Жаңа білім беру бағдарламасы 6B04104 Мемлекеттік және жергілікті басқару в Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты 6В04-Бизнес және басқару бағыты бойынша білім беру бағдарламасының басты мақсаты Университеттің миссиясы, академиялық саясаты мен стратегиялық даму жоспарына сәйкестірілген және бағдарламаның сыртқы ортаның негізге алынатын шарттарына сәйкес әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті білім беру өнімі ретінде орнын табуға бағытталған. Бағдарламаның негізгі мақсаты замануи экономикалық профілдегі, бәсекеге қабілетті, ұлттық және халықаралық деңгейдегі қазіргі кездегі кәсіпорындар мен нарықтық құрылымдарда қажет етілетін, кәсіби қызметінің серпіністі өзгеруші әлеуметтік жағдайларына тиімді бейімделетін, мемлекеттік басқару сферасындағы білімдерді терең игерген, сынай ойлаушы, шығармашыл және функционалды құзыретті, басқару аясында кәсіби қызметін жүзеге асыруға қажетті құзыреттері қалыптастырылған, сонымен қатар өмір бойы білім алуға ынталанушы мамандар даярлау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B044 Менеджмент және басқару
 • Дайындық бағыты 6B041 Бизнес және басқару
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Корреляциялық талдау, ықтымалдық теория және математикалық статистика негіздерін қарастырады. Статистикалық мәліметтерді жинақтау амалдарын келтіреді. Экономикалық, әлеуметтік және басқарушылық ақпараттарының дәлдігін, нақтылығын бағалауға үйретеді. Шешуге қойылған экономикалық міндеттерге сәйкес ақпараттарды және ұтымды шешу әдістерін іздуге дағдыландырады. Қолданбалы экономикалық пәндерді зерттеудің құрал-саймандырын бағалайды. Статистикалық деректерді өңдеу үшін құралдарды ранжирлеп таңдауға бағыттайды.

  Селективті тәртіп
 • Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау
  Несиелер: 3

  Әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудың теориялық-әдістемелік негіздерін, мәнін, мазмұнын, ерекшеліктерін түсіндіреді. ӘЭЖ жүйесін ұйымдастыру қағидаларын, құрылымын сипаттайды. ӘЭЖ әдістері және оны жасау тәртібін қарастырып, іске асыруды үйретеді. Әлеуметтік-экономикалық жоспарда қоғамның әлеуметтік қажеттіліктерін жеткілікті мөлшерде қарастыру мәселесін талкылайды. Жоспарды құру, ұсыну мерзімдерін келтіреді. Жоспарлаған көрсеткіштерінің нақты орындалуын бағалау жолдарын көрсетеді.

 • Әлеуметтік экономика
  Несиелер: 5

  Жалпы экономика облысындағы әлеуметтік экономиканың мәнін, ролін анықтайды. Адамзаттың прогресіне ықпал етуші, қажетті материалдық және интеллектуалдық факторларды сипаттайды. Әлеуметтік экономиканың ерекшелігін -экономика және әлеуметтану ғылымдарының бірлесу нәтижесі ретінде көрсетеді. Әлеуметтік экономиканың мақсаттарын, міндеттерін, ұйымдастыру қағыдаларын қарастырады, білімдер қалыптастырады. Әлеуметтік экономиканың дамуын сипаттаушы көрсеткіштер жүйесін талдайды, даму тенденцияларын бағалауға дағдылайды.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіпорын қаржысы
  Несиелер: 3

  Нарықтық экономикадағы кәсіпорындардың орнын, ролін және типтерін сипаттайды.Кәсіпорындардың қаржылық жағдайының мәнін және талдау мақсаттарын түсіндіреді. Кәсіпорынның қаржысын ұйымдастырудың қағидаларын қарастырады. Қаржылық жағдайларды талдаудың әдістерін келтіреді. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын, төлем қабылеттілігін талдау әдістерінпайдалануды нақты көрсетеді және оны іске асыруға дағдылайды. Кәсіпорындарды мемлекеттік қаржылық қолдау тетіктерін баяндайды.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіпкерлік қызметін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік қызметтің экономикалық қызметтер жүйесіндегі орнын, ролін, мағынасын, теориялық-ғылыми негіздерін түсіндіреді. Кәсіпкер ұғымын, кәсіпкерліктің негізгі белгілерін, атқаратын қызметтерін, кәсіпкерлікке қажет жағдайларын сипаттайды, еске сақтауға ықпал етеді. Кәсіпкерліктегі нысандарды, тұлғаларды бейнелейді. Кәсіпкерлік түрлерін, ұйымдастыру формаларын, ұйымдастыру кезеңдерін қарастырады, тәжірбиде айырмашылықтарын түсінуге дағдылайды. Кәсіпкерліктің даму кезендерін, ҚР тұрактануын, казіргі кездегі жағдайын бағалайды.

  Селективті тәртіп
 • Маркетингтік басқару
  Несиелер: 6

  Болашақ маманды маркетінгтік басқарушылықты іске асыруға бағыттайды. Басқару облысындаұйымды маркетингтік басқарудың мәнін, маңыздылығын түсіндіреді. Маркетингтік басқарудың мақсаттарын, міндеттерін, түсініктерін, категорияларын сипаттайды. Маркетингтік басқаруды ұйымдастырудың принциптерін, концепцияларын, қағидаларын, тактикасын, тұжырымдамаларын, стратегиясын келтіреді. Маркетінгтік басқару қызметтерін жоспарлау, нәтижелерін бағалау жолдарын қарастырады, үйренуге машықтайды. Маркетінгтік басқару жүйесін жетілдіру мәселелерін зерделейді.

  Селективті тәртіп
 • Муниципалды менеджмент
  Несиелер: 5

  Муниципалдық менеджментің теориялық-әдістемелік негіздерін меңгертеді. Муниципалдық менеджментті ғылым ретінде сипаттайды. Даму кезеңіндегі басқару жөніндегі мектептер мен теорияларын пайымдайды. Муниципалдық менеджменттің мақсаттарын, міндеттерін, қызметін ұйымдастыру қағидаларын түсіндіреді. Басқарудың мемлекеттік, аймақтық, жергілікті моделдерін ажыратады. Жергілікгі биліктің өкілетті және атқарушылық органдарының қарым-қатынастарын талдайды. Басқарудың экономикалық тетіктерінің қызметтерін саралайды. Орталық және аймақтық басқару органдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру
  Несиелер: 6

  Мемлекеттік қызметті ұйымдастырудың теориялық негіздерін: түсінігін, мәнін, қағыдаларын, белгілерін, заңдылық негіздерін сипаттайды. Республикалық, жергілікті қызмет түрлерін ажыратады. Мемлекеттік лауазым, лауазымдық өкілеттілік биліктердің мазмұнын ашады. Мемлекеттік қызмет- елдің мүддесіне адал еңбек талаптарын келтіреді, бағалайды, тәжірибеде сақтауға дағдылайды. Қызмет нәтижелерінбағалау әдістерін қарастырады. Мемлекеттік қызметінің оң имиджін қалыптастыру және нығайту жолдарын талдайды.

