Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05105 Генетика в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарлама жалпы және молекулярлық генетика саласындағы теориялық білімдерімен, далалық және зертханалық жағдайларда генетикалық зерттеулер жүргізудің практикалық дағдыларымен бәсекеге қабілетті; биология, биомедицина, биотехнология, экология, палеонтология және генетик маманның білімі мен дағдыларын талап ететін кәсіби қызметтің басқа салаларында тәжірибелік міндеттерді орындауға қабілетті маманды даярлауға бағытталған.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M081 Генетика
 • Генетикадағы биостатистика
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: зерттеу объектілер арасындағы тұқымқуалаушылық және өзгергіштік дәрежесінің статистикалық маңызды айырмашылығын анықтауғы қажетті генетика саласындағы статистикалық әдістерді қолдануды қалыптастыру. Оқыту нәтижелері: зерттеу нәтижелерінің корреляциялық, регрессиялық, дисперсиялық талдауды қолдану; тұқым қуалаушылық және инбридинг коэффициенттерін анықтау әдістерін, мутациялар жиілігін есепке алу және популяцияның генетикалық құрылымын анықтау әдістерін қолдану; зерттеу нәтижелердің статистикалық маңыздылығын анықтау және оларды дұрыс түсіндіру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Курс ғылым философиясы туралы түсініктерді, олардың рационалды-теориялық түсінудегі мәселелерін қамтитын ерекше типтегі білімдер жүйесі ретінде қалыптастыруға бағытталған. Ғылымның идеялық негізі, пайда болуы, қалыптасуы мәселелері қарастырылады. Ежелгі дүниедегі, Орта ғасырлардағы және Қайта өрлеу дәуіріндегі ғылым.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 6

