Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D07301 Көлік құрылысы ғ.з. в Л. Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты

 • Жол құрылысын жоспарлау мен ұйымдастыру тәселдері
  Несиелер: 5

  Бұл пән көліктік құрылыстың әртүрлі құрылыстарының құрылыс өндірісін жоспарлау мен басқарудың теориялық негіздерін және құрылыс процестері мен әдістерін тиімді ұйымдастыру бойынша қазіргі заманғы техникалық шешімдерді қамтиды. Зерттеу саласын жүйелі түсіну және таңдап алынған ғылыми әдістердің сапасы мен нәтижелілігін көрсету. .Құрылыстағы жоспарлауды ұйымдастырудың теориялық және практикалық мәселелері, жол құрылысын жоспарлау кезінде математикалық модельдеуді қолдану ерекшеліктері, жол құрылысының міндеттерін қою және шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми эксперименттер негіздері
  Несиелер: 5

  "Ғылыми эксперименттер негіздері" пәні теориялық және эксперименталды зерттеу әдісін, теориялық-эксперименталды зерттеулерді талдауды және тұжырымдар мен ұсыныстарды тұжырымдауды оқытады. Пәннің негізгі міндеттері: экспериментті жоспарлау және ғылыми зерттеулердің негізгі кезеңдерін автоматтандыру қажеттілігін көрсету; экспериментті жүргізу және өңдеу үшін қажетті білім, білік кешені.; объект туралы қол жеткізілген білім деңгейіне және оның күрделілігіне байланысты зерттеу әдістерін таңдау немесе олардың комбинациясы тұрғысынан зерттеу объектісін жүйелік позициядан талдау

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Автомобиль жолдарын, аэродромдарды, көпірлерді, метрополитенді және көлік тоннельдерін жобалау, салу және пайдаланудың ғылыми негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән жақын шет елдердің озық тәжірибесін қолдана отырып, автомобиль жолдарын салу мен пайдаланудың заманауи теориялық алғышарттары мен прогрессивті әдістерінен тұрады. Ғылыми-техникалық ақпаратты, қызмет бейіні бойынша отандық және шетелдік тәжірибені зерделейді және талдайды. Ғылыми-техникалық міндет қою, әдістемелік тәсілдер мен оны шешу құралдарын таңдау, шолулар, есептер, ғылыми және басқа да жарияланымдар жасау үшін деректер дайындау. Құрылымдық және жүйелердегі процестерді математикалық модельдеу, модельдерді іске асырудың компьютерлік ә��істері, жобалауды автоматтандыру құралдары мен есептеу әдістерін әзірлеу. Бағдарламада автомобиль жолдарын, аэродромдар мен көлік құрылыстарын жобалау, салу және пайдалану саласындағы ақпараттық технологиялар, сондай-ақ АЖЖ әдістемелік, техникалық және бағдарламалық қамтамасыз ету құралдары енгізілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарында жол бойындағы инфрақұрылымның қазіргі заманғы жұмыс істеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пән жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарының жол бойындағы аймағында сервистік объектілердің орналасуын оңтайландыруға бағытталған. Автомобильдердің, көліктегі жүк және жолаушылар ағындарының өсуімен жол бойындағы инфрақұрылымды құрудың негізгі қағидаттары кеңінен талданды. Сервис-менеджмент жүйесінде автомобильдерге техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді ұйымдастырудың имитациялық моделі және автомобиль жолдарының трассалық жолағында орналасқан сервистік объектілердің параметрлерін есептеу алгоритмі келтірілген. жол бойындағы сервистік пайдаушылар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көлік құрылыстары мен жол маңы инфрақұрылымының құрылысын зерттеу
  Несиелер: 5

  Пән казіргі инженерлік құрылыстар мен жол бойындағы инфрақұрылымдық кешен құрылысы туралы білім мен түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. Бағдарламада сервис-менеджмент жүйесінде автомобильдерге техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді ұйымдастырудың имитациялық моделін жасауға байланысты міндеттер және автомобиль жолдарының трассалық жолағында орналасқан сервистік объектілердің параметрлерін есептеу алгоритмдері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Автомобиль жолдары мен инженерлік құрылыстар құрылысының теориялық және эксперименттік әдістері.
  Несиелер: 5

