Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04104 Есеп және аудит в Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  «Экология және тұрақты даму» пәні экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуының негіздері туралы терең жүйелі білім мен түсініктерді алу, табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың қазіргі заманғы тәсілдері бойынша теориялық және тәжірибелік білімдерді қалыптастыру мақсатын алға қояды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты табиғат пен қоғамның тұрақты дамуының негізгі заңдылықтары туралы түсініктерді қалыптастыру болып табылады. Күтілетін нәтиже: Биосфераның құрылысы мен химиялық құрамын, құрылымы мен динамикасын, тұрақты даму принциптерін біледі Экология саласындағы қазіргі заманғы мәселелерді талдайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дінтану
  Несиелер: 5

  Қоғамдық сананың формасы, әлеуметтік феномені ретінде дін туралы білімді меңгеру; ғылыми гуманистік, толерантты дүниетанымды, адамға, оның құқықтары мен бостандықтарына құндылық көзқарасын, мәдениетаралық және дінаралық диалогқа қабілеттілікті қалыптастыру; әртүрлі конфессия өкілдерімен қарым-қатынас және өзара іс-қимылдың кәсіби дағдыларын алу, қызметтік міндеттерді шешуде меңгерген білімді тиімді пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өмір қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - адамның өмір сүру ортасымен қауіпсіз қарым-қатынас негіздерін оқу. Міндеттері: қауіпсіз өмір үшін алдын алу шараларын қолдану, салауатты өмір салтының негізгі құрауыштарын және олардың жеке адамның тіршілік әрекетінің қауіпсіздігіне әсерін біледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Құқықтар-бұл әділдік туралы адамдар арқылы қамтамасыз етілетін мемлекеттер, нормалар жиынтығы жалпыға міндетті болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәңгілік ел идеясы және рухани модернизациялау
  Несиелер: 5

  «Мәңгілік ел» идеясы Қазақстанның ақыл-ойларында, әсіресе жастарда, адамдарға жақындастыратын маңызды құндылықтарда ойлануға арналған. Әлемдік экономикада және саясатта дағдарысқа байланысты сыртқы қатерлер мен қауіптер тұрғысынан біздің елге «Мил-эл» ұлттық идеясында көрініс табатын рухани және әлеуметтік нұсқаулар қажет. Бүгінде біз ұлттық бірлік пен бірлікке мұқтажбыз. «Қазақстан-2050» Стратегиясында қоғамды дамытудың экономикалық, саяси және әлеуметтік бағыттары көрсетілген. Қазақстанның рухани жаңғырту процесі рухани мәдениетті жаңғыртуға, өркениетті саяси мәдениетті дамытуға, мемлекеттік мекемелерді жет��лдіруге бағытталған. Қоға��д�������қ сананы қалыптастыру мен жетілдірудегі маңызды кезеңдердің бірі гуманитарлық білім беруді қалпына келтіру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - компьютерлік технологияны қолдану қажет болған жағдайда қосымшалармен экономикалық есептерді модельдеуге, талдауға және шешуге көмектесетін математикалық аппаратты меңгеру; экономикалық мәселелерді зерттеуді өз бетінше талдау дағдысы мен дағдыларын қалыптастыру, өз жұмысын жетілдіру жолдарын ғылыми іздестіруге ұмтылысты дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік, кәсіпкерлік қызмет – экономикалық қызметтің, жасалатын тауарларды орау, өндіру және сату тәуекелі, іс-шаралар,көрсетілген қызметтер көлемі, пайда алуға бағытталған жүйелі дербес қызметтің атқарған жұмысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - экономиканың үй шаруашылығы, фирма, ел және әлемдік шаруашылық деңгейінде қызмет етуі мен дамуын анықтайтын экономикалық құбылыстар мен процестердің мәнін ашатын негізгі базалық ұғымдар мен теориялық ережелерді тереңдетіп оқу. Қоғамдық өндіріс негіздері, меншік қатынастары, қоғамдық шаруашылық нысандары, нарықтық шаруашылықтың сипаттамасы қарастырылған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 3

  Оқытудың мақсаты - микроэкономикалық агенттер, көрсеткіштер мен модельдер туралы жүйелі түсінік қалыптастыру; шектеулі ресурстар жағдайында микродеңгейде қазіргі нарықтық экономиканың пайда болу ерекшеліктерін зерттеу. Экономиканың қызмет ету заңдары, нарықтық шаруашылықтың заңдылықтары, нарықтық жағдайда шаруашылық жүргізуші субъектілердің мінез-құлқы қарастырылған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аудиторлардың кәсіби стандарттары
  Несиелер: 3

  Тәртіп студенттерге бухгалтердің және аудитордың кәсіби этика нормаларының сипаты мен тетігі туралы бірыңғай көзқарас қалыптастырады, олардың бірлігі мен қоғамдық мораль нормаларына өзара әрекеттеседі. Бухгалтерлік қызметте кәсіби этиканы қалыптастыру, кәсіби бухгалтерлерге қойылатын жалпы этикалық талаптар, жалдамалы жұмыс істейтін кәсіби бухгалтерлер мен кәсіби бухгалтерлер мен аудиторлар үшін мінез-құлықтың этикалық нормалары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мамандыққа және кәсіптік әдепке кіріспе
  Несиелер: 3

  Мазмұны: бухгалтердің, аудитордың мамандығының түсінігі және әлеуметтік маңыздылығы. Бухгалтерлік маманның және аудитордың субъектілер қызметінде және Қазақстан Республикасы мен қазіргі әлемдегі мамандыққа қойылатын талаптардағы рөлі. Кәсіби бухгалтерлер мен аудиторлардың этикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Эконометрика
  Несиелер: 3

