Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04119 Мемлекеттік және жергілікті басқару в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Экономикалық теория
  Несиелер: 6

  Пән қазіргі экономикалық ойлаудың негізін құрайтын принциптерді, әдістерді зерттейді және қоғам дамуының экономикалық заңдылықтары мен оның микро, макро және халықаралық деңгейлерде тиімді жұмыс істеу проблемалары туралы білім жүйесін қалыптастырады, салалық, Функционалды және салааралық пәндерді әрі қарай зерттеу үшін негіз қалайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  Пән "сызықтық алгебра және Аналитикалық геометрия", "Математикалық талдау" бөлімдерінен негізгі сұрақтарды, экономикалық-математикалық модельдеудің негізгі әдістерін зерттейді. Математикалық бағдарламалау міндеттері. Қолданбалы математикалық модельдер. Кездейсоқ шамалардың таралу заңдары. Іріктеу әдісінің элементтері. Тарату параметрлерін статистикалық бағалау. Гипотезаларды статистикалық тексеру. Дисперсиялық талдау. Корреляциялық-регрессиялық талдау элементтері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Нарықтық экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Пән экономика және кәсіпкерлік негіздерін, қазіргі әлемдегі кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін ашуды, Бизнестің ұйымдастырушылық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті аспаптық қолдауды, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуді, өмірдің әртүрлі салаларында экономикалық білім мен экономикалық ғылым әдістерін қолдануды, қабілеттерді дамытуды, кәсіпкерлік қызмет саласында оңтайлы ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдер қабылдауды зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Құқықтық қатынастардың негізгі ұғымдары мен мәні, сондай-ақ құқықтық қатынастарды реттеудің құқықтық тетіктері, құқықтық қатынастарда жауапкершілікті қолдану тәртібі. Сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шаралары; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Пән статистиканың пәнін, әдісін және негізгі категорияларын, Статистикалық зерттеу жүргізу процесі мен кезеңдерін (стат. және топтастыру, талдау), абсолюттік және салыстырмалы шамалар, орташа шамалар мен вариация көрсеткіштері, динамика қатарлары, индекстер, іріктемелі байқау, бұдан басқа әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың өзара байланысын талдау және зерделеу үшін қолданылатын әлеуметтік және экономикалық көрсеткіштер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  Пән жеке экономикалық бірліктердің мінез-құлқын, олардың нарықтағы экономикалық қатынастарын, үйлестіруді, нарықтық механизмнің өзара әрекеттесуін, бағаны зерттейді. Шектеулі ресурстарды тиімді пайдалануға байланысты экономикалық қатынастар. Экономикалық таңдау жағдайында экономиканың жекелеген агенттерінің шешімдер қабылдауы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттің экономиканы реттеу саласындағы негізгі функцияларын, ҚР экономиканы басқару және реттеу органдарының жүйесін, негізгі әдістер мен механизмдерін, ғылыми зерттеулердің мазмұнын және экономиканы мемлекеттік реттеу саласын, материалдық өндіріс пен инвестицияларды, еңбек нарығын, әлеуметтік саланы, қоршаған ортаны қорғауды, сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру және реттеу негіздерін зерделейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тіл
  Несиелер: 3

  Мақсаты: қазақ/орыс тілін қарым-қатынас құралы ретінде меңгерту, оқу, жазу, айтылу, тыңдалымда коммуникативті дағдыларды дамыту, глоссарийді кәсіби қызметте еркін пайдалану, тілді арнайы мақсатта меңгерту. Мазмұны: Кәсіби тіл тәртіптік құбылыс ретінде. Қазақ (орыс) тіліндегі кәсіби терминология. Арнайы кәсіби бағдарланған материал және оны берілген кәсіби жағдайларда қолдану. Қазақ (орыс) тіліндегі мамандық бойынша оқу пәнінің мазмұнының сипаттамасы. Кәсіби құзыреттілік: қазақ (орыс) тіліндегі мәтіндерде бағдарлау, кәсіби мазмұндағы монолог және т.б.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-экономикалық статистика
  Несиелер: 5

  Пән әлеуметтік-экономикалық статистиканың негіздері мен көрсеткіштер жүйесін, халық пен еңбек ресурстарының статистикасын, ұлттық байлықтардың, шығындар мен аралық тұтынудың, тауар және ақша айналысының статистикасын, баға статистикасын, өндіріс тиімділігінің статистикасын, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерді, әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың серпінін статистикалық зерделеуді зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Нарықтық инфрақұрылым
  Несиелер: 6

  Нарықтың құрылымын зерттейтін пән, яғни. экономиканың барлық субъектілері мен олардың арасындағы қатынастар, арнайы нарықтарда жұмыс істейтін және олардың қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ететін өзара байланысты институттар, қызметтер, кәсіпорындар арасындағы қатынастар жүйесі. Пән нарықтың барлық шаруашылық жүргізуші субъектілерін, олардың арасындағы қатынастарды, нарықтардың қажеттіліктерін, нарықтардың жұмыс істеу ортасын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент және маркетинг негіздері
  Несиелер: 6

