Жаңа білім беру бағдарламасы

8D03108 Cаяси жүйелер модернизациясы в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Мемлекет және саяси жүйе модернизациясы
  Несиелер: 5

  Пән жаһандану жағдайында саяси жүйені модернизациялаудың жетекші субъектісі ретіндегі мемлекеттің рөлі мен функцияларын зерттейді. Пәнді зерделеу нәтижесінде докторант Қазіргі әлемдегі жаңғырту үдерістерін, сондай-ақ қазіргі Қазақстанның саяси жүйесін жаңғырту ерекшеліктерін ескере отырып, мемлекеттердің даму ерекшеліктерін айқындау құзыретін меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы демократияландыру
  Несиелер: 5

  Пән аймақтық және жаһандық деңгейлерде қазіргі әлемнің гетерогенді қоғамдарында демократияның жұмыс істеуінің негізгі принциптері мен тәжірибесінің қалыптасу ерекшеліктерін зерттейді. Пәнді оқу нәтижесінде докторант демократияның негізгі теорияларын зерттеу дағдыларын игереді, қазіргі әлемде демократиялық процестердің қалыптасуында туындайтын қайшылықтарды шешу тетіктерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстандағы саяси реформалар
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстандағы саяси реформалар үдерісіне тұтас, жүйелі талдау жасайды. Пәнді зерделеу нәтижесінде докторант Қазақстандағы саяси реформалардың ерекшеліктерін анықтау, Қазақстандағы саяси реформаның мәні мен міндеттерін түсіну, Қазақстандағы саяси реформалардың кезеңдерін анықтау, түрлі салалардағы саяси реформалардың модельдерін құрастыру дағдыларына ие болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Идеологиялық кеңістіктің трансформациясы
  Несиелер: 5

  Пән процестердің сипатын, мазмұнын және салдарын анықтайды идеологиялық кеңістіктің өзгеруі. Пәнді зерделеу нәтижесінде докторант "идеологиялық кеңістік" анықтамасын нақты түсінуге және бағалауға және оны трансформациялау тәсілдеріне Құзыретті болады, идеологиялық кеңістіктің динамикасын талдай алады және идеологиялық кеңістіктің негізгі субъектілерінің трансформациялық әлеуетін негіздей алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұлттық қауіпсіздік пен Қазақстанның егемендігі
  Несиелер: 5

  Бұл пән әлемдік тәртіптің өзгеруі жағдайында Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігі мен егемендігінің өзара байланысы мен өзара іс-қимылын жүзеге асыру қабілетін қалыптастыруға арналған. Пәнді зерделеу нәтижесінде докторант ҚР Ұлттық қауіпсіздігі тұжырымдамасын іске асырудың негізгі кезеңдерінің тұжырымдамалық тәсілдерін қалыптастыруға; елдің егемендігін нығайтуға бағытталған сыртқы саяси қызметтің негізгі бағыттарын айқындауға қабілетті болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 2

  Пән докторанттардың ғылыми қызмет нәтижелерін жазбаша түрде ұсынудағы құзыреттерін дамытады. Пәнді зерделеу нәтижесінде докторант халықаралық ғылыми қоғамдастықтың талаптарын ескере отырып, ғылыми зерттеу нәтижелерін ұсынуға қабілетті болады; өнімді зерттеу мәселесін қою және әдіснамалық құралдарды әзірлеу, ғылыми әдебиетті іздеу мен іріктеу дағдыларын қалыптастыру, сыни оқу және дәлелді пікірталас дағдыларын меңгереді; рецензияланатын басылымда жариялау үшін ғылыми мақаланы дайындайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеудің әдістері
  Несиелер: 3