  Селективті тәртіп
 • Мемлекеттік қызметкерлердің кадрлық қызметі
  Несиелер: 6

  Мемлекет деңгейінде кадрлық жұмысты ұйымдастыру, жүргізу туралы білімдерді игеруге бағыттайды. Мемлекеттік қызметкер ұғымын, міндеттерін, өкілеттіліктерін, жауапкершіліктерін сипаттайды. Мемлекеттік басқару кесіндісінде кадрлық саясатты қалыптастыру мақсаттарын түсіндіреді. Мемлекттік қызметке қабылдау бойынша талаптарды анықтайды, бағалайды. Мемлекеттің басқару органдарындағы қызметкерлердің біліктілігін, құзыреттерін, имиджын және с.с.қасиеттерін бағалау жүйесін көрсетеді. Кадрлық резерв құру жұмысын қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Табиғатты пайдалану экономикасы
  Несиелер: 5

  Табиғи орта,табиғи ресурстар, табиғатты тиімді пайдалану ұғымдарын түсіндіреді. Қоғамның табиғи орта мен өзара қарым-қатнастар формаларын, тірлерін айқындайды. Табиғатты пайдалану экономикасының негізгі идеясын, міндеттерін, мәселелерін ашып береді. Табиғи ресурстарының өндірістегі маңыздылығы мен оның тапшылық мәселелерін ұтымды пайдалану жолдарымен ұштастырады. Табиғатты пайдалану экономикасында экологиялық заңдылықтарды, нормаларды сақтау маңыздылғын тұжырымдайды.

  Селективті тәртіп
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Экономиканы мемлекеттік реттеу терияларының, көзқарастарының мазмұнын ашады. Реттеу қажеттілігінің себептерін айқындайды. Мемлекеттік реттеудің формаларын, әдістерін, түрлерін, тәсілдерін түсіндіреді және жіктейді. Реттеудің экономикалық тетіктерін сипаттайды. Экономика саласын реттеу мақсатына сәйкес әдістерін пайдалануды талқылайды. Реттеу тиімділігін талдау жолдарын қарастырады, тиімділікті бағалайды. Мемлекеттік реттеу органдарын және экономикалық саясаттағы реттеу саясатының орнын, ролін келтіреді.

 • Кәсіпкерлік, құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Экономикалық және құқықтық заңдарды, категорияларды және оның қызметтерін түсіндіреді. Құқықтың, кәсіпкерліктің негізін сипаттап, топтау арқылы айқындайды.Экономикалық-құқықтық актілерді тәжірибеде қолдануға машықтандырады. Қоғамдағы орын алатын қылмыстар мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттердің алдын алу сипатталады. Сыбайлас жемқорлықпен күресудің құқықтық және кәсіпкерлік тұжырымдамаларын жобалауды қарастырады.

 • Бухгалтерлік есептегі акпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы ең жаңа есептеу техникасының құралдары мен озық технологияларды қолдау негізінде ақпараттарды басқару жүйесін жобалаудың және ұйымдастырудың мәселелерін сипаттайды. Есептегі автоматтырылған ақпараттық жүйелерінің түрлерін, типтерін келтіреді және қай есептеуде, есептемелікте өнімділігін арттыру , сапасын көтеру үшін қай түрін пайдалануды ұсынады. Ақпараттық жүйелерді қолдау шарттарын көрсетеді.

  Селективті тәртіп
 • Еңбек нарығының экономикасы
  Несиелер: 5

  Экономикадағы нарықтар жүйесіндегі еңбек нарығының экономикалық мәнін, орнын, ролін, ерекшеліктерін түсіндіреді. Еңбек нарығы өндіріс факторларының нарығының маңызды бөлігі ретінде ұлттық экономиканың тұрақтылығына әсерін бағалайды. Еңбек нарығының тұлғаларын сипаттайды. Еңбек нарығындағы сұраныс пен ұсынысты түсіндіреді және оларды талдаудың маңыздылығын дәлелдейді. Жүмыс күшінің бағасын анықтау, жұмыспен қамту бойынша туындайтын мәселелерді талқылайды.

  Селективті тәртіп
 • Шағын бизнесті ұйымдастыру
  Несиелер: 6

  Шағын бизнестің нарық экономикасындағы орнын, ролін айқындайды. Шағын бизнесті меншік формалары, қызмет сфералары, персонал саны және тәуекелдерге сәйкес ұйымдастыруды жіктейді. Шағын бизнестің қалыптасу, даму кезеңдерін келтіреді. Шағын бизнес турлерін және оларды ашу жолдары мен тәртіптерін көрсетеді. Бизнестің тиімділігін бағалайтын көрсеткіштерді келтіреді, тәжірибеде пайдалануға ұсынады. Шағын бизнесті мемлекеттік қолдау бағыттарын айқындайды.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Келешек мамандардың кәсіби іс-әрекетін әр түрлі аспектілерін жүзеге асырудағы кәсіби шет тілін қалыптастырады. Сөйлеу қатынастарын, контекстерде грамматикалық, лексикалық құрылымдықты сипаттайды. Кәсіби бағытталған шет тілі тыңдалған және оқыған мәтіннің мазмұнын ажыратып, анализ жасап, ғылыми-танымал мақалаларға сипаттама беріп, мәтіндерге және монографияларға аннотация жасай алуға үйретеді.

 • Бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік есеп пен аудиттің теориялық және тәжірибелік аспектілерін сипаттайды. Есептілік деректеріне қажетті ақпараттарды жіктейді. Бухгалтерлік есептің шоттарын, оның баптарынын мазмұнын түсіндіреді. Кәсіпорынның қызметімен байланысты негізгі бухгалтерлік операцияларын және оларды орындауды көрсетеді. Есепте активтер мен пассивтерді есепке алу ерекшеліктерін бағалайды. Есепті ХЕҚС сәйкес жүргізу маңыздылығын дәлелдейді. Кәсіпорынның балансының құрылымын талдайды.

