Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02194 Эстрада өнері в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Өнер және мәдениет саласындағы кәсіби қызметты атқаруға дайын, таңдаған мамандығы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлап жүргізеті, зерттеу, басқару және педагогикалық қызметті алып жүретін білікті мамандарды дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M030 Эстрада өнері
 • Дайындық бағыты 7M021 Өнер
 • Әлемдік поп-мәдениеттегі көркемдік стильдердің концепциясы
  Несиелер: 3

  Пәнді оқып-үйренудің негізгі мақсаты магистранттардың музыкалық, тарихи-мәдени мәдениетін қамтитындықтан, көркемдік талғамы мен стиль сезімін қалыптастыруға, ой-өрісін кеңейтуге және интеллектісін байытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлемдік эстрада мәдениетінің көркемдік-стильдік тенденциялары
  Несиелер: 3

  Курс вокалды-эстрадалық мәдениетінің дамуын және заманауи жаһандану үрдістерін ескере отырып, әлемдік эстрада мәдениетінің қалыптасуын және дамуын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 3

  Курс жоғары оқу орнының мәселелері мен педагогика негіздерімен, білім беру үдерісі мен тәрбие жұмыстарын жоспарлау, ұйымдастыру мен талдаудың замануи технологияларымен таныстырып, оқытушы мен студент арасындағы байланыстың технологияларына мән береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Art (Өнер) және жасанды интеллект
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу кезінде магистранттар келесі аспектілерді зерттейді: компьютерлік лингвистиканың негізгі теориялары мен концепциялары және жаңа форматтар, жасанды интеллект үрдістері. Пән компьютерлік лингвистиканың теориясы мен тәжірибесін, мәліметтерді лингвистикалық талдау және олардың ықпалдасуын, талдауын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнердегі креативті ойлау
  Несиелер: 4

  Курс барысында магистранттар бизнес, ғылым, мәдениет, өнер, саясат сияқты барлық динамикалық өмір салаларында стандартты емес ойлау дағдыларын жинақтайды және жаңартады. Курс барысында магистрант креативті ойлауды әртүрлі білімнің бірігуінің синергетикалық өнімі ретінде анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Курста мәдениет динамикасындағы ғылымның даму мәселелері, принциптері мен әдістері, құрылымы мен модельдері, ғылыми-философиялық білімнің рухани мәдениетпен тығыз байланысты қарастырылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Курс басқару психологиясы, менеджмент психологиясы және ұйымдастырушылық психология аспектілерін ашып, басқару қызметінің психологиялық құрылымының мазмұны мен маманның психологиялық мәдениетін жоғарылатуына түсінік береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім беру үдерісіне сандық технологияларды интеграциялау
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты - "бұлтты" технологиялар архитектурасы, "бұлтты" сервистерді жобалау тәсілдері мен ерекшеліктері бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды алу, сондай-ақ негізгі қолданыстағы "бұлтты" платформаларға арналған қосымшаларды әзірлеу дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Креативті қызметтегі маркетингтік стратегиялар
  Несиелер: 4

  Курс маркетингтің қалыптасқан жүйесін креативті индустрияның тенденциясы мен заңдылықтары контексіне сәйкес сарапқа салады. Маркетингтің барлық құрамы – ұсынылған тауар сапасы, оның бағасы, жарнама мен маркетингтік «төрттік» арт-менеджмент заңдылықтарына орай түзетіледі, талданады және жүйеленеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнер саласындағы жобаларды басқару
  Несиелер: 4

  Бакалавриат деңгейінде педагогикалық қызмет негіздерін оқу. Профильді пәндер бойынша жұмысқа бару және өткізу.Нақты оқу орнында немесе шығармашылық ұжымда хореографиялық композицияның қойылым процесін ұйымдастырудың практикалық дағдылары. Құжаттарды жинау және рәсімдеу дағдысы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 6