  Бұл пән саяси жүйелердің модернизациясын зерттеуде ғылыми зерттеулердің негізгі әдістерін игеру дағдыларын қалыптастырады, оларға жалпы логикалық әдістер (талдау, синтез, индукция, дедукция, абстракциялау және абстракциядан нақтыға көтерілу, тарихи және логикалық анализдердің үйлесімі), эмпирикалық әдістер (статистиканы қолдану, мазмұнды талдау, сұрау, сұхбат, фокус-топтар) және теориялық әдістер (институционалдық, нормативтік, функционалды, жүйелік құрылымдық-функционалды, мінез-құлық, әлеуметтік-психологиялық әдіс, компаративистік, тарихи және психологиялық әдіс) жатады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи этносаясат
  Несиелер: 5

  Пән этникалық құбылыстың теориялық және әдіснамалық негіздерін және оның саяси процестердегі функцияларын зерттейді. Пәнді зерделеу нәтижесінде докторант этносаяси процестің негізгі ұғымдарының мазмұнын ашу және Қазақстан Республикасындағы ұлттық және мемлекеттік құрылыс міндеттері контекстінде этносаяси процестердің табиғатын ашу дағдыларына ие болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қазіргі әлемдегі жаңғырту үдерістері жағдайында Қазақстанның даму ерекшеліктерін анықтау және идеологиялық кеңістіктегі өзгерістерді ескере отырып, Қазақстанның жаңғырту әлеуетін анықтау;

 • Код ON2

  Реформалаудың кезеңдерін, мағыналары мен міндеттерін айқындау дағдыларын қолдана отырып, Қазақстандағы саяси реформалар процесіне тұтастай талдауды жүзеге асыру;

 • Код ON3

  Саяси жүйелерді жаңғыртуды зерттеуде ғылыми зерттеулердің негізгі әдістерін меңгеру дағдыларын қолдана отырып, тексерілген, жаңа ғылыми нәтижелерді негіздеу үшін пәнаралық зерттеулерді жүзеге асыру;

 • Код ON4

  Қазіргі заманғы әдіснаманы, ақпаратты өңдеудің инновациялық әдістерін пайдалана отырып, қазіргі заманғы талаптарға сәйкес және қазақстандық қоғамның трансформациялық процестерін сыни бағалау негізінде саяси жүйелерді жаңғырту саласындағы қолданбалы зерттеулерді орындау барысында ұсынымдар жасау;

 • Код ON5

  Жаһандану процестері жағдайында Қазақстан өмірінің әртүрлі салаларындағы саяси реформалардың жаңа үлгілерін синтездей және құрастыра білу;

 • Код ON6

  Қазақстандағы этносаяси процестердің мазмұны мен табиғатын Қазақстандағы ұлттық және мемлекеттік құрылыс контекстінде ашу;

 • Код ON7

  Идеологиялық кеңістіктің динамикасын талдай білу және идеологиялық кеңістіктің негізгі субъектілерінің трансформациялық әлеуетін негіздеу;

 • Код ON8

  Алынған зерттеу нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа, жұртшылыққа конференцияларда, диалогтық және сараптамалық алаңдарда көпшілік алдында сөз сөйлеу арқылы таныстыру;

 • Код ON9

  Қазақстандағы жаңғырту үдерістерін зерделеуде тұжырымдамалық-когнитивтік әдіснамаларды әзірлеу және пайдалану;

 • Код ON10

  Ғылыми дереккөздерге, сыни бағалау үшін ақпараттық интернет-ресурсқа, ғылыми және білім беру кеңістігінде жүйелі жалпылау және қолдануға талдамалық шолу және контент – талдау жүргізу, заманауи компаративистика технологиялары арқылы талдамалық шолулар жүргізу;

 • Код ON11

  Демократияның негізгі теорияларын зерттеу, қазіргі әлемде демократиялық процестердің қалыптасуында туындайтын қайшылықтарды шешу тетіктерін қалыптастыру дағдыларын меңгеру;

 • Код ON12

  Ғылыми мәтіндермен жұмыс істеу қабілеті бар, академиялық жазу дағдыларын меңгерген, импакт-факторы жоғары рейтингілік журналдарда, ғылыми басылымдарда жариялау үшін ғылыми мақалалар жаза алады;

Top