Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 3

  Мақсаты - жоғары оқу орындарының дидактикасы, тәрбие мен білім беруді басқару теориялары, педагогикалық қызметті талдау және өзін-өзі бағалау білімдері негізінде университетте педагогикалық іс-әрекеттің қабілетін қалыптастыру. Болашақ оқытушының білім беру қызметін ОКТ қолдана отырып жобалауды, Болон процесін жүзеге асыруды,дәріскерлік,кураторлық шеберлікті оқыту/тәрбиелеу және бағалау стратегиялары мен әдістерін қолдана отырып (TLA-стратегиялар) игеруді қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. Курс арнайы философиялық талдау пәні болып табылатын ғылым феноменінің мәселелерімен таныстырып, ғылымның тарихы мен теориясы, ғылым дамуының заңдылықтары және ғылыми білімнің құрылымы туралы білім қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (ағыл.)
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – дербес ғылыми зерттеулерді жоспарлау, дайындау, ұйымдастыру және жүргізу қабілетін қалыптастыру. Бұл курсты оқу барысында ғылыми жарияланымдардың халықаралық жүйесі; халықаралық ғылыми жарияланымдар жүйесіндегі авторлық құқықтар; ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен әдістері; журналға арналған түпнұсқа мақаланың мәтінін ұйымдастыру; ғылымның даму заңдылықтары; зерттеу нәтижелерін тіркеу және қорғау ережелері; рецензиялау рәсімі; ғылыми әзірлемелерді коммерцияландыру және оны құқықтық сүйемелдеу; ғылыми зерттеулерді енгізу және олардың тиімділігін үйренеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи талшықты-оптикалық тарату жүйелері
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: Халықаралық электробайланыс одағының (ХЭО) тұрғысынан заманауи оптикалық транспорттық желілері туралы тұтас жүйесін түсіну қабілетін қалыптастыру. Қарастырады: Оптоталшықты таратқыш жүйелері, Талшықты-оптикалық тарату жүйесінің классификациясы, тізбегі, компоненттері. Оптикалық сәуле көзі. Оптикалық модуляторлар, қабылдағыштар, күшейткіштер. Синхронизация және басқару желісі. OTN-OTH, Ethernet, T-MPLS стандарттары, (ASON/ASTN) автоматты коммутациялық желілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сигналдарды өңдеу әдісі мен алгоритмі
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: сигналдарды өңдеудің және талдаудың заманауи әдістерін жүйелі түрде талдау, бағдарламалық қамтамасыз ету жүйелерін құру принциптерін және интеллектуалды сандық графикалық өңдеу жүйелерін қалыптастыру. Қарастырады: Сигналдарды талдаудың негізгі түсініктері. Сигналдарды талдау әдістері, алгоритмдері. Суретті сегментациялау әдісі. Суретті өңдеу әдістері мен алгоритмдері. Суреттерді масштабтау. Дауыс пен суретті қайта орнату.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Наноэлектроника және оптоэлектрониканың физикалық құбылыстары
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: наноэлектрониканың және оптоэлектрониканың іргелі физикалық үдерістері, нанокластерлік шалаөткізгіштердің құрылымдық, электрлік және оптикалық қасиеттерінің өзара байланыстары туралы ойлау қабілетін қалыптастыру. Қарастырады: Наноэлектроника мен оптоэлектрониканың заманауи мәселелері. Наноқұрылымдарды өсіру әдісі. Наноқұрылымдағы кванттық эффектілер. Кванттық шектеу. Электрондарды туннелдеу. Гетероқұрылымдар. Фуллерендер мен нанотүтікшелер. Кеуекті материалдар. Наноқұрылымды шалаөткізгіштердің оптикалық және электрлік қасиеттері. Наноқұрылымды материалдардың оптоэлектроникада қолданылуы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: магистранттарда іскерлік және ғылыми салаларда қарым-қатынас жасауға қажетті дағдыларды қалыптастыру, халықаралық ғылыми ұжымдарда ғылымизерттеу қызметін жүргізуге мүмкіндік беретін коммуникативтік құзыреттіліктерді жүзеге асыру. Мыналар зерттелетін болады: ауызша, жазбаша және электронды коммуникация әдістері; ағылшын тілінде өнімді кәсіби маңызды мәтіндерді құру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электронды жүйелердегі синхрондалу
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты: электроникадағы автогенераторларды практикалық қолданылуын және байланысқан осцилляторлардың динамикалық заңдылықтарын талдау мүмкіншілігін қалыптастыру. Қарастырады: Байланысқан автогенераторлар мен автотербелмелі жүйелер туралы жалпы мәлімет. Винн көпірі бар генератор. Оң және теріс кері байланыс. Сигналдар фазасын өлеу әдісі. Квазипериодты өзқауым күйі. Сыртқы периодты, шуыл күш әсері бар тұтас байланысқан автогенераторлар. Арнольд тілі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Радиотехника, электроника және телекоммуникациялардың ғылыми-техникалық мәселелері
