Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01717 Қазақ тілі мен әдебиеті в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Қазақ тіл білімінің тарихы
  Несиелер: 5

  «Қазақ тіл білімінің тарихы» теориялық курсы қазіргі кезде жан-жақты зерттеліп, тіл білімінің синхронды және диахронды даму кезеңдеріне негізделген зерттеулерді, зерттеу әдістерін, ерекшеліктерін талдауға негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ тілін жоғары мектепте оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән антропонимдердің аз зерттелген тұстарын, антропонимиканың тереңдей зерттелуіне байланысты туындаған жаңа мәселелерді, жаңа бағыттармен байланысты проблемаларды, тіл білімінің арнайы саласы ретінде айналымға енуін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Салыстырмалы мифология
  Несиелер: 5

  Салыстырмалы мифология ұстанымдары, қазақ мифологиясының өзіндік ерекшеліктері және әлем мифологиясымен сабақтастығы талданады. Әлем мифологиясындағы қаһармандар мен сюжеттер, мотивтер жүйеленіп, салыстыра қарастыру көзделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тілдің тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Тілдің тарихын дәуірлеудің теориялық аспектілерін анықтау, олардың негізгі қағидаларын меңгерту. Тіл дамуының заңдылықтарын, ішкі, сыртқы факторларын, тілдік зерттеулердің концепцияларын негіздеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ әдебиетін жоғары мектепте оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  “Қазақ әдебиетін жоғары мектепте оқыту әдістемесі” пәні білім берудің жаңа тұжырымдамасын (парадигмасын), жаңа педагогтық және дидактикалық білімнің тұтас жүйесін қамтиды. Жаңашаландыру (модернизациялау) жағдайындағы әдеби білім берудің кешенді әдіснамасы талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ антропонимикасы
  Несиелер: 5

  Пән антропонимдердің аз зерттелген тұстарын, антропонимиканың тереңдей зерттелуіне байланысты туындаған жаңа мәселелерді, жаңа бағыттармен байланысты проблемаларды, тіл білімінің арнайы саласы ретінде айналымға енуін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл білімінің өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  «Тіл білімінің өзекті мәселелері» теориялық курсы қазіргі кезде жан-жақты зерттеліп, тіл білімінің синхронды және диахронды даму кезеңдеріне негізделген зерттеулерді, зерттеу әдістерін, ерекшеліктерін талдауға негізделген.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ этнолингвистикасы
  Несиелер: 5

  Этнолингвистика арқылы этносты, оның тілін танып-білуді, тілдің коммуникативтік қызметімен қоса, куммулятивтік қызмет атқаратын ерекше ғылым саласы екенін меңгерту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Әдебиеттанудың тарихын дәуірлеудің теориялық аспектілерін анықтау, олардың негізгі қағидаларын меңгерту. Әдебиет дамуының заңдылықтарын, ішкі, сыртқы факторларын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ тілін зерттеу әдістері және әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі нысаны – ғылыми жұмыстың ұйымдастырылуын, жоспарлануын, ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен әдіс-тәсілдерін меңгерту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Қоғамның қазіргі кездегі дамуы жағдайында басқару процесінің психологиялық мазмұнының рөлі арта түсуде. Курсты оқу барысында студенттер басқару қызметінің көп қырлы психологиялық мазмұны туралы қазіргі заманғы көзқарастармен танысады, сондай-ақ ұйымдардағы адамдардың мінез-құлықтарын басқаруға көмектесетін тәжірибелік дағдыларды игереді, оларды болашақ кәсіби қызметінде қолдануға мүмкіндік алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ әдебиеттануының тарихы
  Несиелер: 5

  Әдебиеттанудың даму, қалыптасу тарихы туралы кең түрде түсінік беріле отырып, әр кезең әдебиеті тарихының дамуына тиісті басты ерекшеліктер сараланады. Қазақ әдебиеттанушы ғалымдардың іргелі еңбектеріндегі басты ұстанымдар меңгертіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Автор және кейіпкер
  Несиелер: 5