  Селективті тәртіп
 • Мемлекеттік басқару теориясы
  Несиелер: 3

  Мемлекеттік және жергілікті басқару жүйесінің теориялық аспектілерін, оның ішінде мемлекеттік басқарудың мәні мен ерекшелігін қарастырады. Оның заңдарын, принциптерін, нысандары мен әдістерін, мемлекеттік басқару субъектісі мен объектісінің ерекшеліктерін сипаттайды. Мемлекет қызметін талдайды.

 • Экономикалық теория
  Несиелер: 3

  Өндіріс үрдісіндегі адамдар арасындағы қатынастарды анықтайды. Экономикалық жүйелердің негізгі типтерін және моделдерін сипаттайды. Экономиканың не өндіру, қалай өндіру, кім үшін өндіру мәселелерін түсіндіреді. Ресурстарды үнемдеу қажеттілігін негіздейді. Экономикадағы өнімдердің, табыстар мен шығындардың шеңберлі айналымын дәлелдейді. Ақша-несие және қаржы жүйесінің жалпы экономикалық жүйедегі орнын, рөлін сипаттайды. Экономикалық үрдістерді талдауда қолданылатын ғылыми әдістерді баяндайды.

 • Логистика
  Несиелер: 6

  Логистиканы экономика салаларының тиімділігін, бәсекелік қабылетін арттырудың маңызды қызметі ретінде білімдер қалыптастырады. Логистиканың анықтамаларын, мәнін, міндеттерін, концепцияларын, факторларын, қызметтерін. түрлерін сипаттайды. Логистикалық жүйені ұйымдастыру қағыдаларын, бөлімдерін, элеметтерін, макро-микродеңгейдегі қызметтерін түсіндіреді. Логистиканы экономика салаларында қолданудың тиімділігін саралайды. Логистиканың дамуын зерделейді. ҚР-нің көлік логистикалық моделін талдайды, тиімділігін бағалайды. Халықаралық логистикалық жүйелерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Мемлекет және бизнес
  Несиелер: 6

  Мемлекет пен бизнестің арақатынасының ториялық негіздерін: маңызын, шарттарын, факторларын, ерекшеліктерін, бағыттарын түсіндіреді. Мемлекет пен бизнестің арақатынасын іске асырушы құрылымдар- серіктестіктердің ұйымдық, құқықтық негіздерін, атқаратын қызметтерін сипаттайды, мәнін ашады. Кәсікерлік одақтардың, сауда-өнеркәсіптік палаталарының арақатынастық қызметтерін талдайды. Мемлекет пен бизнестің арақатынасындағы мәселелерді айқындайды, шешілу бағыттарын саралайды. ҚР «Атамекен» кәсіпкерлер палатасының ролін түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
 • Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу
  Несиелер: 5

  Инвестицияның мәнін, мағанасын, түрлерін және олардың белгілерге сәйкес жіктелуін сипаттайды. Капитал жұмсалымды қаржыландыру көздерін және олардың ең арзанын, тұрақтысын анықтау әдістерін ашады.Инвестицилық қызмет түрлерін анықтайды, іске асырылуын түсіндіреді. Кәсіпорындарда тиімді инвестиция портфелінің қалыптасуын оқытады. Инвестицияны қаржыландыру көздерін, несиелеу негіздерін көрсетеді.Иинвестициялық тәуекелді ,оны бағалау, төмендету жолдарын анықтайды.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіпорын қызметін басқару
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынның қызметін басқаруға қажетті мөлшерде білімдер қалыптастырады. Кәсіпорынның басқару қызметін ұйымдастырудың түсініктерін, категорияларын, факторларын сипаттайды. Ұйымдастыру мақсаттарын, міндеттерін баяндайды. Кәсіпорынның басқару құрылымын құру, басқару қызметтерін кәсіпорын қызметтеріне сәйкес жүргізу бағыттарын қарастырады. Басқару қызметтерін жүргізудің әдістерін, тәсілдерін түсіндіреді, жүргізуге дағдылайды. Кәсіпорынның тиімділігін арттыруға, дамытуға бағытталған басқару іс-әрекеттерді бағалайды, шешімдер қабылдауды үйретеді.

  Селективті тәртіп
 • Шығындарды басқару
  Несиелер: 6

  Өндіруші,қызмет көрсетуші салаларындағы барлық шығындардың түрлерін, типтерін сипаттайды, жіктейді. Шығындарды басқарудың экономикалық маңыздылығын түсіндіреді. Өндірістік және өндірістік емес шығындарды ажыратады.Өнімнің, қызметтің өзіндік құнының калькуляциясын кеткен шығындарды бағалау мақсатында талдайды. Өңдірістік емес шығындар баптарын саралайды, нормаларға сәйкестігін анықтайды, ауытқу жағдайларында шешім қабылдауға дағдылайды. Шет елдер тәжірбесін зерделейді.

  Селективті тәртіп
 • Макроэкономика
  Несиелер: 3

  Экономиканын тұтас ел деңгейінде қызмет атқаруын түсіндіреді. Көпшілік әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды және олардың арасындағы заңдылықтар мен тәуелділіктерд сипаттайды. Экономикадағы себеп-салдарлық байланыстарды зерделейді. Макроэкономикалық көрсеткіштерді сараптайды. Экономикадағы бар жағдайды бағалайды және экономикалық саясатты құру қағидаларын еске сақтатады.

 • Персоаналды басқару
  Несиелер: 5

  Персоналды басқару қызметтерін игеруге бағыттайды. Басқару қызметінде персоналды басқару қызметінің мәнін, орнын, ролін, мағынасын персоналұғымын түсіндіреді. Персоналды басқарудың теориялық-әдістемелік негіздерін, яғни мақсаттарын, міндеттерін, тұжырымдамаларын,персоналды жіктеу, басқару жүйесін ұйымдастыру қағыдаларын мен құрылымын сипаттайды. Персонал қызметіне, оның әрекетіне қойылатын талаптарды құқықтық талаптарымен сәйкестіруді бағалайды. Персоналды басқару қызметін жүргізу әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Институционалды экономика
  Несиелер: 5

  Институционализмді қоғамның экономикалық дамуын әлеуметтік психология тұрғысынан түсіндіреді. Институционалды экономиканың ұғымдарын, категориаларын және оны зерделеудегі бағыттарды, көзқарастарды келтіреді. «Ескі» және «жаңа» институционализмнің әдістемелік ерекшеліктерін салыстырады.Жаңа институционалды теорияның ағымдағы дамуын, зерттеу құралдарын және ұстанымдарын қарастырады. Экономиканың қызмет атқаруындағы институцианалдық заңдылықтарды ашады. Институционалды сипатта пайда болған мәселелерді талдауға және шешуге дағдылайды.

