Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D03106 Саясаттану в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Саяси процестерді талдау мен болжаудың заманауи технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты-саяси процесті талдау мен болжаудың жүйелік негіздерін игеру, аналитикалық және болжамдық зерттеулер жүргізу техникасын игеру, белгісіздік пен қауіп жағдайында тиісті түрде кәсіби шешімдер қабылдау қабілеті, қоғамды жүйелі түрде көру, саяси саланың тұтастығы мен өзіндік ерекшелігін түсіну, қазіргі саяси оқиғалардың логикасын анықтау және оларды сәкесінше құзыретті бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі Қазақстандағы саяси үдерістер
  Несиелер: 5

  Осы пәнді зерделеудің мақсаты қазіргі Қазақстандағы саяси қатынастар мен процестердің мәнін, мазмұнын, типологиясын, олардың даму ерекшеліктері мен үрдістерін, саяси процесс факторларының саяси ортамен және өзара іс-қимылының бағыттары мен нысандарын кейіннен кәсіби салада қолдана отырып талдау қабілетін қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық жазба
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты білім алушылардың өзіндік зерттеу жобаларын іске асыруға дайындығы мен қабілетін қалыптастыру, академиялық дискурстың ерекшелігін ескере отырып, ғылыми және ғылыми-ақпараттық мәтіндерді құрастыру және олардың нәтижелерін халықаралық академиялық қоғамдастық нормаларына сәйкес жазбаша түрде ұсыну болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі жаһандық процестер және әлемдік саясат
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты жаһандық үдерістер эволюциясының мазмұны мен үрдістерін, қазіргі әлемдік тәртіпті, жаһандық және өңірлік ауқымдағы әлемдік саясат субъектілері мен объектілері қызметінің негізгі салаларын, жекелеген мемлекеттер мен олардың одақтарын, жаһандық және өңірлік даму проблемаларын, қазіргі әлемнің геосаяси трансформацияларын, геоэкономикалық процестерді зерттеу кезінде дербес ғылыми жұмыс дағдыларын жетілдіру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Саяси талдау әдістері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты-әлеуметтік-саяси зерттеулерде қабылданған негізгі әдістер мен әдістерді игеру, саяси құбылыстар мен процестердің мәнін талдау үшін қажетті әдіснамалық құралдарды игеру, зерттеудің оңтайлы әдіснамасын таңдау, жүргізілген зерттеулер негізінде аналитикалық материалдарды әзірлеу қабілетін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Саяси жобаларды стратегиялық басқару
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты білім алушылардың саяси жобаларды басқару процесіне қатысуға дайындықтың, қазіргі заманғы стратегиялық менеджмент саласындағы аналитикалық дағдылар мен технологиялық әдістерді игерудің шешуші факторы ретінде кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру ды көздейді. Нақты мысалдар арқылы жобалармен жұмыс жасау кезіндегі негізгі проблемалар талқыланады, оларды жобаның өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде шешу жолдары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі әлемдегі этносаяси процестер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты саясат әлемінің этникалық құрамы туралы, полиэтникалық қауымдастықтардағы саяси жүйелерді ұйымдастыру, жұмыс істеу және дамыту ерекшеліктері туралы білім жүйесін қалыптастыру, этникалық қатынастар саласында шешімдер қабылдау процесін, этносаяси саясаттың нысандары мен бағыттарын, этносаяси қақтығыстардың себептерін, көріністері мен салдарын, сондай-ақ қазіргі әлемде оларды басқару және реттеу әдістері мен стратегияларын талдау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі тұжырымдамалар саяси басқару
  Несиелер: 5