  Пән автомобиль жолдары мен инженерлік құрылыстар саласындағы құрылыстың қазіргі теориялық және тәжірибелік әдістерін оқытады. Пән бағдарламасына далалық және зертханалық сынақтарды жүргізудің заманауи әдістері мен құралдары және оларды талдаудың статистикалық әдістері енгізілген. Сынақ нәтижелері нормативтік құжаттардың көрсеткіштерімен салыстырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құрылыс материалдарын өндіру технологиясын және инженерлік құрылыстардың құрылымын талдау
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің бағдарламалық кешенінде жол-құрылыс материалдарының құрылымы мен физикалық-механикалық сипаттамасы туралы теориялық негіздері, оларды дайындау және сақтаудың өндірістік процестері оқытылады. Тәжірибелік сабақтарда докторанттар өз бетінше эксперименталды сынақтар өткізеді. сыртқы белгілерін, жол құрылысында қолдануға жарамдылығын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жол жағдайлары және апаттық-қауіпті телімдерде орын алған ЖАО тіркеу және сараптау
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің негізі "жүргізуші-автомобиль-жол-орта"жүйесі элементтерінің өзара әрекеттестігінен тұрады. Бағдарламада жол жағдайларына байланысты қозғалыс қауіпсіздігінің негізгі тенденциялары қарастырылады. Докторанттар ЖКО-ны есепке алу және талдау әдістері және олардың алдын алу шаралары туралы теориялық білім алады. Іс жүзінде авариялық-қауіпті жерлерді зерттейді және олардың техникалық параметрлерін анықтайды. ЖКО-ны есепке алу мен талдаудың қазіргі заманғы техникалық құралдарымен танысады және оларды деректер базасына жібереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жол құрылысында шетелдік және отандық өндірістің озық тәжірибесі мен қазіргі заманғы технологияларын қолдану
  Несиелер: 5

  Пәнге Қазақстан Республикасында инновациялық қызметті ұйымдастырудың қалыптасуының негізгі ережелері енгізілген, алыс және жақын шетелдердің жаңа техникасы мен озық технологияларын зерделеумен және енгізумен. Шетелдік өндірістің құрылыс материалдарының қасиеттері мен сапасын және оларға қойылатын нормативтік талаптарды зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  ON1- Ғылыми мүдделер саласында жалпы құзыреттілікті, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу әдіснамасы мен оларды жүзеге асыру дағдыларын меңгеру

 • Код ON2

  ON2 – Ғылым эволюциясындағы парадигмалардың ауысуы және дамуының негізгі кезеңдері туралы түсінікке ие болу

 • Код ON3

  ON3 - Техникалық білім берудегі заманауи инновациялық үрдістерді, тиімді білім беру технологиялары мен оларды жүзеге асырудағы халықаралық тәжірибені білу

 • Код ON4

  ON4 - Нақты мүдделер саласындағы ғылыми ізденістердің даму тенденциялары мен бағыттарына, оларды коммерцияландыру перспективаларына, тәуекелдер мен мүмкіндіктерге тұтас көзқарасқа ие болу

 • Код ON5

  ON5- Технологиялар трансферті, оның түрлері мен нысандары саласындағы білімді, сондай-ақ ел, аймақ экономикасының инновациялық дамуындағы рөлін меңгеру

 • Код ON6

  ON6- Жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып теориялық және эксперименталды зерттеулер әдіснамасын меңгеру

 • Код ON7

  ON7- Зерттеу нәтижелерін ойлау, жобалау, бейімдеу және енгізу қабілетін көрсету; жаңа және күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау және синтездеу

 • Код ON8

  ON8 - Өзінің жаңа ғылыми идеяларын жинақтай білу, ғылыми таным шекарасын кеңейте отырып, өз білімдері мен идеяларын ғылыми қоғамдастыққа хабарлай білу

 • Код ON9

  ON9- Өзінің жаңа ғылыми идеяларын жинақтай білу, ғылыми таным шекарасын кеңейте отырып, өз білімдері мен идеяларын ғылыми қоғамдастыққа хабарлай білу

 • Код ON10

  ON10 – Зияткерлік қызметтер мен өндірістің мобильді нарығы жағдайында мультидисциплинарлық ғылыми бағыттарда қызметті жүзеге асыру дағдысын меңгеру

 • Код ON11

  ON11 – Ғылым тарихы мен философиясы саласындағы білімді пайдалана отырып, тұтас жүйелі ғылыми дүниетаным негізінде кешенді, соның ішінде пәнаралық зерттеулерді жобалауды және жүзеге асыруды білу

 • Код ON12

  ON12- Халықтың өмір сүруіне қолайлы жағдай жасау үшін ғылыми тұжырымдамалар мен негізделген шешімдерді генерациялай білу

Top