Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар в Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясы

 • Телекоммуникациялық жүйелерді басқару
  Несиелер: 4

  Телеком жүйесін басқарудың негізгі терминдері мен анықтамаларына үйретеді. Байланыс желілерін басқару стандарттарын, хаттамаларын, интерфейстерін қарастырады. Телекоммуникацияларды басқару жүйесінің түрлі аспектілерін анықтайды. Байланыс желілерінің жаңа автоматтандырылған технологияларын дамыту және енгізу мәселелері қаралды. Көлік желілерінің модельдерін қарастырады. TMN бағдарламалық жасақтамасының құрылымымен. TCP/IP хаттамаларының құрылымымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
 • Өндірістік тәжірибе
  Несиелер: 4

  Алынған білім ғылыми зерттеулерде идеялардың бірегей дамуы мен қолданылуы үшін, практикада пайдалану үшін, процестер мен құбылыстарды талдаудың қазіргі заманғы тұжырымдамаларын түсіну үшін, теориялар мен тәсілдерді сыни тұрғыдан талдау кезінде, жаңа бейтаныс жағдайларда зерттеу мәселелерін шешу үшін, әртүрлі пәндер шеңберінде алынған білімді интеграциялау, оларды практикада пайдалану үшін қолданылады; ақпараттық технологиялармен жұмыс істей білу, ақпараттық - аналитикалық және ақпараттық жұмыс жүргізу саласымен танысу, жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативті ойлау мен шығармашылық ойлауды арттыру.

 • РЭТ қазіргі жағдайы
  Несиелер: 4

  Ақпаратты берудің қазіргі заманғы жүйелерінің даму перспективаларын зерделейді; жүйелерді талдаудың жалпы тәсілдерін, қазіргі заманғы радиоэлектрониканың даму жолдарын; олардың құрылу және жұмыс істеу принциптерін, сондай-ақ қазіргі заманғы телекоммуникациялық жүйелердің негізгі сипаттамаларын қарайды;

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі(кәсіптік)
  Несиелер: 2

  ЖОО-да шет тілдерін оқытудың негізгі мақсаттарын оқыту; кәсіптік мазмұндағы әдебиетті оқу үшін өзінің негізгі мамандығы бойынша сөздікті қорытындылау; студенттердің шет тілінде жалпы мәдени мазмұндағы тақырыптарды талқылау қабілетін дамыту бойынша жұмыс жүргізу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Психологиялық басқару қызметтерін, еңбектің түрін зерттеу, олармен жұмыс жасауды, толық индикативті негізін құруды, көшбасшы қызметінмен психологиялық білімді қолдану ерекшеліктерін ашуды ғана үретіп қана қоймай жұмышылармен жұмыс істеу барысын үйретеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Байланыс және навигация спутниктік жүйелері
  Несиелер: 5

  Спутниктік байланыс жүйелерін, оның құрылымын, таралу принциптерін, байланыс жүйелерін, даму тарихын, Орталық және перифериялық жабдықтармен жұмыс істеудің теориялық негіздерін қарастырады;

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Телекоммуникациядағы өлшеу әдістері мен құралдары
  Несиелер: 5

  Телекоммуникацияның әртүрлі салаларындағы өлшеу құралдары мен әдістерін талдау; әртүрлі мақсаттағы қазіргі заманғы телекоммуникациялық жүйелерді оқытумен тестілік және бақылау жұмыстарын жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  "Менеджмент" пәні нарықтық заманға сай басқару теориялары мен тәжірибиесін дамыту мен қолданудың теориялық-әдіснамалық ұстанымдарын, менеджмен саласын дамыту, қазақстанды дамыту саласында кеңінен қолдануды оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Талшықты-оптикалық байланыс желілеріне қызмет көрсету және жөндеу
  Несиелер: 5

  Оптикалық талшықтар мен кабельдердің параметрлерін есептеудің негізгі әдістеріне, олардың қызметін бақылауға, ТОБЖ өлшенетін параметрлерін өлшеу және анықтау әдістеріне, талшықты-оптикалық байланыс желілерінің жерасты жолдарын анықтауға үйретеді;

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Радиоэлектроникадағы өлшеу әдістері мен құралдары
  Несиелер: 5

  Радиоэлектрониканың әртүрлі салаларында өлшеу әдістері мен тәсілдерін оқыту; әртүрлі мақсаттағы қазіргі заманғы радиоэлектрондық жүйелерді талдау және салыстыру; радиоэлектрониканың құрамдас жүйелерінің жұмысына бақылау сынақтарын жүргізуге оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сандық теледидар
  Несиелер: 4