  Пәнді зерделеудің мақсаты басқарушылық ойлауды қалыптастыру және жетілдіру, басқарудың қазіргі заманғы тұжырымдамаларын игеру, саяси басқарудың ерекшелігін, оның негізгі институттарын, нысандары мен тетіктерін түсіну, саяси тәуекелді талдау және саяси басқарудың тиімділігін бағалау қабілетін қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мемлекеттік саясат тиімділігін бағалаудың сандық әдістері мен үлгілері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты мемлекеттік саясатты талдаудың қазіргі заманғы тәсілдері, оның тиімділігі, осындай бағалаудың сандық әдістері мен модельдерін пайдалану дағдылары, қолданбалы зерттеулер жүргізу және басқару үшін сандық және сапалық әдістерді пайдалану қабілеті, оларды қолдану нәтижелері бойынша талдамалық материалдар дайындау туралы түсінікті қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зертеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-зерттеушінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру, саяси оқиғалар мен құбылыстарды зерттеудің негізгі тәсілдерін, әдістері мен құралдарын меңгеру, заманауи ғылыми әдістер мен технологияларды қолдана отырып, нақты ғылыми-зерттеу міндеттерін шешуде зерттеу әдістерінің кешенін қолдану арқылы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін талдау, жүйелеу және жалпылау қабілеті.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлемдегі және өңірлердегі қазіргі заманғы процестерді геосаяси талдау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты-қазіргі кезеңдегі геосаяси процестің негізгі акторларының геосаяси ықпалының табиғаты мен негізгі технологияларын түсіну, геосаяси процестің мәнін, құрылымын, жалпы заңдылықтарын анықтау, әлемнің негізгі аймақтарындағы геосаяси процестің ерекшеліктерін талдау және жекелеген елдердің геосаяси мәртебесінің ерекшелігін анықтау қабілетін қалыптастыратын геосаяси процестерге кешенді талдау жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  қолданбалы саяси және басқарушылық талдауды жүзеге асырудың әдіснамалық тәсілдері мен принциптерін меңгеру, ғылыми зерттеу алгоритмін анықтау және іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу үшін релевантты әдістемелерді таңдау, ғылыми қызметтің жаңа және күрделі идеяларын сыни талдау, бағалау және синтездеу

 • Код ON2

  жалпы ғылыми әдіснамалық тәсілдерді меңгеру, ғылыми зерттеу алгоритмін анықтау және іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу үшін тиісті әдістемелерді іріктеуді жүргізу, ғылыми қызметтің жаңа және күрделі идеяларын сыни талдау, бағалау және синтездеу дағдысын меңгеру

 • Код ON3

  саяси талдау мен болжаудың негізгі ұғымдарын меңгеру, тұжырымдамалық бағыттардың мазмұнын, саяси талдаудың нақты әдістері мен алгоритмдерін, саяси талдау мен болжаудың құралдарын анықтау, теориялық және қолданбалы мәселелерді шешу үшін саяси талдау мен болжау әдістерін сыни және шығармашылық тұрғыдан қолдана білу

 • Код ON4

  халықаралық зерттеулер мен геосаясаттағы негізгі теориялық мектептерді, қазіргі әлемдік құрылыстағы мемлекеттің рөлі мен орнын, әлемдік саясаттағы сын-қатерлер мен қауіп-қатерлер сипатындағы өзгерістерді және болашақ әлемдік тәртіптің ықтимал модельдерін талдау, әлемдік саясаттың ағымдағы проблемаларын талдау үшін теориялық білімді қолдану; этносаяси процестерді қоса алғанда, әлемдік саяси процестерге бағдарлану, жаһандық процестердің негізгі қатысушыларының өзара іс - қимыл тетіктерін түсіну және олардың одан әрі дамуын болжау

 • Код ON5

  Қазіргі Қазақстандағы саяси қатынастар мен үдерістердің мәнін, мазмұнын, типологиясын, олардың даму ерекшеліктері мен үрдістерін, саяси процесс факторларының саяси ортамен және бір-бірімен өзара іс-қимылының бағыттары мен нысандарын талдау, нақты саяси институттар мен тұтастай саяси жүйенің объективті тенденциялары мен даму заңдылықтарын анықтау

 • Код ON6

  қазіргі қоғамдағы саяси билік пен билік қатынастарын ұйымдастырудың модельдерін анықтау, қазіргі саяси және басқарушылық тұжырымдамалардың ерекшеліктерін, оларды практикада қолдану мүмкіндіктері мен шектеулерін білу, дағдыларды меңгеру саяси жобаларды іске асыруда, саяси жобаларды бағалау мен басқаруда өзіндік зерттеу стратегияларын әзірлеу

 • Код ON7

  жекелеген саяси оқиғалар мен процестер бойынша ақпаратты жүйелі өңдеу, қолданбалы талдамалық зерттеулердегі эмпирикалық деректер негізінде саяси процестерді ресімдеу және верификациялау үшін саяси талдау әдістерін қолдану, ақпараттық-талдамалық материалдарды кәсіби құрастыру, ресімдеу және редакциялау дағдыларын меңгеру

 • Код ON8

  Саяси экономикалық және әлеуметтік ортаның жағдайын, ҚР мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметін бағалау кезінде сандық және сапалық талдау дағдыларын меңгеру, даму бағдарламаларын (жобаларын) әзірлеу, мемлекеттік бағдарламаларды іске асырудың экономикалық, әлеуметтік, саяси жағдайлары мен салдарын бағалау қабілеті

Top