  Бұл пән бакалавриатттан кейінгі білім беру деңгейінің жалғасы болып табылады және магистранттарға шет тілін кәсіби меңгертуді негізгі мақсат етеді. Пән магистранттардың кәсіби шеттілдік дереккөздермен жұмыс жасау дағдысын жетілдіру арқылы білім бағдарламасының өзге пәндерін меңгеруге ықпал етеді. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар халықаралық кәсіби ортаға кірігуге және шет тілін мәдениаралық қарым-қатынас құралы ретінде пайдалануға мүмкіндік алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел басылымдарына ғылыми мақалалар жазудың принциптері мен әдістері
  Несиелер: 4

  Курс ғылыми метрикалық деректер базасымен және көрсеткіштермен жұмыс істеуге, зерттеу әдістерін меңгеруге және өз бетінше зерттеуді жүзеге асыруға, шетелдік басылымдарда ғылыми мақаланы ресімдеуге және жариялауға үйретеді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлемдік өнердің мәдени ландшафтары
  Несиелер: 4

   Бұл курс шығармашылық мамандықтарға арналған. Мұнда әлемдік өнер тарихы әр дәуірдің ең өткір мәселелерін көтеретін идеяларды, бейнелерді, символдарды хронология тұрғысынан емес, көркемдік кеңістік ретінде қарастырады. Уақыт пен кеңістікте өнер тілінің әмбебаптығын түсінуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Музыкалық тілдің семантикасын зерттеудің тұжырымдамалық тәсілдері
  Несиелер: 5

  Ұсынылып отырған курста музыкалық семантикасының теориялық аспектілерімен байланысты, оның ішінде музыкадағы белгі мен мәнін маңыздары бар мәселелері, семантика аспектісінде қабылдау психологиясы, түсіндіру, музыкалық мағынасы ақпараттық мәдениетінде, музыкалы-тілдік мәдениеті, шығарма мәтінінде музыкалық тілдің семантикалық формулалар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеудің тұжырымдамасы
  Несиелер: 6

  Курс ғылыми таным тарихымен, ғылыми зерттеу әдістемесімен және әдістерімен, зерттеу үдерісінің құрылымы және мазмұнымен, ғылыми жұмыс жоспарын: құрылымы, кезеңдері және тәсілдері, зерттеу тұжырымдамасын құруға, логикалық заңдылықтар мен аргуменнтеу ережелерін тәжірибеде қолдануға, ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижесін көрсету жолдарына үйретеді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі контекстегі әлемдік өнердің көркемдік түсініктері
  Несиелер: 4

  Ұсынылған пән аясында өнер теориясы мен тарихының тұжырымдамалық мәселелері қарастырылады. Салыстырмалы көзқарас, ауқымды тарихи дискурс әлемдік өнер эволюциясының заңдылықтарын құрылымдауға, көркем образдардың хронологиялық және географиялық контекстпен байланысын түсінуге мүмкіндік береді. Өнер тарихы бір-бірімен және дәуір контексімен байланысты көркем ұғымдардың проблемасы ретінде, өнер біртұтас көркемдік кеңістік ретінде қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Түркі халықтарының эстрада мәдениеті: өзара сабақтасу процесстері
  Несиелер: 4

  Түркітілдес халықтардың музыка өнеріндегі өзекті бағыттарға арналған. Бұл курс Түркі ареалындағы композиторлар мен орындаушылардың шығармаларындағы стиль мен жанрларды меңгеруге бағытталған. Олардың арасында Түркия, Әзірбайжан, Өзбекстан, Қырғызстан және т.б. мемлекеттер бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Түркі халықтарының вокалдық эстрадалық өнеріндегі сабақтастық
  Несиелер: 4

  Курс вокалды-эстрадалық мәдениетінің дамуын және заманауи жаһандану үрдістерін ескере отырып, әлемдік эстрада мәдениетінің қалыптасуын және дамуын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Музыкалық деректанудың теориялық-әдіснамалық принциптері
  Несиелер: 5