  Мақсаты: болашақ маманның ғылыми-зерттеу мәдениетін, зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру.Курс ғылымды дамыту және ҚР индустриялық-инновациялық даму бағдарламаларын іске асыру жағдайында ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастырудың теориялық-әдіснамалық және практикалық негіздерін, ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен әдістемесінің негіздерін, педагогикалық зерттеудің логикасы мен құрылымын, ғылыми аппарат пен зерттеуді жоспарлауды зерделеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Популяцияның генетикасы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: студенттерге қарапайым эволюциялық факторлардың әсерінен популяциялардың тұқым қуалау және генотиптік құрамының өзгерістерінін заңдылықтарын талдау мүмкіндігін қалыптастыру. Оқу нәтижелері: популяцияның негізгі қасиеттерін және генетикалық құрылымын талдауға; панамиксиялық популяциялардағы тұқым қуалау заңдылықтарын анықтауға; гендер дрейфі, мутация, миграция және табиғи сұрыпталудың қысымы әсерінен популяциялардағы генетикалық өзгергіштіктің сандық бағалауын жүргізуге;популяцияларда аллельдер мен генотиптердің пайда болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Эмбриогенетика
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: эмбриогенез кезеңдері мен гендік жүйелердің біртіндеп іске асырылуының өзара байланыстарын сипаттау және талдау қабілеттерін қалыптастыру. Пәнді оқу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: әр түрлі модельдік жүйелер қазіргі заманғы даму генетикасының интерфейсі ретінде; эмбрионның биоинформатикасы; in situ жағдайдағы мутантты және жабайы типтегі эмбриондарды будандастыру; мутантты және жабайы типтегі эмбриондарды тірі кезінде бояу; қалыпты дамудың бұзылуына әкелетін фармакологиялық өндеу; эмбриональды өсу мен дамудың скринингтік әдістері; эмбрионға химиялық әсер етуден туындаған клеткалық стерильділік және онкогенез мәселелері; эмбриондық сақталу және ұлттық денсаулық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Генетика үшін бағдарламалық қамтамасыз ету
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: Бағдарламаны әзірлеудің негіздерін білу және дағдыларын қалыптастыру, кіші бағдарламалар, стандартты модульдер, бағдарламалау стилі, бағдарламалау сапасының көрсеткіштері, отладтау және тестілеу әдістері және объектілі-бағытталған бағдарламалау негіздері. Оқу нәтижелері: түрлі алгоритмдердің құрылымдық диаграммаларын жасау; тапсырманың талаптарына байланысты қажетті деректер құрылымдарын ұйымдастыру; тіл құралдарын қолдана отырып таңдалған бағдарламалау тілінде бағдарламалар әзірлеу дағдыларын қолдануға; отладтау және тестілеу бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану; сапалы бағдарламалық құжаттаманы құрастырыңыз.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты – жоғары оқу орындарының дидактикасы, білім беру теориясы, педагогикалық іс-әрекетті талдау және өзін-өзі бағалау бойынша білімдер негізінде жоғары оқу орындары мен колледждерде педагогикалық құзыреттілік пен педагогикалық қызмет қабілетін қалыптастыру. Заманауи жоғары білімді дамытудағы мега-тренд, Болон процесі түрлі стратегиялар, оқыту әдістерін қолдана отырып, лекторлық және кураторлық шеберлікті меңгеру мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Молекулалық және сот сараптамасы
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты: биоматериалдың генетикалық түпнұсқалығын растау және тұқым қуалайтын патологияны анықтау үшін молекулалық-генетикалық сараптама нәтижелерін талдау қабілетін қалыптастыру. Оқыту нәтижелері: ДНҚ-профильдеу әдістерінің көмегімен талдаулар жүргізу: полимеразды тізбекті реакция (ПТР), фрагменттердің ұзындығының полиморфизмін талдау (RFLP), қысқа тандемді қайталау (CTP) және оларды түсіндіру; криминалистикада және адамның туыстығын анықтауда ДНҚ-диагностика әдістерін қолдану; әлемдегі ДНҚ-профильдер дерекқоры; молекулалық цитогенетика әдістерін қолдану (әр түрлі FISH-талдау).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Эволюциялық биология
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: эволюциялық биологияның жетістіктері мен қазіргі заманғы мәселелерді талдау қабілетін қалыптастыру. Оқыту нәтижелері: эволюциялық биологияның теориялық негіздері туралы білімді жүйелендіру; палеонтологиялық, биогеографиялық, морфологиялық және молекулалық-генетикалық зерттеулердің нәтижелерін талдау; эволюцияның синтездік теориясының өзекті мәселелерін ажырата білу; эволюциялық биологияның шешілмеген сауалдарының мәнін түсіндіру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Генетикалық деректер базасы
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты: дерекқорларды басқаруға, сараптамалық жүйелерді құруға және сақтауға арналған көптеген бағдарламалық өнімдерді кейіннен дербес зерттеу және әзірлеу үшін дерекқорлар мен сараптамалық жүйелердің жұмыс істеу принциптері мен принциптерін тұтас жүйесін түсіну. Оқу нәтижелері: генетикалық деректер қорын жобалау; жобалаушы сараптамалық жүйелер; деректерді өңдеу және анықтау тілін (SQL) қолдануға; сарапшы жүйелерді жобалау үшін бағдарламалау тілдерінің біреуін қолданады; базалық білім беру модельдерін қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Канцерогенез және эпигенетика
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты: канцерогенез және эпигенетика механизмдерін талдау қабілетін қалыптастыру. Оқыту нәтижелері: канцерогенездің биологиясын және генетикасын түсіндіруге; әр түрлі сипаттағы канцерогендердің әсер ету механизмдерін талдау; ісіктердің пайда болуында гендер, рецепторлар, өсу факторлары, клеткалық жүйелердің бұзылыстарының ролін негіздеу; ісік клеткаларының негізгі макро- және микроскопиялық белгілерін тану; бағаналы клеткалардың дифференциалануының эпигенетикалық механизмдерін талдау; клеткадағы эпигенетикалық сигналдардың жүру жолдары мен механизмдерін талдау; эпигенетиканы зерттеуде қолданылатын негізгі модельдік жүйелерді қолдану; адам ауруларының эпигенетикалық детерминанттарын жіктеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты – дамыту менеджмент психологиясының іргелі концепцияларын жүйелі түрде білу, кәсіби даму процесінде менеджмент саласының маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық қолдану үшін алғышарттар жасау.Басқару психологиясының негізгі принциптері, басқару әрекетіндегі тұлға, тұлға мінез-құлқын басқару, құндылықтар бойынша басқару туралы заманауи идеялар, топтық құбылыстарды басқару психологиясы қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 6

