Жаңа білім беру бағдарламасы

8D01106 Білім берудегі менеджмент (ағылшын тілінде) в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Оқыту нәтижелері

  • ОН1 – менеджмент бағытында зерттеулер мен пәнаралық контексте іргелі білімдерін көрсетеді; арнайы ғылыми саланың шекарасын кеңейту үшін жаңа тұжырымдамалық идеяларды жинақтайды; адамзаттың жаһандық әл-ауқаты мүддесінде сындарлы іс-әрекеттерді зерттейді және қабылдайды
  • ОН2 – көптілді, көп мәдениетті ғылыми ортада мемлекеттік және халықаралық ынтымақтастық шеңберінде Іскерлік қатынастар мен коммуникация этикасын ұстанады, педагогикалық зерттеу нәтижелерін түсіндіреді; цифрлық технологияларды шығармашылықпен қолданады
  • ОН3 – психологиялық-педагогикалық ғылым мен жоғары кәсіптік білім беру мәселелерін шешудің жүйелі, синергетикалық тәсілдерінің әдіснамасын меңгерген
  • ОН4 академиялық мәтіндерді рәсімдеуге қойылатын талаптарға сәйкес әзірлейді, академиялық жазудың барлық стильдерін меңгерген; зерттеушінің академиялық адалдығын, әдіснамалық мәдениетін көрсетеді
  • ОН5 – білім беру қажеттіліктерін ескере отырып, білім алушылардың әртүрлі санаттарына арналған бағдарламалар әзірлейді; дамытушы білім беру ортасын құруға ықпал етеді, мониторинг және бағалау жүргізеді
  • ОН6 – жоғары кәсіптік білім беру психологиясы мен педагогикасы тұрғысынан әлеуметтену проблемаларын зерттейді
  • ОН7 – ұлттық және халықаралық деңгейде ғылыми және кәсіби қызмет нәтижелерін жобалайды, бейімдейді, енгізеді және оған жауапты болады
  • ОН 8 – білім беру, оқу-әдістемелік құжаттама саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттар бойынша білімін қолданады
  • ОН 9 – жеке тұлғаны оқыту, тәрбиелеу және дамыту міндеттерін шешуді психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу үшін бағдарламаларды, әдістемелік материалдарды дербес әзірлейд
Top