  Mузыкалық мәдениет пен өнер саласында материалдарды іздестіруді, ғылыми-текстологиялық редакциялауды және жариялауға дайындауды жүзеге асыра алатын деректану және текстологиялық қызметте құзыретті маман дайындау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өнертану контекстіндегі заманауи музыкалық-ғылыми коммуникациялар
  Несиелер: 5

  Rehc музыкалық мәдениет пен нәтижелі музыкалық диалогтың көпмәдениеттілігін анықтайды. Өнертану саласындағы зерттеулерде қалыптасқан көлемді әдіснамалық база зерттеледі. Курстың маңызды аспектісі өнертану саласындағы белгілі теоретиктердің еңбектерінде ұсынылған коммуникация феномені болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шығармашылық тұлғаның дүние таным мәдениеті
  Несиелер: 5

  Өнер және мәдени өзін-өзі дамыту саласында маманнның білім, көзқарастар, пікірлерін ажырата алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Музыкалық шығармашылық психологиясы
  Несиелер: 5

  Музыкант-орындаушының музыканың ерекше табиғаты туралы арнайы психологиялық бiлiмдермен жабдықталуы және сана-сезiм туралы музыкалық-педагогикалық бiлiм берудегі музыкалық тәжiрибені қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлемдік орындаушылық тәжірибесіндегі тұжырымдамалық қағидаттар
  Несиелер: 3

  Әлемдік орындаушылық тәжірибесіндегі тұжырымдамалық қағидаттар" курсы "Эстрада өнері" мамандығы бойынша бірінші жыл бойы магистранттармен жұмыс істеуге арналған кәсіби оқу пәндерінің құрамына кіреді. Оның ерекшелігі жеке орындаушылық мамандыққа (вокал, аспаптар) емес, олардың жиынтығында музыкалық орындауға бағытталған кешенді мазмұнда орындаушылық өнердің негізгі мәселелерін жүйелі түрде әзірлеуде ұсынылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Музыкалық мәдениетті қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық принциптері
  Несиелер: 5

  Бұл курста XX-XXI ғасырлардың музыкалық мәдениетінің теориялық-әдіснамалық принциптері талданады. Магистранттың кәсіби қызметіне жаңа концептуалды тәсілдерден бастап музыкалық мәдениеттің табиғаты, оның көп қырлылығы және негізгі құрылымдық компоненттері туралы түсініктері анықталып, тұжырымдалады. Музыкалық мәдениеттің қалыптасу механизмі мен функционалдық мәнін ашуға ерекше көңіл бөлінеді. Қалыптасу және даму кезеңдерінің музыкалық мәдениетін қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық принциптері мәселелерін зерттеудің жолдары анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өнер психологиясы
  Несиелер: 4

  Курс өнер туындыларын жасаудағы психикалық іс-әрекеттің ерекшеліктерін зерттейді, оларды қабылдау мен түсіну үдерісінің заңдылықтарын, көркемдік тәрбие мен эстетикалық дамудың психологиялық мәселелерін ашады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Музыкалық өнердің коммуникативтік қызметтері
  Несиелер: 4

  Бұл пән музыкалық өнердің феноменін, оның ішінде аспаптық орындаудағы шығармашылық процесс ретінде қарастыруға, сондай-ақ композитор, орындаушы және тыңдаушы арасындағы қарым-қатынас ерекшеліктерін анықтайтын музыка коммуникативтік функцияларын анықтауға бағытталған. Пәннің нәтижесі бойынша магистрант музыкалық коммуникацияның жіктелуін білуі керек, музыкалық ойлау мазмұнын құрайтын музыкалық ақпараттық элементтерді анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі музыкатанудың әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл пәннің оқыту мақсаты - музыкатану тарихын, оның құрылымын, негізгі ғылыми санаттарын және негізгі зерттеу әдістерін жүйелі түрде түсіну. Пәннің мақсаты: - пәнді білімнің бірыңғай және интегралдық жүйесі ретінде анықтау; - музыкалық мәдениетте, қоғамда, гуманитарлық ғылымдар жүйесінде музыкатанудың орны және оның негізгі санаттарымен логикалық құрылымын анықтау; - музыкатанудың қазіргі жай-күйі туралы түсінік беру, осы саладағы ғылым дамуының үрдістерін анықтау. - білім алушылардың ғылыми-зерттеу дағдыларын игеруіне шығармашылық көзқарасын қалыптастыру. Белгіленген тапсырмаларға сәйкес ұсынылған бағыт мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: музыкатанудың құрылымы, негізгі ғылыми санаттар, музыкалық зерттеулер әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Эстрадалық өнер мәдени синтез феномені ретінде
  Несиелер: 4

