Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01562 Химия-Биология в Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті және академиялық адалдықты тарихи, сондай-ақ қазіргі заманғы мәтіндерде қалыптастыру, сыбайлас жемқорлықтың туындауының әмбебап мәнін, табиғатын, орнықтылығының себебін ашу. Білім алушы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың әлеуметтік-экономикалық, құқықтық, мәдени, адамгершілік-этикалық аспектілері бойынша материалдарды цифрлық технологиялар көмегімен жинау, талдау және ситуациялық міндеттерді өз бетінше немесе командада шешу арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметті дербес ұйымдастыру дағдыларын меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түрік тілі (А1)
  Несиелер: 5

  Бұл курс түрік тілінің бастапқы деңгейін оқуға арналған. Курстың мақсаты - "Шет тілін меңгерудің жалпы еуропалық құзыреттеріне" сәйкес студенттердің А1 деңгейінде практикалық дағдыларын қалыптастыру. Курс студенттердің мәдениетаралық және коммуникативтік қарым-қатынасқа дайындығы мен қабілетін дамытуға бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде студент нақты мәселелерді шешуге бағытталған таныс күнделікті сөздер мен қарапайым сөз тіркестерін түсінеді және қолданады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 3

  Пән мектеп жасындағы балалардың анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктерін , даму заңдылықтарына қарай оқушы денсаулығын қорғау және қоршаған ортада бейімделу жолдарын меңгертеді, салауатты өмір салтын қалыптастыру, гигиена мен денсаулықты нығайту ережелерін көрсетеді. Пәнді меңгерген студент педагогикалық үдерісте оқушылардың зияткерлік қабілет, танымдық әлеуетінің жоғары деңгейін қамтамасыз ету әдістерін үйренеді,антропометриялық және медициналық әдістерді пайдаланып, бала ағзасына әсер ететін факторларды анықтайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы химия І
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - химияның теориялық негіздерін түсінуге қажетті білімі бойынша базалық білігін қалыптастыру. Пәнді оқыту аясында периодтық жүйе, атом құрылысы, химиялық байланыс түрлері мен реакциялардың жүру жағдайлары, стехиометриялық заңдарын қолдану арқылы жәй және күрделі қосылыстардың химиялық қасиеттері туралы білімді меңгертеді.Теориялар және заңдылықтар негізінде проблемалық мәселелерді шешуде практикалық дағдыларын, сонымен қатар алған білімі мен білігін кәсіби қызметінде қолдану қабілетін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биологияға кіріспе
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - биологиялық ғылым салаларының қазіргі заманғы бағыттары бойынша іргелі білім негіздерін қалыптастыру, тірі нысанды ұйымдасу деңгейіне байланысты жіктеу, тірі жүйені əлемнің өлі табиғатынан ажыратушы негізгі белгілері туралы түсінік қалыптастыру. Пәнді игеру нәтижесінде табиғат дамуының жалпы заңдылықтарын, теория мен практикаға байланысты туындайтын проблемаларды айқындау, талдау арқылы биологиялық зерттеулер жүргізу қабілетін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы химия ІІ
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - химиялық реакциялардың жүру механизмі, кинетикалық заңдылықтары, термодинамиканың және термохимияның негізгі заңдары, процестердің өздігінен жүру мүмкіндігін және Ле-Шателье принципі бойынша реакциялардың жүру бағыты туралы білімін меңгеру. Пәнді оқыту нәтижесінде комплексті қосылыстардың құрылымы және қасиеттерін, тотығу-тотықсыздану реакцияларын құру және теңестіруді, термодинамиканың негіздерін және кинетикалық процестердің жүру заңдылықтарын өз бетінше зерттеу, анықтау, талдау нәтижесінде практикалық дағдыларын кәсіби қызметінде қолдану қабілеті қалыптасады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Түрік тілі (А2)
  Несиелер: 5

