Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04108 Қаржы в Еуразия гуманитарлық институты

 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курсты зерделеу сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негізгі міндеттерін, санаттарын, ұғымдарын, құрылымы мен тетіктерін қамтиды. Пән студенттерді сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамамен, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілікпен таныстыруға, сондай-ақ студенттердің кәсіпкерлік туралы білімдерін игеруге және кәсіпкерлік қызмет дағдыларын қалыптастыруға, өз бизнесін құруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде математика курсының негізгі анықтамалары, теоремалары және алгоритмдері, математиканы есептеудің заңдары, сандық мәндерді өңдеудің есептік және операциялық әдістері меңгеріледі. Осы пәннің типтік міндеттерін шешудің негізгі математикалық әдістерімен танысу, оларды практикада қолдану мүмкіндігі қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіршілік қауіпсіздігі мен экология негіздері
  Несиелер: 5

  Курс экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерін зерделейді, табиғи, техногендік және әлеуметтік ортада туындайтын қауіпті жағдайларды, табиғи ортадағы мінез-құлық ережелерін, төтенше жағдайлардың туындау себептерін зерттеуді көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  «Экономикалық теория» пәні базалық экономикалық түсініктер мен категорияларды, нарықтық экономиканың жұмыс істеу заңдарын, нарықтық экономикадағы тұтынушылардың және Қазақстан Республикасындағы экономикалық процестердің ерекшеліктерін қарастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 3

  Бұл микроэкономика курсы білім алушыларда микродеңгейдегі экономикалық процестер саласындағы теориялық және практикалық білімнің негіздерін, сондай-ақ негізгі экономикалық ұғымдар мен категорияларды, өндіріс факторларына сұраныстың ерекшеліктерін, толығымен бәсекеге қабілетті нарық тиімділігінің көрсеткіштерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ақша, несие, банктер
  Несиелер: 5

  Бұл курс ақшаның, несиенің және банктердің теориялық аспектілері, ақша-несие жүйесінің жұмыс істеу негіздері, халықаралық несие-есеп айырысу және валюта қатынастары, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығының негіздері туралы білімнің тұтас жүйесін ұсынады, пәннің мәні мен мазмұнын, барлық ұғымдардың өзара байланысын, олардың ішкі логикасын сипаттайтын тұжырымдамалық және терминологиялық аппаратты ұсынады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Бұл курс статистикалық байқауды ұйымдастыру және жүргізу қағидалары мен қағидаттарын, статистикалық ақпаратты бастапқы өңдеу принциптерін, статистикалық кестелер мен графиктерді құру қағидаларын білуді игеруге, әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен процестердің кең спектрін талдау мен зерттеудің статистикалық әдістерін қолдануға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Макроэкономика
  Несиелер: 3

  Бұл курс жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс моделіндегі макроэкономикалық тепе-теңдік, белгіленген және өзгермелі айырбас бағамдарындағы макроэкономикалық саясатты салыстыру, тауар және ақша нарықтарындағы тепе-теңдік мәселелерін қамтиды

