Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M08701 Аграрлық техника және технология в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  При изучении данной дисциплины магистранты овладевают навыками устного и письменного общения на иностранном языке в пределах изучаемых лексических и грамматических тем. Большое внимание уделяется раз-витию навыков понимания специальной и научной литературы в сфере профессиональной деятельности.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пән ғылым феноменінде арнайы философи-ялық талдау пәні ретінде қаралады, ғылым-негіздері мен теориясы туралы, ғылымның даму заңдылықтары мен ғылыми білімнің құрылымы туралы, мамандық және әлеуметтік институттар ретіндегі Ғылым туралы, ғылыми зерттеулер жүргізу әдістері туралы, қоғамның дамуындағы ғылымның рөлі туралы білімді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми эксперименттің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән техникалық жүйелердің эксперименталды және теориялық зерттеулерін таңдау және үйлестіру принциптерін, зерттеудің осындай әдістемелерін жүзеге асырудың артықшылықтары мен кемшіліктерін қарастырады. Магистранттар эксперименталды зерттеулер жүргізуге арналған жабдықтар мен құралдарды зерттейді, эксперименталды зерттеулер әдістемелерін таңдауды және оларды қолдануды қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән магистранттардың басқару психологи-ясының теориялық-әдіснамалық негіздерін түсінуін, басқару үрдістері жүйесіндегі тұлғаның рөлі мен орны туралы түсінігін береді, басқару қызметінің және басқаруөзара әрекетінің мәнін ашады. Магистранттар персоналды басқару принциптері мен әдістерін, мотивация теориясын, басқарушылық шешімдерді қабылдауды зерттейді, басқару-ортасындағы басшылық, көшбасшылық және тұлғааралық коммуникация дағдыларын алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми эксперименттің негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу кезінде ғылыми зерттеулерді жүргізу және тәуелділіктерді белгілеу принциптері мен әдістері, инженерлік есептерді шешу әдістері, патенттік іздеу жүргізу және өнертабысқа өтінім жасау, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың құрылымы мен құрамы, ғылыми-техникалық және патенттік ақпаратты іздеу тәртібі оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 4

  Педагогикалық ғылым саласы, педагогикалық заңдылықтарды және білім беру процесін ұйымдастыру және жүзеге асыру (өз білімін жетілдіру), оқыту, тәрбиелеу (өзін-өзі тәрбиелеу), даму (өзін-өзі дамыту) және сту-денттердің белгілі бір қызмет түрі мен қоғамдық өмірге кәсіби даярлығын зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі уақытта Қазақстанда және басқа елдерде қолданылатын қорғау құжаттарымен өнеркәсіптік меншік объектілерін қорғау әдістерін қарастырады. "Ғылыми зерттеулер негіздері" пәнін оқу кезінде эмпирикалық тәуелділікті орнату принциптері мен әдістері, өнертабыстық есептерді шешу әдістері, патенттік іздеу жүргізу және өнертабысқа өтінім жасау баяндалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Интернет технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқыған кезде магистранттар интернет технологияларын, ұйымдастыру және жұмыс істеу принциптеріне үйренеді, интернеттегі орталарда қолдану үшін қосымшаларды жобалауды үйренеді, интернеттегі технологияларды дамытудың интернет-технологиялары, қызметтері және перспективалары туралы біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көлік техникасын сынау
  Несиелер: 5

  Пән көлік техникасын сынаумен машиналардың өзара байланысын зерттейді. Өндірістік техниканы сынау түрлері. Магистранттар шет елдер мен Қазақстан техникасын сынау стандарттарын зерттейді. Сынаудың әртүрлі түрлерін техникалық қамтамасыз ету. Дала сынақтарын жүргізу әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ауылшаруашылығында энергия үнемдеу және автоматтау
  Несиелер: 5

  Пән ауыл шаруашылығы өндірісінің энергия және электрмен жабдықтау жүйелерін, шағын энергетика жүйелерін, энергия үнемдеу технологияларын, өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығындағы мобильді қондырғыларды электрлендіру жүйелерін, өнімді қайта өңдеу өндірісінде, ауыл шаруашылығындағы электронды жабдықтар жүйелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Агроинженерлік жуйелерді модельдеу
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде магистранттар АЖЖ MathCAD бағдарламасын оқиды, оны қолданбалы инженерлік есептерді шешу үшін қолдану негізгі болып табылады. Эксперименталды мәліметтерді өңдеудің теориясы мен әдістері, деректерді аппроксимациялау әдістері, үшөлшемді графиктерді құру, теңдеулерді шешу және матрицалармен және полиномдармен операциялар оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мал шаруашылығындағы қазіргі заманғы технологиялар мен техникалық құралдар
  Несиелер: 5

