Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02159 Ландшафтық дизайн в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Сәулеттік графика
  Несиелер: 3

  дизайн объектілерінің идеялық ойының графикалық берілуінде, дизайн объектілерінің графикалық берілуінде сәулет графикасының білімі мен практикалық дағдыларын меңгеру...

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Композиция
  Несиелер: 3

  Өзара байланысты, идеялық және үйлесімді композицияны алу үшін әртүрлі геометриялық формаларды пайдалана отырып, парақ жазықтығын көркем ұйымдастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Бейнелеу өнерінің тарихы
  Несиелер: 3

  Пән бейнелеу өнерінің даму ерекшеліктерін зерттеуге, бейнелеу өнері стильдері мен бағыттарының Ежелгі Шығыстан, Антикалық дүниеден, Батыс Еуропа ертехристиан, Қайта өрлеу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дизайн негіздері
  Несиелер: 3

  Дизайнның тоқталып қалыптасу тарихы. Дизайнның алғашқы мектептері, түрлері және стильдері, дизайндағы конструкциялау және модельдеу. Көркем жобалаудың кезеңдері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жобалық графика
  Несиелер: 3

  Жобалық графиканың бейнелеу құралдары мен техникалары туралы бастапқы түсініктің қалыптасуы, жобалық графика әдістерімен дизайн объектісінің идеялық ойын графикамен беруде жобалық графиканың білімдері ...

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инженерлік графика
  Несиелер: 4

  Теориялық курсты оқытудың негізі құру және қатынастар негізін, инженерлік графиканың тероиялық негіздерін білу болып табылады. Метрикалық есептерді шешеді, қашықтықтарды анықтайды....

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Перспектива
  Несиелер: 4

  Жобалау графикасының негіздерімен айналысады, аксонометриялық проекцияларды (изометрия, диметрия және т. б.), перспективалы проекцияларды зерттейді, әртүрлі перспективалы проекцияларды құрастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алдыңғы композиция
  Несиелер: 3

  Композицияның негізгі құралдары мен заңдылықтары. Жазықтық. Фронтальдық композицияның статикасы. Фронтальдық композицияның динамикасы. Модульдық пішіндерден құралған фронтальдық композиция....

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Түстану
  Несиелер: 3

  Түс туралы ғылыммен айналысады, ахроматикалық композицияларды зерттейді. Түс мәнін және оның гармониялық бірліктерін біледі. Дизайндағы түс функциясы....

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Компьютерлік графика (шет тілінде)
  Несиелер: 3

  Пән компьютерлік графика негіздерін оқытады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кеңістіктік композиция
  Несиелер: 3

  Дизайндағы композиция – функционалдық, конструкциялық және эстетикалық құндылығы бар қолданыстық ақталған пішін. Ашық не жабық кеңістікті және басым көлемді пішінді композициялық ұйымдастырудың негізгі принциптерін білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Курс мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы білімдерін қалыптастырады. Аталған курстың оқу пәніне мемлекет пен құқықтың пайда болу заңдылықтары, дамуы және қалыптасуы, негізгі заң туралы түсініктерді анықтау кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сәулет композициясы
  Несиелер: 3

  Сәулеттік-көлемдік және тереңдік-кеңістіктік формалар негізінде композиция әзірлеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • AutoCAD бағдарламасында сәулет-құрылыс сызуы
  Несиелер: 3

  AutoCAD бағдарламасында сәулет-дизайнерлік нысандардың сызбаларын жасау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Академиялық сурет
  Несиелер: 4

  Академиялық суреттің негізгі заңдарын, техникаларын және амалдарын зерттейді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көлемді нысандардың архитектоникасы
  Несиелер: 3

  Тектониканың, ырғақтың, гармонияның және жалпы және жеке тұлғаның құрылымдық тәртібінің айқын қасиеттері бар көлемдік-кеңістіктік формаларды әзірлеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шрифт (қазақша)
  Несиелер: 3

  Шрифтінің әртүрлі стильдері мен түрлерін зерттейді, әрқилы шрифтілердің сызылу әдістерін біледі, шрифтіні өнер түрінде қолданады, жарнамалық шрифтілік плакат дайындаумен айналысады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби бағытталған шет тілі» пәні үздіксіз білім беру жүйесіндегі жетекші сала болып табылады және сол себепті де ол шет тілінің базалық курсын жалғастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Композициялық модельдеу
  Несиелер: 3