  Бұл курс түрік тілінің жалғастырушы деңгейін үйренуге арналған. Курстың мақсаты - "Шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне" сәйкес А2 деңгейінде студенттердің практикалық дағдыларын дамыту. Курс студенттердің тілдік деңгейіне байланысты жазбаша (оқылым, жазылым) және тікелей ауызша (айтылым, тыңдалым) коммуникативтік дағдыларын дамытуға бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде студент қарапайым күнделікті тақырыптарда сөйлесе алады, қарапайым жағдайларды сипаттай алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Цитология және гистология
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - тірі ағзалар жасушалары мен ұлпаларының шығу тегін, құрылысын, қызметтерін, олардың түрлерін, зат алмасу үрдістерінің механизмін, биологиялық маңызын және сыртқы ортамен қарым-қатынасын анықтау қабілетін қалыптастыру. Пәнді игеру нәтижесінде заманауи лабораториялық қондырғыларды қолдана отырып, биологиялық зерттеулерді жүргізуге, уақытша, тұрақты цитологиялық және гистологиялық препараттарды әзірлеу техникасын меңгеру арқылы зерттеу әдістерін талдау нәтижесінде практикалық дағдыларын меңгертеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: оқушыларын тәрбиелеудің ғылыми негіздері, теориясы, әдістемесі, заңдылықтары, принциптері, педагогикалық тәрбие әдістері, формалары, құралдары, тәрбие үдерісінде тұлғаның қалыптасуы және тәрбие үдерісін басқару мен ұйымдастыру туралы жалпы түсінік қалыптастырады. Пәнді меңгерту нәтижесінде сынып ұжымы мен оқушыларды диагностикалық зерттеу, нәтижелерін талдау әдістерін меңгереді, тәрбие жұмысының жоспарын құру, тәрбиелік іс-шараларды ұйымдастыру іскерлігі қалыптасады және педагогикалық процесті ұйымдастыра алады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Периодтық жүйе элементтер химиясы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - элементтердің және олардың маңызды қосылыстарының периодтар, топтар бойынша қышқылды-негіздік, тотығу-тотықсыздану қасиеттерінің өзгеруін, процестердің жүру заңдылықтарын тұжырымдау арқылы үдеріс механизмдері туралы білімін игереді. Пәнді оқыту нәтижесінде VІI-А, VI-А, V-А, ІV-А, ІІІ-А- топшада орналасқан элементтер қасиеттерінің периодты өзгеруін, қосылыстарының қасиеттерін, s, p, d, f-элементтердің сипаттамасы, қасиеттері, негізгі қосылыстары мен олардың алынуы туралы білімдерін практикалық дағдыда көрсете отырып, кәсіби қызметінде қолдану қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: Инклюзивті білім берудің қағидалары және теориялық, әдіснамалық негіздері, ерекше қажеттіліктері бар балаларды психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету және инклюзивті тәжірибе аймағында білім беруді ұйымдастырау туралы түсінік қалыптастыру. Пәнді меңгерту нәтижесінде арнайы білім беруді қажет ететін, даму мүмкіндігі шектеулі балаларды құқықтық-нормативтік құжаттарға сүйене отырып қалыпты дамыған балалармен бірге әлеуметтендіру, дамыту, өмірге бейімдеу жолдарын көрсетіп, педагогикалық процесті ұйымдастыра алады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Элементтер химиясы және зертханасы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - элементтердің периодтық жүйедегі орны және олардың топтар бойынша қасиеттерінің өзгеруі туралы білімді қалыптастыру. Пәнді оқыту нәтижесінде элементтер туралы теориялық білімдер негізінде құбылыстар мен процестердің жүру заңдылықтарын интеграциялай отырып, үдеріс механизмдерін анықтап, химиялық элементтер мен бейорганикалық қосылыстардың қасиеттерін сипаттайтын эксперименттерді жүргізуде, алынған нәтижелерді қорытындылауда практикалық дағдыларын кәсіби қызметінде қолдану қабілеті қалыптасады. олардың алыну жолдарын, қасиеттерін эксперименттік жолмен шешеді. Элементтердің және олардың қосылыстарының периодтық жүйенің периодтары және топтары бойынша қасиеттерінің жалпы заңдылықтарын мен практикалық маңыздылығын түсінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Тұтас педагогикалық процессте оқытудың теориялық – әдістемелік негіздерін, қағидаларын, әдістері, формалары мен технологияларын, кәсіби педагогикалық іс-әрекет ретінде модельдеуді, оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты оқу-танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру және оқу-тәрбие процесін басқару туралы түсінік қалыптастыру. Пәнді меңгерту нәтижесінде білім беру мекемелеріндегі субъектілермен оқу және тәрбиелеу жұмыстарын атқаруға, оқу-танымдық іс-әрекетін қалыптастыруға, ғылыми, кәсіби міндеттерді шешуге, оқушылардың педагогикалық іс-әрекетін ұйымдастыруға қабілетті.