  Пән нарықтық қажеттіліктерді тиімді қанағаттандыру, өнімді тарату мен сатуды ұйымдастыру, байланыс процестерін ұйымдастыру мақсатында нарықтық менеджмент негіздерін, Маркетинг негіздері мен тұжырымдамаларын зерттейді. Тақырып компанияны басқарудың мазмұнын, жоспарлау, баға белгілеу, идеяларды, тауарлар мен қызметтерді жылжыту процесін ашады, басқарушылық қызметтің әртүрлі түрлерін жүзеге асырудың, нарықты талдау мен жобалаудың нақты дағдыларын дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп негіздері
  Несиелер: 4

  Пән бухгалтерлік есептің қалыптасу тарихын, бухгалтерлік есеп пен аудиторлық қызметті заңнамалық реттеуді, аудитті есепке алу және жүргізу принциптерін, есеп жүргізудің нысандарын, әдістері мен функцияларын, сондай-ақ шоттар мен қосарланған жазбаларды, шоттардың корреспонденцияларын, қаржылық есептілік пен баланс түрлерін, ішкі бақылау және аудиторлық іріктеу ережелерін зерттейді. Мемлекеттік және жергілікті органдардағы ішкі бақылау және аудит.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 4

  Пән экономикалық саясаттың нәтижелілігін объективті бағалау мақсатында негізгі макроэкономикалық модельдер шеңберінде экономиканы тұтастай, тауарлар мен қызметтер шығарылымының жалпы көлемі мен өсуін, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейін, валюта бағамдары мен төлем балансының жай-күйін, мемлекеттік бюджетті, мемлекеттік борышты ескере отырып зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржыға кіріспе
  Несиелер: 5

  Пән макро - және микро деңгейде қаржының теориялық және практикалық негіздерін, қаржының мәні мен функцияларын, олардың өндірістік үдерістегі рөлін; ҚР қаржы жүйесінің мазмұны мен құрамын; қаржыны басқару негіздерін; қаржы-несиелік, инвестициялық және сақтандыру құралдарын тиімді пайдалануды; қаржы ресурстарын қалыптастыру және пайдалану бойынша шешім қабылдау үшін қаржыны басқару дағдыларын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикалық талдау негіздері
  Несиелер: 4

  Пән экономикалық процестер мен құбылыстарды тану әдістерін зерттейді. Экономикалық талдаудың әдісі мен әдістемесін, әдістері мен тәсілдерін қарастыратын пән, мазмұны мен міндеттері. Факторлардың жіктелуі, өзара тәуелділік және олардың арасындағы қатынастар. Тиімді көрсеткіштер мен факторлар арасындағы қатынасты модельдеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Пән кәсіби тілді адам қызметінің белгілі бір саласына қызмет ететін тәртіптік құбылыс ретінде зерттейді (мамандықтың ерекшелігін ескере отырып). Шет тіліндегі кәсіби терминология. Арнайы кәсіби бағдарланған материал және оны берілген кәсіби жағдайларда пайдалану. Мамандық бойынша пәндік сала мазмұнының шет тіліндегі сипаттамасы. Кәсіби құзіреттілік: шет тіліндегі мәтіндерде бағдарлау, кәсіби мазмұнды монологиялық айту, ресми, кәсіби сипаттағы хат жазу кезінде ойларды, пайымдауларды, ақпаратты ұсыну.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржы
  Несиелер: 5

  Пән қаржының теориялық негіздерін, қаржының құқықтық негіздерін, қоғамдық өндіріс жүйесінде қаржыны пайдалануды, ҚР қаржы жүйесін ұйымдастыруды, қаржы саясатын және қаржы механизмінің құрылымын, мемлекеттік қаржыны, экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеуді, ҚР Мемлекеттік қызметтерді қаржыландыру ерекшеліктерін, сыртқы экономикалық байланыстар жүйесіндегі қаржыны зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мемлекеттік басқару теориясы
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік басқарудың теориялық негіздерін, экономика мен әлеуметтік саланың дамуын басқарудың мәнін, әдіснамасын, ұйымдастырылуы, принциптері, әдістері мен тетіктерін зерттейді. Ұйымдастырушылық-функционалдық құрылымның мәнін, мемлекеттік басқаруды ақпараттық қамтамасыз ету мен құқықтық реттеуді және мемлекетті басқару жөніндегі қызметтің әлеуметтік-экономикалық тиімділігін, мемлекеттік менеджменттің ғылыми мектептерінің мазмұндық жағын ашады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Функционалдық - құндық талдау
  Несиелер: 4

  Пән функционалдық-құндық талдау жүргізу теориясы мен практикасының негіздерін зерделейді, дағдыларды дамытады жүргізу әдістері мен алгоритмдерін пайдалану әр түрлі талдау әдістерін қолдана отырып, әртүрлі объектілерді талдау. Өнімнің өмірлік циклінің әртүрлі кезеңдерінде материалдық, еңбек және ақшаны үнемдеудің негізгі мәселелерін анықтау, ішінде максималды пайдалану шаруашылық жүргізудің нарықтық жағдайларында ресурсты үнемдеу саласында кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау
  Несиелер: 6

