Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02304 Филология в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты – филология саласындағы іргелі ғылыми тұжырымдарды практикалық мақсатта қолдана алатын, филологиялық білімі мен дағдысы арқылы заманауи ғылыми мәселелерді тұжырымдайтын және шешетін, жоғары оқу орындарында сабақ беріп, зерттеу және басқару қызметін табысты жүзеге асыратын магистрлерді даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M060 Филология
 • Дайындық бағыты 7M023 Тілдер және әдебиет

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • 5. Ғылыми материалдарды дайындауды жүзеге асырады, нәтижелерді өңдейді, тіл танымдық және әдеби танымдық курстардың басқа пәндермен пәнаралық байланысын дұрыс анықтап, өзара сабақтастырып жинақтайды;
 • 1. Ғылыми зерттеуді ұйымдастырудың құрылымы мен принциптерін, филология саласындағы ғылыми зерттеудің әдіснамалық негіздерін іс жүзінде қолдана алады;
 • 4.Көптілді және көпмәдениетті әлем жағдайында мемлекеттік тіл мен шетел тілін игеріп, ауызша және жазбаша коммуникациялардың әр түрлі типтерін, коммуникациялық жағдаяттарды дұрыс талдап, коммуникация мақсатына сай оң шешім қабылдай алады.
 • 3.Қазіргі филологияның категориальды-терминологиялық аппаратын оқыту әрекетінде, ғылыми-зерттеулерді жүргізуде қолданып, салыстырмалы тұжырымдар негізінде бағалайды;
 • 9 Арнайы мәтін түрлерін талдайды, құрастырады, редакциялайды, жүйелейді;
 • 11. Отандық және шетелдік озық тәжірибені талдап, жалпы және жекеленген филологиялық пәндерді оқыту барысында қазіргі заманауи әдістер-тәсілдерді енгізеді, қолданады, басқа да қажетті материалдарды дайындайды;
 • 8. мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас дағдыларын игереді;
 • 6.Қолданбалы ғылым салаларында филологиялық теорияны қолдана біледі;
 • 7 Филология саласындағы кәсіби әрекетін ғылыми негізде ұйымдастырып, қызметке қажетті жаңа білімді өздігімен алады, кәсібіне қатысты ғылыми ақпараттардың жіктемесін жасайды;
 • 12. Филолог-маман сапасындағы қызметінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданады, интернет-ресурстардан ақпаратты іздейді, сақтайды, өңдейді, талдайды және таратады;
 • 10. Филологияның өзекті мәселелерін қазіргі ғылыми зерттеулердің нәтижелеріне сүйеніп шешеді;
 • 2 Ғылыми танымның дамуындағы заманауи тенденциялар туралы түсініктерді бір-бірімен сабақтастырып, талдап, бағалайды;
Top