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономика, кәсіпкерлік және бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – білім алушылардың экономикалық білімін қалыптастыруға арналған. Кәсіркерлік пен бизнесті жүргізудің ғылыми дағдысын, тәсілдері мен әдістерін меңгереді. Кәсіпкерлік іс-әрекетті меңгеру барысында цифрлық технологияларды қолдана отырып мәліметтерді жинақтайды, бизнестің қыр сырын меңгере отырып, өз бетінше басқарушылық мәселелерді шешумен, алдында тұрған мақсаттарға қол жеткізу дағдыларын қалыптастыру арқылы көшбасшылық қабілетін көрсетеді. Экономикалық қатынастардың теориялық және практикалық негіздерін меңгере отырып, бизнесті жүргізудегі нормативтік-құқықтық актілерін өз бетінше іздеп қолдану арқылы, өз кәсібін жүзеге асыру әдістерімен танысады, бизнесті ұйымдастыру мен басқару шешімдерін қабылдауға дағыдаланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ясауитану
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты ясауилік құндылықтармен таныстыру, жеке, мәдени, кәсіби қатынастарда ғылым, діни төзімділік, адамдар қатынасы, құқығы туралы ясауилік ұстанымдарды қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы ясауи мәдениетінің ерекшелігін түсініп, қоғамдағы әлеуметтік, этикалық, конфессиялық, мәдени ерекшеліктермен салыстыра біледі. Ясауи ілімінің түркі халықтарының ұлттық мәдениеті, діни түсінігіндегі маңыздылығын түсінеді, қоғамдық ынтымақ, бірлікке ұйытқы болатын «хикметтің» ұлт руханиятындағы орнын саралап, белсенді кәсіби, әлеуметтік қатынас орнату қабілеттерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан биоресурстары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - Қазақстандағы әртүрлі экожүйелердің флорасы мен фаунаның әралуандылығын сипаттау, шикізаттық және ресурстық мәні бар өсімдіктер мен жануарларды тізімдеу қабілеттерін меңгеру. Пәнді игеру нәтижесінде биоресурстарды тиімді пайдалануда практикалық жұмыстарды жоспарлау, ұйымдастыру арқылы табиғи процесстердің жүру заңдылықтарын тұжырымдау қабілетін, биологиялық көптүрлілікті сақтауға бағытталған зерттеулерді жүргізу алгоритмін талдап, биоресурстардың халықшаруашылық салаларында қолданбалы мәселелерді шешуде практикалық дағдысын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология және өмір қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Экологиялық танымды қалыптастыруда қоршаған ортаның жай-күйін және қауіпті факторлардың адамға әсер ету дәрежесін бағалауды, әлемде адамның өмір сүруі қоршаған ортаны оңтайландырусыз мүмкін еместігін көрсете отырып, табиғатты ұтымды пайдалану аспектілерін қолдануды үйретеді. Нәтижесінде, білімгер экологиялық проблемалар бойынша мәліметтерді цифрлық технологияларды қолдана отырып жинауға, оларды сыни көзқараспен талдауға, өз бетінше шешімдер қабылдауға машықтанып, экологиялық қағидаттарды сақтай отырып, командада жұмыс істеу қабілеттілігін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көшбасшылық теориясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - көшбасшылық теориясы мен принциптерін негізге ала отырып, білім беру саласында көшбасшылық қасиеттерін дамытудың практикалық дағдыларын қалыптастыру. Мұғалімнің көшбасшылық қасиеттерін дамытуға ықпал ететін факторларды анықтау, командалық жұмысты ұйымдастыру, білім беруді ұйымында көшбасшылық стильдері мен ерекшеліктерін жүзеге асыру, сыни көзқараспен талдау, өзбетінше шешім қабылдау арқылы көшбасшылық қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Зоология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - зоология саласындағы құбылыстар, заңдылықтардың тәуелділігін, фаунаның систематикалық топтарының таксономиясын ажырату, экологиялық жүйелердегі орнын анықтау, заманауи лабораториялық қондырғыларды қолдана отырып, биологиялық зерттеулерді жүргізу біліктіктерін меңгерту. Пәнді игеру нәтижесінде жануарлардың морфологиялық, анатомиялық, физиологиялық құрылысын, жеке және тарихи дамуын, таралуын, табиғаттағы және адам өміріндегі маңызын, сыртқы орта жағдайларымен қарым-қатынасын зерттеу, талдау нәтижесінде практикалық дағдыларды қадыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Түркі мемлекеттер тарихы
  Несиелер: 3