  Композициялық модельдеуде негіздері мен объективтік заңдылықтарын зерттеу, дизайн объектісі концепциясын дайындауда композициялық модельдеу білімдері мен машықтарын қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекет тарихы және құқық теориясы
  Несиелер: 2

  Заң ғылымы туралы түсінік. Заң ғылымы жүйесіндегі мемлекеттің теориялық негіздері. Мемлекеттіліктің пайда болуы және ондағы құқықтардың түрлері. Ұғымды талдау-мемлекет, оның әлеуметтік мақсаты, функциялары, өзара байланысы және институттардың механизмдері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сәулет-құрылыс сызу
  Несиелер: 3

  ЕСКД, ГОСТ, ТУ және т. б. нормативтік құжаттарын білу және оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өнер саласындағы менеджмент
  Несиелер: 3

  Курс өнер саласындағы басқарудың теориялық негіздеріне және менеджмент жүйесінің жалпы принциптерін білуге, сонымен қатар мәдениет саласындағы ұйымдарды басқару қызметінің практикалық дағдыларын меңгеруге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілi
  Несиелер: 3

  Курс LSP (арнайы мақсатқа, кәсіби бағдарланған қатынасқа арналған тіл) деңгейінде кәсіби орыс тілін меңгеру үшін шығармашылық мамандықтар студенттеріне арналған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Арнайы композиция
  Несиелер: 4

  Визуалды әсердің түрлі сызықтық-кеңістіктік және көлемді-тереңдік құралдарын пайдалана отырып композициялық формаларды құру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тереңдік-кеңістіктік композиция
  Несиелер: 4

  Тереңдік-кеңістіктік композиция. Геометриялық пішіндер және сонымен қатар жиһаз бұйымдары қолданылған интерьерлік кеңістік композициясы. Көлемдік пішінтүзу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби компьютерлік бағдарламалар
  Несиелер: 5

  Графикалық дизайнның жобаларымен жұмыс істеуде қолдану үшін Adobe Photoshop бағдарламасын меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Академиялық кескіндеме
  Несиелер: 5

  Академиялық көркемсуреттегі мәнерлілік құралдарын меңгереді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкершілік қызметі негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіпкершілік болмысы және концепциясы. Кәсіпкершілік: түрі, формасы және қоғамдағы даму рөлі. Кәсіпкерлік орта. Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау тәсілі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ландшафттық дизайынның элементтері
  Несиелер: 9

  Балалар ойын алаңының аналогтарын зерттейді және олардың суреттемелерін орындайды, жабдықтары қойылған балалар ойын алаңының концептуалдық бейнесінің суреттемесін жасайды. Ойын жабдықтарының эскиздерін дайындап таңдайды....

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ботаника
  Несиелер: 3

  Ландшафтық дизайнның негізгі элементтері болып табылатын өсімдіктердің түрлерін, түрлерін және түрлерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биология
  Несиелер: 3

  Биологияның зерттеу объектісі – жанды табиғат. Жанды табиғат ұйымдасуының деңгейлері. Биология әдістері. Қазіргі қоғам көзқарасының қалыптасуындағы биологияның маңызы. Клетка туралы ілім. Клетканы зерттеу тарихы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Модельдеу
  Несиелер: 3

  Ландшафтық дизайн нысандарын құрастырудың әртүрлі тәсілдері мен құралдарын меңгеру. Көркем құрастыру негіздері, құрастыру әдістемесі және қолданылатын материалдар....

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы сурет
  Несиелер: 3

  Графикадағы негізгі бағыттар. Суреттің мамандықпен қатынасы. Арнайы сурет саласында әртүрлі стильдік мәнерлерде жұмыс істеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сәндік сурет
  Несиелер: 3

  Сәндік сурет бағыттарында рационалды жобалық тұжырымдаманы шығармашылық ізденісте әр түрлі мәнерде білім мен дағдыларды қолдана алады...