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ/орыс тілі
  Несиелер: 3

  Бұл курста студенттерде коммуникативті құзіреттілік деңгейін қалыптастыру, өзінің коммуникативті ниетін әлеуметтік-тұрмыстық, оқу-еңбек, әлеуметтік-мәдени қатынастарда іске асыра алу, мәтінді тыңдау сияқты монологтық тілдесуге үйрету, жазбаша тілдесу дағдысы мен білімін дамыту. Осы курста өтілетін тақырыптар бойынша тілдік және грамматикалық құралдарды қолданып, өз пікірін, бағасын, ойын және қорытындылау қабілетін қолдану болып саналады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржыға кіріспе
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік қаржыны ұйымдастыру және басқару негіздерін, шаруашылық жүргізуші субъектілер мен қаржы институттарының қаржысын; қаржы қатынастары субъектілері қызметінің терминологиясы мен түсінігін, мемлекеттің ақша ағындарын, шаруашылық жүргізуші субъектілер мен қаржы институттарын зерделеуге, әлеуметтік құрылымның әртүрлі деңгейлерінде қаржы ресурстарын қалыптастыру және пайдалану жөнінде шешімдер қабылдау үшін қаржыны басқарудың практикалық дағдыларын игеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Бұл курста студенттерде коммуникативті құзіреттілік деңгейін қалыптастыру, өзінің коммуникативті ниетін әлеуметтік-тұрмыстық, оқу-еңбек, әлеуметтік-мәдени қатынастарда іске асыра алу, мәтінді тыңдау сияқты монологтық тілдесуге үйрету, жазбаша тілдесу дағдысы мен білімін дамыту. Осы курста өтілетін тақырыптар бойынша тілдік және грамматикалық құралдарды қолданып, өз пікірін, бағасын, ойын және қорытындылау қабілетін қолдану болып саналады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты нарықтық және мемлекеттік реттеу тетіктерінің өзара әрекеттесу заңдылықтарын анықтау, экономикалық циклдің әртүрлі кезеңдерінде қолданылатын мемлекеттік ықпал ету әдістері мен құралдарын талдай білу, мемлекеттің экономикалық дамуының проблемалары мен перспективаларын зерттеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • HR және уақытты басқару
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу HR және уақытты басқару ұғымдарын теориялық зерттеуге бағытталған. Уақытты басқарудың басым міндеттері. 80/20 принципі. Радиалды диаграмма. Жеке басымдықтар. Мақсат және оған қол жеткізуді қамтамасыз етуге арналған міндеттер мен қадамдар. Уақытты басқару - менеджердің кәсіби дағдыларындағы ішкі дағды. Уақытты басқарудағы Парето принципі. Уақытты басқарудағы тұлғаның психологиялық ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  «Бухгалтерлік есеп» пәні қазіргі заманғы ұйымдардың жұмыс істеу жағдайларына, студенттердің бухгалтерлік есептің мәнін, бухгалтерлік қадағалау объектілерін, бухгалтерлік есеп жүйесін құру және дамыту процестерін білуіне байланысты теориялық, практикалық есеп негіздерін зерттеуді қамтамасыз етуге арналған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық экономикалық қатынастар
  Несиелер: 3

  Бұл курс студенттерден халықаралық экономикалық қатынастардың формалары мен эволюциясы туралы теориялық білімді және әлемдік экономиканың жаһандануы жағдайында әлемдік экономикалық байланыстардағы күрделі құбылыстарды талдаудың практикалық дағдыларын оқытуды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Бұл курс басқару, коммуникация және шешім қабылдау процесін зерттеудің ұйымдастырушылық элементтерінен, жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру және бақылау, команданың жұмысы және көшбасшылық сияқты басқару функцияларынан, сондай-ақ өндіріс, маркетинг, қаржы, персоналды басқару сияқты ұйымдағы әртүрлі функционалды бөлімдерді зерттеуден тұрады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • 1С Есептілік
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу бухгалтерлік есептің негізгі тұжырымдамалары мен принциптерін практикалық меңгеруге, 1С-кәсіпорынның ақпараттық бағдарламаларын зерделеуге бағытталған 7-7 нұсқа, 8 нұсқа; бухгалтерлік баланстың құрылымы мен мазмұны, шоттар мен қосарланған жазба жүйесі, бағалау және калькуляция, қаржылық есептілік нысандарын құру және ұсыну; қаржылық есептілік элементтерін есепке алу: ағымдағы және ұзақ мерзімді активтер және т. б.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық экономика
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу студенттердің халықаралық экономика туралы теориялық білімдерін халықаралық еңбек бөлінісі жүйесінде жұмыс істейтін ұлттық экономикалардың жиынтығы, оның даму заңдылықтары мен тенденциялары ретінде қалыптастыруға, сондай-ақ халықаралық экономикалық процестердің қазіргі жағдайы мен даму динамикасын, халықаралық экономикалық қатынастардың экономикалық субъектілерінің мінез-құлқын және олардың қазіргі жағдайдағы өзара әрекеттесуін талдаудың практикалық дағдыларын дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржылық мониторинг
  Несиелер: 5