  Бұл пән студенттердің дүниежүзілік тарихи үдерісте түркі халықтары мен мемлекеттерінің орны мен рөлі туралы біртұтас түсініктерін қалыптастыруға, студенттердің тарихи ақпаратты іздеу, жүйелеу және жан-жақты талдау дағдыларын меңгеруге, өткен мен бүгінгі күннің тарихи процестерінің мән-жайын түсінуге, ақиқатқа бағдарланған өзіндік ұстанымдарын қалыптастыруға, азаматтық, отаншылдық, ұлттық бірегейлік, ұлтаралық және дінаралық толеранттылық көзқараста тәрбиелеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сапалық және сандық анализ
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - реакциялардың жүру жағдайларын сақтай отырып, химиялық қосылыстардың сапалық және сандық құрамын анықтауға арналған әр түрлі анализдерді үлкен дәлдікпен жүргізу дағдысын меңгеру. Пәнді оқыту нәтижесінде құбылыстар мен процестердің жүру заңдылықтарын тұжырымдауда, үдеріс механизмдерін анықтауда, сезімталдығы жоғары және тез орындалатын химиялық анализді жүргізуде заманауи лабораториялық қондырғыларды қолдану арқылы практикалық дағдыны қалыптастырады. Сапалық және сандық анализдердің заманауи әдістерін пайдалана отырып, алған білімі мен білігін кәсіби қызметінде қолдану қабілетін игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аналитикалық химия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - химиялық анализдің теориялық негізін құрайтын әрекеттесуші массалар заңы тұрғысында гомогенді және гетерогенді жүйелердегі заттың химиялық құрамын анықтау қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқытуда заманауи лабораториялық қондырғыларды қолдану арқылы құбылыстар мен процестердің жүру заңдылықтарын тұжырымдап, үдеріс механизмдерін анықтауда, эксперименттік және мәселелік есептер шығаруда практикалық дағды қалыптасады. Әртүрлі химиялық анализ әдістерінің теориялық және қолданбалы аспектілерін интеграциялайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Педагогикалық менеджмент
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: мектептегі тұтас педагогикалық үдерісті басқару қағидалары, заңдылықтары, теориясы, әдістемесі, беру ұйымдарында басқаудың функциялары, нормативтік-құқықтық базасы, бақылау, тексеру түрлері және субъектілерді басқаруда қақтығыстар мен лидерлік сапаны дамыту туралы түсінік қалыптастыру. Пәнді меңгерту нәтижесінде педагогикалық үдерісте басқару қызметіне байланысты зерттеу жасау әдіс-тәсілдерін қолданады, ұжыммен бірлесе отырып басқарудағы кәсіби міндеттерді шешеді және тұтас педагогикалық үдерісті басқарудың тиімді жолын көрсететіп ұйымдастыра алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биологияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - білім беру ортасында жаңартылған білім бағдарламасының қағидаттарымен оқу-тәрбие үдерісін құндылық қатынасын қалыптастыра отырып ұйымдастырудың, адами капиталды жас ерекшеліктеріне сай дамытудың психолого-педагогикалық шарттарын интеграциялау. Өз білімін жетілдіруде адалдық принциптерін сақтай отырып, әлеуметтік маңызды ғылыми жаңалықтарға негізделген заманауи педагогикалық технологиялармен ғылыми-педагогикалық зерттеулер жүргізуде теориялық және практикалық әдістемелік міндеттерін шешуде инновациялық технологияларды игереді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химия пәнін жаңартылған білім беру жағдайында оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында химияны оқытудың жаңа педагогикалық тәсілдерін меңгерту. Пәнді оқыту нәтижесінде мақсатқа сәйкес сабақты жоспарлау, критериалды бағалау, оқытудың әдістері мен тәсілдерін жүзеге асыру, әдістемелік мәселелерді шешуде инновациялық технологияларды қолдану қабілеттері қалыптасады. Әлеуметтік маңызды ғылыми жаңалықтарды саралап, академиялық адалдық принциптерін сақтап, өз бетінше ғылыми-педагогикалық тақырыпқа бағытталған зерттеулер жүргізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: бағалаудың өлшемдік технологиялары, білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың заманауи құралдары, түрлері, тетіктері, білім беру процесіндегі бағалаудың орны мен рөлі, қалыпастырушы және жиынтық бағалауды ұйымдастырудың әдістері, тәсілдері және бағалау технологиясы туралы түсінік қалыптастыру. Пәнді меңгерту нәтижесінде оқушылардың жетістіктерін, психофизиологиялық және жас ерекшеліктерін есепке ала отырып бағалау тапсырмаларын әзірлейді, оқыту үдерісіне диагностика жүргізіп, талдап, бағалап педагогикалық процесті ұйымдастырып басқаруға қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – химияны оқыту әдістерін, оқушылардың білімін бақылаудың түрлерін, сабаққа талдау жасай алу қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқыту нәтижесінде химияны оқыту әдістемесінің мәселелерін оқып-үйренуде, оқыту әдістерін қолдануда, білімді бақылауда, сабаққа талдау жасауда жаңартылған білім беру бағдарламасымен оқытудың қағидаттарына сәйкес теориялық және практикалық әдістемелік міндеттерін шешуде инновациялық технологияларды қолдану қабілетін қалыптастырады. Заманауи педагогикалық технологияларын таңдай отырып, өз бетінше ғылыми-педагогикалық тақырыпқа бағытталған зерттеулер жүргізеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Критериалды бағалау
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: критериалды бағалаудың қағидалары, әдістері, технологиясы, білім беру квалиметриясының теориялық, әдіснамалық негіздері,дескриптор, рубрикалар бойынша бағалау критерийлері жәнебілім алушылардың күтілетін нәтижелерге жетуін бағалауға мүмкіндік беретін тапсырмалар дайындау туралы біліктілік қалыптастыру.Пәнді меңгерту нәтижесінде педагогикалық іс-әрекеттекері байланыс орнату арқылы оқушылардың жас ерекшеліктеріне орай өзін-өзі жетілдіріп отыруына басшылық жасап, оқу үдерісін бағалап, жетістіктерін талдап ұйымдастыра алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көрнекі-құралдар дайындау әдістемесі