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шағын сәулет нысандарының пластикасы
  Несиелер: 3

  Ішкі және сыртқы кеңістіктердің көлемді-пластикалық нысандарын жасау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өңдеу материалдары
  Несиелер: 4

  Өңдеу, сәулет-құрылыс және конструктивтік материалдардың негізгі түрлерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Материалтану
  Несиелер: 4

  Заманауи әрлеу материалдары: негізгі түсініктер, жіктеу. Жабынға арналған материалдар. Жабын материалдары. Асфальт, бетон, табиғи тас, жолтас. Баспалдақтарға, пандустарға арналған материалдар. ..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ландшафтық дизайн жабдықтарының элементтері
  Несиелер: 9

  Экстерьерлік жабдықтың аналогтарын зерттейді және суреттерін және көшірмелерін орындайды, ландшафтық жиһаздың тұжырымдамалық бейнесін суреттеуді орындайды, жабдықтың эскиздерін таңдау және әзірлеуді орындайды…

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Материалдық мәдениет және дизайн тарихы
  Несиелер: 4

  Материалдық мәдениет туралы түсінік. Материалдық мәдениет туындылары. Материалдық мәдениет объектілерінің сақталымы. Материалдық мәдениеттің тарихи дамуы. Материалдық мәдениет және дизайн

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дизайнерлік сурет
  Несиелер: 3

  Әр түрлі көркемдік-техникалық мәнерде жиһаздың, интерьер заттары мен олардың элементтерінің әр түрлі формасындағы жылдам суреттеу және ұсақ эскиздер жасау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ландшафтық дизайн теориясы
  Несиелер: 3

  Ландшафтық дизайнға қатысты негізгі элементтер мен терминдер оқытылады, стилистикалық ағымдардың пайда болуына теориялық негіздеме беріледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірістік практика
  Несиелер: 3

  Өндірістік тәжірибе студенттердің өндіріс процесі туралы теориялық білімдерін бекіту және тереңдету, . Студенттерді өзіндік өндірістік қызметке және кәсіби жұмысқа дайындау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ландшафтық дизайн негіздері
  Несиелер: 3

  Ландшафтылық дизайнның негізгі принциптері мен түсініктері, ландшафтылық дизайнның міндеттері мен әдістері. Ландшафтылық өнердің Шығыс елдерінің, Батыс Еуропаның, КСРО-ның бақ-парк өнерінің жеке саласы түрінде пайда болу .....

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы көркемсурет
  Несиелер: 3

  Пән портреттік бейнелеудің көһркемсуреттік стилизациясын зерттейді. Адам пішінін белгілі шебер мәнерінде бейнелеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ландшафтық ғылым
  Несиелер: 3

  Ландшафттану негіздері. Ландшафттану ғылым есебінде. Ландшафтылық экология. Ландшафттанудағы негізгі түсініктер. Ландшафт саласының негізгі варианттары. Ландшафттанудың концептуальдық негіздері....

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сәндік кескіндеме
  Несиелер: 3

  Сәндік кескіндеме бағыттарында рационалды жобалық тұжырымдаманы шығармашылық ізденісте әр түрлі мәнерде білім мен дағдыларды қолдана алады...

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биомиметика
  Несиелер: 3

  Құрылғының идеясы мен негізгі элементтері тірі табиғаттан алынатын технологиялық құрылғыларды құру және сыртқы формаларды (дизайн) шешуд��ң әдістері мен тәсілдерін зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ағаштану
  Несиелер: 3

  Ағаш өсімдіктерінің құрылысы мен қасиеттерін, сондай-ақ олардың ағаш қабығын материалдар ретінде зерттеуге бағытталған пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жалпы биониканың негіздері
  Несиелер: 3

  Бионикаға және биодизайнға кіріспе. Биониканың теориялық негіздері. Биологиялық аналогтарды меңгерудің негізгі амалдары. Биопішінді визуализациясы, оның морфологиялық талдауы және көлемдегі пластикалық интерпретациясы....

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дендрология
  Несиелер: 3

  Биологиялық аналогтар меңгерудің негізгі амалдары. Биопішіннің визуализациясы, оның морфологиялық талдауы және көлемдегі пластикалық интерпретациясы. Антропоморфтық механизм дайындау...