  Эконометриканы оқытудыңмақсатыэкономикалыққатынастарғасандықшараларберугеболады. Бұл мақсаты статистикалық әдістерін қолдану, нақты сандық заңдар экономикалық өмірінде байқалады анықтау үшін үйреніңіз. Пәннің әдістерін зерттеу ақпаратқа негізделген әлеуметтік-экономикалық процестердің өзарадамуынасипаттайтын эконометрикалық модельдер регрессиялық талда уқолданылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржы нарықтары және делдалдары
  Несиелер: 3

  Пәнді оқып үйрену қаржы нарығының негіздері және оның Қазақстандағы даму ерекшеліктерін есепке ала отырып құрылымын, қаржы делдалдарының қызметін, сонымен қатар олардың жалпы қаржы нарығын дамыту қызметіндегі ролін игеруге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ағылшын тілінің практикалық курсы
  Несиелер: 3

  Сөйлеу қызметінің барлық түрлерінің кешенді дамуын ашып көрсетеді, жалпы және кәсіби коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастырады, ол оқу, сөйлеу, тыңдау, жазу, ауызша және жазбаша аударма сияқты сөйлеу қызметінің әртүрлі түрлерін дам��туға негізделеді және оқытылатын тілдің фонетикалық, грамматикалық, лексикалық құрылымы туралы білімін кеңейтеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақша, несие, банктер
  Несиелер: 5

  студенттерге ақша, несие, банктердің теориясы бойынша қажетті теориялық білімніңберу. Пән мазмұны: Ақша, несие, банктер туралы негізгі түсініктерАқша айналымы, ақша айналысы және ақша жүйесіҚарыз капиталы, пайыз және несиеНесие жүйесі. Несиелік мекемелердің түрлеріБанктер және банк жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - қаржы категорияларын, ұғымдарын, терминдерін, олардьщ сыныптамасын, әлеуметтік-экономикалық үдерістегі орнын игеруде студенттердің теориялық және прак- тикалық даярлығын қамтамасыз ету. Мазмұны:Қоғамдық үдайы өндірістегі қаржының мәні, функциялары жэне релі. Қаржы жүйесі. Қаржы саясаты жэне механизм. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы. Мемлекеттік қаржы. Салықтар жэне салық жүйесін ұйымдастыру. Мемлекеттік бюджет. Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар. Экономиканы мемлекеттік қаржылық реггеу. Қаржы рыногы. Сыртқы экономикалық байланыстар жүйесіндегі қаржы Қаржы және инфляция.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілі (деңгей В2.1)
  Несиелер: 3

  Мақсаты: тіл біліктілігін еуропалық шкала бойынша B2.1 деңгейіне дейін дамыту. Тапсырмалар: - қабылдау және өнімділік құзыретін қалыптастыру; - коммуникативтік, ақпараттық, мәдениетаралық және білім беру және когнитивтік құзыреттерді қалыптастыруға жәрдемдесу; - әлеуметтік-мәдени құзыреттілікті қалыптас��ыру. - курстың аяқталғаннан кейін ағылшын тілінде өзіндік жұмыс дағдысын қалыптастыру; - өмір бойы ағылшын тілін үздіксіз оқытуға тұрақты ынталандыруды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Макроэкономика пәні жэне әдістері.Макроэкономикалық көрсеткіштер және олардың өзара байла- ныстылығы.Жалпы макроэкономикалық тепе-теңдік. AD-AS үлгісі.Түтыну және жинақгау.Ақша нарығы.Тауар және ақша нарықтарындағы макроэкономикалық тепе- теңдік. ІЭ-ЬМүлгісі.Монетарлық саясат.Бюджет-салық саясаты.Капиталдың қорлануы және экономикалық өсу.Мемлекеттік бюджет жэне оның құрылымы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп негіздері
  Несиелер: 5

  Пэнді оқытудың мақсаты кәсіпорындардағы есепті ұйымдастырудың әдістемелік сұрақтары болып табылады Мазмұны: Бухгалтерлік есептің калыптасу тарнхы. Бухгалтерлік ессп акпараттық жүйе ретінде. Бухгалтерлік ссептің қызмсттері. Бухгалтерлік баланс. Шоттар және екі жакты жазу. Бухгалтерлік өткізбелерді күрастыру. Шоттар корреспондеицнясы. Бастапқы бақылау- бухгалтерлік есептің ақпараттық жүйесінің негізі. Бухгалтерлік есептің құндық бағалануы. Бухгалтсрлік есеп нысандары. Қаржылық ессптілік негіздсрі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілі (деңгей В2.2)
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: ағылшын тілінде жалпы білім берудің негізгі деңгейі. Мазмұны: егер сіз қажетті және білім мен дағдыларды барлық студенттерге жеткілікті білуге мүмкіндік береді ағылшын тілінде жалпы білім берудің негізгі деңгейі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Банк ісі
  Несиелер: 5

  Банктік қыззметтi ұйымдастыру негiздерi. Банктiк операцияларды қорландыру қорларын басқару. Банк активтерiн басқару. Коммерциялық банктердiң қызметтерiн басқару банк операциаларының түрлері. Оқытудан күтілетін нәтижелер: білуі керек: Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің қаржылық нарығыны және қаржылық кәсіпорындарының қызмет етуін реттеу және бақылау Қазақстан Республикасы агенттігінің негізгі нормативтік құжаттарын ; - банк операциаларының түрлерін білу;- банк жұмысының негізгі принциптері туралы;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Менеджмент
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу нәтижесінде "Менеджмент" студент білуге тиіс: негізгі даму кезеңдері менеджмент ғылым ретінде және кәсіп; принциптері, даму және қызмет ету заңдылықтарын, ұйымдастыру; рөлін, функциялары мен міндеттері менеджері қазіргі заманғы ұйымдастыру; негізгі бизнес-үдерістерді ұйымдастыру қағидаттары; өткізді, түрлері мен әдістері ұйымдастырушылық жоспарлау; ұйымдастыру құрылымының типтері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржылық есеп І
  Несиелер: 5