  Пән экономикалық жүйенің әртүрлі деңгейлеріндегі әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудың теориясын, әдіснамасы және ұйымдастыру саласындағы білімді, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу және талдау әдістемесін, ұлттық экономиканың қарқынын, пропорциялары мен құрылымын стратегиялық жоспарлауды, экономикалық-математикалық талдау және бағдарламалау негізінде болжау мен жоспарлау әдістерін, ел өңірлерінің әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамдарын жасау тетіктерін зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттің монополияға қарсы саясаты
  Несиелер: 5

  Пән монополияға қарсы саясаттың қалыптасуын оқытады.Тауар нарықтарындағы бәсекелестік ортаның жай-күйін бағалау. Жосықсыз бәсеке жосықсыз бәсекелестіктің жолын кесудегі жарнама заңнамасының рөлі, бәсекелестікті шектейтін фирмалардың келісілген іс-әрекеттері. Тауар нарықтарындағы көлденең қосылулар: түрлері, бақылаудың нормативтік базасы, талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әкімшілік құқық
  Несиелер: 3

  Пән құқық саласы ретінде әкімшілік құқық ұғымын, мәні мен ерекшеліктерін; әкімшілік-құқықтық реттеудің мәні мен әдісін; мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың мемлекеттік органдардың атқарушы билікті жүзеге асыру процесінде мемлекеттің жария функцияларын орындау жөніндегі басқарушылық қызметі саласындағы қоғамдық қатынастарды реттеуді зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Адам экономикасы
  Несиелер: 4

  Пән еңбек нарығы саласындағы ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы тақырыптары мен әдістерін, жұмыс күшіне сұраныс пен ұсыныстың қазіргі заманғы теорияларын, еңбек нарықтарының сипаттамаларын, кәсіпкерлер арасындағы ұжымдық шарт жасасу туралы келіссөздер процестерін зерттейді. Еңбек нарығының әртүрлі нарықтармен байланысы. Қазақстандағы еңбек нарығының жағдайы. Еңбек нарығын реттеу тетіг

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының еңбек құқығы
  Несиелер: 3

  Пән еңбек дауларын азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен қарау және шешу ерекшеліктерін; жеке еңбек дауындағы дәлелдеудің негізгі проблемаларын, дәлелдерді және дау тараптары арасында дәлелдеу ауыртпалығын бөлуді; ұжымдық еңбек дауын реттеу тәсілдері мен татуластыру рәсімдерін зерделейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Корпоративтік басқару
  Несиелер: 3

  Пән корпоративтік қатынастардың даму алғышарттарын, принциптерін, модельдері мен тетіктерін зерттейді. Қазіргі қазақстандық қоғамның әлеуметтік мәселелерін шешуде басқару әлеуетін ашуға және ҚР ұйымдарында корпоративтік менеджменттің сапасын бағалаудың практикалық аспектілеріне ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының корпоративтік және кәсіпкерлік құқығы
  Несиелер: 3

  Пән кәсіпкерлік және корпоративтік қызметті мемлекеттік-құқықтық реттеудің негізгі теориялық ережелерін қалыптастырады, кәсіпкерлік және корпоративтік қызметті реттейтін азаматтық, салықтық және өзге де заңнамалық және нормативтік-құқықтық актілердің маңыздылығын ашады. Кәсіпкерлік және корпоративтік қызметте әртүрлі жағдайларға құқықтық нормаларды қолдануды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шет елдердегі мемлекеттік қызмет
  Несиелер: 6

  Пән шетелдердемемлекеттік басқару мен мемлекеттік қызметтің негізгі ұғымдарын, мемлекеттік басқару органдарын, мемлекеттік қызмет саласындағы заңнаманың жалпы сипаттамасын зерттейді. Әр түрлі елдердегі мемлекеттік қызметті құқықтық қамтамасыз ету ерекшеліктерін, мемлекеттік қызмет саласындағы заңнаманың даму үрдістерін зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 3

  Пән қазіргі жағдайдағы стратегиялық басқарудың ерекшеліктерін, басқарушылық дамудың жалпы заңдылықтарын, ұйымның қызметін стратегиялық басқару және жоспарлау әдіснамасын, стратегиялық басқару принциптерін, стратегиялық басқару процесін ұйымдастыру кезеңдерін, сыртқы және ішкі ортаны талдаудың негізгі құралдарын, сондай-ақ компанияның бәсекелестік мінез-құлық стратегиясын, даму стратегиясын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбекті ұйымдастыру және нормалау
  Несиелер: 4