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - мектепте химия курсын оқытуды жүзеге асыру үшін химиядан көрнекілік құралдарды жасау және шебер қолдана білу біліктіліктерін меңгерту. Пәнді оқыту нәтижесінде жаңартылған білім беру бағдарламасы негізінде көрнекі құралдарды қолданудың практикалық әдістемелік міндеттерін шешуде инновациялық технологияларды тиімді қолдану қабілетін, дидактикалық принциптерге сүйене отырып, жаңа оқыту құралдарын дайындау әдістемесінде практикалық дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биология пәнін ағылшын тілінде оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - жеке тұлғаның дамуына ықпалды үштілділік моделіне сәйкес оқу - тәрбие процесін ағылшын тілінде ұйымдастыру мен сабақты пәндік-тілдік әдісімен кіріктіре жоспарлау бойынша білімін меңгеру. Пәнді оқыту нәтижесінде коммуникативті құзырет пен көпмәдениетті тұлғаны қалыптастыруда дидактикалық ұстанымдар мен педагогикалық этика ережелеріне сай демократиялық қарым-қатынас стильдерін ұстана отырып, практикалық әдістемелік міндеттерін шешуде инновациялық технологияларды тиімді қолдану қабілетін қалыптастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: мектепті басқару заңдылықтары, принциптері, функциялары, нормативтік-құқықтық базасы, бақылау, тексеру түрлері, педагогикалық процесті басқару, ұйымдастыру, жоспарлау, жобалау, болжау, диагностикалау және педагогикалық ұжымда мақсатқа жетуге бағытталған іс-әрекеттерді ұйымдастыру туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Пәнді меңгерту нәтижесінде оқу-тәрбие үдерісінде, ұжыммен, субъектілермен психологиялық-педагогикалық қарым-қатынас орнатады және білім беру мекемесін тиімді басқарудың кәсіби дағдысын көрсетіп, педагогикалық процесті басқара алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биология пәнін жаңартылған бағдарлама бойынша оқыту
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - демократиялық қарым-қатынасқа негізделген, нәтижеге, танымға бағдарланған, жаңартылған білім бағдарламасының қағидаттарына сәйкес тұлғаны өзгермелі өмірге бейімдей оқыту мен тәрбиелеуді жоспарлау қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқыту нәтижесінде өз білімін жетілдіруде әлеуметтік маңызды ғылыми негіздерге негізделген технологиялармен, академиялық адалдықты сақтай отырып оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру аясында педагогикалық зерттеулер жүргізуге және практикалық әдістемелік міндеттерін шешуде инновациялық технологияларды тиімді қолдану дағдысын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биология пәнінен көрнекі құралдар дайындау әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - оқу-тәрбие үдерісін жаңартылған білім беру ұйымдастырудың қағидаттарына сәйкес оқытудың барлық кезеңдерінде қолдануға бағытталған оқу-материальдық базаны жетілдіру жолдарын жалпылау біліктілігін қалыптастыру. Пәнді оқыту нәтижесінде көрнекі құралдарды дайындауда және оларды тақырып пен мақсатқа байланысты, түрлі комбинацияларда қолдануда адалдық принциптерін сақтап, өз біліктілігін жетілдіруде, ғылыми-педагогикалық зерттеулер жүргізуде, теориялық және практикалық әдістемелік міндеттерін шешуде инновациялық технологияларды тиімді қолдануға дағдыланады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биоорганикалық химия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - өмірлік процестерге қатысатын биологиялық маңызды қосылыстардың құрылысын, химиялық қасиеттерін және реакциялық қабілетін, олардың биологиялық қызметтерін зерттеу арқылы теориялық білімін меңгеру. Пәнді оқыту нәтижесінде табиғи органикалық қосылыстардың кластары мен номенклатурасын, химиялық және биологиялық процестердің мәнін, көмірсулар, ақуыз бен нуклеин қышқылдары сияқты биополимерлердің құрылысын зерттеуде практикалық дағды қалыптасады, тірі организмді молекулалық деңгейде зерттеу жұмыстарын өңдеу, сараптау, тұжырымдау дағдыларын игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Органикалық химия
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - органикалық қосылыстардың құрылысын, электрондық теориясын, жіктелуін, стереоизомериясын, физикалық, химиялық қасиеттерін, алынуын, реакциялардың механизмдерін анықтау әдістерін сипаттау қабілетін меңгеру. Пәнді оқыту нәтижесінде органикалық қосылыстардың қасиеті мен құрылысын байланыстыратын теориялық және қолданбалы аспектілерін интеграциялай отырып, молекулалардың функционалды туындыларын синтездеу әдістері, реакцияласу қабілеттері, қышқылдық-негіздік қасиеттері, сапалық реакциялары туралы алған білімі мен білігін зертханалық жұмыстар жүргізуде және кәсіби қызметінде қолдануда практикалық дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Адам және жануарлар физиологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - aдам ағзасының мүшелер жүйесінің физиологиялық қызметін, механизмдерін, сыртқы ортамен байланысын, бейімделуіндегі болатын өзгерістерді көрсетіп, тірі ағзаның физиологиялық қалыпты жұмыс жасау, ауытқу заңдылықтары туралы білімді меңгерту. Пәнді игеру нәтижесінде биологиялық процестердің арасындағы байланыстарды интерпретациялай отырып физиологиялық теорияларды, заңдылықтарды, арасындағы тәуелділікті анықтап, заманауи лабораториялық қондырғыларды пайдалану арқылы биологиялық зерттеулер, зертханалық тәжірибе жүргізу дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектепте химиялық экспериментті жүргізу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - мектепте химия курсын оқытуда химиялық эксперименттерді сауатты және дұрыс жүргізудің практикалық дағдысын қалыптастыру. Пәнді оқыту нәтижесінде химиядағы эксперименттің түрлерін, функцияларын, принциптерін, әдістері мен тәсілдерін игеруде инновациялық технологияларды тиімді қолдану қабілетін меңгереді. Жаңартылған білім беру бағдарламасына сәйкес эксперимент жүргізудің әдістемесінің теориялары мен заңдылықтарына сүйене отырып, практикалық дағдыларын қалыптастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ботаника