  Эстрадалық өнері синтетикалық мәдени құбылыс ретінде қарастырылады. Қазіргі заманғы жетістіктері музыкатану әдістеріне және гуманитарлық, философиялық, психологиялық-педагогикалық аспектілеріне сүйенеді. "Эстрадалық өнер синтетикалық мәдени феномені ретінде " курсында бірқатар маңызды арнайы құзыреттер қалыптасады, кешенді түрде эстрадалық музыка өнері және қазіргі музыкатану ғылымы бірыңғай әлемдік мәдени кеңістік бөлігі ретінде беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шығармашылық психологиясы
  Несиелер: 4

  Психологиядағы творчество мәселесі. Творчество мәдени, антропологиялық және әлеуметтік феномен ретінде. Творчество теориялары. Творчество және креативтілік. Креативтіліктің дамуына әлеуметтік факторлардың әсері. Творчествоның индивидуалды-тұлғалық шарттануы. Творчество психологиясының зерттеу әдістері. Творчестволық процесстің өту фазалары. Творчество үшін қажетті эмоциялар мен сезімдер және сезімдердің дамуы. Мотивация және творчество. Творчестволық процестерді модельдеу. Творчество терапия формасы ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON7

  ON7 Өндірістік-техникалық салада, ғылыми-шығармашылық және педагогикалық қызметті ғылыми тоғысу кезінде мультимедиялық оқыту құралдары аясында жаңа технологияларды енгізу.

 • Код ON1

  ON1 Кәсіби қызметті өнер саласындағы орта, кәсіби және жоғары оқу орындарында, шығармашылық одақтарда, халықаралық фестивальдар дирекциясында, мемлекеттік басқару органдарында, ғылыми-зерттеу институттарында, бұқаралық ақпарат құралдарында қызмет атқарады.

 • Код ON5

  ON5 Кәсіби ұжымды басқара алады және жоғары жетістіктерге жету үшін оның жұмысын ұйымдастыру тәсілдерін біледі.

 • Код ON3

  ON3 Отандық және шетелдік эстрадалық музыка өнеріндегі ғылым мен практика жетістіктерін енгізуде заманауи, тарихи, теориялық, әдістемелік жұмыстарға сүйене отырып ғылыми-зерттеу қызметті жүзеге асырады.

 • Код ON6

  ON6 Отандық және әлемдік музыка мәдениетін концерттік зал және дыбысжазу студиясында насихаттау үшін жеке, концерттік репертуарды дайындау және шыңдау бойынша орындаушылық қызмет атқарады.

 • Код ON8

  ON8 Студия мен концерт залдарында ансамбльдік ән айту және бэк-вокал техникасын өткізу және орындау, ұйымдастыру.

 • Код ON2

  ON2 Педагогикалық қызметті вокал өнері саласындағы жоғары кәсіби білім беру оқу орындарында білім беру және оқу процесін ұйымдастыру формасын шыңдау бойынша педагогикалық қызметті жүзеге асырады.

 • Код ON4

  ON4 Түрлі әлеуметтік және түрлі жастағы халықта эстетикалық талғамды қалыптастыру бойынша мәдени-ағартушылық қызметті жүзеге асырады. Халықты шетелдік музыка мәдениетіне баули отырып, Қазақстанның музыка өнерін және әлемдік музыкалық мұра жауһарларын насихаттайды.

Top