Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02220 Этнология және антропология в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасынының мақсаты - этнология және антропология теориясы мен әдіснамасы саласында жалпы мәдени, жалпы кәсіби және кәсіби құзыреттілік пен іргелі білімдерге ие; мәліметтерді жинау мен талдаудың қазіргі заманғы әдістерін меңгерген, оларды практикалық жұмыста әртүрлі салаларда (антропология, этнология, әлеуметтану, экономика, саясаттану, құқықтану және т. б.) базалық теориялық біліммен ұштастыра алатын магистранттарды даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M153 Археология және этнология
 • Дайындық бағыты 7M022 Гуманитарлық ғылымдар
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты – дамыту менеджмент психологиясының іргелі концепцияларын жүйелі түрде білу, кәсіби даму процесінде менеджмент саласының маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық қолдану үшін алғышарттар жасау.Басқару психологиясының негізгі принциптері, басқару әрекетіндегі тұлға, тұлға мінез-құлқын басқару, құндылықтар бойынша басқару туралы заманауи идеялар, топтық құбылыстарды басқару психологиясы қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Этнологияның және антропологияның теориялық және методологиялық мәселелері
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты -магистранттарда этнологияның теориялық және әдіснамалық негіздері, әртүрлі ғылыми мектептердің концепциялары туралы біртұтас жүйелі түсінік қалыптастыру. Пәнді оқу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: этнологияның теориялық-әдіснамалық негіздері; этнологиялық дереккөздердің жекелеген түрлерін талдау әдістері. Қазіргі теориялық концепциялар. Этнологиялық ғылымның теориялық және әдіснамалық негіздерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі Қазақстандағы этникалық және этномәдени үдерістер
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - қазіргі Қазақстан аумағында этникалық және этномәдени үдерістер бойынша ғылыми, статистикалық және демографиялық материалдармен жұмыс істеу қабілетін қалыптастыру. Пәнде қарастырылатын мәселелер: полиэтникалық қоғамының қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері. Қазіргі заманғы этникалық және этномәдени үдерістердің концептуалды жүйесінің факторлары, заңдылықтары және негізгі бағыттары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (ағыл.)
  Несиелер: 6

  Пән ғылыми зерттеулердің іргелі принциптерін, әдістерін, стратегиялары мен нысандарын оқып-меңгеруге, дереккөздермен және мәліметтермен жұмыс істеуді үйренуге бағытталған және белгілі бір саласында зерттеу жүргізу қабілетін қалыптастыруды мақсат етеді. Курс магистранттарға жаңа білімді өз бетімен алудың теориялық-әдіснамалық негіздерін, басты ғылыми категориялармен жұмыс істеуді және зерттеуді практикалық тұрғыдан жүзеге асыруды үйретеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 6

  Пән шетел тілінде білім берудің халықаралық стандарттарына сәйкес өзінің кәсіби қызметінде шетел тілінде қарым-қатынас жасау үшін тілдік, коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға, мәдениетаралық, ғылыми коммуникация контексінде кәсіби қарым-қатынас орнатуға, жаңа ақпараттық ресурстарды, технологияларды игеру негізінде ғылыми байланыстарды кеңейтуге және зерттеу қызметін дамытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Этнография және фольклор: тарихи-салыстырмалы зерттеулер теориясы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – әлем халықтарының этнографиялық және фольклорлық мұралары бойынша зерттеулерді талдау қабілетін қалыптастыру. Этникалық тарих және фольклористік ғылым, теориялық және этнология және фольклор бойынша қолданбалы мәселелер. Этнография мен фольклордың маңызды мәселелері бойынша заманауи түсініктер. Әлемдік фольклордың жауһарлары. Қазіргі этнография мен фольклористиканың негізгі бағыттары мен даму тенденциялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Курс ғылым философиясы туралы түсініктерді, олардың рационалды-теориялық түсінудегі мәселелерін қамтитын ерекше типтегі білімдер жүйесі ретінде қалыптастыруға бағытталған. Ғылымның идеялық негізі, пайда болуы, қалыптасуы мәселелері қарастырылады. Ежелгі дүниедегі, Орта ғасырлардағы және Қайта өрлеу дәуіріндегі ғылым.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәдениеттің белгілік жүйелері: ғұрыптық-діни және семиотикалық жүйелер
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты-магистранттарды семиотика негіздерімен этнологиялық бағыттағы ғылыми пән ретінде кешенді таныстыру. Қазіргі Семиотиканың әдіснамалық және ұғымдық аппаратымен танысу; этнологиядағы мәдениеттің семиотикалық зерттеу әдістемесінің ерекшелігін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Этникалықтың гендерлік аспектілерін зерттеудің теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты-магистранттарды этнологиялық бағыттылық контексінде ғылыми пән ретінде гендерология негіздерімен кешенді таныстыру. Қаралатын мәселелер: этнологиялық зерттеулер бөлінісінде қазіргі гендерологияның әдіснамалық және ұғымдық аппаратымен танысу; магистранттардың дәстүрлі этностардың мәдениеттерінің қызмет етуінің гендерлік аспектілерінің ерекшелігі және жаһандану жағдайында олардың трансформациясы туралы түсінігін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 3