  Курс қаржылық қызметті мемлекеттік реттеу жүйесінің теориялық және практикалық аспектілерін, экономика субъектілері қызметінің берілген қаржылық параметрлері мен нормативтерінен ауытқуларды анықтау әдістері мен тәсілдерін қамтиды. Бұл пәнде сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің алдын алу және нормативтерден ауытқуларды жою мүмкіндіктері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Пән зерттеу кәсіпорын экономикасының негіздері туралы білім береді, кәсіпорын мен оның құрылымдық бөлімшелерінің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін қарастырады, материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын тиімді пайдалану бағыттарын әзірлейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикадағы ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 3

  Бұл курс заманауи ақпараттық қоғамды дамытудағы ақпараттық жүйелер мен технологиялардың орны мен рөлі туралы білім жүйесін алуды, студенттердің заманауи ақпараттық жүйелер мен технологиялардың теориялық негіздерін игеруін, экономикалық мәселелерді шешу үшін ақпараттық жүйелерді құру мен жобалауда практикалық дағдыларды дамытуға құзыретті көзқарасты қамтамасыз етуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Банк ісі
  Несиелер: 5

  Банк ісі пәнін оқу бөлшек банктік қызметтердің мәні мен түрлерін, халықтың есеп айырысу операцияларын, жеке тұлғаларға кассалық қызмет көрсетуді, банктік пластикалық карточкаларды жеке тұлғалардың қолма-қол ақшасыз есеп айырысу құралы ретінде игеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бюджеттен тыс қорлары
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде негізгі функциялар, бюджеттен тыс қорлардың түрлері, қаражатты жұмсау және басқару бағыттары қарастырылады. Курсқа қаржы ресурстарын қайта бөлу, экономика салаларын әртараптандыру, зейнетақы активтерін қалыптастыру, әлеуметтік сақтандыру және бюджеттен тыс қорларды жіктеу мәселелері кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Банктердегі қаржылық талдау
  Несиелер: 5

  Пән қаржылық есептілік негізінде коммерциялық банктерде қаржылық-экономикалық талдау жүргізу әдістемесін зерделеуге және банк қызметі балансының құрылымы мен қаржылық нәтижелеріне кешенді талдау жүргізудің практикалық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Эконометрика
  Несиелер: 3

  Бұл курс студенттерді экономикалық зерттеулер мен деректерді талдаудың заманауи әдістерімен таныстыру мақсатында әзірленген. Студенттердің эконометрикалық зерттеу құрылымы туралы жалпы түсініктерін алу, бір теңдеуден тұратын сызықтық регрессиялық модельдерді зерттеуді тереңдету, студенттердің микро және макроэкономикадағы тексеру, негіздеу және сандық заңдылықтар мен сапалық мәлімдемелер (гипотезалар) дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақша несиелік реттеу
  Несиелер: 3

  Бұл курс ақша-кредитті реттеудің жалпы теориялық негіздерін білдіреді, сондай-ақ қаржы-кредит жүйесі саласындағы мамандар үшін міндетті арнайы білім кешенін қалыптастыруға бағытталған. Ақша-кредит саясаты мен ақша-кредитті реттеудің теориялық негіздері; ақша-кредитті реттеу тетігінің әрекеті және оны қолдану мүмкіндігі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикалық-математикалық модельдеу және ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пән әлеуметтік-экономикалық процестерді жоспарлаудың математикалық модельдерінің жүйелерін құру және қолдану әдістемесін игеруге; әртүрлі ұйымдастырушылық-экономикалық деңгейлерде аналитикалық экономикалық жұмыста қолданылатын типтік модельдерді талдауға бағытталған. Пән сонымен қатар экономикалық шешімдерді негіздеу кезінде ғылыми зерттеу әдістерін және қолданбалы экономикалық-математикалық модельдерді қолдану нәтижелерін қолдануды қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикалық статистикасы
  Несиелер: 5