  Пән бәсекеге қабілетті өнімді өндірудегі шығындарды азайту міндеттерін қарастыра отырып, еңбекті ұйымдастырудың мәнін және оны ғылыми негізде жетілдіру қажеттілігін зерттейді. ҚР Мемлекеттік қызметшілер санын нормалау және оңтайландыру. Практикалық әдістер, еңбек процестерін ұйымдастыру, қызметкерлер еңбегінің құрылымы, мазмұны, Еңбекті ұйымдастыру және нормалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік басқару жүйесіндегі шет елдің тәжірибесі
  Несиелер: 6

  Пән мемлекеттік басқару органдарының, шет елдердің мемлекеттік қызмет жүйесінің дамуы мен қызметінің негізгі мәселелерін, экономиканы басқарудың және әлеуметтік саланы қолдаудың шетелдік тәжірибесін, мемлекеттік басқару функцияларын, басқару әдістерін және мемлекеттік қызметтерді ұсынуды, мемлекеттік сатып алу тәжірибесін, құжат айналымын, шет елдердегі халықтың бизнес – сектормен өзара әрекеттесу жақтарын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аймақтық экономика және басқару
  Несиелер: 5

  Пән аймақтық деңгейде елдің экономикалық кешенінің жұмыс істеуінің экономикалық тетігін қалыптастырудың мүмкін жолдарын зерттейді. Экономика және әлеуметтік саланы реттеу мен басқарудың тұтас жүйесін қалыптастырудың негіздері мен әдістемелік тәсілдерін айқындайды. Өңірлік дамудың негізгі құрамдас бөліктерін, Қазақстанның барлық өңірлерінің даму ерекшеліктері мен проблемаларын, мемлекеттің өңірлік саясатының негізгі бағыттарын қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Конституциялық құқық
  Несиелер: 3

  Пән конституциялық құқықтың маңызды ғылыми – теориялық ережелері, Қазақстан Республикасының конституциялық даму кезеңдері, демократиялық, құқықтық, әлеуметтік және зайырлы мемлекеттілікті құру процесіндегі мемлекет пен қоғамның негізгі заңы ретіндегі Конституцияның рөлі мен қызметі, адам мен азаматтың конституциялық – құқықтық мәртебесі туралы, сондай-ақ мемлекет және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының конституциялық жүйесі туралы іргелі түсініктерді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салықтық-бюджеттік саясат
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттің салық-бюджет саясатының негіздерін, бюджеттің кіріс бөлігін қалыптастырудағы салықтардың рөлін, мемлекеттің бюджет шығыстары саласындағы саясатын, мемлекеттің бюджет қаражатын басқаруды, мемлекеттің фискалдық саясатын, мемлекеттің фискалдық саясатының тиімділік көрсеткіштерін зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік жеке меншік әріптестік
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік және жеке меншік әріптестік жүйесі туралы тұтас ұғымды, салалық ерекшелік ерекшеліктерін және басқару тиімділігін талдау әдістерін, мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындардың әлеуметтік-экономикалық жобаларын жоспарлау және іске асыру қағидаттарын зерделейді. ҚР модельдері мен формалары, қолдану аясы. ҚР Заңнамасы, мемлекеттік және жеке меншік серіктестікті дамытудың мәселелері мен міндеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жоспарлау және бюджеттеу жүйесі
  Несиелер: 5

  Пән бюджеттік жоспарлау жүйесін, бюджетті қалыптастыруды және бюджеттік міндеттерді тиімді жұмсауды зерделейді. Жоспарлау және бюджеттеу түрлері. Бюджет қаражатын жұмсаудың тиімділігін бағалау. Аумақты дамыту және инвестициялық жобаларды іске асыру бағдарламасын жасау. Жеке инвестицияларды тарту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Пән қызметтің экономикалық түрлерін салықтық реттеудің ерекшеліктерін, салықтық мөлшерлемелерді, қызметтің экономикалық түрлерін реттеуде салықтық босатуларды, шегерімдер жеңілдіктерін қолдану ерекшелігін, қызметтің экономикалық түрлеріне салықтық жүктемені реттеуді, қызметтің экономикалық түрлерін салықтық реттеу әдістерін әкімшілендіруді зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Big Date және бизнес саясаты
  Несиелер: 4

  Пән үлкен деректерді анықтауды, сақтау технологиясын, процесті және талдау технологиясын зерттейді. Үлкен деректер саласындағы ғылыми мәселелер. Әлеуметтік-саяси және медиа процестердегі болжау және болжау. Болжау әдістері. Ақпаратты статистикалық өңдеу бағдарламалары. Әлеуметтік-саяси процестерді талдау мақсатында SPSS Statistics пакетінің мүмкіндіктерін ұсыну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік сатып алулар
  Несиелер: 5