  Пән шетел тілінде білім берудің халықаралық стандарттарына сәйкес өзінің кәсіби қызметінде шетел тілінде қарым-қатынас жасау үшін тілдік, коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға, мәдениетаралық, ғылыми коммуникация контексінде кәсіби қарым-қатынас орнатуға, жаңа ақпараттық ресурстарды, технологияларды игеру негізінде ғылыми байланыстарды кеңейтуге және зерттеу қызметін дамытуға бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нейрогенетика және психогенетика
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты: орталық жүйке жүйесінің жұмысындағы тұқым қуалайтын және экологиялық детерминанттардың рөлі мен өзара байланысын және адамның психологиялық және психофизиологиялық белгілерінің өзгергіштігін талдау қабілетін қалыптастыру. Оқыту нәтижелері: неврологиялық және психикалық аурулардың молекулалық-генетикалық модельдерін түсіндіру; жүйке жүйесінің қызметі мен мінез-құлқын зерттеуде молекулярлық-генетикалық технология дағдыларын меңгеру; дисонтогенездің жеке дамуындағы және кейбір түрлеріндегі психологиялық және психофизиологиялық белгілердің өзгергіштігіндегі мұрагерлік және қоршаған ортаны анықтаушыларды зерттеу нәтижелерін түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Гендік инженерия және биоқауіпсіздік
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты: генетикалық инженерияның заманауи бағыттары бойынша білім мен дағдыларды пайдалану қабілетін және оларды кәсіби қызметте қолдану үшін биоқорғау, биоқауіпсіздік, нормативтік-құқықтық базаның негізгі қағидаттарын қалыптастыру. Оқыту нәтижелері: жаңа векторлық жүйелер мен арнайы белоктардың супер өнімдерін алу үшін қолданылатын әдістердің ерекшеліктерін талдау; кәсіби салада гендік инженерияның теориялық білімдерін және әдістемелік дағдыларын қолдану; ГМО-ны биоқауіпсіздік принциптері бойынша бағалау; генетикалық зертханада қауіпсіздік пен қорғауды қамтамасыз ету әдістерін бағалау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қолданбалы генетикадағы ресурстық IT-технологиялар
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты: қазіргі заманғы компьютерлік жүйелермен жұмыс істеу дағдыларын үйрету үшін заманауи параллель есептеуіш сәулет, идеялар, оларды бағдарламалау әдістері мен технологиялары туралы идея қалыптастыру. Оқу нәтижелері: есептеуіш ресурстарға қашықтан қол жеткізу құралдарын ұжымдық пайдалану және есептеу кластерлеріне параллельді бағдарламаларды іске қосу; параллельді бағдарламаларды әзірлеудің жалпы әдісін қолдану; есептеу кластерлеріне параллельді бағдарламаларды әзірлеу үшін құралдардың негізгі жиынтығымен жұмыс істеу дағдыларын пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мутациялық және ауылшаруашылық биотехнологиясы
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты: ауылшаруашылық биотехнологиясында қолдану үшін индукцияланған мутагенез әдістерін қолдану қабілетін қалыптастыру. Оқыту нәтижелері: мутагендік факторларды сипаттау және олар тудыратын бұзылулардың түрлерін бағалау; ғылымда, өсімдік селекциясында, мал шаруашылығында және ауыл шаруашылығы микробиологиясында ауыл шаруашылығы биотехнологиясының әдістерін бағалау; соматикалық және жыныстық клеткаларды клондау және генетикалық трансформациялау қағидаттарын пайдалану; перспективалық генетикалық, белоктық, ферменттік, иммундық және клеткалық технологиялар негізінде гендерді сәйкестендіру және карталау технологияларының жолдары мен шешімдерін айқындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Иммуногенетика және гендік терапия
  Несиелер: 9