  Пэнді оқып-үйрену мақсаты, үйымның қаржылық есептілігін халықаралық стандарттарға сэйкес қалыптастыруға қажетті ақпараттарды жинау, тіркеу және өңцеу дағдыларына ие болу. Пән мазмұны Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының есебі. Ақшаның уақыттық қүны. Дебиторлық берешектер және өзге де активтер есебі. Қорлар есебі (ХҚЕС 2). Негізгі құралдар есебі (ХҚЕС 16). Материалдық емес активтер есебі (ХҚЕС 38). Активтердің қүнсыздануы (ХҚЕС 36). Үйымның міндеттемелерінің есебі. Түсім, кірістер мен шығыстарды тану. Капитал мен резервтер есебі. Қаржылық есептілікті үсыну (ХҚЕС 1)

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  ЖОО мамандықтарының кәсіби тілінің қалыптасу және даму процесімен танысу; ұғымдық-терминологиялық базаның білімін өзектендіру; әртүрлі тілдік байланыстарды анықтау және орнату арқылы жалпы мәдени ой-өрісін кеңейту; терминдер мен өрнектердің қызмет ету ерекшеліктерін белгілеу; кәсіби мазмұн мәтіндерімен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру; кәсіби орыс тілінде оқытылатын ғ��лым саласындағы зерттеу материалдарын меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шет тілінің аударма практикасы
  Несиелер: 3

  «Аударма теориясы» термині «аударма теориясы» термині аударма практикасы терминіне қайшы келеді және аударма практикасына қатысты кез-келген түсініктерді, ережелерді және ескертулерді, оны жүзеге асыру әдістері мен шарттарын, оған тікелей немесе жанама әсер ететін түрлі факторларды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Статистика
  Несиелер: 3

  Статистика пәні және тапсырмалары. Статистистикалық бақылау. Статистикалық жинау және топтау. Абсолютті және қатысты шамалар. Орташа шамалар және вариация көрсеткіштері. Таңдамалы бақылау. Динамикалы қатарлар. Индекстер. Әлеуметтік-экономикалық көріністердің байланысын статистикалық оқу. Тұрғындар статистикасы және еңбек ресурстары. Ұлттық шоттар жүйесі, негізгі мароэкономикалық көрсеткіштер. Тұрғындардың өмір сүру статистикасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚЕХС
  Несиелер: 5

  Мақсаты: қаржылық есептің стандарт негізінде жүргізу концепцияларын игеру, негізгі түсініктер мен аңықтамаларды түсінуді қамтамасыз ету. Пән мазмұны: халықаралық қаржылық есеп стандартын дайындау және құру канцепциясы, ХҚЕС бухгалтерлік есептері, ХҚЕС қаржылық есеп берудің халықаралық стандарты

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржылық менеджмент
  Несиелер: 5

  Қаржы менеджменті функциясының мазмұны. Қаржы менеджментінің базалық концепциялары мен көрсеткіштері.Тәуекел және табыстылық. Корпоративтік тәуекелдерді басқару. Активтер қоржынын басқару. Операциондық тетіктің тиімділігі. Фирманың ағымдағы шығындарын басқару. Қаржылық тетіктің тиімділігі. Қарыз қаражаттарын тарту саясаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бизнес коммуникациялар
  Несиелер: 3

  бизнес коммуникацияның құрылысын зерттеу, коммуникациялық барьелердің қолданудың мүмкіндіктері мен оның бұзылу себептері, бизнес коммуникацияның құрылымын зерттеу. Пәннің мазмұны: Ақпараттық кезенде коммуникация мәселелері, қызметтік ақпарат алмасу, көшбасшылық және сәйкесті тиімді басқару менеджмент тәжірибесінде маңызды болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 3

  Пән мазмұны: Ұлттық экономика жүйесіндегі кәсіпорынның жүйесі. Қазақстан Республикасы экономикасының даму сипаттамасы және оны мемлекеттік реттеу. Кәсіпорын шаруашылық объектісі ретінде. Өндірістің экономикалық және әлеуметтік тиімділігі. Кәсіпорындардың ресурстары және оларды пайдалану тиімділігі. Кәсіпорынның негізгі капиталы. Шикізат, материалдық және отын-энергетикалық ресурстар. Кәсіпорынның айналым капиталы. Еңбек ресурстары. Кәсіпорынның инвестициялық және иннновациялық саясаты. Өнімді өткізу және өндіріс шығындары. Кәсіпорынның маркетингтік және өндірістік қызметі. Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету. Кәсіпорын қызметіні�� қаржы нәтижесі. Табыс және өндіріс рентабельдіг. Кәсіпорын қаржысы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бюджеттік есеп және бюджеттік құқық
  Несиелер: 3

  Пән бюджет есебін ұйымдастыру принциптерін, шығыстар сметасын және оның орындалуын есепке алуды, түрлі бюджеттерді дайындауды анықтайды: операциялық бюджеттер, қаржы бюджеттері. Бюджеттік есептің мазмұны бюджеттік заңнаманың нормаларына сәйкес қарастырылады. Бюджеттік заңнама субъектілерінің және бюджет заңнамасының, бюджеттік процеске қатысушылардың, Қазақстан Республикасындағы бюджеттік процестің сипаттамаларының ашылуын қ��мтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржылық мониторинг
  Несиелер: 5

  Экономикалық процестердің қаржылық мониторингінің теориялық және практикалық негіздері, ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимылдың отандық және халықаралық практикасы, ҚР заңнамасына сәйкес бақылауға жататын ақша қаражатымен немесе өзге мүлікпен операциялар туралы ақпаратты талдау әдістемесі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Болжалды бизнес негіздері және баға белгілеу
  Несиелер: 3

  Бюджеттік мекемелердегі шығындар сметасын жасау бойынша бухгалтерлік есеп жүргізуді, нарықтық экономика жағдайында мемлекеттік бюджеттің қарауындағы ұйымдардың жұмысына қойылатын талаптарға сәйкес оның ұйымдастырылуы мен әдістемесін игеру үшін студенттердің теориялық және тәжірибелік дайындығын қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Басқару есебі 1
  Несиелер: 3