  Осы курсты зерделеу барысында халық және еңбек ресурстары статистикасы мәселелері, экономикалық-статистикалық талдаудың әдістері мен тәсілдері, тауарлар мен қызметтерді өндіру көрсеткіштері, халықтың өмір сүру деңгейі статистикасының көрсеткіштері, шығындар мен аралық тұтыну статистикасының көрсеткіштері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Бұл пән бәсекелестікті күшейту жағдайында компанияның маркетингтік қызметін басқарудың заманауи тұжырымдамаларын ұсынады; маркетингтің ұйымдағы басқару объектісі ретіндегі орны мен мүмкіндіктері, маркетингтік қызметті жоспарлау мен жүзеге асырудың түрлері мен әдістері зерттеледі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ықтималдықтар теориясы
  Несиелер: 5

  Бұл курс ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистиканың негіздерін қамтиды, сандық талдау мен модельдеу әдістерін, теориялық және эксперименттік зерттеулерді, экономикада талдау мен болжаудың статистикалық әдістерін қолдануды, студенттердің логикалық және аналитикалық ойлауын жетілдіруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салалардағы баға белгіленімі
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны студенттерге әртүрлі салалардағы бағаларды қалыптастыру және пайдалану мәселелері бойынша қажетті білім береді. Пәннің мазмұны баға саясаты мен мемлекет стратегиясының өзекті мәселелерін, баға есептеулеріндегі тәуекелді бағалау әдістерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салыктық бақылау
  Несиелер: 5

  Оқу пәнінің мазмұны салықтық әкімшілендіру саласындағы өзекті мәселелерді шешуді, Қазақстан Республикасы салық заңнамасы нормаларының орындалуын бақылауды қамтиды. Курс салық төлеушілерді есепке алу, салықтық тексерулер, есепке алу және есептілікті тексеру, салық мониторингі сынды салықтық бақылау нысандарын зерттеуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Бұл курс мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырудың теориялық және практикалық мәселелерін және оларды Қазақстан Республикасында іске асыру тетігін қарастырады. Пән экономикалық шешімдердің қаржы құралдарын зерделеу, мемлекеттік сатып алу жүйесін одан әрі дамыту үшін бюджет шығыстарын оңтайландыру мәселелерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік бюджет
  Несиелер: 5

  Бұл курс мемлекеттік бюджеттің мазмұны мен маңыздылығын, негізгі функцияларын, мемлекеттік бюджеттің экономиканы басқару құралы ретіндегі рөлін қамтиды. Пән мемлекеттің бюджеттік жүйесінің мазмұны мен жұмыс істеу негіздерін, бюджетаралық қатынастарды және бюджеттік сыныптаманы қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Корпоративтік қаржы
  Несиелер: 5

  Бұл курс корпорацияның жеке қаржы ресурстарын қалыптастыру, оларды бөлу және пайдалану, сыртқы қаржыландыру көздерін тарту мәселелерін, сондай-ақ негізгі өндірістік қорлар мен айналым қаражаттарын қалыптастыру процесінде туындайтын ақша қатынастары жүйесін, өнімдерді, жұмыстар мен қызметтерді өндіру мен сатуды зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биржа ісі
  Несиелер: 5

  Курс биржа, биржалық мәмілелер туралы теориялық және тұжырымдамалық идеялар жүйесін қалыптастыруға бағытталған. Пән биржалық индекстерді есептеудің, бағалы қағаздарды сатып алу мен сатудың және биржалық саудаға қатысушылармен өзара іс-қимылдың негізгі практикалық дағдыларын дамытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құндыз қағаздар нарығы
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде мынадай мәселелер: бағалы қағаздар нарығын ғылыми ұйымдастыру негіздері, Қазақстанда қор нарығын қалыптастыру заңдылықтары, бағалы қағаздардың корпоративтік және мемлекеттік нарықтарының жұмыс істеу ерекшеліктері, бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушыларды лицензиялау тәсілдері және олардың қызметі қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастарының жүйесі ретінде кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын зерттеуге бағытталған. Курстың мазмұны студенттер кәсіпкерлік қызметтің мәнін түсіне алатындай, кәсіпкерлік мәмілелердің түрлері, кәсіпкерлік құпияны қорғау тәсілдері туралы түсінікке ие болатындай етіп құрылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  Бұл пән басқарушылық қаржылық шешімдерді және оларды компания мен тұтастай мемлекет деңгейінде іске асыруды негіздеуге мүмкіндік беретін заманауи экономикалық ойлауды қалыптастырады. Салық теориясын зерттеу және салық салу жүйесін құрудың теориялық аспектілері, атап айтқанда салық салудың экономикалық мазмұнын, функциялары мен принциптерін ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сақтаңдыру
  Несиелер: 5