  Телевизиялық жүйелерді құру қағидаттары; телевизиялық жүйелер қабылдағыштарының жұмыс істеу ерекшеліктері; цифрлық теледидар жүйелерінің стандарттары; телевизиялық жүйелердің тораптары мен блоктары туралы ақпарат; қазіргі заманғы телевизиялық жүйелер;

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Телекоммуникациялық жүйелерді жобалау
  Несиелер: 4

  Пән Радиоэлектронды жүйелерді жобалаудың мәні мен кезеңдерін, автоматты жобалау жүйелерінің техникалық құралдарының негізгі құрамын қарастырады. АЖЖ жоғары өнімді техникалық құралдары және оларды кешендеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі сандық беру жүйелері
  Несиелер: 4

  сигналдарды сандық жолмен беруді, негізгі сипаттамаларды, уақытша топтау әдістерін және DSP тарату циклінің құрылымын қалыптастыруды, сандық ағындарды біріктіру және синхрондау принциптерін үйретеді; DSP жабдықтарының құрылымы мен жұмыс принциптерін үйретеді;

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Телекоммуникациялық желілердегі ақпаратты қорғау әдістері
  Несиелер: 5

  телекоммуникация жүйесіндегі ақпараттық қауіпсіздік проблемаларын анықтау. Ол ақпараттық қауіпсіздікке төнетін қатерлерді есептеуді, ақпаратты қорғаудың заманауи әдістерін ғана емес, сонымен қатар қазіргі ақпараттық қауіпсіздіктің жалпы принциптерін қолдануды үйретеді. Қауіпсіздік қызметтерімен таныстырып қана қоймай, оларды компьютерлік жүйелер мен желілердегі ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістерімен таныстырады. Криптографиялық хаттамалармен жұмыс. Кілттерді басқару түрлері. Электрондық цифрлық қолтаңбалармен жұмыс. Электрондық-цифрлық қолтаңба алгоритмдерімен таныстырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Телекоммуникациядағы математикалық модельдеу
  Несиелер: 4

  Байланыс саласында қолданылатын аса құнды математикалық әдістер мен модельдерді, олардың құрылымы мен байланыс саласындағы есептерді шешу тәсілдерін оқытады, математикалық модельдеу әдістеріне оқытады;

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Байланыс жүйелері мен желілерін диагностикалау әдістері
  Несиелер: 5

  Нақты техникалық жүйелер мен ұялы байланыс жүйелерінің диагностика объектісі ретінде істен шығу себептерін түсіндіру, олардың негізгі процестері мен модельдерін баяндау; тексеру және диагностикалық тестілерді құру әдістерімен таныстыру; үздіксіз және дискретті іс-қимылды диагностикалау жүйелерінің математикалық модельдерін құру әдістерімен таныстыру; сыртқы факторлардың кездейсоқ әсер етуі кезінде диагностика модельдерін құру ерекшеліктерімен егжей-тегжейлі таныстыру;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Радиоэлектроникадагы жүйелерде сигналдарды цифрлық өңдеу технологиялары
  Несиелер: 5

  Радиоэлектроникадағы сигналдарды цифрлық өңдеу технологияларына, оның құрылымына, сигналдарды тарату принциптеріне, байланыс жүйелеріне, даму тарихына үйретеді, сигналдарды цифрлық өңдеу түрлерін қарастырады;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпорынның дағдарысқа қарсы саясаты
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік органдарда біліктілікті арттыру факторы ретінде дағдарысқа қарсы басқару конструкциялар. Мемлекеттік құрылымдардың дағдарысқа қарсы басқару құзіреттілігін зерттеу мен дамытудың, тиімді әдістер мен технологиялар туралы арнайы білімді басқару жүйесін енгізудің практикалық маңызы зор басқару дағдылары мен тәжірибесін қолдана отырып басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпорын стратегиясын іске асырудың экономикалық аспектілері
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынның экономикалық аспектілері, амортизациялық саясат, қорларды басқару және басқа айналым активтерін қалыптастыру, баға саясатын қалыптастыру, еңбекақы төлеу саясаты және қызметкерлерді ынталандыру, кәсіпорын қызметінің ұйымдастырушылық-экономикалық аспектілері, табысты тәсілмен бизнесті бағалаудың негізгі әдістері, өнеркәсіптік кәсіпорынның тұтастығын басқарудың экономикалық аспектілері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Телекоммуникациялық жүйелерде сигналдарды цифрлық өңдеу технологиялары
  Несиелер: 5

  Телекоммуникациялық жүйелердегі сигналдарды сандық өңдеу технологияларының теориясын қарастырыңыз; жүйеде сигналдарды сандық өңдеудің негізгі бағыттары-функционалды талдау әдістерін сандық және спектрлік талдау; рекурсивті және рекурсивті емес сүзгілерді талдау және синтездеу; Дискретті Фурье түрлендірулері мен сигналдарды сандық өңдеудің типтік міндеттері аппараттық және бағдарламалық болуы керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON7

  Телекоммуникациялар желілері мен жүйелерін әзірлеу және пайдалану кезінде техникалық реттеу, метрологиялық қамтамасыз ету және тіршілік қауіпсіздігі мәселелерінде әлемдік тәжірибені ескеру

 • Код ON15

  Қазіргі заманғы аппаратураны және зерттеу әдістерін пайдалана отырып, ғылыми-зерттеу және өндірістік есептерді шешу үшін сигналдарды цифрлық өңдеу технологияларын таңдау және қолдану.

