Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04130 Есеп және аудит 7M04130 в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Менеджмент
  Несиелер: 3

  Педагогикалық менеджмент функциясы ретінде ұжым қызметін ұйымдастыру негіздерін сипаттау. Қазіргі заманғы мәселелерге сәйкес білім берудегі педагогикалық менеджменттің мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыру. Адамның жеке ерекшеліктері мен мәртебесінің қазіргі заманғы жағдайларын ескере отырып, тәрбие-білім беру процесін басқарудың ұйымдастырушылық формалары мен тәсілдерінің принциптерін іске асыру процесін жоспарлау. Қызметті жоспарлау және ұйымдастыру нәтижелерін сипаттау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Контроллинг
  Несиелер: 4

  Кәсіпорынның есеп жүйесіндегі ғылыми зерттеулер мен әзірлемелердің бағдарламаларын әзірлеу және олардың орындалуын бақылау іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру. Контроллингте пайдаланылатын ұйымның қаржылық жағдайын жақсарту бойынша ұсынымдарды баяндау. Қаржылық технологиялар, экономикалық ақпарат саласындағы білімді, ұйымның қаржылық талдауын және бақылауын ұйымдастыру дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Эксперимент жүргізу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Басқарудағы эксперимент тұжырымдамасын және оның жіктелуін қарастыру. Зерттеу құрылымын (экспериментатор, эксперименталдық фактор, эксперименталдық жағда��, эксперименталдық объект) және тәжірибелік шарттар. Классификацияның, бағдарламаның және эксперименталды құралдардың сипаттамасы. Эксперимент хаттамасындағы позициялармен танысу және эксперименттің талаптары. «Оңтайлы эксперименттің» формалары мен дәйектілігін зерттеу. Эксперимент үшін ақпаратты жинау әдістерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау. Зерттеу нәтижелерін алу үшін ұсыныстарды ашу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кешенді басқарушылық талдау
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік, басқарушылық және салықтық есеп және бизнесті талдау жүйелері мен процестерінің экономикалық тиімділігіне кешенді талдау жүргізе білу, Қаржылық есептілік үшін статистикалық материалдарды өңдеу саласындағы қабілеттілікті пайдалану. Қаржылық технологиялар, қаржылық ақпарат саласындағы білімді, қаржылық талдауды ұйымдастыру дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік аудит
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік аудиттің даму үрдістерімен танысу. Мемлекеттік аудитті жүргізу әдістемесін қолдану және тексеру нәтижелерін ресімдеу. Мемлекеттік аудит жүйесінде тексерулерді ұйымдастыру мақсатында қолда бар ақпараттық базаны дербес жүйелеу және талдау. Бақылауды және ревизияны ұйымдастыруды, басқа органдармен өзара іс-қимылдың құқықтық негіздері мен тәртібін қарау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық аудит стандарттары
  Несиелер: 5

  Аудит концепцияларын, формаларын, әдістерін және стандарттарын тәжірибеде қолдана білуді қалыптастыру. Бақылау мен аудиттің практикалық дағдыларын меңгеру. Аудит стандарттарын, тәсілдерін және әдістерін пайдалану қабілетін қалыптастыру қорытындыларды тұжырымдауға, оларды іске асыруды ұйымдастыруға, мамандандырылған салалар бойынша аудит стандарттарын, ілеспе қызметтер бойынша аудит стандарттарын ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бюджеттік есеп пен есептілік
  Несиелер: 4

  Мемлекеттік басқару секторында қаржылық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу бойынша іс-шараларға қатысу, анықталған ауытқуларды іске асыру, есептік ақпарат негізінде бухгалтерлік құжаттарды өңдеу технологиясында нормативтік-құқықтық құжаттарды пайдалану бойынша шаралар қабылдау. Басқарушылық шешімдерді ашу, бюджеттік мекемелерде пайдаланылатын нысандар бойынша бухгалтерлік есепті құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Шетел тіліндегі түпнұсқа дереккөздерді әртүрлі деңгейдегі мазмұнмен қамтудың негізгі түрлерін үйрену. Мамандық бойынша ғылыми тақырыптар бойынша жазбаша байланысты дайындау дағдыларын дамыту: баяндама, тезис, шолу, баяндама жасау,аннотациялау, резюме жазу. Түпнұсқалық жазбалардың жалпы мазмұнын түсіну. Дәрістерді, кәсіби ақпараты бар хабарларды тыңдау.Мамандық бойынша ауызша қарым-қатынас дағдыларын дамыту: баяндама, презентация, ғылыми зерттеу, талқылау, пікірталас.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Салықтық есептілікті талдау және аудит
  Несиелер: 5

  Салық жүйесін және ұйымның салық заңнамасына сәйкес салықты есепке ала отырып, экономикалық тиімділікті анықтау бойынша әдісті басқару және пайдалану білігін қалыптастыру. Салықтар бойынша төлемдердің, салық түрлері бойынша салық берешегінің есебін ашу. Аудитті ұйымдастыру және салық есептерін талдаумен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Жоғары білікті мамандардың кәсіби қызметінде қажетті заманауи психологиялық ғылымның негізгі принциптерін қарастырады. Жеке тұлғаның психологиялық зерттеулерінің негізгі психологиялық тұжырымдамалары, дағдылары мен қабілеттері бойынша ғылыми және теориялық дүниетаным қалыптастырады, эксперименталды-психологиялық зерттеулер мен психокоррекциялық жұмыстардың негізгі әдістерімен, ұжымды басқарудағы қайшылықтарды, күйзеліске түсуді және оларды шешу әдістерімен таныстырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Тұлғааралық қарым-қатынаста, кәсіби қызметте, ғылыми мақалаларды жазуда шет тілін білуін көрсету.

 • Код ON2

  Ұйымда қызметкерлердің дамуы мен тиімді пайдаланылуын бағалау, жаппай мінез-құлықты басқарудың әлеуметтік-психологиялық технологияларын меңгеру.

 • Код ON3

  Кәсіпорынды стратегиялық басқаруды ұйымдастыру, инновациялық менеджмент, көшбасшылық теориялары туралы түсінік беру қабілетін көрсету;

 • Код ON4

  Магистрлік жоба, мақала, есеп, аналитикалық жазба және т. б. түрінде эксперименталды-зерттеу және талдау жұмыстарының нәтижелерін жалпылау.

 • Код ON5

  Ұйымның шаруашылық қызметін есепке алуды, аудитті және басқаруды ұйымдастыру саласындағы күрделі және стандартты емес жағдайларда шешімдер қабылдау;

 • Код ON6

  Кәсіби және практикалық қызметте статистикалық, экономикалық-математикалық әдістерді, автоматтандырылған бағдарламаларды қолдану

 • Код ON7

  ХАС сәйкес шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық-шаруашылық қызметіне талдау жасау және аудит жүргізу.

 • Код ON8

  Қаржылық, басқарушылық есеп, аудит, талдау және бизнес саласында шешімдер қабылдау кезінде талдаудың сандық және сапалық әдістерін қолдану, сондай-ақ тиісті ұйымдық-экономикалық модельдерді құру.

Top