  Пән мемлекет мұқтажы үшін тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу саласындағы келісім-шарт жүйесінің теориялық және құқықтық негіздерін, мемлекеттік сатып алудың ұлттық келісім-шарт жүйесінің қалыптасуы мен жұмыс істеуінің теориялық, құқықтық және практикалық негіздерін, оның даму кезеңдері мен ерекшеліктерін, сатып алу қызметінің шетелдік тәжірибесін зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ішкі өндірістік жоспарлау және бюджеттеу
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпорында жоспарлаудың негізгі әдіснамалық, ұйымдастырушылық-құқықтық аспектілері бойынша білім мен дағдылар кешенін зерттейді, оларды бюджеттеу технологиясымен және экономикалық механизмімен, ақпараттық технологияларды пайдалану негізінде кәсіпорында бюджеттеу жүйесін енгізу проблемаларымен таныстырады, кәсіпорынның әлеуметтік-экономикалық даму жоспарларын әзірлеу дағдыларын, кәсіпорынның қаржы-экономикалық бөлімшелерін білікті басқару дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік мониторинг
  Несиелер: 5

  Осы пән Мемлекеттік сатып алу жүйесі субъектілерінің электрондық қызметтерді жүргізу, мониторингілеу, көрсету, жиынтық талдамалық есепті жасау, нақты тапсырыс берушілердің заңнаманы және сатып алу рәсімдерін сақтауы, сатып алу саласында аудит жүргізу, бюджет шығыстарының негізділігі мен тиімділігін бағалау, Нақты бұзушылықтарды анықтауға және жолын кесуге мониторинг жүргізу саласында білімді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бұлтты есептеу қызметтері
  Несиелер: 4

  Пән жалпы ақпаратты, бұлтты қызметтердің желілік модельдерін, бұлтты технологияларға кіріспе, бұлтты архитектураны жобалаудың ерекшеліктері мен негізгі аспектілерін, даналарды басқаруды, деректерді сақтауды, орналастыру модельдерін, архитектураны және жалпы сипаттамаларды, деректер модельдерін, бұлтты шешімдерді жобалау ерекшеліктерін, "бұлтты" шешімнің құнын, көп деңгейлі архитектураға көшу кезеңдерін, арнайы архитектураны, теңшелетін архитектураны зерттейді.. мультитенантты архитектура, мультитенантты деректер қоймасын ұйымдастыру модельдері, жеке мәліметтер базасы, бұлтты орналастырудың бизнес стратегиясы, талаптарды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекет және бизнес
  Несиелер: 4

  Пән мемлекеттің елдегі кәсіпкерлік ортамен байланысын, мемлекеттік және жеке меншік әріптестік саласындағы атқарушы органдардың функцияларын зерттейді.Мемлекет пен нарықтың экономикалық рөлін, бизнес пен мемлекеттің өзара іс-қимылын, нарықты трансформациялау кезіндегі ырықтандыру және мемлекеттің осы процестерге араласу шектерін, мемлекеттің экономикалық секторының шектеулі мүмкіндіктері менпроблемаларын зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік жеке кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пән Жеке кәсіпкерлікті қалыптастыру мен дамытудың әдіснамалық негіздерін, кәсіпкерліктің мәнін, оның белгілері мен даму факторларын, бизнесті басқарумен байланысты тәуекелдерді, Жеке кәсіпкерлікті қолдау саласындағы мемлекеттік саясатты, Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті заңнамалық қолдауды, кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық-кредиттік инфрақұрылымын, маркетингтік зерттеулерді зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнесті ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Пән қазіргі заманғы ғылым ретінде бизнесті ұйымдастырудың принциптерін, тәсілдері мен әдістерін, сыртқы орта контекстіндегі қазіргі заманғы ұйымның мәнін, нақты белгіленген мақсаттар қоюды, кәсіпкерлік қызметті дамыту үшін қажетті экономикалық, әлеуметтік және құқықтық жағдайларды, бизнесті ұйымдастыру мен құрылымын, индустриалды дамыған елдердің экономикасындағы шағын және орта бизнестің орны мен проблемаларын, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуді, бизнестің экономикалық ақпараттық жүйелерін анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы
  Несиелер: 6

  Пән экономикалық жүйенің әртүрлі деңгейлеріндегі Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық даму теориясын, әдіснамасын және бағыттарын, перспективалық қаржы жоспарын, әртүрлі деңгейлердегі бюджеттерді әзірлеу тәртібін, Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ететін жоспарлы көрсеткіштер мен іс-шараларды қалыптастыру және негіздеу тәртібін, экономиканың жай-күйін талдау үшін макроэкономикалық әдістерді зерделейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сыртқы экономикалық қызметті басқару
  Несиелер: 4

  Пән СЭҚ мәнін, оның мазмұнын, нысандарын, түрлері мен деңгейлерін, сондай-ақ елдің сыртқы экономикалық кешенінің ерекшелігін, сыртқы сауда мәмілелері мен операцияларының жалпы сипаттамасы мен ерекшеліктерін, сыртқы сауда келісімшарттарының мазмұны мен ресімделуін, СЭҚ-тың әртүрлі аспектілерін және оны ақпараттық қамтамасыз етуді, сыртқы сауда операцияларын жүзеге асыруды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Казақстан экономикасының әлеуметтік саласы
  Несиелер: 6