  Басқару есебі туралы жалпы түсінік. Басқару есебіндегі шыгындардың жіктелуі. Өндірістік шығындар есебін ұйымдастыру. Өнімнің өзіндік қүнын калькуляциялау. Өнімнің өзіндік қүнын калькуляциялау мен шығын- дар есебінің тапсырыстық әдісі. Өнімнің өзіндік құнын калы^ляциялау мен шығын- дар есебінің үрдіспе - үрдіс әдісі. Өзіндік қүнды шығындарды толық үлестіру және айнымалы шығындар бойынша калькуляциялау (Директ-костинг). Өнімнің өзіндік қүнын калькуляциялау мен шығын- дар есебінің нормативтік әдісі. Кешенді ондіріс шығындарын тарату әдістері. Жа- нама әнімнің өзіндік қүнын калькуляциялау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  дайындық қажетті деңгейін қамтамасыз ету болып табылады іскерлік қарым-қатынас теориялық және практикалық аспектілері студенттер. Бұл ақпарат бизнес саласындағы одан әрі жұмыс істеу үшін қажетті болып табылады. Жобалау жұмыстарын жүргізу келісім-шарт орындау Жабдық жеткізу агенттер арқылы Бизнесті жүргізу Лицензия мен Франчайзинг келісім кілтіне дейін құрылыс

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржылық есеп ІІ
  Несиелер: 5

  Кәсіпорыннын бірігуі. Сатып алу әдісі (ХҚЭС 3). Консолидациялық және бөлек қаржы есебі. Меншікті инвестиция (ХҚЭС 10). Бухгалтерлік есеп және ақшанынуақытша құны. Жалдау есебі (ХҚЭС 17). Қаржы инвестициялардың бағасы және есебі (ХҚЭС 32, 39). Шетел қызметі (ХҚЭС 21). Кіріс салығы (ХҚЭС 12).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  салық салу жүйесінің және салықтардың қызмет аспектілерінің теориясы оның экономикалық мазмұны, салықтардың принциптері мен функциялары, ҚР-ның салық жүйесінің және салықтардың дамуы мен қалыптасу тарихи кезеңдері, елдегі салықтық реформалардың негізгі концепциялары; салықтардың нақты түрлерінің практикалық есеп айырысуларын қарастыру, салықтың әрекет етуінің әртүрлі құралдары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 3

  Маркетингтің теориялық негіздері және тұжырымдамалары, маркетингтік орта, тауарлар нарығындағы тұтынушылардың мінез-құлқы, маркетингтік зерттеулер, нарықты сигменттеу, маркетинг жүйесіндегі тауар, маркетингтегі тауар саясаты, маркетингтегі баға және баға саясаты, маркетинг жүйесіндегі тарату саясаты, маркетингтегі коммуникациялық саясат, маркетинг жүйесіндегі жарнама, маркетингті жоспарлау және бақылау, маркетинг ті стратегиялық жоспарлау, халықаралық маркетинг, қызметтер және коммерциялық емес іс-әрекеттегі маркетинг.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандандырылған шетел тілі
  Несиелер: 3

  кәсіби мамандық бойынша қажетті шетелдік деректер алу мүмкіндіктері; техникалық және кәсіби бағыттағы мәтіндерді аударуға және оқуға қажетті іскерлік және кәсіби техникалық шет тілі; жалпы және техникалық тілдердің негізгі грамматикалық құрлымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Басқару талдау
  Несиелер: 3

  шығыстарды басқару және есептеу бойынша теориялық білім мен тәжірибелік дағдыны беру Пән мазмұны:Шығыстардың классификациясы. Негізгі және үстеме шығыстар есебі. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау жүйесі. Өзіндік құнды анықтау әдістері. Шығыстарды ептеу толықтығы. Бюджеттік жоапарлау. Шығыс, көлем, табыс

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мұнай-газ саласындағы бухгалтерлікесеп
  Несиелер: 5

  Газ-мұнай секторындағы бухгалтерлік есептің ерекшеліктері. Өндірістік есептің шығыстары және оның жіктелуі. Газ-мұнай секторында өндірістік есеп және өндірісті ұйымдастыру. Калькуляция баптары бойынша өндірістік өнімдерінің шығыстарының есебі. Көмекші өндірістің шығыстарының бөлінуі және есебінің ерекшеліктері. Өндірістік шығыс есебін салыстыру. Кезең шығыстарының есебі. Өнімнің өзіндік құны және өндірістік шығыс есебінің әдістері. Кешенді өндірі�� шығыстар есебі. Шығыстардың калькуляциясы және есебін альтернативтік жүйесін қолданғандағы тиімділігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аудит
  Несиелер: 3

  Аудит ұғымы тексеру және бақылау ұғымдарынан әлдеқайда терең. Аудит қаржылық көрсеткіштердің анық екендігін тексеруді ғана қамтамасыз етпейді, ол, сонымен бірге, кемшіліктерді жою мен шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметін оңтайландыру жөніндегі ұсыныстарды әзірлейді. Сонымен қатар аудиторлық тексеруді ұйымдастыру, тексеру жүргізудің шарттарын анықтау және клиент ісін білу, онымен алдын-ала танысу, зерттеу, тексеру жүргізудің көлемі мен мерзімін анықтау, аудиторл��қ тәуекел мен мәнділікті жоспарлау маңызды болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ІІ Басқару есебі
  Несиелер: 3

