқытудың электрондық технологиялары саласында педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелердегі ақпаратты қорғау және қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Ақпараттық инфрақұрылымды, ақпаратты жинауды, қалыптастыруды, таратуды және пайдалануды жүзеге асыратын субъектілерді, сондай-ақ бұл ретте туындайтын қоғамдық қатынастарды реттеу жүйесін бағалау және салыстыру. Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысы бар мәліметтерді қамтитын ақпараттық ресурстар қорғаудың белгілі бір тәсілдері мен әдістерінің жиынтығын қолдануға мүмкіндік беретін ақпараттық қауіпсіздік стратегиясын әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім беруді ақпараттандыру және оқыту мәселелері
  Несиелер: 4

  Білім беруде ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдаланудың оң және теріс аспектілерін бағалау және салыстыру; ақпараттық қоғамда білім беруді ақпараттандырудың рөлі мен орны туралы түсінік қалыптастыру; өзінің кәсіби қызметінде ақпараттандыру құралдарын пайдалану саласында әртүрлі педагогтардың мүмкіндіктерін бағалау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Компьютерлік желілерде ақпаратты қорғау
  Несиелер: 5

  Қауіпсіздікті бұзу себептерін сыныптау; субъектілер мен объектілердің қауіпсіздік мониторларын жобалау; Қазіргі заманғы желілік сүзгілермен және ақпаратты криптографиялық түрлендіру құралдары мен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын меңгеру; ақпараттық қауіпсіздік әдістерінің қазіргі жағдайы және даму тенденциялары;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мектеп информатика оқулығының мәселелері
  Несиелер: 4

  Жеке тұлғаның жас ерекшелігіне және жалпы және ерекше заңдылықтарына сәйкес келетін заманауи технологияларды пайдалана отырып, Информатика бойынша білім беру процесін жобалау; әр түрлі жас топтарында және білім беру мекемелерінің әртүрлі типтерінде педагогикалық процесті жүзеге асыру; ғылымның соңғы жетістіктерін пайдалана отырып, Информатика бойынша элективті курстарды жобалау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 3

  Менеджмент теориясымен және практикасымен байланысты сұрақтардың негізгі тобын қарастырады: ұйымдастырудың қоршаған ортасы; Басқарушылық қызметтер; байланыстырушы үдерістер; топтық динамика және көшбасшылық; ұйымдағы адам. Қарастыру әдіснамасының негізін кешенді тәсіл қарастырады, ол барынша кеңінен таралған, заманауи және өзекті концепциялар мен барлық негізгі мектептер мен менеджмент бағыттарды біріктіреді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Информатиканы оқыту әдістемесі бойынша оқу-зерттеу жұмысын ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Оқу-зерттеу жобасының кезеңдері тұрғысынан магистрлердің зерттеу қызметін ұйымдастыру; магистранттарда оқуүдерісінің жаңа құрылымдық бірлігін қабылдауға өзбетінше дайындығын анықтау, барлық курс бойы кәсіби тұлғалық, құзіреттілік қасиеттердің өсуін қадағалау қабілетін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Компьютерлік желілер, Интернет және мультимедиалық-технологиялар
  Несиелер: 5

  Компьютерлік желілер, Интернет-технологиялар және мультимедиа-технологиялар дамуының соңғы үрдістерін талдау; Қазіргі on-line сервистерінің дамуы мен пайдаланылуын талдау; интернет үшін бағдарламалау тілдерінің дамуын және Интернет қосымшаларын құру құралдарын талдау. оқыту мен тәрбиелеудің ең тиімді құралдары мен әдістерін таңдай алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Информатиканы оқытуда ииновациялық құралдарды қолданудың әдістемелік негіздері
  Несиелер: 5

  Информатиканы оқытуда инновациялық құралдарды қолданудың әдістемелік негіздері; Базалық бейінді және тереңдетілген деңгейде информатика оқытушысының типтік кәсіби-әдістемелік міндеттерін шешу; информатика бойынша электронды оқулықтар жасау; оқушылардың білімін бағалау және бақылау әдістерін қолдану; информатика сабақтарында қызықты оқу тапсырмаларын жасау және қолдану;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеуді жоспарлау және ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Қажетті эксперименталды зерттеулерді жоспарлау және жүргізу, олардың нәтижелері бойынша бара бар модель құру, оны алдағы уақытта міндеттерді шешу кезінде пайдалану; білім беру электрондық басылымдары мен ақпараттық ресурстарды, ортаны дербес жобалау; педагогтардың ақпараттық-коммуникациялық құзыреттілігін бағалай білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Объектіге бағытталған бағдарламалау және басқару жүйелері
  Несиелер: 6