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: радиотехникалық және электрондық жүйелердегі болатын процестердің ерекшеліктері туралы тұтас құрылымды талдау қабілетін, сондай-ақ осы саладағы зерттеу әдістерін меңгеруді қалыптастыру. Қарастырады: Телекоммуникациялық сектордағы технологиялық жетістіктер. Радиотехника мен электрониканың қолданылуы. Бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етудегі кеңейтілген телекоммуникациялық стандартизациялар. Радиотехникалық жүйелердің сенімділігі мен қауіпсіздігі. Ақпараттың бүтіндігі және құпиялылығы. Радиотехника және электрониканың экологиялық мәселесі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заманауи сымсыз технологиялар
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты: заманауи сымсыз технологиялардың құрылымы мен сымсыз желілерді жобалау туралы тұтас жүйелік түсініктерін, қабілеттерін қалыптастыру. Қарастырады: Сымсыз байланыс желілері. Сымсыз байланыс желілеріндегі сигналдарды тасымалдаушылар. Радио арналары. Сигналды қабылдау мен беру кедергісі. Байланыс арнасының сипаттамасы. Байланыс арнасы. Ұялы және спутниктік байланыс. Жаңа сымсыз байланыс жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Бұл пән басқару мен көшбасшылықтың психологиялық теорияларын оқытып, сонымен қатар топтық даму және ұжымдық қалыптасу динамикасын көрсетіп, және көпшілік пен тобыр психологиясының ерекшеліктерін, сондай-ақ қарым-қатынастың психологиялық теорияларын және басқарушылық қарым-қатынас шеңберінде өзінің кәсіби қызметі үшін қажетті жанжалды шешудің стратегияларын объективті бағалау бойынша әлеуметтік-психологиялық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жасанды интеллектінің әдістері мен технологиялары
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты: жасанды интеллекттің негізгі әдістерін және технологияларын сипаттау және бағалау мүмкіндігін қалыптастыру және оларды қолданбалы электроникада қолдану. Қарастырады: Интеллектуалды жүйелер. Нейроғылым. Жасанды интеллект. Нейрондар моделі. Желі архитектурасы. Тікелей таралудың бірқабатты, көпқабатты желісі. Жады негізінде оқыту. Хебб оқытуы. Бәсекелі оқыту. Больцман оқыту. Мұғаліммен оқыту. Мұғалімсіз оқыту. Интеллектуалды электронды жүйемен дыбыстық байланыс жүйелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Нейрондық желілер және терең оқыту
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты: заманауи нейрондық желілерді ұйымдастыру, сондай-ақ нейрондық желілік құрылғыларды құру қабілетін қалыптастыру. Қарастырады: Жасанды интеллекттің жалпы анықтамасы. Жасанды нейронды желінің моделі. Тереңдетілген желіні оқыту революциясы. Жасанды интеллект және машиналық оқыту. Нейрондық желілердегі регуляризация. Салмақ инициализациясы. Заманауи нейронды желілер. Торлы нейронды желілер. Санды тану үшін торлар. Заманауи торлы архитектуралар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Сандық интегралды микросхемалар
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты: заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып интегралды схемотехнологияның теориясы мен тәжірибесін меңгеру. Қарастырады: Талданатын ақпарат формасы бойынша микосхемаларды бөлу. Интегралдық тізбектерінің логикалық элементтері. J K-, D-, RS – триггерлер. Қосындылайтын есептегіштер. Реверсивті есептегіштер. Есептеуіш-бөлгіштер. Ығысушы, параллелді, реверсивті тіркегіштер. Сумматор негізіндегі көбейткіш құрылғылар. КМДП логикалық элементті микросхемалар. Эмиттерлі-байланысқан логикалық элементті микросхемалар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Телекоммуникациялық желілердегі ақпаратты қорғау әдістері
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты: телекоммуникация желілеріндегі ақпараттарды қорғаудың заманауи криптографиялық әдістерінің тұтас көзқарасын бейнелеу қабілетін қалыптастыру. Қарастырады: Ақпарат. Ақпараттық қауіпсіздік. Ақпараттық қауіпсіздік қаупі. Заманауи ақпаратты қорғау әдістері. Ақпаратты қорғау теориясының негізгі түсінігі. Заманауи ақпараттық қауіпсіздіктің жалпы принциптері. Қауіпсіздік қызметтері. Криптоталдау. Криптографиялық протоколдар. Криптоорнығу. Кілтпен басқару. Электронды-санды қолтаңба. Электронды-санды қолтаңба алгоритмі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жаңа буынды желілерді құру технологиясы
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты: әртүрлі мультимедиялық ақпаратты пакеттік тарату технологиялары мен протоколдарына пайдаланатын келесі ұрпақты NGN байланыс желілерін құру принциптерін зерттеу. Қарастырады: Байланыс желісінің эфолюциясы және желілік технологиялар. Ену желісі. Ену технологияларының классификациясы. xDSL, Гибридті FTTx ену желісі. NGN желісінің архитектурасы. Икемді коммутатор сипаттамасын есептеу. СССП (Н.323, SIP, MGCP, MEGACO/H.248) протоколдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON12

  өзінің педагогикалық жетістігінде жоғары мектеп педагогикасы мен психология білімдерін қолдану, интерактивті әдістерді қолдану, жаңа мәселелер мен жағдайларды шешуде сыни ойлау және шығармашылық әдісті қолдану, ғылыми зерттеуді жүргізуге және ЖОО-да арнайы дисциплиналарды оқытуды қамтамасыз етуді орындауда кәсіби деңгейде ағылшын тілін меңгеру.