  Селективті тәртіп
 • Мемлекеттік қызметкер этикасы
  Несиелер: 6

  Мемлекеттік қызметкерден талап етілетін этикалық нормаларды ұғындырады. Мемлекеттік қызметтің теориялық-әдістемелік негіздерін ашады.Мемлекеттік қызметкерге жалпы қойылатын талаптарды, оның ішінде әлеуметтік-философиялық мәні бар этикалық талаптарының мәнін, мазмүнын сипаттайды. Этикалық нормаларын қоғами, адами, моралдық, құқықтық тұрғыдан қалыптастыру ерекшеліктерін түсіндіреді. ҚР мелекеттік қызмет, қызметкерлер туралы қабылданған ресми құжаттарды қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Студентке экономикалық мамандықтар бойынша жалпы мәліметтер береді. Қоғамның даму тарихының қай кезіндеде экономикалық ғылым ерекше орын алуының - шаруашылықты тиімді ұйымдастыру, жүргізу және қоғам мүшелерінің қажеттіліктерін қанағаттандыру себептері сипатталады. Болашақ кәсіби қызмет түрлерін, нысандарын, облыстарын түсіндіреді. Экономист-басқарушы маманныңкәсіби қызметін сезінуге, маңыздылығын түсінуге ықпал етеді. Мемлекеттік қызметкерлер ерекше сипаттағы қабылетті болу қажеттілігін ұғындырады.

  Селективті тәртіп
 • Өндірістік практика
  Несиелер: 3

  Кафедрада қаралып бекітілген бағдарлама бойынша жүргізіледі. Арнайы пәндерді оқұда алған білімдерін бекітуге, тереңдетуге ықпал етеді. Тәжірибеде білім алушы зерттеудің әдістерін, экономика ғылымының өзекті мәселелерін тереңінен түсінеді.Кәсіптік қызмет дағдыларын нығайтуға машықтандырады. Тәжірибе алмасуда өз көзқарасын құруға бейімдейді. Қорытындылауда өз дағдыларын жинақтауға, тұжырымдамаларын ұсынуға ынталандырады. Өндірістік және түрлі меншік формадағы фирмалардың есебін, аудитін ұйымдастыру мен басқару жұмыстарымен танысады. Есеп құрастырылады, қорғалады.

 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  - Маркетингті нарықтық қызметтің философиясы, стратегиясы мен тактикасы ретінде жене оны замануи жағдайда іске асыру ерекшеліктері туралы студенттерде тұтас ой-пікір қалыптастыруды қарастырады. Маркетингтің негізгі ұғымдарын, қызметтерін және басқарудағы маркетингтік тәсілінің құралдарын ашады. Маркетингтік конфепцияларының мәнін, мағанасын түсіндіреді. Нарықтағы сұранысты зерттеу үшін сегментеуді пайдалануды үйретеді. Маркетингтік стратегияны құру мысалдарын келтіреді.

 • Контроллинг
  Несиелер: 3

  Ұйымды басқару жүйесіндегі контролигтің орнын және басқарудың дәстүрлі түрінен айырмашылығын баяндайды. Контроллинг- кәсіпорын қызметін басқарудың қазіргі таңдағы тұжырымдамасы және басқарушылық есепті контролингтің құрылымының элементі ретінде қарастырады. Контроллингтің әдістемесін, концепциясын, бағыттарын түсіндіреді. Контролинг нысандарын жіктейді, түрлерін сипаттайды. Контроллінгтің негізгі-қаржылық, бюджеттік, инвестициялық түрлерін меңгертеді. Контроллинг негізінде басқару шешімдерін қабылдау жолдарын үйретеді.

  Селективті тәртіп
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 3

  Табиғат пен қоғам арасындағы негізгі заңдылықтар жөнінде түсініктерді қалыптастырады. Экология бағытында алған білімдері мен түсініктерін кәсіби деңгейде қолдануға машықтандырады. Төтенше жағдайлар кезінде дұрыс іс-әрекет етуге, оларды алдын-алу іс-шараларын жасауға дайындайды. Жаңа техника мен технологиялық процесстердің қауіпсіз жағдайларын анықтайды. Табиғи ортаның экологиялық жағдайы, қоршаған ортаға өндірістің техногенді әсерлерін бағалай білуге үйретеді.

 • Салалық менеджмент
  Несиелер: 6

  Салалық менеджмент пәні бойынша білімдер қалыптастырады. Менеджмент ғылымынын мәнін, басқару жүйесіндегі орнын, ролін түсіндіреді. Экономиканың негізгі -өндірістік, өндірістік емес салаларының ерекшеліктеріне сәйкес басқару қызметтерін ұйымдастыру, іске асыру жұмыстарының теориялық-тәжірибелік негіздерін баяндайды. Салаларда атқарылатын үрдістерді басқару әдістерін, амалдарын, тәсілдерін жіктейді, сипаттайды. Менеджменттің сала қызметінің тиіділігіне әсерін талқылайды, бағалайды.

  Селективті тәртіп
 • Инновациялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Инновациялық менеджмент функцияларын, қолдану тәсілдерін меңгертеді. Инновациялық менеджменттің теориялық аспектілерін: түсінігін, мәнін, концепцияларын, нысандарын, ерекшеліктерін, басқару ретінде қызметтерін түсіндіреді. Инновациялық менеджменттің ұйымдастырушылық формаларын, түрлерін сипаттайды. Ұйымдардағы инновациялық жобалар түрлерін, оны нәтижелі басқаруға арналған іс-шаралар жиынтығын қарастырады. Инновациялық менеджмент қызметінің нәтижесін ендірілген инновацияның, жаңашылдықтық тиімділігімен бағалауды талдайды.

  Селективті тәртіп
 • Әлеуметтік экономикалық статистика
  Несиелер: 5

  Статистиканың ғылыми негіздерін интерпретациялайды. Экономикалық үрдістердегі статистикалық әдістерді түсіндіреді. Әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштің, құбылыстың серпінін анықтау үшін статистикалық өңдеуге, талдауға және бағалауға қажетті ақпараттар топтарын анықтайды және жіктейді. Статистикалық әдістерді пайдалану негізінде алынған нәтижелерді тұжырымдайды. Статистикалық деректерді, кестелерді, графиктерді, диаграммаларды және қорытындыларды талдауға дағдылайдайды. Қорытынды нәтижелерді графиктер арқылы көрсетуге машықтандырады.