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - өсімдіктердің құрылысы, таралуы, шығу тегі, тіршілігінің ерекшеліктерін, олардың жіктелуіне толық сипаттама беріп, филогенезі, көбею жолдары туралы түсініктерді теориялық білім негізінде тұжырымдауды меңгеру. Пәнді игеру нәтижесінде төменгі және жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің толық морфологиялық сипаттамасын, анатомиялық белгілерін талдай отырып өсімдіктердің түрін, туысын, тұқымдасын белгілері бойынша ажырату, зерттеу әдістерін тиімді пайдаланану арқылы зертханалық тәжірибе жүргізу дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биохимия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – ағзаны құрайтын қосылыстардың сапалық құрамын және тіршілік процесіндегі ролін, химиялық қасиеттерін, ағзадағы атқаратын функциясын, зат алмасу мен энергия алмасу механизмін, метаболизм үдерісіндегі биохимиялық реакциялардың маңыздылығы туралы білімін меңгеру. Пәнді оқыту нәтижесінде биохимия ғылымының теориялық және қолданбалы аспектілерін интеграциялау қабілетін игертеді, сонымен қатар химиялық және биологиялық процестердің арасындағы байланыстарды интерпретациялау арқылы өңдеу, сараптау, тұжырымдаудың практикалық дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Органикалық химияның теориялық негіздері
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - органикалық химияның теориялық негіздері, органикалық молекулалардың функционалды туындыларының жіктелуі, гомофункционалды, гетерофункционалды, алициклды, ароматты, гетероциклды қосылыстардың құрылысын, номенклатурасы, изомериясы, алыну жолдары, физикалық және химиялық қасиеттері туралы білімін игеру. Пәнді оқыту нәтижесінде көмірсутектердің функционалды туындыларының орынбасу, қосылу, элиминирлеу реакцияларының жүру жағдайларын, қосылыстарды идентификациялау әдістерін интеграциялай отырып, алған білімдері негізінде есептер шығару мен зертханалық жұмыстар жасауда практикалық дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Эволюция және селекция негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - тірі ағзалар популяциясында сыртқы орта факторлары ықпалына бейімделу процестерінің теориялық негізін, практикалық маңызын және органикалық эволюцияның ерекшеліктері ретінде өсімдіктер мен жануарлар селекциясын қолданып, микроағзалар әлемінің алуан түрлілігін меңгеру. Пәнді игеру нәтижесінде үздіксіз жүретін генетикалық, табиғи сұрыптау үдерістерінің популяцияның құрылымына ықпалын және эволюциялық биология пәнін оқыту негізінде логикалық ойды дамытуға бағытталатын білім негіздерін қолдану дағдысын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектепте биологияны оқытудың инновациялық әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - кәсіби қызметінде оқу-тәрбие үдерісін жаңартылған білім беру бағдарламасының қағидаттарымен модульдердерге сай ұйымдастыру және тұлғалық қабілетті дамыту бағытында ғылыми- педагогикалық зерттеу жүргізу қабілетін меңгеру. Пәнді игеру нәтижесінде өзінің білімін үздіксіз жетілдіруде адалдық принципін сақтап, әлеуметтік маңызды ғылыми жаңалықтарға негізделген заманауи педагогикалық технологиялармен теориялық және практикалық әдістемелік міндеттерін шешуде инновациялық технологияларды тиімді қолдануға дағдыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химиялық технология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - химиялық технологияның теориялық негіздерін, химиялық шикізатты алу, байыту әдістері мен оларды өндіру технологиялары туралы білімін қалыптастыру. Пәнді оқыту нәтижесінде бейорганикалық және органикалық заттардың өндірісіндегі технологияларды дамытудың перспективаларын меңгеріп, алған білімі мен білігін кәсіби қызметінде қолдану қабілетін қалыптастырады. Химиялық өндірістерде пайдаланатын реакциялардың түрлеріне қарай, заттарды өңдеу әдістері мен технологиялық режимдер параметрлерін қолданып, зертханалық тәжірибе жүргізуде практикалық дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Микробиология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - микроағзалардың биологиялық қасиеттері және олардың зиянды әрекеттері, табиғи процестер мен жаңа өнім алудағы ролі, микроағзаларды зертханалық жағдайда өсіру, қоректік орталар мен микробиологиялық препараттарды әзірлеу әдістерін меңгеру. Пәнді меңгеру нәтижесінде микробиологиялық процестерді өз бетінше зерттейді, айқындайды, микроағзалардың морфологиялық, физиологиялық және биохимиялық ерекшеліктерін, нәтижелерін талдай отырып зертханалық тәжірибе жүргізу дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Коллоидты химия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - коллоидтық химияның негізгі заңдары мен заңдылықтары, дисперсті жүйелердің алудың әдістері туралы білімін қалыптастыру. Пәнді оқыту нәтижесінде дисперсті жүйелер, беттік керілу, беттік активті заттар, коллоидтық жүйелердің оптикалық, электрокинетикалық қасиеттері және тұрақтылығы негізінде зольдерді алу, тазалау, беттік активті заттардың мицеллалық құрылымы мен бөлшектердің дисперстілігін анықтау туралы білімдері негізінде практикалық дағдыларын кәсіби қызметінде қолдану қабілетін калыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биология пәнінен лабораториялық жұмыстарды ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - биология саласы бойынша лабораториялық жұмыстардың ережелері мен жаңартылған білім беру бағдарламасымен оқытудың қағидаттарына сәйкес зерттеу жүргізудің жобасын жасау қабілетін қалыптастыру. Оқу процесін таным әлеуетін арттыруға және жүзеге асыруға бағытталған эксперименттік нәтижелерін интерпретациялай отырып, академиялық адалдық принциптерін сақтап, теориялар мен заңдылықтар негізінде саланың қолданбалы, практикалық және әдістемелік мәселерін шешуде инновациялық технологияларды тиімді қолдануға дағдыланады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Генетика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - генетика саласы бойынша құбылыстар мен процестердің жүру заңдылықтарын, тірі ағзалардың тұқым қуалаушылығы мен өзгергіштігін, олардың молекулалық механизмдерін, материалдық, цитогенетикалық негіздерін анықтау қабілетін меңгерту. Пәнді игеру нәтижесінде мутациялардың түрлерін, факторларын, гендік инженерия, селекция негіздерінің заманауи әдістерін зерттеу, талдау нәтижесінде практикалық және генетикалық есептер шығару, заманауи лабораториялық қондырғыларды қолдана отырып, биологиялық зерттеулерді жүргізуге дағдыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жеке даму биологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - тірі ағзалардың даму биологиясының үдерістерінің жүру механизмі мен заңдылықтарын, құбылыстар мен факторлар арасындағы биохимиялық байланыстарды теориялық білім негізінде тұжырымдай отырып салааралық өзекті проблемаларды шешу жолдары мен ғылыми жетістіктерді интеграциялау қабілетін меңгерту. Пәнді игеру нәтижесінде өз бетінше заманауи тиімді әдістермен биологиялық зерттеулерді жүргізуде және талдау нәтижелерге қатысты өз көзқарасын негіздеуде, саланың қолданбалы мәселерін шешуде практикалық дағдыларын көрсету қабілетін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химиялық синтез
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - химиялық қосылыстарды синтездеу әдістерін, реакциялардың түрлерін, өту жағдайларын, механизмдерін, химиялық реакциялардағы субстраттар мен реагенттерді, негізгі және жанама өнімдердің түзілу мүмкіншіліктерін түсіну және бағалау қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқыту нәтижесінде органикалық химияның теориялық және қолданбалы аспектілерін интеграциялай отырып, органикалық қосылыстардағы реакциялардың жүру жағдайлары мен механизмдері туралы білімдерінкәсіби қызметінде қолдану қабілетін меңгереді. Өнімді қоспалардан бөліп алу мен тазартуда практикалық дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химия пәнін ағылшын тілінде оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - ағылшын тілінде химия пәнін пәндік-тілдік интеграцияланған кіріктіре оқытудың тиімді әдіс-тәсілдерін қолдану қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқыту нәтижесінде модернизация, интеграция, коммуникативті белсенділік, сабақтастық, даралау идеяларын жүзеге асыратын интеграцияланған әдістерді, инновациялық технологияларды қолдана отырып, химияны оқытуда дидактикалық ұстанымдар мен педагогикалық этика ережелеріне сай демократиялық қарым-қатынас стильдерін ұстана отырып, пәнді ағылшын тілінде жоспарлау мен ұйымдастыру қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі заман биологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - биологиялық процестердің жүру заңдылықтары туралы білімі мен білігін биологиялық зерттеулерде қолдану қабілетін қалыптастыру. Пәнді игеру нәтижесінде тіршіліктің әртүрлі ұйымдастыру деңгейлеріндегі тірі объектілердің құрылымы мен функцияларын, теориялар мен заңдылықтардың негізгі ережелерін, тіршілік үдерістерінің ерекшеліктерін, тіршіліктің пайда болуы туралы гипотезаларын тұжырымдай отырып, заманауи әдістерді қолданып табиғи экожүйелерді салыстыру арқылы биологиялық зерттеулерді жүргізуге дағдыланады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Физикалық химия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - физикалық химияның негізгі заңдылықтары туралы білімдерін және түсініктерін қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде статистикалық және тепе-теңдіксіз термодинамика, идеалды ерітінділер, гомогенді және гетерогенді тепе-теңдік, молекулааралық әрекеттесудің термодинамикасы мен кинетикасы, электролит ерітінділерінің электрохимиялық қасиеттері туралы алған білімі мен білігін кәсіби қызметінде қолдану қабілетін қалыптастырады. Физика-химиялық үрдістердің термодинамикалық параметрлерін есептеп, үрдіс бағытын, жүру механизмдерін анықтап, физика-химиялық талдаулар жасауда практикалық дағдыларын қолдану қабілеттілігін игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Молекулалық биология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - молекулярлық-құрылымдық теорияларды, генетикалық ақпаратты беру, іске асыру механизмдерін, биополимерлер функцияларының өзектілігі мен практикалық маңыздылығын және зерттеудің этикалық-құқықтық нормаларын сипаттау, жинақтау қабілетін меңгеру. Пәнді оқыту нәтижесінде биоинженерлік объект алу мақсатында теориялық білім негізінде құбылыстар мен процестердің жүру заңдылықтарын тұжырымдай отырып, биохимиялық зерттеулердің эксперименттік-практикалық міндеттерін және саланың қолданбалы мәселелерін шешуде практикалық дағдыларды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  зерттелетін салада мәліметтерді цифрлық технологияларды қолдана отырып жинақтау және сыни көзқараспен талдау нәтижесінде өз бетінше шешімдер қабылдау арқылы көшбасшылық қабілетті қалыптастырады

