Жаңа білім беру бағдарламасы

7M02313 Филология (қазақ) бейіндік в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың заманауи әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты - магистранттарға жоғары білім берудегі қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың заманауи әдістерін білу, оқыту сапасын арттыруға және мұғалімдердің біліктілік деңгейін көтеруге, сондай-ақ пәннің лингвистикалық және кәсіби дамуына жәрдемдесу. Оқушылар заманауи оқыту әдістерін практикада қолдануға үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ғылыми зерттеудің әдістемелік негіздері
  Несиелер: 4

  Бұл курс болашақ ғылыми зерттеулерге, тәуелсіз және шығармашылық ғылыми зерттеулерге, ғылыми зерттеулердің әдіснамалық негіздерімен танысуға ғылыми зерттеулердің әдістемелік негіздерін, әдістемелерін, әдістемелерін, магистранттарды дайындау мәселелерін зерттеуді қамтиды. Ғылыми зерттеулердің теориялық және әдіснамалық негіздері, ғылыми зерттеулердің әдістері мен тәсілдері қарастырылады. Білім алушылар ғылыми талдаудың тиімді әдістерін қолдануды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көркем мәтінді оқытудың мәселелері
  Несиелер: 4

  Курста көркем мәтіннің белгілері мен негізгі категориясы, тұтас мәтінді құру принциптері қарастырылады. Жазушының тілдік стилін түсіндіретін, көркемдік үлгілерді анықтайтын, өнер туындысының бейнелі құрылымын құрайтын, лингвистикалық материалды жүйелік ұйымдастыруды түсіну. Көркем мәтінді зерттеу мәселелерін шешу әдістері.Студенттер барлық көркем мәтінді талдауға үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттанудың жаңа бағыттары
  Несиелер: 5

  Пән орыс және әлем әдебиетінің даму үлгісін, орыс және отандық әдебиеттің жаңа бағыттарын, қазіргі заманғы әдебиеттанудағы зерттеу әдістерін, қазіргі кезеңде филология ғылымының әдебиетін дамытудағы ұлттық-түпнұсқа, типологиялық жалпыға елеулі үрдістерді қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Магистратурада шет тілін оқытудың негізгі мақсаты болашақ маманның кәсіби қызметінде тілді белсенді меңгерудің дағдылары мен іскерлігін одан әрі дамыту негізінде шет тілді білім берудің халықаралық стандарттары шеңберінде тілді жүйелі түрде тереңдетіп оқыту болып табылады.. Монологиялық сөйлеуде қарым-қатынастың әлеуметтік-мәдени және оқу-кәсіби саласындағы базалық тақырыптардың аясында өзіндік қабылдау тәжірибесі арқылы түсіндіре отырып, бірқатар дәйекті тұжырымдар түрінде жағдайлар мен оқиғаларды сипаттау

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Филология мамандығы бойынша заманауи әдістер
  Несиелер: 5

  Бұл курс магистранттар арасында жоғары білім берудегі қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың қазіргі заманғы әдістерін білуге, оқытушылардың біліктілігін арттыру деңгейін қарастыруға және пән арқылы лингвистикалық және кәсіби дамуына ықпал етуге бағытталған. Филологиялық пәндерді оқытудың заманауи әдістері қарастырылады. Оқушылар заманауи оқыту әдістерін практикада қолдануға үйренеді. Магистранттар заманауи әдістер саласында кәсіби дағдыларды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  "Басқару психологиясы" курсы басқару қатынастарын, басқару қызметін зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу барысында басқару психологиясының даму кезеңдері қарастырылады., қазіргі басқару теориясының жағдайы. Ұйымның "ішкі" "сыртқы" ортасының ұғымдары, ұйымның моделі айқындалады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Курс менеджменттің мазмұнын кәсіби қызметтің ерекше түрі ретінде ашады . Отандық және шетелдік авторлардың жұмыстарында аталған ғылымның дамуын зерттеу. Білім беру жүйесін басқарудың негізгі теориялары мен тұжырымдамаларының мазмұны, басқару қызметінің психологиялық аспектілері, принциптері мен тетіктері ашылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдеби шығармаларды ғылыми талдау
  Несиелер: 5