  Селективті тәртіп
 • Менеджмент
  Несиелер: 3

  Басқару үрдісінің ұйымдастырушылық элементтерін зерделейді. Басқаруды ұймдастырудың тұтас жүйесін сипаттайды. Менеджменттің түрлі теорияларын, мектептерін сынаы бағалау негізінде түсіндіреді.Менеджменттің әдістерін, олардың ерекшеліктерін айқындайды. Менеджменттің жоспарлау, бақылау, координациялау, шешім қабылдау қызметтерін түсіндіреді. Команданы қойылған мақсаттарға жетуге жұмылдыру іс-шараларын сипаттайды. Басқарушылық талдаудың сандық, сапалық әдістерін тәжірибеде қолдану үшін саралауды, бағалауды үйретеді.

 • Құрылымды муниципалды басқару
  Несиелер: 5

  Мемлекеттің құрылымдық саясатының мәнін,мақсаттарын, міндеттерін түсіндіреді. Өндірістік, өндірістік емес сфераларындағы ұйымдастырушылық-құқықтық құрылымдарды жіктейді. Аймақтық, жергілікті құрылымдар түрлерін қарастырады, меншігін өзіндік басқаруын бағалайды. Холдингтердегі, корпорациялардағы, компаниялардағы, серіктестіктердегі, кәсіпорындардағы, фирмалардағы, кооперативтердегі, шаруашылықтардағы өзін-өзі басқару жүйелерінің қызметтерін талдайды.

  Селективті тәртіп
 • Бизнес маркетингті талдау
  Несиелер: 6

  Маркетингтік талдаудың мақсаттары мен міндеттерін анықтайды. Маркетингтік ортаны, нарық перспективасын және нарықтық ортаның жағдайын талдайды. Тапсырыс портфелін қалыптастырады. Талап етілмеген өнімнің тәуекелін бағалайды. Талап етілмеген өнімнің пайда болуын, тәуекел түрлерін және салдарын сипаттайды. Өнім өндіру жоспарының жеткізуге арналған шарттармен (өтінімдермен) қамтамасыз етілуін талап етілмеген өнімнің тәуекелін диагностикалайды.

  Селективті тәртіп
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Ұйымның бәсекелестік ортадағы орнын анықтауға, сыртқы ортадағы өзгерістерді болжауға дағдылайды. Стратегиялық менеджменттің теориялық негіздерін сипаттайды: мәнін, мектептерін, мазмұнын. Стратегиялық үрдісінің ішкі, сырты талдаудың мақсаттарын, бағыттарын, стратегияны анықтауды, таңдауды, стратегия элементтерін түсіндіреді. Стратегияның негізгі элементтері: бәсекелестік артықшылық, адамдық потенциалды пайдалану, өзгерістерді басқару, маркетингтік стратегияларды талдайды. ҚР стратегиялық менеджменттің ерекшеліктерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 3

  Кәсіпорынның ұлттық экономика жүйесіндег орны мен ролін сипаттайды. Кәсіпорындарды сандық және сапалық өлшемдерге сәйкес жіктейді. Кәсіпорынның қызмет етуінің экономикалық тетіктерін зерделейді.Кәсіпорынның ресурстық базасын, оның пайдалану тиімділігін қарастырады. Кәсіпорындардағы құбылыстар мен байланыстарды жүйелеу мен моделдеуді үйретеді. Кәсіпорынның қызметінде жеткен нәтижелерін бағалау, тиімділігін арттыру жолдарын анықтайды және соған дағдылайды.

  Селективті тәртіп
 • Мемлекеттік қаржыларды басқару
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік қаржыларды басқару

  Селективті тәртіп
 • Дінтану
  Несиелер: 3

  Әлемдік және дәстүрлі діндердің құрылымын, тәжірибесі мен ерекшеліктерін анықтайды; Экстремизм, терроризм және діни радикализм идеологияларын жіктейді. Дін философиясы мен теологиясының басты бағыттарын сипаттайды. Әлемдік діндердегі идеялардың мазмұнына, дәстүрлі емес діни ағымдардың жұмыстарына талдау жасайды. Діни толеранттылық қасиеттерін үйретеді.

 • "Мәңгілік ел" құндылықтары және рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстанның рухани жаңғыруының негізгі бағыттарын анықтайды. Жастардың рухани мәдениетінің даму бағыттарын түсіндіреді. қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулықтарындағы жаңа гуманитарлық білімнің даму идеяларын қолданады. Қоғамдық сананың 5 ТЖҚ1, ТЖҚ 2, ТЖҚ3, ТКҚ 12 жаңғыруы мен заманауи мәдени құндылықтарды салыстырады. Өзін-өзі ұйымдастыру, бақылау дағдыларын қалыптастыруға үйретеді. Мемлекетіміздің тұрақтылығын сақтауда бәсекеге қабілетті ұрпақты тәрбиелеуге бағыт-бағдар береді.

 • Мемлекеттік қызметтің негіздері және модельдері
  Несиелер: 6

  Мемлекеттік қызмет негіздерін игертеді, болашақта пайдалануға ынталандырады. Мемлекеттік қызмет түсінігін, белгілерін, қағыдаларын, ерекшеліктерін түсіндіреді. Мемлекеттік қызметтер ұғымын, оның кәсіби жұмысына және жеке қасиеттеріне қойылатын талаптарды келтіреді. Мемлекеттік қызмет түрлерін, моделдерін қарастырады. Мемлекеттік қызметте қықықтық нормалардын сақталудың маңыздылығын дәлелдейді. Қазіргі кездегі мемлекеттік қызмет «карьерлік» моделін, онын іске асырылуын талқылайды.

  Селективті тәртіп
 • Агроөнеркәсіптік кешенді мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 6

  Агроөнеркәсіптік кешенінің ғылыми-теориялық-әдістемелік негіздерін түсіндіреді. Басқару теорияларын сипаттап, кешенді басқару қажеттілігін негіздейді. Экономиканы мемлекеттік реттеудің құралдарын, тетіктерін келтіреді, агроөнеркәсіп кешенінде қолданылатындарын іріктейді, жіктейді. Реттеу құралдарының, тетіктерінің атқаратын қызметтерін талдайды, пайдалану нетижелерін агроөнекәсіптік кешенінің дамуының негізгі экономикалық көрсеткіштер арқылы бағалауды қарастырады. Агроөнеркәсіптік кешенін мемлекеттік реттеу мен қолдау түсініктерінің айырмашылығын келтіреді.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби маманды қалыптастыру ретінде өз мамандығының деректерін мемлекеттік тілде студентке меңгертеді, кәсіби қазақ тілін оқытудың нақты бағыт-бағдарын айқындайды. Заманауи бағытындағы кәсіби қазақ тілі туралы мағлұматтарын, айырмашылықтарын, оқытудың талаптарын мен міндеттерін, тиімді әдіс-тәсілдерін меңгертеді. Коммуникативтік жағдаяттар, компоненттері, контекспен байланыстылығы, тіл бірліктерінің қолданыстағы қызметін қалыптастырады.