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ландшафтық дизайнды жобалау негіздері
  Несиелер: 9

  Ортаның бастапқы мәліметтерінің талдауын жасайды және оның рационалдық жобалық концепциясының шығармашылық ізденісін іске асырады. Идеяны генерациялайды, ландшафтылық дизайн саласында концепцияны жеткізу үшін эскиздік графика дайындаумен айналысады....

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Эскиздендіру
  Несиелер: 3

  Скетчинг туралы жалпы түсініктер. Скетчингіде қолданылатын көркем материалдар түрлері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ландшафтық жабдықтарды жобалау негіздері
  Несиелер: 9

  Шығармашылық ізденісті әзірлеуге сүйене отырып, БАҚ және ашық кеңістіктерге арналған жабдықтарды жобалау негіздерін зерттейді. Жабдықты қалыптастыра отырып, жергілікті ландшафт ерекшеліктерін, ландшафтық дизайн саласындағы көркемдік шешім мен форманың эргономикасын есепке алуды жүргізеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аудандық маңызы бар ландшафтық дизайн нысандарын жобалау
  Несиелер: 9

  Аудан аумағы ландшафтының эскиздік кестесін жобалау, дизайнның ұтымды жобалық тұжырымдамасын беру үшін, аудан аумағы ландшафтының эскиздік кестесін әзірлеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ландшафттық жұмыстар
  Несиелер: 3

  Ландшафтылық жобалаудың рационалдық жобалық концепциясының шығармашылық ізденісі үшін идеяларды зерттейді және генерациялайды, бастапқы мәліметтерді талдайды. Ландшафтылық дизайн саласында шығармашылық концепция қалыптастыру білімдерін,...

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ландшафтық дизайн объектілерінің түрлік ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Ландшафтық дизайн объектілерін, түрлерін, сипаттамаларын және айқын ерекшеліктерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ландшафтты дизайн объектілерінің типологиясы
  Несиелер: 5

  Ландшафт объектілерінің типологиясының, ландшафтылық-рекреациялық және қалалық ландшафтылық-рекреациялық аумақтардың, жалпы және функционалдық негіздерін, ландшафтылық ортаны қалыптастырудағы өсімдік топтарын, су құрылғыларын зерттейді....

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ландшафттың орта формалары
  Несиелер: 4

  Ландшафтық ортаның шағын сәулет және пәндік нысандарын әзірлеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тік жоспарлау
  Несиелер: 3

  Курс тұрғын мекен объектілерінің жер бедері ескерілген жобалануы және салынуы туралы түсініктерді зерттейді, қыртыстық сулар және тұрғын мекендерде және басқа аумақтарда тереңдік орналасу нормативтері туралы түсініктерді талқылайды,...

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қалалық маңызы бар ландшафтық дизайн нысандарын жобалау
  Несиелер: 9

  Дизайнның рационалдық жобалық концепциясын көрсету үшін ландшафтылық аумақтың эскиздік графикасының, макетінің жобалық дайындалымы. Бастапқы мәліметтерді талдау, аумақ ландшафтысының, макеттерін, пландардың, ...

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеудің негіздері*
  Несиелер: 3

  Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардағы "ғылыми зерттеу" ұғымдарының мазмұны. Ғылым және ғылыми әдіс. Ғылымдағы "әдіс" ұғымы. Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдағы әдістің негізгі функциясы

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ландшафттық дизайн
  Несиелер: 3

  Курс рекреациялық-ландшафтылық объектілерді әлеуметтік-экологиялық нормалау негіздерін зерттейді, бақ-парк өнерінің тарихи және стилистикалық ерекшеліктерін зерттейді...

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ландшафтты аймақтарға бөлу
  Несиелер: 4

  Дизайн рационалдық жобалық концепциясын көрсету үшін ландшафтылық дизайн объектілерінің негізгі түрлерін, ландшафтылық дизайн қалыптастыруға әсер ететін негізгі факторларды, ...