  Пән мал шаруашылығы технологиялары, машиналар мен жабдықтарды жетілдіру мәселелерін қарастырады. Жануарлар мен құстың өмір сүруіне қолайлы жағдай жасау. Мал шаруашылығының негізгі өнімдерін механикаландырылып алу, өңдеу және сату. Мал шаруашылығының негізгі және жанама өнімдерін алуды, өңдеуді кешенді механикаландыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бұлтты технологияларды пайдалану
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарға бұлтты технологиялар саласындағы білім мен дағды-ларды дамытуға бағытталған. Магистранттар бұлтты технологияларды және олардың жұмысында қолданылатын аспектілерді, бұлтты құжат айналымын, Google құжаттарын оқиды. SkyDrive (office.com), ынтымақтастық құралдары Dnevnik.ru және DropBox, Yandex сияқты бұлт қоймасын қалай пайдалану керектігін үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өсімдік шаруашылығындағы ұтымды технологиялар мен техникалық құралдар
  Несиелер: 5

  Пән өсімдік шаруашылығы үшін технологиялық процестер мен техникалық құралдар, машиналар мен жабдықтар, олардың конструктивтік ерекшеліктері бойынша магистранттардың білімін игеруде кәсіби білім мен іскерлікті қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық шеберліктің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән тәрбие кәсіби және педагогикалық қызмет үшін қажетті педагогикалық дағдының негізін құрайды. Магистранттар педагогикалық дағдыларды қалыптастыру үшін қажетті білімді меңгереді, педагогикалық шындықтың құбылыстарын талдап, оны ойлауға үйренеді, педагогикалық жағдайды тиімді шешу жолдарын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Эксплуатациялық материалдар мен отын-энергетикалық ресурстарын үнемдеу
  Несиелер: 5

  Пән ЖЖМ алудың негізгі тәсілдерін, әртүрлі тораптарда тракторлардың, ауыл шаруашылық машиналардың, ТМД, алыс шетел өндірісінің автокөліктерінің қолдану ерекшеліктерін, қазіргі заманғы жабдықтарды пайдалана отырып, ЖЖМ сапасын анықтау әдістерін, ЖЖМ сақтау, тарату үшін жабдықтарды бақылау технологияларын үйренеді. ЖЖМ үнемді жұмсау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Арнайы мақсаттар үшін шет тілі
  Несиелер: 5

  Пән арнайы сөздікке бағытталған шет тілін үйренуге бағытталған, шетелдік әріптестер-мен кәсіби деңгейде, құжаттамамен және іскерлік хат-хабармен диалог жүргізу мүмкіндігіне назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көліктік техниканың жұмысшы процестерінің теориясы
  Несиелер: 5

  Пән эргономикаға кіріспе, көлік техникасының жұмыс процестерінің қызмет көрсету аймағы, қызмет көрсету аймағының жұмыс түрлеріне тәуелділігі, тиеу-түсіру жұмыстарының энергия сыйымдылығын төмендету әдістері мен тәсілдері, автокөлік эргономикасының дамуындағы үрдістер, еңбек құралдарын құрастыру және/немесе жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көлік процестерін модельдеу
  Несиелер: 5

  Модельдеу тұжырымдамасы мен математикалық модель тұжырымдамасын зерттеу. Көлік әдістерін модельдеудің математикалық әдістерін (қозғалысты сақтау заңы, көшбасшы моделі, стохастикалық үлгілер және т.б.) зерттеу. Математикалық бағдарламалау әдістеріне негізделген автомобиль көлігіндегі өндірістік процестерді математикалық модельдеу аппаратурасын жасау және пайдалану. Қазіргі заманғы бағдарламалық жүйелермен танысуы (PTV Vision, Transnet, Aimsun, Anylogic), көліктің ағымын модельдеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Машина жетілдірудің ғылыми-техникалық негіздері
  Несиелер: 4

  Пән Қазақстанда қолданылатын ауыл шаруашылығы машиналарын жетілдіру және дамыту кезеңдерін қарастырады, машиналардың құрылымын бағалау критерийлері және қазіргі ауыл шаруашылығы машиналарын одан әрі жетілдірудің негізгі бағыттарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мұнай өнімдерін үнемдеу, пайдалану және сақтау
  Несиелер: 5