 • Қаржы
  Несиелер: 3

  Қаржы негіздерін түсіндіреді. Мемлекеттің қаржылық ресурстар қорын құру және пайдалануды іске асырудағы құбылыстары мен үрдістерін көрсетеді. Ұлттық экономиканың түрлі деңгейлеріндегі қаржылық құбылыстардың, үрдістердің мәнін ашады. Бюджеттік қатынастар мүшелерін және жүргізілетін іс-шараларын жіктейді. Экономиканың қаржылық тиімділік негіздерін сипаттайды. Мемлекеттің бюджеттік және салықтық саясатының мақсаттарын, міндеттерін, құрамын түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
 • Жастар саясаты
  Несиелер: 3

  Мемлекеттік жастар саясаты туралы жалпы түсінік қалыптастырады. Мемлекеттік жастар саясатының заңнамалық негізін және оларды орындау қажеттілігін айқындайды. Жастардың әлеуметтенуі процесін сипаттайды-жастарды қоғамдық пайдалы өмірге тартудың басты тетігі, жас ұрпақтың елдің қоғамдық дамуына қатысуы. Жастар саясаты саласындағы халықаралық тәжірибе мен әлемдік үрдістерді сипаттайды.

 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерліктің экономикалык мәнін, мазмұнын, ролін, даму кезендерін, ерекшеліктерін түсіндіреді.Кәсіпкерлікті ұйымдастыру шарттарын, оның түрлерін, формаларын және кәсіпкерге тән болуы қажет қасиеттердісипаттайды. Ішкі, сыртқы кәсіпкерлік ортаның факторларын және оның кәсіпкерлік қызмет нәтижесіне әсерін бағалайды. Кәсіпкерлікті дамытудағы ұйымдастырушылық-экономикалық мәселерін қарастырады.Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдерді болжау қажеттілігін айқындайды.Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау бағыттарын келтіреді.

  Селективті тәртіп
 • Қаржы нарықтар және делдалдар
  Несиелер: 5

  Қаржы нарықтарының және оның мүшелерінің функцияларын түсіндіреді. Қаржы нарықтарының құралдарының мүмкіндіктерін пайдаланып, ұлттық өнімдердің бәсекелік қабылетін қамтамасыз ету жолдарын қарастырады. Қаржы нарықтарындағы жасалатын келісім-шарттарды рәсімдеуді үйретеді, онда қамтылатын жағдайларды бағалап, өзіндік шешім қабылдауға бағыттайды. Ұлттық экономиканы дамыту үшін ғаламданудың негізгі заңдылықтарын сипаттайды. Әлемде бар қаржылық нарықтарын мәлімдейді.

  Селективті тәртіп
 • Микроэкономика
  Несиелер: 3

  Математикалық есептеулерді пайдаланып, жеке экономикалық бірліктердің мінез-құлқын және тауарлар нарығының қызметін зерделейді. Жеке тұлғалардың, фирмалардың, нарықтардың қызмет атқаруын түсіндіреді және өнім шығаруды қарастырады. Микро деңгейдегі экономикалық үрдістерді бағалайды және болжайды. Микро деңгейде ресурстардың шектеулілігімен байланысты экономикалық таңдаудың шарттары мен факторларын сипаттайды. Функционалдық талдау жүргізу және верификациялық теория негіздерін түсіндіреді.

 • Адам ресурстарын басқару
  Несиелер: 6

  Адам ресурстарын басқаруды үйренуге бағыттайды. Осының негізінде:ұйым қызметін басқаруда адам русурстарын басқарудың ролін, мәнін, орнын ұғымдарын, аксиомаларын, мақсаттарын, міндеттерін, тұжырымдамаларын түсіндіреді;басқару әдістерін келтіріп, пайдалануға дағдылайды; адам ресурстарын басқарушылар мен жұмыскерлер арасындағы құқықтық негізінде жауапкершіліктерді бөлу үрдісін ашады; ұйымда адам ресурстарын басқару жүйесін қалыптастыру қағидаларын сипаттайды.

  Селективті тәртіп
 • Муниципалдық қызмет
  Несиелер: 6

  Муниципалдық қызметті түсіндіреді, болашақта атқаруға үйретеді. Муниципалдық қызмет ұғымын, қызметтің теориялық-ғылыми негіздерін сипаттайды. Муниципалдық қызметті өзін-өзі басқару ретінде мәнін, мазмұнын, мақсаттарын, биліктерін ашады. Қызметті ұйымдастыру қағыдаларын, тұжырымдамаларын, жолдарын айқындайды. Жергілікті өзін-өзі басқару жүйелерін, құрылымын, ұйымдастырушылық түрлерін қарастырады. Муниципалдық қызмет лауазымдарына қойылатынталаптарды талқылайды, бағалайды, есте сақтауға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
 • Экология менеджменті
  Несиелер: 5

  Экология менеджменті түсінігін, мәнін, басқару жүйесіндегі орнын, ролін сипаттайды. Экология менеджментінің мақсаттарын, міндеттерін, ұйымдастыру қағидаларын, түрлерін ашады, сұрақтар бойынша білімдер қалыптастырады. Табиғатты тиімді пайдаланудың экономикалық тетіктерін, кәсіпорындардың қызметінің экологиялық тиімділігін арттыруды қарастырады, бағалайды. Экологиялық менеджмент жүйесін ендіру кезеңдерін, экологиялық саясатты құру тәртіптерін түсіндіреді, үйретеді. Экологиялық менеджметті дамытудағы шешілмеген мәселелерді зерделейді.

  Селективті тәртіп
 • Нарықтық экономиканы реттеу
  Несиелер: 6

  Экономикалық жүйелерді, оның ішінде нарықтық экономиканың мәнін, орнын, ролін сипаттайды. Нарықтық экономиканы реттеу қажеттілігін, мақсаттарын, қағидаларын, бағыттарын, шегін түсіндіреді. Нарықты мемлекеттік және өзін-өзі реттеу түрлерін қарастырады. Мемлекеттік реттеудің тетіктерін, құралдарын пайдаланудың соңғы мақсаттарынбағалайды. Өзін-өзі реттеудің сұраныс пен ұсыныс, бәсеке, баға тетіктерінің қызметтерін пайымдайды. ҚР нарықтық экономиканы реттеу тәжірибесін талқылайды.