  Автор және кейіпкерлер туралы тұжырымдар мен пайымдаулар, автор бейнесі, имплицитті және нақты автор туралы талдау-тұжырымдар негізделеді. Авторлық ұстаным, автор мен нарратор байланысы, кейіпкерлер категориясы талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мәтіннің әдістемелік-теориялық негіздері
  Несиелер: 6

  Мәтіннің ғылыми-әдістемелік негіздері басқа ғылымдармен қатар қалыптасып тіл білімінде жетекші орын алатынын дәйектеу. Тіліміздің даму тарихы, әдеби тіл дәрежесіне көтерілу сатылары мәтіннің психологиямен, тілдік қатынаспен байланыстылығын негіздеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Грамматика теориясының негіздері
  Несиелер: 6

  «Грамматика теориясының негіздері» пәні грамматикада қалыптасқан принциптер мен заңдылықтардың жүйесін белгілейді. Грамматиканың құрылымдық, семантикалық, логикалық, функционалды-коммуникативтік аспектілерінің ерекшеліктері мен өзара байланыстарын айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ әдебиетін зерттеу әдістері және әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Әдебиеттану ғылымындағы зерттеу бағыттары мен арналарын ғылыми тұрғыда меңгерту. Әдеби зерттеу әдістері және олардың негізгі мақсат-міндеттерін теориялық бағытта саралау. Көркем шығарманы тұтастай және жекелей талдау жолдарын дәйектеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әдебиеттанудың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Бүгінгі әдебиеттану білімінің даму ерекшеліктері мен көкейкесті мәселелері, ғылыми негізде шешілуге тиісті теориялық зерттеулер сараланады, жаңа қағидалар мен тұжырымдар анықталады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мәтіннің әдеби-теориялық негіздері
  Несиелер: 6

  Шығарма мен мәтін арасындағы байланысты негізге ала отырып, мәтіннің табиғатын, құрылымын түсіндіру. Мәтіннің құрылымдық элементтерін талқылау. Мәтіндегі дискурс және оның түрлері туралы түсінік беру. Көркем мәтіннің құрылымдық-прагматикалық негіздерін таныту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Фольклортану тарихы мен теориясы
  Несиелер: 6

  Фольклор тарихының зерттелуі, жетекші фольклорист ғалымдардың еңбектері жүйеленіп, басты ұстанымдары айқындалады. Фольклордағы ұқсас мотивтер мен сюжеттер, жанрлар функциясы, тілі, көркемдігі сараланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді, талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады

 • Код ON2

  Заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыны игеру білу

 • Код ON3

  негізгі категорияларды, тіл тарихының теориялық негіздері туралы түсініктерді, әдебиет тарихын кезеңдеу мәселелерін, тіл, әдебиет тарихын оқытудың маңызды аспектілері туралы мәліметтерді, зерттеудің практикалық дағдыларын меңгеру

 • Код ON4

  ХХ-XXI ғғ. әдебиеттанудың негізгі әдіснамалық бағыттарын айқындау, оларға тән қағидаттар мен ауызша-көркем шығармаларды талдау және интерпретациялау тәсілдерін қарастыру. Әдебиеттанулық, тілдік зерттеу жүргізу формаларын, нормалары мен әдістемесін меңгеру

 • Код ON5

  тілдік, әдеби материалдарды талдаудың негізгі әдістері мен тәсілдерін, оқыту және бақылау әдістерін меңгеру, қазақ тілі мен Қазақ әдебиеті бойынша оқу, ғылыми сабақтар мен іс-шараларды жоспарлау және ұйымдастыру;

 • Код ON6

  ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесі мен әдіснамасын, өзіндік ғылыми және зерттеу жұмысының дағдыларын меңгеру

 • Код ON7

  фольклорды зерттеу саласындағы ғылыми мектептердің қалыптасу тарихы мен бағыттары бойынша жүйелендірілген білімді меңгеру, арнайы әдебиетте бағдарды түсіну, этнолингвистика, қазақ антропонимикасының дамуын түсіну

 • Код ON8

  фольклор мен мифология шығармаларын ұлттық рухани мәдениеттің феномені ретінде түсіндіру

Top