  Пән мемлекеттің әлеуметтік саласын іске асырудың мәнін, әдістері мен қағидаттарын; мемлекеттік реттеу әдістерін пайдалануды, басқарушылық шешімдерді іске асыруды; әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеудің мәні мен тетіктерін; әлеуметтік-экономикалық жағдайды, бар проблемаларды бағалау үшін әлеуметтік саланы ұйымдастыруды басқарудың заңдарын, принциптерін зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік басқару тұжырымдамасы контекстінде басқарушылық шешімдерді қабылдау мен іске асырудың негізгі ұғымдарын, әдістерін, мемлекеттік және жергілікті басқару ұйымдары мен органдарының жұмыс істеуіне экономикалық ортаның әсерін бағалауды, стратегиялық жобалауды зерттейді: негізгі ұғымдар мен технологиялар, ұйымдастыру теориясы және ұйымдастырушылық жобалау технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік қызметтердің сапасын басқару
  Несиелер: 6

  Пән нормативтік құжаттарды және мемлекеттік органдарда қызмет тиімділігін бағалау жүйесін енгізуді, мемлекеттік қызмет көрсету, мемлекеттік сатып алу сапасына мониторинг жүргізу мәселелерін қарастырады. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тиімді жүйесін құру мақсатында билік органдарындағы реформалардың барысы мен нәтижелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік басқару
  Несиелер: 4

  Пән мемлекеттің сыртқы экономикалық қызметінің тұрақты дамуының теориялық негіздерін, сыртқы серіктестікті ұйымдастырудағы шетелдік және қазақстандық тәжірибені зерттейді, мемлекеттің сыртқы экономикалық байланыстарының тұрақты дамуына көшудің негізгі проблемалары мен перспективаларын зерттейді. Импорт пен экспортты мемлекеттік басқару әдістері мен тәсілдері. Кеден одақтары мен олардың басқару органдарының қызметі. Сыртқы сауда балансы. Сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік реттеу шаралары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік органдардағы іс-қағаз жүргізу
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік билік органдарында іс жүргізуді қазіргі заманғы заңнамалық және нормативтік – әдістемелік қамтамасыз етудің жалпы сипаттамасын зерттейді. Құжаттармен жұмысты ұйымдастыру әдістері, ақпараттық жүйелерді құру негіздері, құжаттар мен тапсырмалардың орындалуын бақылау түрлері, сондай-ақ мемлекеттік қызметшілердің еңбек құқықтық қатынастары. Мемлекеттік қызмет жүйелерінде іс жүргізу бойынша жергілікті нормативтік-әдістемелік құжаттарды жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік саясат және басқару
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқарудың негізгі процестерін, мемлекеттік қызмет институтының дамуын, мемлекеттік басқарудың тиімді жүйесін құру мақсатында мемлекеттік аппараттың даму кезеңдерін, мемлекеттік органдар, халық және бизнес арасында іскерлік хат-хабарларды жүргізуді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпорынның өндірістік құрылымын, өнеркәсіптік өндіріс түрлерін зерттейді; шаруашылық стратегияны таңдау, капиталды қалыптастыру, пайдалану және кәсіпорынның пайдасын жинақтау; өндірісті материалдық-техникалық қамтамасыз ету, қорларды қалыптастыру және оларды ұтымды пайдалану; өндіріс шығындарын қалыптастыру, өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы, кәсіпорынның баға саясаты; инновациялық қызмет, өнімнің сапасы, еңбекақы төлеу жүйесі және еңбек өнімділігін арттыру; сыртқы экономикалық қызмет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Іскерлік хат-хабарлар
  Несиелер: 5

  Пән елтану, жалпы ғылыми және кәсіби сипаттағы монологиялық және диалогтік мәлімдемелерді құрылымдаудың лексикалық-грамматикалық ерекшеліктерін, ерекшеліктерін зерделейді; жазбаша коммуникация жүргізудің ерекшеліктерін, кәсіби бағыттағы мәтіндерді рефераттау мен аннотациялаудың терминологиялық ұғымдық аппаратын дамытады; іскерлік хат құрастыру дағдылары; көпшілік алдында сөйлеу және пікірталас пен полемикаға қатысу дағдылары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік аудит
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік аудит процесінің негізгі ұғымдарын, мемлекеттік қызметтер көрсетуге қойылатын талаптарды, әкімшілік регламенттерді әзірлеуді, көп функциялы орталықтарда мемлекеттік қызметтер көрсетуді ұйымдастыруды, мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде ақпараттық-телекоммуникациялық технологияларды пайдалануды, мемлекеттік қызметтер көрсетуді ұсыну мен бюджет қаражатын пайдалануды бақылау әдістерін зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірістік экономика
  Несиелер: 5

  Пән экономиканың негізгі буыны ретінде ұйымның мәнін; Ұйымның экономикалық жүйесін құрудың негізгі принциптерін; негізгі және айналым құралдарын басқаруды және оларды пайдалану тиімділігін бағалауды; өндірістік және технологиялық процестерді ұйымдастыруды; ұйымның материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының құрамын; баға белгілеу тетіктерін; еңбекке ақы төлеу нысандарын; ұйым қызметінің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін және оларды есептеу әдістемесін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Проекттерді басқару
  Несиелер: 4