  Селективті тәртіп
 • Сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік басқару
  Несиелер: 5

  Сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік басқарудың теориялық, экономикалық дайындығын қамтамасыз етеді. Мемлекеттің сыртқы экономикалық саясатын қалыптастыру және жүзеге асырылуын түсіндіреді. Саясатта қамтылатын негізгі әлемдік баға белгілеу, сыртқы сауда операциялары, халықаралық есеп айырылысу, валюталық қатынастар, несиелік қатынастар қызметтерін, ұйымдастыру, басқару тәсілдерін, әдістерін сипаттайды. Сыртқы экономикалық қызметтерді реттеуші, бақылаушы дүниежүзілік органдарды қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Нарықты маркетингтік зерттеу
  Несиелер: 6

  Нарықтарда маркетингтік зерттеулер жүргізуге, шешімдер қабылдауға машықтайды. Маркетингтің базалық түсініктерін, қызметтерін басқарушылық ретінде сипаттайды. Маркетингтің нарықты зерттеудегі қажеттілігін, мақсаттарын, міндеттерін айқындайды.Зерттеу бағыттарын, үрдісін, кезеңдерін, түсіндіреді. Зерттеуді ақпараттық қамтамасыз ету процедурасын қарастырады. Нарықты зерттеудің барлау, сипаттамалау, казуалды түрлерін үйретеді, жүрізуге дағдылайды. Зерттеулер нәтижесінде өнімдердің, қызметтердің бәсекелік қабылетін жетілдіру жолдарын талдайды.

  Селективті тәртіп
 • Код ON1

  Әлемнің философиялық, ғылыми постулаттарын, табиғат пен қоғамның даму заңдылықтарын, рухани және материалдық бағалықтардың қатынасын, олардың адам мен қоғамның өміріндегі ролін түсінеді, біледі. Қазақстанның тарихын біледі және оның әлемдік кеңістіктегі орнын сипаттайды, бағалайды. Қоршаған шындыққа объективті дүниетанымдық көзқарасты қалыптастыруды игереді. Толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметін жүзеге асыру үшін салауатты өмір сүру, физикалық даму негіздерін меңгереді, оны ұстанады.

 • Код ON2

  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар түрлерін біледі және оларды пайдалануға машықтанады.Замануи аспаптық құралдарды пайдалану арқылы бағдарламалауға дағдыланады.Мақсатқа сәйкес сынайы бағалап ақпараттық технология түрін таңдайды. Ақпараттық-коммуникациялық құралдар мен технологиялардың түрлерін, типтерін білу және оларды біледі, жіктеу жүргізеді. Ақпараттарды іздестірудің, сақтаудың, өңдеудің бұлттық, мобильдіқ сервистерін пайдаланады және ақпараттарды таратуды қорғау тәртіптерін сақтайды.

 • Код ON3

  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар түрлерін біледі және оларды пайдалануға машықтанады.Замануи аспаптық құралдарды пайдалану арқылы бағдарламалауға дағдыланады.Мақсатқа сәйкес сынайы бағалап ақпараттық технология түрін таңдайды. Ақпараттық-коммуникациялық құралдар мен технологиялардың түрлерін, типтерін білу және оларды біледі, жіктеу жүргізеді. Ақпараттарды іздестірудің, сақтаудың, өңдеудің бұлттық, мобильдіқ сервистерін пайдаланады және ақпараттарды таратуды қорғау тәртіптерін сақтайды.

 • Код ON4

  Білімдерді игеруде танымдық амалдарды пайдаланады. Қоғамның тарихындағы әлеуметтік, саяси құбылыстардың себептері мен салдарларын пайымдаудың әдістері мен амалдарын игереді.Жалпыадами және кәсіби мінез-құлық нормаларын біледі, ұстанады. Экологиялық мәдениеттің негіздерін, қоршаған ортаны сақтаудың мәні мен маңыздылығын түсінеді, жалпы өмірде, кәсібі қызметінде оларға бағдарланады. Құқық және заң актілерін біледі. Казақтың ұлттық мәдениетінің пайда болу мен дамуының негізгі алғышарттарын, ұлттық мәдениеттің және басқа ұлттар мәдениетінің Казақстанның қалыптасуы мен дамуындағы рөлін түсінеді. Қазақстан халықтар өмірлеріндегі оқығалардың, фактілердің және әдет-ғұрыптарының сабастақтығын түсінеді. . Дінтану негіздерін, ағымдарын түсінеді және келеңсіз жақтарын бағалайды. Қарым-қатынаста этикалық нормаларды сақтау. Мақсаттқа жетуде ұжымдағы моралдық климаттың маңыздылығын түсінеді, оны орнатуға ынталанады.

 • Код ON5

  Мемлекеттің жастар саясатының мақсаттарын, іске асыру шараларын біледі және ұстанады. Жаңа экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдениеттік жағдайларға икемделеді, өзіндік ұстанымдар қалыптастырады. Сыбайлас, жемқорлыққа қарсы күрес мәдениетінің жолдарын біледі, сипаттайды. Кәсібі қызметінде сыбайлас, жемқорлыққа күрес жүргізеді. Жастарды бос уақыттарда іске асырылатын, олардың негізінде адамның жеке қасиеттері дамытын, адамның рухани, физикалық, басқада әлеуметтік маңызды қажеттіліктері қанағаттанандырылатын түрлі сабақтар жиынтығына тартады. Өз елінде және әлемде орын алып жатқан саяси үрдістерді түсінеді, талдайды және ойларын тұжырымдайды.. ҚР-ғы қоғамдық, саяси, әлеуметтік жағдайларды сипаттайды, бағалайды. Белгілі қоғамда өзінің міндеттерін, орнын дұрыс анықтайды.

 • Код ON6

  Экономикалық ілімнің даму тарихын, негізгі бағыттарын, мектептерін, өкілдерін, экономикалық теорияның барлық категорияларын, заңдылықтарын, заңдарын біледі, түсіндіре алады. әлемдік экономикалық жүйелерді зерделейді, ерекшеліктерін салыстырады. Өндірістік мәселелерді шешуде ресурстардың шектілігі мен оларды тиімді пайдалану қағыдаларын сақтайды. Кәсіпкерліктің, кәсіпкерлік қызметтің алғышарттарын, тарихын, даму тарихын, теорияларын біледі. Макро-микроэкномика деңгейлерінде қарастырылатын экономикалық мәселелерді ажыратады.Қазақстан Республикасының экономикалық құрылымын, экономикалық жүйесінің жұмыс атқару ерекшеліктерін біледі, сипаттайды.

