Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04121 Сыртқы және ішкі мемлекеттік аудит в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Бюджеттің орындалу тиімділігінің мемлекеттік аудиті
  Несиелер: 5

  Бюджеттің орындалу тиімділігінің мемлекеттік аудитінің отандық тәжірибесін оқу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік аудит (тереңдетілген)
  Несиелер: 5

  Бюджет қаражатын, мемлекет активтерін және квазимемлекеттік сектор субъектілерін басқару мен пайдаланудың тиімділігін арттырудың кешенді жүйелік тәсілін және экономиканың нақты болмысының өзгерістерімен байланыстыра отырып, мемлекеттік аудит проблемаларын зерделеу. Басқа пәндермен кешенді байланыста Қазақстан Республикасында мемлекеттік аудит дамуының проблемалары мен перспективаларын ашады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Нәтижеге бағытталған бюджеттеу
  Несиелер: 5

  Пән шеңберінде нәтижеге бағытталған жобаны дайындау және Бюджеттің атқарылуы, бюджеттің атқарылу қорытындыларын шығару және бюджет қаражатының жұмсалуын бақылау бойынша іс-қимылдар кешені қарастырылады, бұл ретте ресурстар әлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарына сәйкес белгіленген нысаналы бағдарларға қол жеткізу ескеріле отырып және қарай бөлінеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бюджет кірістері мен шығыстарын жоспарлауды ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік бюджетті болжау, жоспарлау және орындау процесін зерделеуді, сондай-ақ бюджеттің жағдайын кешенді бағалауды, бюджеттік ресурстарды ұлғайту мүмкіндігін және тиімді пайдалану бағыттарын анықтауды қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік және салалық бағдарламалар тиімділігін бағалау
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік және салалық бағдарламалардың құрылымы мен мазмұнын, дайындау және ұсыну тәртібін, сондай-ақ олардың тиімді орындалуын бағалауды зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сыртқы және ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу нәтижелері қазіргі заманғы технологиялар мен әдістерді пайдалана отырып, сыртқы және ішкі аудит пен қаржылық бақылау рәсімін ұйымдастыру бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік аудиттің халықаралық стандарттары
  Несиелер: 5

  ЖҚБО-ның реттелген жұмысы мен кәсіби этикасын және мемлекеттік ұйымдар аудитінің басшылық қағидаттарын қамтамасыз ету мақсатында Қазақстанда қолдану үшін озық, әлемдік тәжірибені қорыту мемлекеттік аудиттің халықаралық стандарттарын зерделеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ХҚЕС сәйкес квазимемлекеттік сектордағы есеп және есептілік
  Несиелер: 5

  Бағдарлама ҚЕХС сәйкес квазимемлекеттік сектор субъектілерін есепке алу мен есептілікте тиісті теориялық және практикалық дағдыларды меңгеруге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҚСХҚЕС сәйкес мемлекеттік мекемелердегі есеп және есептілік
  Несиелер: 5

  Бағдарлама мемлекеттік мекемелерді ҚСҚЕХС сәйкес есепке алу мен есеп беруде тиісті теориялық және тәжірибелік дағдыларды иеленуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мемлекеттік аудит саласындағыэкономикалық зерттеулер және пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Экономикалық зерттеулер және экономикалық пәндерді оқыту әдістемесі оқытудың жоғары теориялық деңгейін, қатаң ғылымилықты, материалды баяндаудың айқындылығы мен табыстылығын қамтамасыз етуге бағытталған. Белгілі бір тәсілдер жиынтығы ретінде оқыту әдістемесі оқылатын ғылымның мазмұнымен және оның мемлекеттік аудит саласындағы әдіснамасымен тығыз байланысты