 • Код ON5

  Телекоммуникациялық инфрақұрылымды және оның жекелеген элементтерін дамыту жобаларын құру бойынша жұмысқа қатысу дағдыларын көрсету

 • Код ON6

  Қолданыстағы заңнамаға сәйкес байланыс және ақпараттандыру инфрақұрылымы объектілерінің құрылысы мен құрылысына жобалық құжаттаманың сараптамасын ұйымдастыру қабілетін көрсету

 • Код ON4

  Жобалық қызметтің өмірлік циклі, бағдарламалық өнімдерді әзірлеу ережелері, компанияның негізгі бизнес-процестері, персоналды басқару негіздері, Өндіріс, менеджмент, басқару психологиясы, ақпараттық қауіпсіздік мәселелері туралы білімдерін көрсету.

 • Код ON12

  Оларды практикалық ғылыми-зерттеу және кәсіби қызмет үшін негіз ретінде пайдалануға дайын; талшықты-оптикалық байланыс желілерін пайдалану және жөндеу саласында инженерлік тәжірибені біледі және қолданады.

 • Код ON10

  Телекоммуникациялық және радиотехникалық құрылғылар мен желілерде ақпаратты қорғау жүйелерін, құралдары мен әдістерін әзірлеу, телекоммуникациялық жүйелер мен байланыс құралдарының сенімділігі мен диагностика сызбаларын талдауды жүзеге асыру білігін көрсетеді.

 • Код ON8

  Кәсіпорында инновациялық қызметті ұйымдастырудың жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу, инновациялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін жүзеге асыру

 • Код ON13

  Желі жабдықтарының сандық және оптикалық модульдерін, желінің кабельдік жүйесін орнатуға, ретке келтіруге және жөндеуге қабілетті, телекоммуникациялық желілер жабдықтарының, тарату жүйелерінің, коммутация жүйелерінің алдын алу және қалпына келтіру қызметтерін орындайды. Коммутациялық жүйелердің басқару құрылғылары; интеллектуалды желілердің тұжырымдамалық негіздері; байланыс желілерін мониторингілеу және тестілеу; кабельдік байланыс желілерін техникалық пайдалану.

 • Код ON9

  Спутниктік байланыс жүйелерінің негізгі сегменттерінің жұмысын талдайды, ұялы байланыс, талшықты-оптикалық жүйелер, спутниктік байланыс жүйесі және абоненттік қол жеткізу желілері сияқты қазіргі заманғы ақпарат беру жүйелерін ұйымдастыру принциптерін сипаттайды.

 • Код ON1

  Ғылым және кәсіби қызмет саласындағы тұжырымдамалық білімді көрсетеді. Кәсіби салада жаңа қолданбалы білім құру

 • Код ON11

  Заманауи жабдықтар мен зерттеу әдістерін қолдана отырып, ғылыми-зерттеу және өндірістік мәселелерді шешу үшін сигналдарды сандық өңдеу технологияларын таңдау және қолдану.

 • Код ON2

  Кәсіби қызметтің мақсатын өз бетінше анықтау және оларға қол жеткізудің тиісті әдістері мен құралдарын таңдау. Жаңа білім алу бойынша ғылыми, инновациялық қызметті жүзеге асыру

 • Код ON14

  Телекоммуникация құрылғыларына пайдалану және сервистік қызмет көрсетуді тиімді басқаруды қамтамасыз ете отырып, телекоммуникацияда Менеджмент және маркетингті жүзеге асыру бойынша кәсіби деңгейі бар.

 • Код ON3

  Өзінің зияткерлік және жалпы мәдени деңгейін жетілдіру мен дамытуды және зерттеудің жаңа әдістерін өз бетінше оқыту, өзінің кәсіби қызметінің ғылыми және ғылыми-өндірістік бейінін өзгерту дағдыларын көрсету

7M06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Магистратура

Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті (АЭжБУ)

БББТ: M096 Коммуникация және коммуникациялық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Магистратура

Қазақ қатынас жолдары университеті

БББТ: M096 Коммуникация және коммуникациялық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M096 Коммуникация және коммуникациялық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M096 Коммуникация және коммуникациялық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M062011 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M096 Коммуникация және коммуникациялық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top