  Бұл курс сақтандырудың жалпы теориялық негіздерін білдіреді. Сақтандыру нарықтық экономика жағдайында жұмыс істейтін компанияны, кәсіпорынды басқару үшін қажет, оның қызметі табиғи апаттардың ғана емес, сонымен қатар экономикалық дағдарыстардың, өндірістің құлдырауының, инфляцияның және басқа құбылыстардың пайда болуымен байланысты тәуекелдің жоғары деңгейімен байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржы нарығы мен делдарлар
  Несиелер: 5

  Осы пәнді зерделеу нәтижесінде қаржы жүйесінің теориялық негіздері туралы білім беріледі, қаржы нарықтарының негізгі түрлері қарастырылады, отандық және шетелдік қаржы нарықтары мен институттарының тиімді қызметінің стратегиялары әзірленеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржы институттары
  Несиелер: 5

  Бұл курс қаржы институттарының жұмыс істеуі саласындағы теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыруға, олардың мемлекеттің қаржы жүйесіндегі рөлі мен өзара іс-қимылына, қаржы-кредит институттарының жұмыс істеуінің қазіргі заманғы проблемалары мен даму тенденцияларына; ұлттық қаржы жүйесінің даму ерекшеліктеріне, қаржы-кредит институттарының түрлеріне; қаржы институттарының негізгі көрсеткіштерін бағалау әдістері мен әдістеріне бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Басқаруды өзгерту
  Несиелер: 3

  Курстың мазмұны студенттер ұйымдағы өзгерістерді басқарудың мәнін түсіне алатындай етіп құрылған. Менеджердің бастамасы, білімі мен шеберлігі ұйымдық өзгерістерді басқару үшін кәсіпорындардың (фирмалардың) әлеуметтік-экономикалық ресурстарын барынша тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Өзгерістер ұйымдарға нарықтағы сияқты бәсекеге қабілеттілігін сақтау үшін қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Банктердегі валюталық операциялар
  Несиелер: 3

  Бұл курс валюта қатынастарын дамытудың тарихи аспектілерін, осы қатынастарды сипаттайтын негізгі ережелерді қарастырады, валюта жүйесінің түрлері мен элементтері валюта қатынастарын ұйымдастырудың нысаны ретінде анықталады. Валюталық операцияларға тікелей көшу, валюталық операцияларды лицензиялау, асыл тастармен операциялар мәселелері қаралды, мәмілелерді мерзімге талдауға, валюта бағамын белгілеу рәсімдеріне, валюталық опциондар механизмін талдауға көп көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық бақылауды ұйымдастыру
  Несиелер: 3

  Бұл пән қаржылық бақылауды жүргізудің түрлерімен, нысандарымен және әдістерімен танысуды; Қазақстанда қаржылық бақылауды жүзеге асыратын органдардың функцияларын зерделеуді; қаржылық бақылау мен мемлекеттік қаржылық бақылауды жүргізудің құқықтық негіздерін көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық талдау
  Несиелер: 3

  Бұл курс қаржылық талдауды, кәсіпорынның қаржылық механизмін білу әдістерін, оның жедел және инвестициялық қызметі үшін қаржылық ресурстарды қалыптастыру және пайдалану процестерін зерттеуді қамтиды. Оқу процесінде қаржылық көрсеткіштердің мәнін, олардың өзара байланысы мен өзара тәуелділігін түсіну, оларды егжей-тегжейлі, жүйелеу және модельдеу, өндіріс тиімділігін арттыру резервтерін анықтау, ұйымның нарықтық жағдайын бағалау қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электрондық салық қызметі
  Несиелер: 3