  ұйымның қаржылық жүйесін жедел және болашақта басқару үшін бухгалтерлік есеп мәліметтері негізінде балама әдістерді анықтауды игеру. Пән мазмұны:Басқару есебі туралы жалпы түсінік. Басқару есебіндегі шығындарды жіктеу. Өндіріс шығындары есебі және әдістері. Материалдық шығындар есебі. Еңбек ақы шығындарының есебі. Өндірістік үстеме шығындар. Өнімнің өзіндік құнын анықтаудың процестік әдісі. Шығындар есебі мен өзіндік құнды калькуляциялаудың тапсырыстық әдісі. Шығындар есебінің нормативтік әдісі. Нормативтік калькуляциялау жүйесінде бухгалтерлік жазулардың тәртіптері және ауытқуларды анықтау әдістері. Шығындардың толық таратылуымен және өзгермелі шығындар бойынша өзіндік құнын калькуляциялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: ағылшын тілін білуі қажет табысты бизнес болу. Мазмұны: ағылшын тілін білуі қажет табысты бизнес болу. бұл курс ағылшын, экономика, география, әлеуметтік зерттеулер, информатика, және кім бизнесте өз болашағын көріп пәндер мүдделіміз студенттердің бағытталған. Олар оның іскерлік аспектіде

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық қаржылық есеп
  Несиелер: 3

  қаржылық есептің стандарт негізінде жүргізу концепцияларын игеру, негізгі түсініктер мен аңықтамаларды түсінуді қамтамасыз ету. Пән мазмұны: халықаралық қаржылық есеп стандартын дайындау және құру канцепциясы, ХҚЕС бухгалтерлік есептері, ХҚЕС қаржылық есеп берудің халықаралық стандарты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шағын бизнесте бухгалтерлік есеп және салық салу
  Несиелер: 5

  Курс шағын бизнестегі бухгалтерлік есеп саласындағы практикалық дағдыларды дамытуға бағытталған. Курсқа шағын бизнесте бухгалтерлік есеп ұйымдастыру мәселелері енгізіліп, қарастырылған: бухгалтерлік есеп ұйымдастыру, бастапқы есепті ұйымдастыру; шағын кәсіпорындардағы бухгалтерлік есеп; қаржы есептілігінің есептік кезеңі мен дайындығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шет елдердегі есеп және есеп беру ерекшілектері
  Несиелер: 3

  Бухгалтерлік есептің даму тарихы. Бухгалтерлік есептің әдістері мен принциптері. Тауарлық оперциялардың есебінің принциптері. Шетел кәсіпорындардағы операцияларды құжаттық рәсімдеу. Тауарларды бағалау. Шетел кәсіпорындардағы есеп. Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру. Шетел кәсіпорындардағы бухгалтерлік есеп ерекшеліктері. Шетел кәсіпорындардағы қызметтер көрсетуді ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халыкаралық аудит стандарты
  Несиелер: 3

  «Аудиттің халықаралық стандарттары» пәнiнiң маңызды мiндеттерi: аудит, есеп туралы ұсыныстар жүйесін қалыптастыру, кейбір елдерде оларды және халықаралық стандарттық деңгейде интеллектуальдық қызмет түрлерін реттеу; капиталдың халықаралық нарығы бөлігінде, тәуекелдік жағдайды қалыптастыру; АХС стандарттар, әлемдік экономикалық және қаржылық бірлестік ережесін та��қылау білу; Қазақстан Республикасындағы қаржылық-экономикалық ақпарат сапасын бақылау жүйесі туралы және есеп және есептілікті нормативті реттеу жүйесі туралы ғана емес, сондай-ақ, АҚШ, Еуропалық жеке елдердегі де ұсыныстарды білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнесті бағалау және азаматтық құқық
  Несиелер: 3

  Тәртіп, азаматтық құқықтық қатынастарды құқықтық реттеу және олардың бизнестің құнын, компанияның капиталының және үлестік мүдделерінің құнын бағалауда қолданылатын базалық жүйеленген білімді қалыптастыруға бағытталған. Азаматтық құқықтық қатынастардың мазмұны, меншік құқығы, міндеттемелер туралы жалпы ережелер, бизнесті бағалау принциптері мен әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құрылыстағы және көліктегі бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Көлік және құрылыс обьектілерде және бухгалтериядағы материалдық қорларды есептеу ерешеліктері. Негізгі және көмекші өндіріс шығындарының есебі. ХҚЕС-ке сәйкес құрылыс өндірістегі дайын өнм шығындарының есебі. Мердігерлік жұмыстарды тапсыру мен тапсырыс берушілер мен мердігерлермен есептесу. Құрылыстағы инвестициялардың есебі. Автотранспорттық қызметтердің өзіндік құны.Автотранспорттық құралдарды жөндеу есебі.Жанар-жағармай материалдары есебі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономикалық талдау және өндірісті басқару
  Несиелер: 3

  Сыртқы экономикалық қызметтің мазмұны мен бухгалтерлік есеп ерекшеліктері. Валюталық құндылықтар мен ұйымдар есебі. Экспорт және импорт тауарлар жеткізудің негізгі жағдайы және олардың есепке тигізетін әсері. Экспорттық операциялар есебі. Импорттық операциялар есебі. СЭҚ-те қолданылатын есеп айырысулардың формалары. СЭҚ-тың бухгалтерлік есебі, бухгалтерлер мен басшылар үшін ерекшелігімен, маңыздылығымен, мақсатымен және оқып үйрену міндеттерімен анықтал��ды. Студенттерді халықаралық есеп және есептілік жүйелерінің ұйымдық және методологиялық принциптерімен таныстыру көзделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салық есебі және есеп беру
  Несиелер: 5

  салықтық төлем саласын анықтау және салық есебінің, есептілігінің қағидаларын меңгеру. Пән мазмұны:бұл курста салық есебі туралы теориялық негіздері ашылып, Қазақстан Республикасында қолданылатын салық салу тәртібінің тәжірибесі анықталады, еліміздегі әрекет ететін салықтардың есептеліп, бюджетке төлену тәртібі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есепті автоматтандыру : 1С Кәсіпорыны
  Несиелер: 5