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Спорттық-ойын-сауық мақсатындағы ландшафтық дизайн нысандарын жобалау
  Несиелер: 9

  Спорттық-ойын-сауық дизайн нысандарын жобалау, ұсынылған объектілердің түрін, стилін және ауқымын анықтау кезінде ландшафтық, экологиялық және басқа да жағдайларды талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ашық кеңістіктерідің жабдықтары
  Несиелер: 3

  Қалалардың көлемдік-кеңістіктік құрылымын жасаудың тарихи алғышарттарын, ашық кеңістіктердің функционалдық, эстетикалық және мәдени ерекшеліктерін зерттейді. Инсталляциялар мен АРТ-объектілердің қазіргі ашық кеңістіктердегі рөлі...

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мәдени-саябақ мақсатындағы ландшафтық дизайн нысандарын жобалау
  Несиелер: 9

  Ландшафтылық дизайн объектілерінің жобалық жасалымы, берілген ғимараттар, парктер, жолдар және тағы басқа ашық кеңістіктер түрлерін, стилін және масштабын анықтауда ландшафтылық, экологиялық, қалақұрылыстық жағдайларды талдау....

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Диплом алдындағы практика
  Несиелер: 3

  Болашақ дипломдық жобаның тақырыбы бойынша теориялық және практикалық материалдарды жинау және талдау

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Шағын сәулет нысандары
  Несиелер: 3

  Ландшафтық ортаның шағын сәулет нысандарының көркемдік және конструктивтік ерекшеліктерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Сүру ортасының экологиясы
  Несиелер: 3

  Парктік аллеяның көлемдік-кеңістіктік шешімін, сүру ортасы және кологиялық факторлар туралы түсініктерді зерттейді. Жанды организмдер құратын әртүрлі экологиялық факторларды зерттейді, ...

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Политілді әрі полмәдениетті Қазақстан социумында коммуникациялық және халықаралық деңгейде тілдесу мәселелерін тиімді шешу

 • Код ON2

  Басқару және іскерлік білімдері мен машықтарын қалыптастыру

 • Код ON3

  Өнер тарихы мен дизайн негіздері саласы білімін меңгеру, кеңістіктік ойламды және перспектива тұрғызуда практикалық тәжірибелі болу, сәулеттік дизайн объектілерінің

 • Код ON4

  Ландшафтылық дизайн объектілері эскиздік графикасын дайындауда жобалық графика мен түсколористика саласының білімдерін меңгеру

 • Код ON5

  Көркем жобалаудың шығармашылық концепциясын қалыптастыруда композициялық шешімдеудің білімдері мен амалдарын меңгеру

 • Код ON6

  Бейнелеу өнерінде білімдер мен практикалық машықтарды, сәулеттік дизайн объектілерін жобалау техникасының эскиздік графикасын дайындауда арнайы бейнелеу құралдарын меңгеру

 • Код ON7

  Нормативтік-техникалық регламенттер ескерілген ландшафтылық орта дизайнын қалыптастыруда компьютерлік редакторлар графикалық тәсілдерін қолдану

 • Код ON8

  Материалдық мәдениет және дизайн дамуы тарихын білу, ландшафтылық ортасы дизайны объектілерін конструкциялаумен айналысу, макет жасау техникасын меңгеру және материалтануды білу

 • Код ON9

  Ландшафтылық дизайн, қалалар заттық-кеңістіктік ортасы, парктер, скверлер, тұрғын және қоғамдық аумақтар объектілерін дайындағанда биология, дендрология және ландшафтылық дизайн білімдерімен таныс болу

 • Код ON10

  Ландшафтылық дизайн, қалалар заттық-кеңістіктік ортасы, парктер, скверлер, тұрғын және қоғамдық аумақтар объектілерін жобалау және орындау

 • Код ON11

  Ландшафтылық дизайн, қалалар заттық-кеңістіктік ортасы, парктер, скверлер, тұрғын және қоғамдық аумақтар объектілері дизайнының рационалдық жобалық концепциясын көрсету үшін ландшафтылық-рекреациялық және қалалық ландшафтылық-рекреациялық аумақтар типологиясы білімдерін меңгеру; Ландшафтылық дизайн, қалалар заттық-кеңістіктік ортасы, парктер, скверлер, тұрғын және қоғамдық аумақтар объектілерінің орындалуын іске асыру

Top