 • Код ON7

  сандық радиоэлектронды және наноэлектронды құрылғыларды жобалау және дайындау, радиотехникалық және телекоммуникациялық жүйелердегі болып жатқан процестерді моделдеу, сондай-ақ, оларды практикада қолдана білу, алынған нәтижелерді жалпылау және интерпретациялау;

 • Код ON11

  телекоммуникациялық жүйелерде, сондай-ақ, байланыс және желі каналдарын қорғауда қолдануға үшін сигналдарды параллел өңдейтін жылдамәсерлі тізбектерге негізделген жаңа сандық модулдерді жобалау және дайындау;

 • Код ON5

  сандық сигналдарды талдау әдістерін оның ішінде модуляция, детектрлеу, оптикалық сигналдарды қайта құру мен оптикалық күшейту, ақпаратты қорғау мен кодтау, сызықты сигналдарды кодтау әдісі, талшықты-оптикалық таратудың негізгі параметрлерін есептеу әдісін таңдау және қолдану, тарату мен коммутацияның оптикалық жүйелерін дамытудың болашақтағы бағыттарын есептеу;

 • Код ON6

  шуылы бар сигналдарды өңдеу, сымсыз канал және талшықты-оптикалық желі бойынша әртүрлі ақпаратты тарату жүйелерін салыстыру, оптикалық базаның компоненті мен сандық сигналдарды талдау әдісін меңгеру;

 • Код ON1

  негізгі ғылыми әдістерді, теорияларды, концепцияларды талдау негізінде сандық электронды құрылғыларды құру және дайындау, эксперименттік және теориялық зерттеулерді ұйымдастыру, радиотехника, электроника және телекоммуникациялар облысындағы негізгі ғылыми және инженерлік мәселелерді шешу кезінде алынған нәтижелерді өңдеу және түсіндіру;

 • Код ON2

  радиотехника, электроника және телекоммуникациялардың заманауи ғылыми-техникалық мәселелерін шешуге арналған телекоммуникациялық желілерді құру және жобалау, қойылған мәселені шешетін белгілі бір әдісті таңдаудың артықшылығын ұсына білу;

 • Код ON3

  интеллектуалды ақылды жүйелер желісі мен архитектурасын жобалау және сынау, сондай-ақ наноқұрылымды шалаөткізгіштердің электрлік және оптикалық қасиеттерін, электронды жүйелердегі синхрондалу құбылыстарын, интегралды тізбектердегі нейронды желілерді, кеңжолақты радиотехникалық генераторды, телекоммуникациялық жүйелердегі маршрутизатор моделін, «сигнал-шум» қатынасын анықтайтын информация-энтропиялық әдістің эксперименттік және теориялық зерттеу нәтижелерін бағалау;

 • Код ON8

  заманауи интеллектуалды жүйелерді дайындау, әртүрлі типтегі телекоммуникациялық сигналдарды сандық талдаудың әртүрлі әдістерін қолдануды таңдауды салыстыру және түсіндіру;

 • Код ON9

  ғылыми-зерттеу және қолданбалы сферада мәселелерді, мақсатты, тапсырманы қалыптастыру, оларды өз бетінше шешу, жасалынған жұмыс нәтижелері бойынша қорытынды жасау және оларды түсіндіру, шетелдік ғылыми-техникалық әдебиеттермен жұмыс істей білу, кәсіби жетістіктер саласындағы халықаралық одақтастарға қатысу, командада жұмыс істей білу;

 • Код ON4

  стационарлы және жылжымалы робожүйелерді, обьектіні тану жүйелерін, жасанды интеллект әдісі мен технологиясын қолданып өздігінен ұшу аппараттарын, өздігінен оқытылатын интеллектуалды жүйелер мен нейронды желілерді талдау және жоспарлау;

 • Код ON10

  жаңа оқыту әдістерін, заманауи білім беру технологиялары мен жоғары оқу орындарындағы ғылыми-педагогикалық жетістіктердің ғылыми жұмыстар мен жобалардың ғылыми зерттеу нәтижелерін қолдану;

7M06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Магистратура

Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті (АЭжБУ)

БББТ: M096 Коммуникация және коммуникациялық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Магистратура

Қазақ қатынас жолдары университеті

БББТ: M096 Коммуникация және коммуникациялық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M096 Коммуникация және коммуникациялық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M096 Коммуникация және коммуникациялық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M062011 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M096 Коммуникация және коммуникациялық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top