  Пән жобаны басқарудың теориялық негіздері ментұжырымдамасын, жоба менеджменті мен басқарудың "алтын" ережелерін, инвестицияға дейінгі зерттеулер мен жобалық талдауды, жобаларды басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын және жоба кеңсесін ұйымдастыруды, жобалық қаржыландыруды, бюджетті қалыптастыруды және жобалардың тиімділігін бағалауды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мемлекеттік қызметтің әдебі
  Несиелер: 3

  Пән Кәсіби этиканың қазіргі мәселелерін,Мемлекеттік қызмет этикасын, басқару мәдениетінің ұйымның дамуына әсерін,басшының ұйымның мәдениетіне, мемлекеттік билік органдарындағы басқару мәдениетіне әсерін,ұйымның мәдениеті туралы ақпаратты жинау және талдау,баяндамалар мен аналитикалық жазбаларды дайындау; ұйымдағы мәдениеттің өзгеруі және қолайлы моральдық - психологиялық климатты құру бойынша іс-шараларды әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жергілікті өзін-өзі басқару
  Несиелер: 4

  Дисциплина раскрывает понятие местного самоуправление, его теоретические основы, предмет и источники, изучает органы местного самоуправления, показывает значение местного самоуправления в системе народовластия, включающее: понятие и систему, основные принципы, функции местного самоуправления, формы непосредственной демократии. Изучает социальный механизм осуществления местного самоуправления, пути реализации государственной политики в системе местного самоуправления.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Басқарудың кәсіби этикасы мен мәдениеті
  Несиелер: 3

  Пән кәсіби этика және басқару мәдениетінің әдістемелік, әдістемелік және практикалық мәселелерін оқытады, сонымен қатар студенттердің басқарудың этикалық аспектілері туралы білім жүйесін қалыптастырады. Жанжалдарды шешу принциптері қарастырылады. Сабақтарда студенттер іскерлік әңгімелер жүргізуді, коммерциялық келіссөздер жүргізуді, іскерлік телефонмен сөйлесуді және келушілермен сөйлесуді үйренеді, диалог өнерін пайдаланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мемлекеттік активтерді басқару
  Несиелер: 4

  Пән басқарудың қазіргі жағдайын зерттейді мемлекеттік активтерді басқару. Мемлекеттік активтерді есепке алу. Мемлекеттік кәсіпорындарды басқарудың заңнамалық базасын талдау. Акционерлік қоғамдардың акцияларын және үлестерді басқару мемлекет меншігіндегі жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің қатысу мониторингі. Мемлекеттің қаржы активтерін сату. Мемлекеттік активтерді басқару саясаты. Мемлекеттік мүлікті есепке алу жүйесін жетілдіру. Мемлекеттік қолдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қазақстан және аймақтық интеграциялық процестер
  Несиелер: 4

  Пән экономикалық интеграция ұғымын оқытады.Әлемдік экономикалық интеграциядағы Қазақстанның рөлін талдау.Қазіргі уақытта әлемнің бір елі басқа мемлекеттерден оқшаулана алмайды. Халықаралық сауда және қандай да бір топтарға кірігу әр мемлекеттің маңызды сыртқы экономикалық және сыртқы саяси міндеті болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON13

  Мемлекеттік басқарудың теориялық негіздерін, экономиканы және әлеуметтік саланы дамытуды басқарудың қағидаттарын, әдістері мен тетіктерін қолдану. Мемлекеттік басқару органдарының дамуы мен қызметінің негізгі мәселелерін, Мемлекеттік сатып алу тәжірибесін, іскерлік хат – хабарларды жүргізуді, ҚР-да халықпен және бизнес-сектормен өзара іс-қимылды, оның ішінде сыртқы экономикалық қызметте және шет елдердің тәжірибесі бойынша ашып көрсету.

 • Код ON3

  аймақтың және оның субъектілерінің экономикасының дамуындағы экономикалық жағдайды бағалау, экономикалық заңдылықты, қаржылық, бухгалтерлік және басқа да ақпаратты түсіну, әр түрлі меншік нысандарындағы ұйымдардың есептілігінде, алынған ақпаратты ел өңірлері мен кәсіпкерліктің тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшін басқарушылық шешімдер қабылдау үшін одан әрі пайдалану.

 • Код ON8

  Мемлекеттік активтерді басқару және бағалау үшін негізгі экономикалық әдістерді қолдану, мемлекеттің салық-бюджет саясатын жүзеге асыру негіздері, монополияға қарсы саясатты жүзеге асыру, бюджеттердің қалыптасуын және бюджет қаражатының тиімді жұмсалуын жүйелеу, Мемлекеттік қызметтерді ұсынудың талаптары мен ұйымдастырылуын бағалау.

 • Код ON11

  Сенім мен құрмет атмосферасын қалыптастыру, персоналды басқаруда, жергілікті өзін-өзі басқару деңгейінде және жалпы іскерлік қарым-қатынаста этикалық нормалар мен стандарттарды сақтай отырып, ашықтық пен әділеттілік қағидаттарын сақтауды қамтамасыз ету.