  бағдарламалық кешенде жұмыстың теориялық және тәжірибелік дағдыларын игеру, алынған білімді есеп және аудит саласында қолдану. Пән мазмұны :Казіргі жағдайлардағы бухгалтерлік есепті автоматтандыру бойынша бағдарламалық өнімдердің мәні, ұғымы, жіктелуі. Бухгалтерлік бағдарламалар нарығы. «1С бухгалтерия» пакетінің бағыты, құрылымы және жалпы принциптері. Шоттарды, субконто және басқа да параметрлерді жөндеу: синтетикалық және аналитикалық есеп. ��перациялар журналының мақсаты және оны түзету. Операцияларды қарау аралығы, желілердің дұрыстығын тексеру. «Құжаттар және есеп беру» режимінің мақсаты. ��тандартты есептер жасау және басып шығару: операциялар журналы бойынша есеп беру, шахматты ведомость, айналымдық-сальдолық ведомость, шот бойынша журнал-ордер және ведомость, шот картасы мен талдауы, субконтоСервистік мүмкіндіктер. Макротіл

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Төлем жүйелері және экономикалық қауіпсіздік
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: ұлттық төлем жүйелерінің білімін қолданудың теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру және олардың мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігіне әсер етуі. Курстың қысқаша мазмұны: Төлем жүйесі туралы түсінік. Жүйелік төлемдер жүйесі. Қаржы нарығының төлем және есеп айырысу жүйелерінің жұмыс істеу ерекшеліктері. Есеп айырысу тәуекелдігі және төлем жүйелері және олардың экономикалық қауіпсіздігіне әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық бақылау мен аудит
  Несиелер: 3

  Әртүрлі меншік нысандарындағы ұйымдар мен мекемелер қызметіне қаржылық бақылау мен аудит жүргізудің теориялық негіздері мен тәжірибелік дағдыларын игеруге студенттерге мүмкіндік береді. Экономикалық саясатты ойдағыдай жүзеге асыруды, бюджет, мақсатты, несие және өзге де қаражатты тиімді пайдалануға көмектесу бақылаудың негізгі мақсаты болып табылады. қаржылық бақылау шаруашылық операцияларының заңдылығын белгілеу, мемлекеттік, коммерциялық, инвестициялық, банктік, сақтандыру және өзге де ұйымдарда қаржылық ресурстарды қалыптастыру және пайдалану туралы мәліметтердің дұрыстығын анықтау үшін қажет

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік жұмыс
  Несиелер: 3

  студенттердің бухгалтерлік ақпараттарды өңдеуде, талдауға үйрету, активтер мен міндеттемелерді бағалау әдістерін үйрету, клиенттердің қаржылық есептемелерінің дұрыстығын дәлелдеуге, қаржылық және шаруашылық операциялардың ҚР-дағы нормативтік актілерге сәйкестендіруін тексеруге үйрету болып саналады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Саудадағы және қоғамдық тамақтандыру кәсіпорнындағы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  студенттерді экономика саласындығы бухгалтерлік есепті жүргізуге үйрету және саудадағы жэне қоғамдық салаларда есептің айырмашылығын білуі. Пән мазмұны: көтерме және бөлшек сауда есебі. Халық қолданылатын тауарлар бағасының қалыптасу принципі. Келіп түскен тауарды, тауарлық операцияларды құжаттау ерекшелігі. Кәсіпорынның синтетикалық және аналитикалық есебі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ресторан бизнесінде есеп
  Несиелер: 5

  Мақсаты: ресторандық іс бизнесіндегі бухгалтерлік есепті құру негіздерін оқып үйрену. Пән мазмұны: Ресторан бизнесіндегіесепті ұйымдастыру негіздері. Өзіндік өнімді, сату операцияларын құжаттық рәсімдеу. Материалды-жауапты тұлғалардың есептіліктері. Өзіндік өнімді өндіру және сатуды есепке алу. Ресторан бизнесінің қызметін сату және қаржылық нәтиженің қалыптасуы. Қаржылық есептілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық талдау
  Несиелер: 3

  Қаржы есептілігін талдау кәсіпорынның қаржылық жай-күйін, оның тұрақтылығын бағалау үшін, шынайы, ғылыми негізделген әрі тиімді басқару шешімдерін қабылдау үшін керек. Бұл курстың мақсаты – студенттерге қаржы есептілігін талдаудың, нарықтық экономика жағдайындағы ұйымның қызметін талдаудың теориялық және әдістемелік негіздерінен білім беру, бұл білім оларға аналитикалық зерттеулер жүргізу дағдыларын игеруге септігін тигізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ішкі аудит және салықтық бақылау
  Несиелер: 3

  Зерттеудің мақсаты субъектінің ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру, салықтық бақылаудың мазмұны мен жүйенің жұмыс істеуін бақылау жөніндегі қызметті жүзеге асыру тәртібін қалыптастыру дағдыларын қалыптастыру, Резюме: Ішкі бақылаудың теориялық негіздері. Тәуекелге негізделген ішкі бақылау. Ішкі бақылау кезеңдері. Ішкі бақылау әдісі мен арнайы әдістері. Салықтық бақылаудың сипаты, түрлері және процедуралары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Ауылшаруашылығындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың негізгі принциптері. Өсіріліп жатқан және бордақыдағы малдардың, жердің, тұқымның, жемнің есебі. Ауылшаруашылық өндірісінің өнімдері және оны өткізу есебі, негізгі өндіріс шығындарының есебі. Негізгі өндіріс шығындарының есебі. Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің өзіндік құнын калькуляция��ау, малшаруашылығы өнімдерінің өзіндік құнын калькуляциялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп лабораторлық тәжірибесі
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - коммерциялық ұйымдардағы қаржылық және басқарушылық есепке алуды ұйымдастыру мен жүзеге асыруда студенттердің бухгалтерлік есеп және теориялық білімдерін жүйелеу және жүйелеу, сондай-ақ ұйымдардағы активтерді, міндеттемелерді және меншікті капиталды есепке алудың негізгі қағидаларын терең зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Агробизнес саласындағы есеп
  Несиелер: 5