  Пән ЖЖМ алудың негізгі тәсілдерін, әртүрлі тораптарда тракторлардың, ауыл шаруашылық машиналардың, ТМД, алыс шетел өндірісінің автомобильдерінің қолдану ерекшеліктерін, қазіргі заманғы жабдықтарды пайдалана отырып, ЖЖМ сапасын анықтау әдістерін, ЖЖМ үнемді шығындау жолдарын, ЖЖМ сақтау, тарату үшін жабдықтарды бақылау технологиясын, ЖЖМ сапасын қалпына келтіру әдістерін (регенерация) оқып үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инженерлік жобалау
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде физикалық экспериментті жоспарлау теориясы, есептеу экспериментті жоспарлау теориясы, алынған нәтижелерді өңдеу теориясы және математикалық модельді алу әдістері оқытылады. Магистранттар орындалған ҒЗЖ бойынша есептерді құрастыру; нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу дағдысына ие болады, арнайы автоматты жобалау жүйелерімен жұмыс істеу тәжірибесі артады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылық техниканы сынау
  Несиелер: 5

  Пән ауыл шаруашылық техникасын сынаумен байланысты және машиналарды зерттеуді қарастырады, өндірістік техниканы сынаудың түрлері, шетел және Қазақстан елдерінің сынауға арналған стандарттары, сынаудың әр түрлі түрлерін техникалық қамтамасыз ету, дала сынақтарын өткізу әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін қазіргі заманғы технологиялар мен техникалық құралдар
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде заманауи технологиялар мен техникалық құралдарды дамытудың негізгі тенденциялары мен бағыттары, техникалық қызмет көрсету және техникаларды жөндеу, өндірістік үрдісті ұйымдастыру мен жүргізудің алдыңғы қатарлы әдістері оқытылады. Магистранттар ТҚК және жөндеу жүргізу үшін перспективалық техникалық құралдар мен технологиялық жабдықтарды шығаратын жетекші фирмалармен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көлік процестерін жобалау
  Несиелер: 4

  Жүк тасымалдау және автокөлік қажеттілігін есептеу мен автокөлік тасымалдау жүйелерін жобалау әдістерін зерттеу. Еңбек, материалдық, техникалық-операциялық және ұйымдастырушылық шектеулерді есепке ала отырып, автокөліктердің тасымалдауын ұйымдастырудағы экономикалық және математикалық әдістерінің даму перспективалары мен жағдайын зерттеу. Көліктік мәселелерді орындауда оңтайлы жолдарын таңдау мен негіздеу бойынша басқару шешімдерді қолдануда практикалық дағдылар мен кәсіптік білім алу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Код ON1

  Ғылыми коммуникацияны ана және шет тілінде жүзеге асыру

 • Код ON2

  Ғылыми таным әдіснамасын; ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымын, ғылыми-зерттеу қызметінің дағдыларын меңгеру

 • Код ON3

  Заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу, кәсіби қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік технологияларды қолдану

 • Код ON4

  Математикалық модельдермен операциялар жүргізу, эксперимент нәтижелерін өңдеу, жобалау объектісінің оңтайлы параметрлерін есептеу

 • Код ON5

  Ауыл шаруашылығы процестерінің ерекшеліктерін ескере отырып, Өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығында машина дамуының қазіргі заманғы технологияларын меңгеру

 • Код ON6

  ҚР және шетелде зияткерлік меншікке қорғау құжатын алуға толық құжаттар пакетін сауатты дайындауды жүзеге асыру, нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеу

 • Код ON7

  Мұнай өнімдерін үнемді пайдалану дағдыларын меңгеру, технологиялар мен техниканың артықшылықтары мен кемшіліктерін талдау

 • Код ON8

  Ауыл шаруашылығы өндірісінде энергия үнемдеу принциптерін қолдану, өндірістік міндеттерді шешу кезінде жабдықтар мен технологияларды қолдануды негіздеу

 • Код ON9

  Ауыл шаруашылығы техникасын, көлік техникасын сынақтан өткізу, сынақ жүргізу әдістемесін меңгеру, сынақ жүргізу стандарттарын меңгеру

 • Код ON10

  Ауыл шаруашылығы техникасына ТҚ және жөндеу жүргізу

Top