 • Код ON5

  Қаржының теориялық және құқықтық негіздерін, ҚР қаржы жүйесін ұйымдастыруды, қаржы және салық-бюджет саясатын және қаржы тетігінің құрылымын сипаттау, қабылданатын инвестициялық шешімдердің тиімділігін, оның ішінде корпоративтік қызметте, инвестициялық жобаларды кредиттеудің ерекшелігін айқындау.

 • Код ON2

  Кәсіби қызметте заманауи ақпараттық технологияларды, құжаттармен жұмысты ұйымдастыру әдістерін қолдану, Ақпараттық жүйелерді құру және сандық қауіпсіздік негіздерін білу, экономикалық есептеулер мен экономикалық процестерді талдау әдістері үшін әртүрлі ақпарат көздерін талдау.

 • Код ON14

  Мемлекеттік басқару мен мемлекеттік мониторингтің тиімді жүйесін құру мақсатында мемлекеттік аппараттың даму серпінін, мемлекеттің әлеуметтік саласын іске асырудың әдістері мен қағидаттарын талдау, мемлекеттік реттеудің, мемлекет активтерін басқарудың, мемлекеттік сатып алу жүйесіне қатысушылардың электрондық қызметтер көрсетуінің тиімділігін бағалау.

 • Код ON7

  Әлеуметтік-экономикалық процестерді талдаудың негізгі ұғымдары мен статистикалық әдістерін ашу. Фискалдық саясатты талдаудың негізгі тәсілдерін, ел өңірлерінің әлеуметтік-экономикалық даму болжамдарын жасаудың мәні мен тетіктерін және перспективалық қаржы жоспарын, әртүрлі деңгейдегі бюджеттерді әзірлеу тәртібін сипаттау.

 • Код ON1

  Мәтіндік материалмен жұмыс істеудің кәсіби-бағдарланған дағдыларын көрсету, аударма талдауын пайдалану, мемлекеттік және шет тілдерін кәсіби деңгейде еркін меңгергендігін көрсету, мемлекеттік басқару органдарында іс жүргізудің заңнамалық және нормативтік–әдістемелік қамтамасыз етілуін пайдалану.

 • Код ON12

  Қазақстанның барлық өңірлерінің даму ерекшеліктері мен проблемаларын анықтау, салалық, өңірлік және әлемдік нарықтардың, интеграциялық процестердің, цифрландыру жағдайында әртүрлі меншік нысандарындағы шаруашылық жүргізуші субъектілердің жұмыс істеуін зерттеу, сыртқы экономикалық саясатты қаржыландыруды айқындау.

 • Код ON10

  Кәсіби қызметтің басымдықтарын айқындау, басқарушылық шешімдерді әзірлеу және тиімді орындау; корпоративтік басқаруды, персоналды басқаруды, іскерлік қарым-қатынасты жүзеге асыруда барабар құралдар мен технологияларды қолдану, адам еңбегін бағалау әдістерін зерделеу; өнеркәсіптік кәсіпорындардағы еңбек операциялары мен процестерін нормалау тәсілдерін таңдау; еңбек нарығындағы өзгерістер динамикасын, адами капитал құнын бағалау; еңбек дауларын қарау және шешу ерекшеліктері.

 • Код ON6

  Кәсіби қызметте қолдану үшін конституциялық, құқықтық және экономикалық ақпаратты, конституциялық, әкімшілік және еңбек құқығының мәні мен ерекшеліктерін жүйелеу, қорытындылау. Кәсіби қызметте қолдану үшін Академиялық адалдық қағидаттары мен мәдениетінің маңыздылығын түсіну.

 • Код ON4

  Микро деңгейдегі экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу мен талдаудың заманауи әдістерін іске асыру, экономиканың жай-күйін талдау үшін макроэкономикалық білім жүйелерін, экономикалық-математикалық талдау және математикалық бағдарламалау әдістері негізінде болжау мен жоспарлаудың негізгі әдістерін қолдану. Бухгалтерлік шоттардағы шаруашылық операцияларды сыныптау және бағалау, есепке алу және аудиторлық қызмет бойынша нормативтік актілерді қолдану.

 • Код ON9

  Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік және жеке меншік әріптестікті дамытудың проблемалары мен міндеттерін, бизнес саласындағы мемлекеттік саясатты және Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлікті заңнамалық қолдауды, экономиканы мемлекеттік реттеуді айқындау .

 • Код ON15

  Маркетингтік қызмет саласында негізделген шешімдер қабылдай отырып, экономикалық білімді, стратегиялық басқару принциптерін пайдалану, тәуекелдерді бағалау, корпоративтік басқару сапасы, бюджетті қалыптастыру, ұйымның маркетингтік, коммерциялық, инвестициялық және басқа да саясат түрлерінің іс-шараларын дайындауға және өткізуге қатысу мүмкіндігі.

Top