  АӨК бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың негізгі принциптері. Негізгі және материалдық емес активтер есебінің ерекшеліктері. Өсіріліп жатқан және бордақыдағы малдардың, жердің, тұқымның, жемнің есебі. Ауылшаруашылық өндірісінің өнімдері және оны өткізу есебі, негізгі өндіріс шығындарының есебі. Амортизацияланатын активтер (негізгі құралдар мен материалдық емес активтер) есебінің ерекшеліктері. Өсіріліп жатқан және бордақыдағы малдардың есебі. Ауылшаруашылығы өндірісі өнімдері және оны өткізу есебі. Негізгі өндіріс шығындарының есебі. Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің өзіндік құнын калькуляциялау, малшаруашылығы өнімдерінің өзіндік қ��нын калькуляциялау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономиканың қоғамдық секторындағы есеп және есеп беру
  Несиелер: 3

  қоғамдық секторінде теориялық білімді игеру, Бюджеттік мекемелердегі шығындар сметасын жасау бойынша бухгалтерлік есеп жүргізуді, нарықтық экономика жағдайында мемлекеттік бюджеттің қарауындағы ұйымдардың жұмысына қойылатын талаптарға сәйкес оның ұйымдастырылуы мен әдістемесін игеру үшін студенттердің теориялық және тәжірибелік дайындығын қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржы секторындағы есеп және есеп беру
  Несиелер: 3

  Банктегі бухгалтерлік есеп пен есептіліктің мәні мен ерекшеліктері. Банктегі кассалық операциялар есебі. Банктік шот ұғымы және есептік операцияларды ұйымдастыру. Салымдық операциялар есебі. Ақша ағымын дисконттау. Қарыздар есебі. Банкішілік операциялар есебі. Дәстүрлік емес банктік операциялар есебі: лизингтік операциялар есебі, сенімгерлік операциялар есебі, факторингтік операциялар есебі, форфейтингтік операциялар есебі. Ком��ерциялық банктердің сейфтік қызметтері. Банктегі қаржылық есептілік. Шоғырландырылған қаржылық есептілік. Сақтандыру компаниялар мен зейнетақы қорлардың қызметінің нормативтік базасы. Сақтандыру компаниялар мен зейнетақы қорлардың есеп саясаты. Салымдардың, сақтандыру төлемдердің, премиялардың, бағалы қағаздардың есебі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіби компьютерлік бағдарламалар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: кәсіби программа базасында жоба тәсілдерінін дамыуы, заманауи жүесінде білім қалыптасуы. Мазмұны: информациялық технология және кәсіби, заманауи техникалық қор қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Практикалық аудит
  Несиелер: 3

  Аудиттің ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар. Қаржылық есеп элементтер аудитінің мақсаты.Қаржылық есептіліктің бөлшектеу кезеңдері. Аудит жүргізудегі объект бойынша және циклдік амалдар. Сатып алу кезеңінің шоттарының өзара байланысы және аудитінің бағыттары. Сатып алу кезеңінің аудитін жүргізудің ақпараттық көзі. Өндіріс кезеңінің шоттарының өзара байланысы және аудитінің бағыттары. Өндіріс кезеңінің аудитін жүргізудің ақпараттық көзі. Сату кезеңінің шоттарының өзара байланысы және аудитінің бағыттары. Сату кезеңінің аудитін жүргізудің ақпараттық көзі. Кассадағы ақшалай қаржылар аудиті. Банктегі және басқа да шоттардағы ақша қаражаттарының аудиті. Есеп беруге міндетті сомалардың аудиті. Материалдық емес активтердің аудиті. Негізгі құрал-жабдықтардың аудиті. Ұзақ мерзімді активтердің тозуы мен амортизациясы аудиті. Инвестициялау кезеңі шоттарының өзара байланысы және аудиттің бағыттары. Капиталдардың аудиті. Қызметкерлермен еңбек ақы бойынша есеп аудиті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржы ұйымдарының қызметін талдау
  Несиелер: 3

  Коммерциялық банк, сақтандыру компаниясы, зейнетақы қоры қорларының көздерін талдау және орналастыру. Қаржы ұйымдарының қаржылық жағдайының көрсеткіштері. Қаржы мекемесінің төлем қабілеттілігін талдау Қаржы ұйымының өтімділігін бағалау Қаржы ұйымының капиталының жеткіліктілік көрсеткіштерін талдау.Банктік, сақтандыру қызметіндегі тәуекелдерді талдау Қаржы ұйымдарының тұрақтылығын талдау. Қаржылық институттың қаржы көрсеткіштерін талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компаниянын қаржылық есептемесі
  Несиелер: 3

  студенттерде компанияның қаржы есептілігін жасау және тәжірибеде қолдануы бойынша білім жүйесін қалыптастыру. Пән мазмұны: Курста компания қаржы есептілігінің түрлі формаларын құрау, талдау және болжау саласы бойынша негізгі білім мен дағдылар беріледі. Бұл курста компанияның қаржы есептілігінің экономикалық мәнін, түрлі қаржы есептілігі мен оның элементтерінің құрамы мен құрылымы, қаржы есептілігінің негізгі түрлерін дайындау және жүргізу тәртібі, қаржы есептілігін зерделеу арқылы кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметін талдаудың ерекшеліктерін, кәсіпорынның банкроттығын бағалаудың мазмұны мен ерекшеліктері, қаржы есептілігінің негізгі түрлерін болжау механизмі, оларды халықаралық қаржы есептілігінің стандарттары (ХҚЕС) негізінде дайындау мәселелері қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Туризмдегі және қонак үй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 3