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Қоғамның қазіргі кездегі дамуы жағдайында басқару процесінің психологиялық мазмұнының рөлі арта түсуде. Курсты оқу барысында студенттер басқару қызметінің көп қырлы психологиялық мазмұны туралы қазіргі заманғы көзқарастармен танысады, сондай-ақ ұйымдардағы адамдардың мінез-құлықтарын басқаруға көмектесетін тәжірибелік дағдыларды игереді, оларды болашақ кәсіби қызметінде қолдануға мүмкіндік алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық аудит стандарттары
  Несиелер: 5

  Аудиттің халықаралық стандарттарын, жүйелерді және жекелеген елдерде аудиторлық қызметті ұйымдастыру мүмкіндіктерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сәйкестілік аудиті
  Несиелер: 5

  Экономиканың мемлекеттік секторында сәйкестік аудитін жүргізу кезінде әдіснамалық және әдістемелік сипаттағы мәселелерді терең зерделеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экологиялық аудит
  Несиелер: 6

  Қоршаған ортаны қорғауға бағытталған, жаһандық стандарттарды енгізуді жан-жақты зерделеу, құжаттамалық тіркеу және анықталған кемшіліктерді жою бойынша ұсыныстар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Салықтық және кедендік әкімшілендіру тиімділігінің аудиті
  Несиелер: 6

  Пән мемлекеттік аудит органдары жүргізетін салықтық және кедендік әкімшілендірудің тиімділігін анықтау бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды меңгеруге арналған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тиімділік аудиті
  Несиелер: 6

  Жаңа бюджеттік саясат жағдайында тиімділік аудитті ұйымдастыру мен жүзеге асырудың негізгі концепциялары, тәсілдемелері мен заңдылықтары туралы ғылыми негізделген көріністің қалыптастырылу сұрақтарын қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржылық есептілік аудиті
  Несиелер: 6

  Қаржылық есептілік аудитін ұйымдастыру мен жүзеге асыру мәселелеріне кешенді жүйелі тәсілдемені зерделеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ішкі мемлекеттік аудит
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік аудиттің объектісі бойынша ішкі мемлекеттік аудитті ұйымдастыру, талдау, бағалау және тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізуді тексеру, мемлекеттік органдардың қызметін ұйымдастырудың ішкі процестерінің тиімділігі

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • IT- аудит
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік секторды ақпараттық қамтамасыз ету саласында теориялық білім жүйесін қалыптастыруға, сондай-ақ ақпараттық технологиялар құралдарын қолдану машықтары мен машықтарын қалыптастыруға арналған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді, талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады

 • Код ON2

  Заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыны игеру білу

 • Код ON3

  Сыртқы және ішкі мемлекеттік аудит саласында магистранттың ғылыми жобаларымен ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау үшін теориялық және практикалық білімді меңгерген

 • Код ON4

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді, талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады

 • Код ON5

  Кәсіби қызметін бағалау кезінде заңды және әдеп ережелерін қолдана отыра, кәсіби салада жаңа идеяларды креативті және сәтті іске асыруға ынталанған

 • Код ON6

  Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастырады, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде ішкі процестердің тәуекелдерін басқару жүйесі негізінде мемлекеттік аудитті үйлестіреді және жүргізеді

 • Код ON7

  Мемлекеттік аудиттің ерекше түрлерін ұйымдастырады, үйлестіреді және жүргізеді, кәсіби әдепке қайшы келмейтін, мемлекеттік аудитті дамытудың әртүрлі тәсілдеріне, көру нүктелеріне, әдіснамасына, теориясы мен бағыттарына негізделе отырып, креативті кәсіби пайымдауларды әзірлейді

 • Код ON8

  Республикалық және жергілікті бюджеттерді жоспарлау және атқару саласында сараптамалық-талдау қызметін жүзеге асыру

 • Код ON9

  Аудиторлық іс-шараларды өткізу кезінде бухгалтерлік ақпаратты, халықаралық және ұлттық стандарттарды пайдаланады

 • Код ON10

  Ішкі аудит қызметінің қызметін әдістемелік сүйемелдеуді ұйымдастырады, жүзеге асырады және үйлестіреді

Top