 • Код ON7

  Экономикада қолданылатын математикалық, статистикалық әдістерді, тәсілдерді, амалдарды игереді, кәсіби қызметте қолдануға дағдыланады.Статистикалық, корреляциялық-регрессиялық талдау әдәстерін және тісілдерін игереді.Экономикалық ақпараттарды, деректерді математикалық әдістер арқылы өңдеу, серпіністерін нақты сызбалар ретінде тұжырымдауға бағдарланады.Экономикадағы үрдістерді талдауда макроэкономикалық көрсеткіштердің мәнін, мағынасын түсінеді. Экономикалық қызметтерді ұйымдастыруға, басқаруға және жүргізуге қажетті деңгейде қаржы, бухгалтерлік есеп, банк ісі, есептілік және басқада іргелі ғылымдар негіздерін біледі, тиімді пайдаланады. Ұйымның қаржылық, есептілік жұмыстарының сапасын талдайды, бағалайды, ұсыныстар береді.

 • Код ON8

  экономикадағы мемлекеттің орынын, экономиканы мемлекеттік реттеудің әдістері мен мақсаттарын білу, түсіну; - менеджментің, маркетингтің теориялық, ғылыми, тәжірибелік негіздерін ұғынып, кәсіби қызметінде пайдалану. - ұйымдастыру, басқару қызметтерінің табысты әдістерін зерделеу, талдау, бағалау, пайдалану; Қазіргі таңда экономикадағы өзгерістердің, жүргізіліп жатқан реформалардың мәнін, мақсатын түсінеді, бағалайды. ҚР-да экономиканы реттеудің, қолдаудың механизмдерін, жолдарын, бағыттарын, ерекшеліктерін сипаттайды. Нарықты реттеуде әлемдік тәжірибеде қолданылатын есептік құралдарын негіздейді және отандық тәжірибеде пайдалану бойынша өзіндік шешімдерін құрастырады.Кәсіпорын экономикасының теориялық, ғылыми, әдістемелік негіздерін толық игереді, білімдерін оның қызметін талдауда қолданады.

 • Код ON9

  Кәсібі қызметінде ойын қысынды, дұрыс және орынды жеткізеді.Сөздерін, мәтіндерін ауысша және жазбаша түрде анық,түсінікті,сауатты құрады. Пікір таласта және шешім қабылдауда өз ойларын дәлелдеуге бағытталады. Кезкелген қаржы-несие мекеменің қаржылық институттар мен банктер жүйесіндегі орнын бағалайды.Қаржылық, бухгалтерлік есептемелерді жүргізу әдістерін, тәсілдерін, амалдарын игереді, кәсіби қызметінде пайдаланады.Экономикалық құжаттаманы сауатты жүргізеді, өзінің ұстанымын логикалық жүйеде сауатты негіздейді және білдіреді. Қаржылық есептіліктерде қарастырылатын көрсеткіштерді есептейді, нәтижесін талдайды. Ұйымның кіріс, шығысын салыстырады, пайдасын анықтайды және ұйымның тұрақтылығы мен төлем қабылеттілігін бағалайды. Шаруашылық жүргізушінің мүмкін болатын банкроттық және дәрменсіздігін жағдайларын болжайды.

 • Код ON10

  Түрлі өндірістік құрылымдардың типтерін ұйымдастырудың негіздерін, әдістерін, шартарын, ережелерін игереді, тәжірибеде қолданады.Ұйымдастыру, басқару қызметтерінің табысты әдістерін зерделейді, талдайды, бағалайды, пайдаланады. Тиімді басқарушылық құрылымды құруға қабылетті болады.Ұйымның корпоративтік стратегиясын қалыптастырады, жүзнге асыру жолдарын моделдейді. Ұйымдастыру әдістерін басқару әдістерімен үйлестіре біледі. Ұжымды қойылған міндеттерді жетуге асыруға ұйымдастырады, бағыттайды. Басқару мәселелерін шешуде экономикалық-математикалық және талдаудың корреляциялық әдістерін өңтайлы пайдаланады.Қабылданған ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерді ғылыми негіздеп дәлелдейді. Басқаруда этикалық, моралдық,құқықтық нормаларды сақтайды.Ұжымның жақсы нәтижелерін бағалау,мақтау, марапаттау жұмыстарын ұйымдастырады.Еңбекті нормалау әдісінін, еңбек ақыны ұйымдастыру мен төлеудің, қорларды басқарудың, шығындарды басқарудың қағидалары мен ережелерінің сақталуын бақылайды.

 • Код ON11

  Мемлекеттік қызметтің мәнін, мағынасын, міндеттерін түсінеді және түсіндіре алады. Мемлекеттік қызметкерге қойылатын моралдық, этикалық талаптарды сезінеді, бұлжытпай орындауға бағдарланады. Персоналды басқару негіздерін біледі, тәжірибеде пайдалануға машықтанады. Кадрлық қамтамасыз ету қағидаларын, қамтамасыз етудің маңыздылығын бағалайды. Әкімшілік және муниципалдық басқару жүйелерін ұйымдастыру, жүзеге асыру ерекшеліктерін жіктейді, салыстырады. ҚР мемлекеттік қызмет, мемлекеттік қызметкерлер туралы Заңдарды, бұйрықтарды, қаулыларды, ережелерді зерделейді, біледі.

 • Код ON12

  Мемлекеттің экономикалық саясатының мақсаттары мен міндеттерін орындау бойынша ұйымдастырушылық, басқарушылық жұмыстарын жоспарлайды, жүзеге асырудың нақты іс-шараларын қалыптастырады. Қоғамдағы экономикалық қатынастарының заманауи жағдайын талдайды, бағалайды. Қаржылық проблемалық мәселелерді талдап, өзіндік шешімдерін дәлелдейді. Қойылған міндеттерді шешу бойынша жоспар құрады және кезендерін моделдейді. Түрлі меншік формасында шаруашылық жүргізүші тұлғалардың қаржылық, бюджеттік жоспарларын бағалайды, орындалуын сараптайды.Жүйелеуші тәсілдерді талап ететін лауазымдарда дербес қызмет атқарады. Кәсіби қызметтер нәтижесін сынай бағалайды және соның негізінде кешенді шешімдер қабылдайды.Кәсіби саласындағы жаңа инновациялық технологияларды зерделейді және пайдалану бойынша шешім қабылдайды.

6B04104 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B04104 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04104 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04104 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04104 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top