  Мақсаты - жоғары оқу орындарының дидактикасы, тәрбие мен білім беруді басқару теориялары, педагогикалық қызметті талдау және өзін-өзі бағалау білімдері негізінде университетте педагогикалық іс-әрекеттің қабілетін қалыптастыру. Болашақ оқытушының білім беру қызметін ОКТ қолдана отырып жобалауды, Болон процесін жүзеге асыруды,дәріскерлік,кураторлық шеберлікті оқыту/тәрбиелеу және бағалау стратегиялары мен әдістерін қолдана отырып (TLA-стратегиялар) игеруді қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Этникалық конфликтология
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты -магистранттарда этносаралық қақтығыстарды зерттеудің тарихы, заманауи теориялық және практикалық тәсілдері туралы тұтас түсінік қалыптастыру; ұлтаралық қарым-қатынас мәдениеті; этносаралық қақтығыстарды талдау, этносаралық қақтығыстарды реттеу әдістерін білу, сондай-ақ студенттерде этникалық қақтығыстың әртүрлі теориялары туралы білімді қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ескерткіштану: теория және тәжірибе
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты - магистранттарда ескерткіштеді зерттеуде қолданылатын әдіснамалық принциптер мен әдістер саласында қабілеттерді қалыптастыру. Курс ескерткіштерді құжаттаумен және экспонаттаумен, тарихи-мәдени ортаны қалыптастыру жобаларын дайындаумен байланысты арнайы білімді және деректану қызметінің түрлерін меңгеруді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақтардың отбасы мен некесінің тарихи антропологиясы
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты – магистранттарда қазіргі қазақстандық отбасының дамуындағы үрдістер мен заңдылықтарды сипаттау және бағалау қабілетін қалыптастыру. Қарастырылатын мәселелер: моно және полиэтникалық өңірлердегі отбасылық-некелік қарым-қатынастардың өзекті мәселелері, Қазіргі отбасы құрылымындағы жалпы және ерекше белгілер. Отбасының ішкі және сыртқы байланыстары. Оның маңызды әлеуметтік функциялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Номадизм: зерттеу теориясы мен тарихы
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты-магистранттарда аналитикалық, сыни ойлау қабілетін, сонымен қатар пәнді оқу кезінде әдіснамалық негіздерді қолдану қабілетін қалыптастыру. Курс теория мен тарих аясында номадизмді зерттеудің арнайы білімі мен методологиясын меңгеруді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Дін антропологиясы
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты – магистранттарға діннің мәнін адам табиғатымен, оның эволюциялық, нәсілдік, этникалық, мәдени ерекшеліктерімен байланысын түсіндіру. Дін антропологиясы - мифтің, салт-дәстүрдің антропологиялық теорияларын, халық діндарлығының жағдайы мен құрылымын, танымдық өкілдіктерді, этологиялық көзқарасты және т. б. зерттейтін білім саласы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Дәстүрлі мәдениет және жаңғырудың теориялық мәселелері
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты – магистранттарда дәстүрлі мәдениет пен модернизацияның байланысы туралы түсінік қалыптастыру. Дәстүрлі мәдениет және жаңғыру мәселелері қаралатын болады. "Қазіргі заманғы" және "дәстүрлердің" қарсы тұруы. Дәстүрлі мәдениеттің негізгі ерекшеліктері. Дәстүрлі мәдениеттегі әдет-ғұрыптар мен салт-дәстүрлер. Дәстүрлі қоғамдарды жаңғырту мәселесі. Жаңғыру процестері және отарлық кезеңдер. Модернизациялаудың негізгі теориялары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON12

  Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып, өзінің кәсіби қызметі саласында ұжымды басқару.

 • Код ON11

  Мемлекеттік және муниципалдық, музейлер, білім беру мекемелеріне, туристік компанияларға ұлттың ұлттық санасын қалыптастыру міндеттері тұрғысынан тарихи өткен оқиғаны сақтауда, көпшілікке таратуда және ұсынуда кеңес беру.

 • Код ON9

  Ұйымдар мен мекемелердің (зертханалар, мұражайлар және т.б.) қызметінде тарихи-мәдени және тарихи-өлкетану функцияларын жүзеге асыру, оның ішінде музей кеңістігінде көрмелерді іріктеу мен ұйымдастыруды жүзеге асыру.

 • Код ON1

  Адам және әлеуметтік жүйелер туралы, сондай-ақ әлеуметтік, гуманитарлық ғылымдардың даму процестері туралы кең білімді меңгеру.

 • Код ON6

  Ұлтшылдыққа, ксенофобияға және экстремизмге қарсы іс-қимылға, ұлттық азшылықтардың құқықтарын қорғауға, олардың мәдени мұрасын сақтауға, сондай-ақ этносаяси, этноконфессиялық әлеуметтік қақтығыстарды шешудің тиімді жолдарын іздеуге бағытталған жобаларды ұйымдастыруға дайындығын көрсету.

 • Код ON3

  Өз кәсібінің қоғамдағы рөлі мен оның ағартушылық функцияларын түсіну, әлем халықтарының тарихы мен мәдениетін, олардың этноұлттық дәстүрлерін ғылыми ақпараттық жариялауға қатысуға дайын болу, антропологиялық және этнологиялық білімді танымал ету.

 • Код ON8

  Этнология және антропологияның теориялық және қолданбалы аспектілері бойынша ІТ технологиясын қолдана отырып сабақтар жүргізу, курстар жүргізу; оқу және тәрбие бағдарламаларын, әдістемелік ұсыныстарды, бағалау құралдарын әзірлеу, музейлер мекемелерінде білім беру процесін жүргізу.

 • Код ON2

  Тарихи, этнологиялық, мәдениеттану және әлеуметтік-мәдени зерттеулерге қазіргі заманғы әдіснамалық принциптер мен әдістемелік ұстанымдардың базасын талдау және білімдерін жетілдіру.

 • Код ON5

  ІТ технологиясын пайдалана отырып тарихи және әлеуметтік әдістер негізінде этникалық және этномәдени проблемалар бойынша мәдени орталықтар үшін сараптама жүргізу, салыстырмалы талдау, пәнаралық және жүйелі көзқарас, тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау.

 • Код ON10

  Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, оның ішінде электрондық, кино және теледидар арқылы халықтар, этноұлттық және мәдени дәстүрлер туралы шынайы ақпараттарды тарату.

 • Код ON4

  Социологиялық және математикалық әдістерді қолдана отырып, далалық этнологиялық зерттеулер жүргізу, сауалнамалық мәліметтер мен сауалнамаларды өңдеу, деректерді жүйелеу, аудио-бейне, фото материалдарды пайдалану, сондай-ақ мұрағаттарда, музейлерде және кітапханаларда материалдар жинау.

 • Код ON7

  Ғылыми семинарлар, конференциялар, дөңгелек үстелдер, дискуссиялық клубтар өткізу мақсатында зерттеу, мәдени мекемелерде, мәдениет департаментінің бөлімдерінде стратегиялық даму бағдарламаларын әзірлеу.

Top