Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D01517 Биология в Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

 • Биологияның қазіргі проблемалары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: докторанттарға биологияның қазіргі кезеңдегі проблемаларды талдауға және шешуге мүмкіндік беретін ғылыми-биологиялық ойлау қабілеттін қалыптастыру. Пәннің міндеттері: қазіргі биология ғылымының перспективті және жаңа бағыттарымен танысу (синтетикалық биология, нано-ғылым, бионика, меметика); қазіргі биологияның өзекті мәселелері мен бағыттары және оларды шешу жолдары туралы түсініктерді қалыптастыру; биология саласындағы жаңа жетістіктер туралы әдеби дерек көздерді талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Органикалық әлемнің даму заңдылықтары және эволюциялық биохимия
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: органикалық әлемнің даму заңдылықтарымен танысу, сонымен қатар биохимиялық эволюция заңдылықтарын зерттеу. Пәннің міндеттері: жануар, өсімдік әлемі мен адам дамуының негізгі ұғымдары мен заңдылықтары туралы білімді жалпылау; - жалпы биологиялық заңдылықтардың түсініктері; - биологиялық объектілерді салыстыру, алынған білімді талдау, кіріктіру және қорыту іскерліктерін қалыптастыру; - биологиядағы эволюциялық ойлау принциптерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми-зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Докторанттарды зерттеу жұмысының әдістерімен таныстыру. Бaғдapлaмa мaзмұны: ғылыми тaным әдіcтepi мeн oлapдың жіктeмecі бойынша іздестірулерді, ғылыми тaнымның дaму тapихын, ғылыми-зepттeу жұмыcының нeгізгi тұжырымдамасын, ғылыми-зepттeу жұмыcының жoбacы мeн пpoцecін, зерттеу кіpіcпeсі мeн pәcімделуіне қoйылaтын тaлaптapды, зерттеу жoлдapын қapacтыpaды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі молекулалық биологияның іргелі және қолданбалы аспектілері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: молекулалық биологияның іргелі ережелері мен заманауи жетістіктері туралы білім жүйесін игеру, докторанттарды ақуыздардың нуклеин қышқылдарының, биополимерлердің қасиеттерін, функцияларын зерттеудегі заманауи ғылыми білімдермен және ғылыми жетістіктермен таныстыру, сондай-ақ молекулалық биология бойынша алған білімдерін кәсіби қызметте қолдануға үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 5

  Академиялық хат және оның ерекшелігі. Академиялық жазылым және ғылыми стиль. Академиялық оқылым әрекеті, тақырып таңдау, ақпарат іздеу. Академиялық жазылым үдерісі, сыни ойлау, плагиаттық және одан сақтану жолдары. Зерттеу әдістері, гипотеза және оны құру, мәліметтерге талдау жасау. Кіріспені жазу, параграф және оның құрылымы. Негізгі бөлімдерді жазу, қорытынды бөлімді жазу. Түйіндеме және оны жазудың жолдары

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биология және биологиялық білімнің қазіргі заманғы мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: докторанттарды биология саласындағы қазіргі заманғы ғылыми зерттеулердің перспективалық бағыттарымен, сондай-ақ биологиялық білім берудің өзекті проблемаларымен және оларды шешу жолдарымен таныстыру. Пәннің міндеттері: өзінің ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін шетелдік әдеби деректермен салыстыра білу, ғылыми мақалаларды ана, орыс және шет тілдерінде өз бетінше салыстыра білу, биологиялық білім берудің заманауи әдістерін қолдану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: докторанттарға ғылыми-зерттеу құзыреттіліктерін қалыптастыру: - ақпараттық ресурстармен және ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу дағдыларды; - ғылыми таным әдіснамасын меңгеру; -ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, жоспарлау және орындау; -ғылыми негізделген шешімдерді қабылдай білу және алынған нәтижелерді ҚР ғылымы мен экономикасының дамуына енгізу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON2

  Дербес ғылыми зерттеу жүргізу, зерттеу нәтижелерін жоспарлау және болжау қабілеті

 • Код ON3

  биология дидактикасы саласындағы білімі мен түсінігін көрсету және кәсіби қызметте биологиялық білім берудің заманауи құралдары мен әдістерін қолдануға қабілетті

 • Код ON1

  ғылыми және зерттеу жұмыстарын жазу кезінде академиялық сапада жазбаша коммуникация дағдыларын қолдану қабілеті мен дайындығын көрсету

 • Код ON4

  оқу процесінде органикалық әлемнің даму заңдылықтары және эволюциялық биохимия принциптерін ғылыми жобалауда қолдануға қабілетті

 • Код ON5

  молекулалық биология бойынша алған білімдерін кәсіби қызметте қолдануға қабілетті

 • Код ON6

  биологиялы ғылымының қазіргі проблемаларын өз бетінше талдауға, өңдуге, баға беруге қабілетті

Top