  Бұл оқу курсы электрондық салық қызметтерінің мәнін, мақсатын, принциптерін, әдістерін, құралдарын зерттеуді қамтиды. Әлемдік экономикадағы салық жүйелерінің тәжірибесінде электрондық қызметтерді ұсыну тетігімен танысу. Әлемдік экономикадағы электрондық салық қызметтерінің деңгейі. Салық статистикасы және салық туралы ақпарат.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тәуекелдерді басқару
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдердің мәні, түрлері; қазіргі нарықтық механизмдегі тәуекелдерді басқару процесінің қажеттілігі мен рөлін зерттеу; тәуекелдерді басқару (немесе тәуекелдерді басқару) кәсіпорынның тұрақтылығын қамтамасыз ету жолы мен мүмкіндігін, оның қолайсыз жағдайларға төтеп беру қабілетін анықтау мәселелері қамтылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық менеджмент
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттердің қаржылық менеджмент саласындағы іргелі білімдерін игеруді, басқарушылық қаржылық шешімдерді негіздеуге және оларды компания деңгейінде жүзеге асыруға мүмкіндік беретін заманауи экономикалық ойлауды қалыптастыруды қамтиды. Компанияның меншікті капиталын басқару, төлем айналымы мен инвестициялық процесте қаржылық ресурстарды тиімді пайдалану, негізгі және айналым қаражаттарына қажеттілікті болжау, ішкі қаржылық жоспарларды құру мүмкіндігі қарастырылған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Банктік тәүекелдер
  Несиелер: 3

  Бұл курс студенттерде банктік тәуекелдердің мәні мен жіктелуі, тәуекелдерді басқару негіздері туралы жалпы түсініктерді, берілген стандарттарға сәйкес тапсырмаларды орындау қабілетін, практикалық тәжірибе, кәсіби мәселелерді шешудегі шеберлік пен білім негізінде сәтті әрекет ету қабілетін, банктік тәуекелдердің ерекшеліктері туралы пайымдау қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Төлем жүйесі
  Несиелер: 3

  Бұл курс әртүрлі қаржылық-экономикалық мәселелерді шешуде аналитикалық ойлауды қалыптастыруды және дамытуды, төлем жүйесінің дамуына талдау мен бағалауды, сондай-ақ төлем жүйесінің жұмыс істеуі саласында кәсіби қызығушылықты дамытуды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инвестицияларды қаржыландыру және несиелендіру
  Несиелер: 5

  Бұл курс кәсіпорындағы қаржы ресурстарын толықтыру көздерінің мәселелерін, қазіргі кезеңдегі қаржыландыру мен несиелеу ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған. «Инвестицияларды қаржыландыру және кредиттеу» курсында қызметті кредиттеу және қаржыландыру процесінің экономикалық мазмұны, қаржыландыру кезеңдерін құру қағидаттары, қаржыландыру көздерінің құрамы мен құрылымы, сондай-ақ Қазақстан Республикасында инвестициялық ахуалды қалыптастыру ерекшеліктері қарастырылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикалық модернизация аясында компанияны қаржылық басқару
  Несиелер: 3

  Бұл пән қаржы ресурстарының қозғалысын және шаруашылық жүргізуші субъектілер арасындағы қаржылық қатынастарды басқару тетігін зерделеуге; кәсіпорынның тұрақты шаруашылық қызметін және оның мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз ететін, кәсіпорынды қаржылық басқару функцияларын іске асырумен байланысты мәселелерді және оларды шешуге бағытталған кең ауқымды мәселелерді қарауға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Банк қызметтерін цифрлау
  Несиелер: 3

  Бұл курс банктік қызметтерді цифрландыруды жүргізудің нысандары мен әдістері туралы зерделеуді; банктік қызметтерді көрсетудің бағдарламалық әдістерін жүргізу білімі мен қабілетін практикада пайдалануды; цифрлық банктік қызметтердің кірістілігінің негізгі көрсеткіштерін талдау мен болжауды орындауды; қаржылық, бухгалтерлік және аудиторлық ақпаратты талдау және түсіндіру қабілетін; цифрлық банктік қызметтерді жүргізу мен жүзеге асырудың негізгі функцияларын білуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Исламдық қаржыландыру
  Несиелер: 3