  Магистранттар пәнді меңгеру барысында халық ауыз әдебиеті, хандық дәуір әдебиеті, XIX және XXI ғасырдағы қазақ әдебиеті, сондай-ақ әлем классиктерінің ең үздік мысалдарында кездесетін өнер туындыларын ғылыми талдаудың ерекшеліктерімен танысады. Магистранттар ғалымдардың еңбектерімен терең танысу барысында көркем мәтінді кешенді талдау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Махамбет Өтемісұлының поэтикалық әлемі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытуда Махамбеттің шығармашылығымен қатар Исатай Таймановтың ұлт-азаттық қозғалысындағы тағдыры мен Махамбеттің поэтикалық сөзінің функциясының колонизациялауы, рухани наразылыққа нысан ретінде қарастырады. Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы қатысқан ұлт-азаттық қозғалысты қазақ әдебиетінде көрсету ерекшеліктері айқындалады; Махамбет Өтемісұлының поэтикалық әлемін, оның ақындық масштабының тереңдігін жан-жақты зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми жұмысты жазу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курсты меңгеру барысында магистранттар ғылыми жұмыстарды жоспарлау және жазу ерекшеліктерімен танысады. Магистранттар ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеудің негіздерін қарастырады, ғылыми талдау әдістерін, идеяларды түсіндіру мен синтездеуді үйренеді. Магистранттар зерттеу сұрағын қалыптастыруды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Проза және поэзия поэтикасның мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытуда қазақ прозасы мен поэзиясының өзекті мәселелері қарастырылады. Магистранттар ұлттық филология ғылымындағы поэтиканының зерттеу мәселелерімен танысады. Заманауи әдебиеттану процестері туралы жан-жақты түсінік қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  филология саласындағы ең озық білімдерді қоса алғанда, зерттеу саласында білім мен түсінігін көрсете отырып, филология пәндерінің кең ауқымды тіл мен әдебиетті дамытудың жалпы үрдісіне қалай кіріктірілгенін түсіндіру;

 • Код ON2

  ұлттық және әлемдік классиктердің ең танымал және бағдарламаланған туындыларын жаңғырту;

 • Код ON3

  педагогиканың гуманистік идеяларына ең жоғары әлеуметтік және эстетикалық құндылықтарына бағыну;

 • Код ON4

  отандық және шетел әдебиетінің маңыздылығы мен рухани-мәдени құндылығын таныту;

 • Код ON5

  тіл мен әдебиеттің елеулі құбылыстарын қарау дағдыларын меңгерту;

 • Код ON6

  әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарға негізделген пікір қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және түсіндіру;

 • Код ON7

  қазіргі филология саласының әртүрлі ғылыми мектеп өкілдерінің тіл, әдебиет және мәдени құбылыстарды зерттеуге арналған әдістемелік тәсілдерін, тілдік және тілдік процестерді зерттеудің негізгі психолингвистикалық әдістерін талдау;

 • Код ON8

  педагогика және психология саласындағы білім беру мазмұнын таңдау, білім беру үдерісін жобалау формасын, әдістер мен құралдарды, білім беру технологияларын таңдау;

 • Код ON9

  диссертациялық зерттеудің құрылымдық бөліктерін жасау және жоспарлау;

 • Код ON10

  еліміздегі филологиялық зерттеулердің одан әрі дамуын болжау;

 • Код ON11

  қазіргі заманғы гуманитарлық ғылымдар саласының отандық, орыс және шетел тіл білімі мен әдебиетінің орнын анықтау, оның ішінде функционалдық лингвистика, лингвистикалық мектептердің теориясы мен тұжырымдамалары, әдістер мен әдістемелерін анықтау, ғылыми теориялар мен филология тұжырымдамаларын зерттеу арқылы кәсіби құзыреттілігін кеңейту және жүйелі түрде тереңдету;

 • Код ON12

  заманауи маманның гуманитарлық ойлауын әмбебап антропософиялық критерийлеріне негіздей отырып, әлеуметтік шындыққа, бүкіл әлемге шығармашылық, сезімтал-көркемдік және көркемдік көзқарасқа негізделген кәсіби мәдениет элементі ретінде дамыту;

 • Код ON13

  студенттерге азаматтық қоғамды дамытудағы эстетикалық сана құндылықтарының мәртебесін көтеру, адам құқықтары мен бостандықтарын дамыту және оның тіл мәдениетін қалыптастыру идеясын қалыптастыру;

 • Код ON14

  отандық әдеби шығармаларды әлемдік мәдениеттің жетістіктері тұрғысынан сыни зерттеу және бағалай білу дағдыларын дамыту;

 • Код ON15

  мамандық бойынша пәндерді оқу мен оқытуда заманауи техникалық және бағдарламалық құралдарды, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану;

Top