  әннің мақсаты: иммундық жауаптың генетикалық механизмдерін талдау және ауруларды емдеу үшін гендік терапия әдістерін қолдану қабілетін қалыптастыру. Оқыту нәтижелері: иммунитет факторларының генетикалық себептерін түсіндіруге; ұлпа антигендерін түрішілік әртүрлілігін және мұрагерлік анықтауға; дербестендірілген медицина және гендік терапия әдістерін меңгеру; нақты пациенттің генотипін зерделеу негізінде есірткі таңдауды және оларды дозалау режимдерін даралау мүмкіндігін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Генетикалық процесстерді модельдеу
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты: генетикалық процестерді моделдеу үшін қажетті практикалық дағдыларды қалыптастыру. Оқу нәтижелері: ақпараттық технологияның негізгі модельдерін қолданудың әдістерін және оларды генетикалық мәселелерді шешу әдістерін түсіну; генетикалық процестерді өңдеуде алгоритмдік модельдеу ерекшеліктерін түсіну; ақпараттық технологиялардың әдістері мен негізгі модельдерін және оларды генетикалық мәселелерді шешудің әдістерін қолдану; динамикалық процестерді модельдеу әдістерін қолданады; ең тиімді модельдеу әдісін таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Өсімдіктер мен жануарлар селекциясы және генофонды
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты: өсімдіктер мен жануарлар селекциясындағы заманауи технологияларды талдау және кешенді және пәнаралық зерттеулер жүргізу үшін гендік қорды сақтаудың экологиялық-генетикалық тәсілдерін қолдану қабілетін қалыптастыру. Оқыту нәтижелері: трансгенді ауыл шаруашылығы өсімдіктері мен жануарларын өнімділіктің берілген параметрлерімен алу әдістерін бағалау; Қазақстанда ауыл шаруашылығы өсімдіктері мен жануарларының in situ және ex situ (in vivo және in vitro) гендік қорының биологиялық әртүрлілігін сақтаудың қазіргі заманғы тәсілдерін білу, ДНҚ-штрихкодтауды, молекулалық маркерлерді, QTL-карталауды, филогеография әдістерін пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON5

  Репрезентативті және түпнұсқалық зерттеулер нәтижелердің негізінде қорытындыларды және практикалық ұсыныстарды тұжырымдау;

 • Код ON11

  Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау және өзінің зерттеу жұмысының нәтижелерімен ғылыми қоғамды таныстыру;

 • Код ON12

  Ғылыми-зерттеу жобаларды ұсыну, ғылыми гранттарға өтінімдерді ресімдеу, кәсіптік өсу үшін кәсіби ретінде және өз-өзімен білім алу; командада жұмыс жасау.

 • Код ON1

  Молекулалық, клеткалық, организмдік және популяциялық деңгейдегі биожүйелердің тіршілігінің генетикалық заңдылықтарын талдау;

 • Код ON3

  Микроорганизмдердің жоғары өнімді штаммдарын, өсімдіктер сорттарының және жануарлар қол тұқымдарының жаңа түрлерін жасау үшін, сонымен қатар, тқұымқуалаушылық ауруларды емдеуге, қоршаған ортаның генетикалық мониторингне генетикалық тәсілдерді қолдану;

 • Код ON6

  Информатика технологияларын, соның ішінде интернет-технологияларды қоса алғанда, ғылыми-техникалық және патенттік ақпаратты сараптау, талдау және іске асыру;

 • Код ON8

  Биология, медицина, биотехнология, экология және ауыл шаруашылық саласындағы іргелі және қолданбалы мәселелерді талдау негізінде кешенді зерттеулер мен жобаларды іске асыру;

 • Код ON9

  Этикалық және заңды нормалар мен биоэтики нормаларын есепке алу негізінде кәсіби қызметін жоспарлау;

 • Код ON4

  Биологиялық, медициналық, ауылшаруашылық және басқа да көптеген ғылымдар саласында қазіргі заманғы молекулалық-генетикалық әдістерді қолдану;

 • Код ON2

  Молекулалық-генетикалық, эпигенетикалық, популяциялық, эволюциялық өзгергіштіктің пайда болу себептері мен механизмдерін түсіндіру;

 • Код ON10

  Биоәртүрлілік және адам денсаулығын қорғау және сақтау жөніндегі ғылыми-зерттеу жұмыстарының және моральдық жауапкершіліктің сапалы орындалуын қамтамасыз етудің жеке жауапкерші болу;

 • Код ON7

  Сандық технологияларды, интерактивтік әдістерді, формаларды және оқыту құралдарын пайдалану арқылы студенттік-бағдарланған негізінде теориялық және қолданбалы пәндерді қамтамасыз ету;

Top