  Бұл курс исламдық қаржыландырудың даму ерекшеліктерін терең зерттеу үшін қажет. Исламдық экономикалық модельді, исламдық банк ісін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі алғышарттарын, негізгі исламдық қаржыландыру принциптерін қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жобаралды талдау
  Несиелер: 3

  Бұл пәнде жобаларға талдау жүргізудің теориялық негіздері, инвестициялық жобаларды құру мен іске асырудың негізгі аспектілері, инвестициялық жобалардың тиімділігін салыстырмалы бағалаудың әдістемелік негіздері, инвестициялық жобаларды қаржыландыру көздері зерделенеді. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы деректерді талдау

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON8

  ОN8 - Банк қызметінің тиімділігін арттыру үшін заманауи цифрлық банк қызметтерінің кірістілігінің негізгі көрсеткіштерін талдау

 • Код ON9

  ON9 - Сөйлеу және коммуникативтік іс-әрекеттің барлық аспектілерінде қазақ/орыс және шет тілдерінде еркін қарым-қатынас жасай алады, құқықтық жүйе мен экономиканың негіздерін біледі, ғылыми зерттеу әдістемісінің дағдыларың меңгеру, экологиялық және денсаулық сақтау дағдыларын қолдану, сыбайлас жемқорлыққа қарсы құбылыстар саласында азаматтық ұстанымдарын сақтайды, маңызды мәселелерді жүзеге асыруда еркін кәсіби қарым-қатынас жасай алады

 • Код ON3

  ОN3 - Маркетинг пен жарнамалық қызметті жүзеге асыруда инновациялық технологиялар мен құралдарды қолдану

 • Код ON4

  ОN4 - Қаржы институттарының және қаржы нарықтарының тұтастай алғанда табыстылығының негізгі көрсеткіштерін талдау

 • Код ON6

  ОN6 - Корпорацияның қаржысын және бюджетін ұйымдастырудың оңтайлы тәсілдерін әзірлеу, капиталдың қаржыландырудың инвестициялық көздерін қалыптастыру

 • Код ON7

  ОN7 - Басқару шешімдерінің нұсқаларын әзірлеу және персоналды басқару мәселелері бойынша ұйымдық өзгерістерді жүзеге асыру үшін олардың тиімділігін бағалау

 • Код ON1

  ОN1 - Қаржылық жүйелер саласындағы өзекті мәселелерді талдамалық зерттеу

 • Код ON2

  ОN2- Ақшалай қатынастардың, кредиттік және банк жүйесінің дамуын, ұйымның экономикалық басқару перспективаларын және ерекшеліктерін болжау

 • Код ON5

  ОN5 - Статистикалық талдау үшін экономикалық-статистикалық және эконометрикалық әдістердің заманауи бағдарламалық құралдарын қолданыңыз

 • Код ON10

  ON 10 - Қаржылық мониторинг жүйесінің негіздерін және салықтық әсер етудің әртүрлі құралдарын түсіну, салықтардың нақты түрлерін практикалық есептеулерді орындау, ұйымдардың қызметін реттеу және қадағалау құралдарын пайдалану

 • Код ON11

  ON 11 – Мемлекеттік сатып алу операцияларын жүргізу тәртібін сипаттау, электрондық аукциондар мен сауда-саттықтарға қатысу үшін құжаттама жасау, бағаны қалыптастырудың негізгі түрлерін ажырату, баға шешімдерін айқындау кезінде шығындарды есептеу дағдыларына ие болу

 • Код ON12

  ON 12 - Бағалы қағаздар нарығындағы операцияларды талдау, қор нарығының әртүрлі сегменттерінің рейтингіне шолу жасау, заманауи технологиялар мен статистикалық деректерді пайдалана отырып, қор нарығындағы биржалық мәмілелер туралы ақпаратты жүйелеу

6B04108 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі
Бакалавриат

Еуразия гуманитарлық институты

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04108 Қаржы
Бакалавриат

Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясы

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04108 Қаржы
Бакалавриат

Қазақ технология және бизнес университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04108 Қаржы және Экономика
Бакалавриат

Қазақстан-Британ техникалық университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04108 Қаржылық аналитика
Бакалавриат

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top