 • Код ON2

  жеке, мәдени және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді реттей отырып, мемлекеттік және шет тілдерінде табысты академиялық, кәсіби және әлеуметтік қарым-қатынас орнатады

 • Код ON3

  ұлттық қарым-қатынастардың рухани құндылықтарының әлеуметтік, этикалық, конфессиялық және мәдени ерекшеліктерін түсініп, қоғамның экономикалық, экологиялық, құқықтық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қағидаттарын сақтай отырып, ұлтаралық командада жұмыс істеуге қабілетті

 • Код ON4

  Оқушылардың психофизиологиялық және жас ерекшеліктерін ескеріп, олардың оқу жетістіктерін бағалай және талдай отырып, педагогикалық процестерді ұйымдастырады.

 • Код ON5

  Оқыту және тәрбиелеу процестерінде оқушылардың әлеуметтік, жеке, инклюзивтік қажеттіліктерін ескре отырып, қарым-қатынас орнату арқылы басқару шешімдерін қабылдауға қабілетті

 • Код ON6

  Химия ғылымының теориялық және қолданбалы аспектілерін интеграциялай отырып, алған білімі мен білігін кәсіби қызметінде қолдануға қабілетті.

 • Код ON7

  Биология саласы бойынша теориялық білім негізінде құбылыстар мен процестердің жүру заңдылықтарын тұжырымдай отырып, биологиялық зерттеулерді жүргізуге қабілетті.

 • Код ON8

  Химиялық және биологиялық процестердің арасындағы байланыстарды интерпретациялай отырып, нәтижелерді өңдеу, сараптау, тұжырымдау дағдыларын қолдануға қабілетті

 • Код ON9

  Теориялар мен заңдылықтар негізінде саланың мәселерін шешуде практикалық дағдыларын көрсетуге қабілетті.

 • Код ON10

  Жаңартылған білім беру бағдарламасымен оқытудың қағидаттарына сәйкес теориялық және практикалық әдістемелік міндеттерін шешуде инновациялық технологияларды тиімді қолдана алады.

 • Код ON11

  Дидактикалық ұстанымдар мен педагогикалық этика ережелеріне сай демократиялық қарым-қатынас стильдерін ұстана отырып, пәнді ағылшын тілінде жоспарлау мен ұйымдастыруға қабілетті.

 • Код ON12

  Өзінің білімін үздіксіз жетілдіруде әлеуметтік маңызды ғылыми жаңалықтарға негізделген заманауи педагогикалық технологияларды таңдай отырып, академиялық адалдық принциптерін сақтап, ғылыми-педагогикалық тақырыпқа бағытталған зерттеулер жүргізуге қабілетті.

Top