  Туризмдегі экскурсиялық қызмет көрсету және тамақтандыруды ұйымдастыру. Ішкі және халықаралық туризм. Туристтік фирмалардағы және қонақ үй бизнесіндегі құжаттама және түгендеу. Негізгі құралдар меншікті капиталының, материалдық емес активтердің, тауарлық – материалдық қорлардың есебі, еңбек есебі және туризмдегі және қонақ үй бизнесіндегі еңбекақы төлеу есебі. Туристік қызмет көрсету мен қонақ үй сервисінің өзіндік құнына кіретін шығындар есебі. Туристік қызмет көрсететін шаруашылық субъектілерінің міндеттемелері мен ақша қаражаттарының есебі. Қаржылық нәтижелер есебі және туристік фирмалардың және қ��нақ үй шаруашылықтарының қаржылық есептіліктер жасауы. Халықаралық туризм есебінің ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мемлекеттік мекемелерде есеп және есеп беру/ /
  Несиелер: 3

  Мемлекеттік есеп және есеп беру болып, теориялық білімді игеру, салықтық төлем саласын анықтау, салық есебінің мекемесі. Әр субъект қаржылық нәтижесіне қарамай, салық кодексінде көзделген шарт бойынша, кірісіне қарамай салық төлеу керек. Экономикалық қажеттілікті қанағаттандыру салық есебі туралы білім. Әрқашан алынған мәліметтермен бу��галтерлік есеп сәйкес келуі қажет

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Сыртқы экономикалық қызметтің есебі
  Несиелер: 3

  Сыртқы экономикалық қызметтің мазмұны мен бухгалтерлік есеп ерекшеліктері. Валюталық құндылықтар мен ұйымдар есебі. Экспорт және импорт тауарлар жеткізудің негізгі жағдайы және олардың есепке тигізетін әсері. Экспорттық операциялар есебі. Импорттық операциялар есебі. СЭҚ-те қолданылатын есеп айырысулардың формалары. СЭҚ-тың бухгалтерлік есебі, бухгалтерлер мен басшылар үшін ерекшелігімен, маңыздылығымен, мақсатымен және оқып үйрену міндеттерімен анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қаржылық тәуекелді бағалау және экономикалық қауіпсіздік
  Несиелер: 3

  Қаржылық тәуекелдерді басқару мен экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің заманауи әдістері мен тетіктерін қарастырамыз. Қаржылық ахуалды диагностикалау және бағалау. Маркетинг және бизнесті басқару. Дағдарысқа қарсы бизнесті жоспарлау. Қаржылық дағдарысты басқарудағы қауіп-қатерді жіктеу. Тәуекелдерді басқару: мүмкіндіктер, құралдар, факторлар. Ұйымның дағдарысқа қарсы стратегиясын әзірлеу. Дағдарысқа қарсы қаржылық басқару стратегиясын жүзеге асыруды ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Банкроттықты бухгалтерлік есеп және талдау
  Несиелер: 3

  Кәсіпорындардың банкроттығы жағдайында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру мен жүргізудің принциптері мен әдістері қарастырылады. Пәндерді зерттеу барысында кәсіпорынның банкроттық жағдайын талдау кезінде пайдаланылатын банкроттық ақпарат базасында есепке алу әдістерін ашу көзделген; нормативтік құқықтық актілердің талаптары негізінде кредиторлармен есеп айырысу бойынша шешім қабылдауды және таратылатын қызметтің нәтижелерін тіркеу тәртібі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Ғылыми зерттеулер жүргізу дағдыларын пайдалану, бұл ретте жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта ойлау және қажет болған жағдайда Сандық экономика саласындағы базалық білімді пайдалана отырып, өзінің кәсіби қызметінің бейінін өзгерту қабілеті. Кәсіби қызметте ғылыми зерттеулер жүргізу дағдыларын қолдану.

 • Код ON2

  Кәсіби функцияларды жүзеге асыру барысында мақсаттар қою және міндеттерді қалыптастыру.

 • Код ON3

  Есеп және аудит әдістері мен тәсілдерін меңгерту сонымен қатар қаржылық ақпараттың дәлдігі мен тұтастығын және субъектілер мүлкінің сақталуын қамтамасыз ету үшін пайдалану.

 • Код ON4

  Тиімді есеп саясатын әзірлей отырып, қолданыстағы заңнаманы сақтауға және есеп пен аудит стандарттарының ережелеріне негізделген кәсіби пікір жүйесін жасай білу.

 • Код ON5

  Өзінің кәсіби қызметінде экономикалық және арнайы пәндерді пайдалану, экономикалық қызметті ұйымдастыру және басқару саласындағы мәселелердің экономикалық мәнін түсіну және түсіндіру.

 • Код ON6

  Есептік-қаржылық ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің компьютерлік әдістерін меңгеру, есеп және аудит кәсіби қызметінде заманауи ақпараттық технологиялар мен жаңа өнімдерді пайдалану.

 • Код ON7

  Аналитикалық және сыни ойлау дағдыларын меңгеру, өзіндік идеяларды жасай білу, нақты фактілер мен қаржылық-экономикалық көрсеткіштерді сауатты түсіндіре білу, қоғамдық өмірдің құбылыстарына сараптамалық баға беру.

 • Код ON8

  Стратегиялық ойлауға ие болу, аналитикалық ойдың болуы, білімді, ынталы, жауапты, мақсатты (бірінші кезекте кәсіби табысқа) болу, командада жұмыс істей білу, көшбасшылық қасиеттер мен кәсіби қызметке жоғары уәждеме болу, өздігінен білім алуға және өзін-өзі жүзеге асыруға ұмтылу.

6B04104 Есеп, талдау және кәсіпорындағы аудит
Бакалавриат

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04104 Есеп және аудит
Бакалавриат

М. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04104 Есеп және аудит
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04104 Есеп және аудит
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04104 Есеп және аудит
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04104 Бухгалтерлік есеп, аудит және салық салу
Бакалавриат

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04104 Есеп және аудит
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04104 Есеп және аудит
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04104 Есеп және аудит
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04104 Есеп және аудит
Бакалавриат

Университет КИМЭП

БББТ: B045 Аудит және салық салу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top