  Басқару жүйелерінде объектілі-бағытталған бағдарламалауды бағалау. қазіргі заманғы бағдарламалау тілдерінің негіздерін білу; Паскаль және Delphi бағдарламалау тілі деректерінің негізгі типтері мен құрылымын білу; объектілі-бағытталған бағдарламалау негіздерін және басқару жүйесін білу; Borland Delphi бағдарламалау ортасының графикалық ерекшеліктерін білу. Borland Delphi-дегі анимациялық және мультимедиялық функциялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми педагогикалық комьютерлік модельдеу
  Несиелер: 5

  Ақпараттық – компьютерлік модельдеудің негізгі ұғымдарын, принциптерін және қасиеттерін, ғылыми зерттеулер мен жобалауда модельдеудің теориясы, әдістері мен технологияларын, ғылым мен техниканың түрлі салаларында қолданылатын математикалық модельдер мен әдістерді әзірлеу және жетілдіру, ақпараттық – компьютерлік модельдеудің әдістерін, құралдары мен технологияларын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәліметтер қорының қосымшасын құру
  Несиелер: 6

  ДБ қосымшаларын әзірлеу және орындау; ДБ-ны практикаға өзегі болып табылатын қандай да бір Ақпараттық жүйелерді енгізудің қажеттілігі мен орындылығын бағалау туралы шешім қабылдау үшін базаны қалыптастыру; CASE-технологияларды пайдалануға негізделген қазіргі заманғы жобалау әдістері мен құралдарын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Медиа және коммуникация
  Несиелер: 5

  Аудиовизуалды коммуникация саласындағы қазіргі заманғы медианалитиканың негізгі принциптерін; медиаөнімдердің қазіргі заманғы іздеу серверлерінің технологияларын және сайттарды жылжыту әдістерін; медиаөнімдерді құру және жылжыту принциптерін; электрондық білім беру басылымдары мен интернет-ресурстарға мультимедиа-технологияларды пайдалану медиакоммуникациясын құру принциптерін қарастырады.;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім берудің электрондық басылымдарын және Интернет ресурстарын әзірлеу және пайдалану
  Несиелер: 5

  Компьютерлік желілер дамуының негізгі тенденцияларын, деректерді берудің қазіргі заманғы хаттамаларын бағалау және салыстыру; заманауи іздеу серверлерінің технологиялары және сайттарды жылжыту әдістері; дыбыстар мен бейнелерді кодтау стандарттары; мультимедиялық қосымшаларды әзірлеу кезеңдері мен әдістері; ғаламтордың ақпараттық және интерактивті ресурстарын құру және пайдалану принциптері; мультимедиа-өнімдерді құру және мультимедиа-технологияларды пайдалану принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Тұлғааралық қарым-қатынаста, кәсіби қызметте, ғылыми мақалаларды жазуда шет тілін білуін көрсету.

 • Код ON2

  Басқару қызметі мен басқару ойының эволюциясын ұйымдастыру. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасын зерттеу. Басқару шешімдерін қабылдауды моделдеу, менеджмент функцияларын құрылымдау: жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация, бақылау.

 • Код ON3

  Педагогика және психология саласындағы білімдерді меңгеру, критериалды бағалауды ескере отырып, кәсіби қызметте теориялық білімді қолдану, ақпараттық және ІТ-бағдарламаларды меңгеру, ақпаратты жалпылау, талдау және қабылдау, мақсаттарды қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау.

 • Код ON4

  Білім беруде ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдаланудың оң және теріс аспектілерін бағалау және салыстыру. Өзінің кәсіби қызметінде ақпараттандыру құралдарын пайдалану саласында әртүрлі педагогтардың мүмкіндіктерін әзірлеу.

 • Код ON5

  Ақпараттық инфрақұрылымды, ақпаратты жинауды, қалыптастыруды, таратуды және пайдалануды жүзеге асыратын субъектілерді бағалау және салыстыру, ақпараттық қауіпсіздік стратегиясын әзірлеу.

 • Код ON6

  Отандық және шетелдік ғылымның жаңа теориялық, әдіснамалық және технологиялық жетістіктерін зерттеу. Модельдеудің заманауи әдістері, компьютерлік және желілік технологиялар негізінде алынған нәтижелерді түсіндіре отырып, эксперименттік зерттеулерді жоспарлау, жүргізу,талдау, өңдеу

 • Код ON7

  Заманауи компьютерлік жүйелерді, білім беру және ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби міндеттерді сауатты шешу.

 • Код ON8

  Бағдарламалық қамтамасыз етудің әртүрлі модельдерінің жұмыс істеуі туралы білім алады және инновацияның жүйелі мониторингі мен нақты нәтижелерге қол жеткізу үшін инновациялық тәсілдерді практикалық қызметке енгізеді

 • Код ON9

  Анықталмағандық жағдайында зерттеу, кәсіпкерлік дағдылар мен жұмыс дағдыларын пайдалану.

Top